9 Ağustos 1942 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 2

9 Ağustos 1942 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Şehir halkının göreceği ve beğeneceği bir şaheser Yazlık Sinemada BU En nefis musikinin.;- > ürücü Rumbaların ... Ruhu okşıyan ii filmi olan MA ViFSRUMBA . : . Belediye Riyasetinden — İnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye ait 54 numaralı dükkân hal haline getirilerek birisi sebzeci dük- kânı olarak 1-3 sene müddetle icara verilecektir. 2 — Senelik i an lira olup mu- vakkat teminatı kiri delinin 0/9 7,5 ğı 3 — İhales i Ağustosun 25 inci Sal li . saat onda Be- lediye Biakindal a Her gönülde bir Neş'e.. Her Dudakda bir tebessüm yaratan Silme Şaheseri.. BAŞ ROLLERDE * Güzel Sesli ALLAN JONES Vİ Şahane Yıldız NANCY KELLY ein çi Harbin del hget verici hear e büyük bir Vatan severlik ve ai unu taşıyan, Sinemanın iki byk beri Si isli HOVARD ve DOUGLAS FAİRBANKS ir. Tarafından Yaratılan -— Düşman Elinde Esir — TÜRKÇE iy, — İsteklilerin ihaleden evvel şartnameyi mek VW muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Belediy! "mühmebe kalemine ve ihale encümenine müracaatlar: ilân ol 9-13-18-23 çöalediye Reisliğinden: mşerile Muayye o tp ve kri ie haddinden fazla fiyatla mal satmak yi Buna riayet etmeyen e. ve esnaf hakkında Milli ko» me runma kanunu enn e takibat yapılacaktır. zedilen her gıda maddeleri üzerine fiyatı bildirir etiket kali me meri ir, Bir liradan fazla yapılan mübayalarda tüccar veya es- naftan m istem; ek hakkınızdır. u sebeple; fazla fiyatla mal nlar veya satışa arze denler vi bir şikâyetiniz ale derhal belediye reis- liğine, fiyat mürakabe ve iaşe bürosu şefliğine ve*belediye müdürlüğüne sözle yahut yazı ile bildiriniz. 4374 “gili Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar PEK YAKINDA : © HavayGeceleri | 5 Eylül Gecesi Fakir: ve'mubtaç talebelere yardım maksadile (ki Cemiyetine fin biridir.) Adana'kız ve erkek lisele DEN yetişenler ce- ti, ih G2 , Sr vr adi bir diri arti tertip etmiştir. li et. ad rik edilebilir. ÜROLOG - OPERATÖR Doktor Tahsin Ernar Memleket Hastahanesi Böbrek ve İdrar Yolları Mütehassısı Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını kabule başlamıştır, DOKTOR Turgut Soyer Hergün Hastalarını Hükümet Civarı İstikamet Eczanesi karşısında çıkmaz sokak içinde no 121 de k: d abul eder. 9 Ağustos 1942 Her proğramı bila istisna on gün devam eden ASRİ Sinemanın a ağ SUVARE 9,30 'ARE 9,30 YA İki şaheserden mürekkeb zengin ve muhteşem proğram J Hi .,» Sinema dünyasının en parlak iki yıldızı CLAUDETFE COLSERT — JAMES STEWART ın Yârattikları : Nefis bir Aşk ve güzellik şaheseri Hayat Güzeldir Eylenmek, Khal gi ilmek ve ,. bütün kederleri ünütmak alavracılar İ At Yarışlarında Pek yakında : Karanlık Kuyu İ Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı Dr. Hamdi Onar A hastalarını ka- pe başlamıştır. Telefon 2352 n: 239 İstiklâl okulu karşısında (© laftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonr; İairlere mec- cani bakılır. 2355 Ş fl i K Ta Acele satılık yozı d III “ |; y makinesi Gayet yeni ve eee mar ka bir yazı makinesi satılık. Ka > A yeni ter. İstiyenlerin T. abi mi ti gök kina “ie yetiştirdiğim pi carethanesine uğramaları. arap -kısraklarla ayni Te larda üç, ikive bir Yağlirindaki beş adet tayimı ve bir adet de ei müsabakaları arap aygırımı satacağımdan talip ün saat 10 da poligonda olanların Ceyhanda Skam ağla iklim Saglik kul layer arasın iki idarehanesinö mü, a rine ayıları bri 2868 © 789 Dr. K Kem ma! Salrge ld. Bu sene mektebe müsabaka ile talebe

Sönl şarttı, 4 — Türkiye Cumhuriyeti tebaasından b — Orta mektep ngi Se azasında bir nıklı bir bünyeye Le bulunmak, yirmi a 1 Ağustos Yukarıdaki . Şeraiti haiz olanlar 942 den 10 ahallin en büyül “1 — Hüviyet cüzdanı ? — Orta mektep Diş lom. pk m ve aşı risli 58 il . İl v 5— Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: ME A girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı şartları haiz arızası bulunmamak, Ziraat işlerine daya” yi k makamı" veya doğrudan doğruya mektep idaresine müracaat etmelidir. Sl hâlâ kırılma A la vi hâlâ yavaş yavaş ilerle. .. : ti Müracaat Istidasına bağlanacak vesikalar : “Düşmanın şimdiden ve derhal durdu a 446 bslkaş 6 adet vesika fotoğrafı ( resim cadi alınmış olacak ) — Müsabaka. tntihanı Matamatik, Tabiat, Bilgisi, Türkes, Fizik ve Kimya dördlerinden Yapı; alınacaktır. eöpeübeşi been rome istikame- Dade öl lemialerdi Şimdi Maikop kilometre kadar şimal do ia ti bulunuyorlar. ioskova 8 (a.a) — Kızılordu- nun aki olan Krasnaya Zvez da diyor ki; «Cen EE Almanların ileri ha- ye: kadar bir istida ile Kabörlerinin ieriz Sovyetler için ii vi bir tehlike teşkil etmekte. ir Uğradıkları, ağır kayıpla ra rağ anları Eylül 942 olsun, hiç bir terakki elde edememekte- dirler. Mosk 8 (aa) — Geceya- rsi bie e larak neşredilen eb) Almanların Rus pu LI HABERLER ihmal ve suisti- mal davası Muhakemenin dünkü celsesin- de fabrikatör Asım bilen uni din ndi Baz Eski fiyat mürakabe ve ihzari ek mekle Zira el omisyon azaları hakkında Milli il biti kendilerini korumı Korunma unu. hükümlerine gö ii Nitekim harama , in © açılan ihmal ve suistimsi dava- Marimd Fiyat Mür: ıma dün. İkinci Asliye Cezada © nuna şikây: mi > “bildir in edildi. miştir. ,, iyat mürakabe komisyonu Defterdarın dün okunan yazılı mi yalnız. Hasan Basri ; Ar. — ifadesi ve Milli Müdafaa vergile- diğerlerinin de avukatları ha. | rinin maliyet bedeline karıştırıl' mi hn, ması icap etmeyip bunların mali içen celsede dinlenmesine © kanunlara göre fabri ik ların te karar verilen şahitlerden: Fabrika- m fab tor Asım Gstilmle ilabi ve; me zan bulunan delterdarın müddi mile alınan yazılı ifadesi “1 lendi, 4 Patik ye Özbilen, Fi la be ve ihzarı komisyo. up temamiyle Arl lehine ve aaa — hine karar ver üzde onbeş e il bie emri bulunduğu halde komisyon arın kendilerine m kâr vermedik ti şi mn aziyeti şikâyet etmeleri üzeri; fabrika Sun veya m messillerinin Ankara gağrıldıkla- rını, fakat bir uyuşma; yapılamadı ğını söyledi. Bu liği bir di iğsi > imadıkları sorulan © suçlula, File Sav ded i “Biz a tetkikabuıni Hem: | yy 0 dün verilen karar maci re usullerine tevlikan yürüttük ye © Pirc9, Gilodo, Milk Mensacat fab: Eee leri celp edilecek; raporların vecd İşl görüğor dari adi muz ki mahkemeniz huzarand ey Ünal” elik dinlenen Asım m v ml, yeli br lari — tana celselerde dinlene, Salih © üzerinden hesap olunarak mı als” ve Cumhuriyet kğ Ri dl tesbit edilecektir, & ve ki mer yüz tasdik o Muhakeme ayın 12 sine bir#” Fiyat mürakabe komisyonu karar» © kılmıştır. lar ie asker indirmeğ2 — Müsabaka 13 — 14 Eylal günlerinde hiye Ziraat ge yapılacaktır. e LİN n ' > ye tamam göndermeyenler müsabakaya girem€ on «Yunkers 52» bin gör Yal Yani eğ onikinci günü ayrıca mektep hekimliğince muayene ük er a larak yeri vaizlline e neticesinde bedeni ve sıhhi arızası olanlar ile Ziraat işlerine elverişli bulun: İğ) mişlerdir. Sovyet kı'aları bu uçak. müsabaka imtihanına giremezler, ia i e E ak ES ğ 5 — Kabul ei nümüreye göre bit kefalötaame Alınır. üçünü allen ğini “iğ 2337 110 uçaklarla gelen düşman kıt'aları da ya imha edilmiş veya esir alınmıştır. Rifat YAVERGÖLÜ Mi Sahibi © c : CAVİT ORAL U. Neşriyat t Müdürü: Avukat a) Basıldığı yet : BUGÜN Ms iel TEE eLEZ5 Ze eme sg si USE

Aynı gün çıkan diğer gazeteler