1 Mayıs 1986 Tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 72

1 Mayıs 1986 tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 72
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rine iade edilmesi gerekiyordu. Der- neğin faaliyetleri 12 Eylül 1980'den sonra durdurulunca, bunların hiçbiri gerçekleştirilemedi. Festival'e katılma- sı uygün görülecek kadar başarılı gö- rülmüş bütün o güzelim karikatürler bir depoya yığıldı. Türkiye'de karikatürcülüğün başı- na gelenler derneği kapanmasından ibaret olmayacaktı. Belediye karika- tür müzesinin bulunduğu kararı alma- sı sonucunda müzedeki karikatürler de bir depoya yığıldı. Seçimlerden sonra derneklerin fa- aliyet göstermesine yeniden izin veri- lince, Karikatürcüler Derneği de ken- dine yeni bir yönetim kurulu seçti. Ama herkes bir yana savrulmuştu. Toparlanmak güç oluyordu. Herşeye rağmen yönetim kurulu Belediye'den kendisine yeni bir yer edindi hiç de- ğilse depolarda yığılmış karikatürle- rin korunacağı bir odası oldu. Teleteknik ve Dernek 1985 yılı çonunda yapılan yeni yö- netim kurulu seçiminde Tan Oral der- nek başkanlığına seçildi. Gündemin- deki en önemli iki madde, üyelerle ye- niden canlı bir ilişki kurmak ve der- neğin odasında bekleyen karikatürle- ri unutulmaktan ve çürümekten kur- tarmak. Hummali bir faaliyete giriş- meye hazırlandı. Bu arada, ilk bakışta karikatürcü- lükle tamamen ilgisiz gibi görünen başka bir yerde hummalı bir faaliyet sürüyordu. Teleteknik A.Ş. Commo- dore 64'e gösterilen ilgiye karşılık ver- mek, Commodore ve yapabilecekleri hakkındaki bilgilenme ihtiyacını kar- şılamak üzere bir dergi çıkarmaya ka- rar vermişti. İşte Commodore dergisi ile Karikatürcüler Derneği arasında- ki verimli işbirliği böyle kuruldu. Te- leteknik A.Ş. Karikatürcüler Derne- ği'nin çalışmalarını kolaylaştırmak üzere bir C 64 seti verdi. Karşılığında Dernek, Commodore dergisinin çizgi, karikatür, vinyet ihtiyacını bir yıl sü- reyle karşılamayı garanti etti. Bugün 1986 yılı Uluslararası 8. Nas- reddin Hoca Festivali çalışmaları son hızıyla sürüyor. Gerçi Tan Oral'ın Commodore 64 ile ilgili bir sürü der- di var ama yine de ““Vallahi tam vak- tinde yetişti imdadımıza Commo- dore” demeden edemiyor. Her Müze için bir Commodore 64 Peki ne yapıyor Tan Oral Commo- dore 64'le? Şimdilik yaptığı yazışma- larını halletmek üzere dernek üyeleri- nin ve derneğin ilişkide bulunduğu ya- bancı karikatürcülerin adreslerini bil- gisayara girmekten ibaret. Bunun için Superbase kullanıyor. Ancak Super- base'in el kitabının henüz Türkçe'ye çevrilmemiş olması büyük sorunlar yaratıyor. O kadar ki, çalışmanın ilk aşamalarında adresleri girdikten sonra onlara nasıl ulaşılacağını unutmak o kadar çok zaman kaybettirmiş ki, za- man zaman “keşke bütün bu adres- leri elle, bildik usullerle halletseydik”” diye düşündükleri de olmuş. Ama bu tür sorunlar Commodore 64'ün onlarda yarattığı heyecanı azalt- mıyor. Bu heyecan başlıca iki kaynak- CZT HN ÇZ commodore aa 72

Bu sayıdan diğer sayfalar: