12 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

DU GU AA R AAdll G LAG ID INU TU LULUUUAĞLLA karş_ısınd a Ş airi az;n; ittifakla vazife alan Memleketimizî?îZO0,000 çifçi görtinddi gi bepz d Meb'us İntihap edildi KADIN — | eç . bunların 1998 âenesindeki 'ven,, ıeşkinunihıyeıkem:liıi_- oğu..... dOktOI'lal'lnHZ b tar A : ni meydana vurdu. Onbeşinci| — A tülhak Hamit bey dünkü intihabatta Tp istihsalâtı 337,000,000 lira kıyme- hatta onuncu asır zihniyetini hay- B iddetle alkışlanmıştır Bu sene tıp fakültesinde sitajla- | | | Ş K ö retlere düşüren cür'etli bliıı;g;lfletılıe: . hazır bulunmuş ve Ğ Ş ş rını ik_m(:ıl eıîen k7 ha:mî'idııok:îhm tindedir - Turkıyede ne kadar — Kral hı , hal iç bir iş muz asistan olarak muhtelif hastaha- BÜT dedi çıl. Bir.kaçı kahca ve Büyük Şair 1564 rey aldı nelerde vazife almışlardır. Bunlardan hayvan var?.. bir avuç nikel mermiye istinat SunA( hanım fahri asistan olarak Ha- eden bu iptidai ve ağdalı zihniyet seki kadın hastahanesine ğitmiştir. son kozunu oynamış oluyor. Bu- nunla, gizli teşkilât Kralı kart dövizit makamına istimal ederek eldivenini halkın yüzüne atmış talâkkı olunabilir. İstatistik Umumt — Müdüriülyeti|tin mıktarı vasatisi 25 dönümdür. ğ tahriri nufustan sonra tahriri zirai| Yalnız bu mıktar tasarruf edilem Doktor - Firmat Hanım - Aydın | ,6 tahriri sınaf olarak iki tahrir dahalarazi değil zeredilen arazidir. Ak- memleket hastanesine tayin edilmiştir. |yapmış, ve bu tahrirlerin neticesini| deniz sahası ile Adana ve Mersin Doktor Müfide Hanım tıp fakül- |mübeyyin iki kitap neşretmiştir. | vilâyetleri en çok ekilen yerlerimlz- tesi dahiliye seririyatında, Sabiha| Ahiren tahriri zirainin neticelerini| dir. Hanım kısmında ve İffet Ha- . A Çift Hayvanatı YÖW l Piğla VS| Vasati olarak beher çiftçi alle-

Sayfaya ait küpürler

 “Belgrad.ın karşısında Sırhu.ııhkı gizli “be eldiven,, teşkilâtı nihayet kendisi ni meydana vurdu. Onbeşinci hatta onuncu...
 ehiç Beyden inhilâl eden İstaubul 'meb'usluğu İntihabı dün Darülfü mn konferans salonunda İcra edillş Edibi azammmız Aptülhak
 Hastahanelerde vazife alan KADIN doktorlarımız Bu sene tıp fakültesinde sitajlaİrini ikmal eden 7 hanım doktoruİmuz asistan
 Gayrı mübadillermes'elesihaledilecek gibi... Ankarada Ceryan eden TürkYünan müzakeratının musait bir zeminde olduğu ve gayrı
 Zirat tahririn neticeleri Memleketimizde var - bunların 1927 senesindek istihsalâtı 337,000,000 lira kayme Türkiyede ne kad
 ürk tabahbeti ecnebi- — lere muhtaç değildir Türk doktorları dün bir içtima aktederek aksi kanaatta olan gazetecilere beyanı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMAR'TESİ 12 KANUNU SANI 1929 T OSRBORESERATT İsonner. Tkinek İinar Seneliği — ao di t DU A aykı — z0 Ku | wso Ka Tn aei ! ; 2906 O ai | maxe | ea Telelon : Tahrir müdürü: 3256 | — Nushası her yerde ER a ge | HER GÖN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ 5 KURUŞTUR. “Belgrad,ın meb'us intihabatı yapıldı — Hastahanelerde| Ziraj tahririn neticeleri karşısında - Şairi azam ittifakla Vîğgî)'îğ" Memleketimizde 9,200,000 - çifçi şebiyadali gi “beyaz <i meb'us intihap edildi doktorlarımız. V&" - bunların 1927 senesindeki Eyr l v IZ İistihsalâtı 337,000,000 lira kıyme- zi meydana varda, Orbesirci |— Aptülhak Hamit bey dünkü intihabatta | — D—ce F düriren eürctli irgafetle — hazır bulunmuş ve şiddetle alkışlanmıştır —a ikml eden 7 binm dkemitindedir - Türkiyede ne kadar zetlere düşüren cür'etli | ai t T Kral her şey, balk hiç bir| a Hi sürn O l eli eği dedi çıktı. Bir kaç ha vv —— Büyük Şair 1564 rey aldı kzinde ci Hai Bakali hayvan var?.. bir ayaç sikel mermiye istinat| a bazım hit Gbüm Öğeşk H 1 “yuşmeok uai Hesalrel (a aa yelll SA GÜL eden b iptidet ve ağdalı zihniyet| sadın hesinhanesine Himişir. — İvahelet aulüslan 0nfa dahiri aai Yalmaz b Maklar, sasarmat. el son kozunu oynamış oluyor. B"') Doktar - Fitnat Hanım - Aydin| ye t ole tahrir daha|arazi değil zeredilen arazldir. Ak- banla güli teşkilit Krah kart| Hnemleket haşlanesine wyin etimişir İapmışı ve b ialirirlerin eiicesiniİdeniz anlıtsr e Adann ve Merila dövizit makamına istimal ederek | Ç TAML Doktor Mülkde Hanım tp fakül- İmübeyyin iki kitap neşretmiştir. |vilâyetleri en çok ekilen yerlerimler eldivenini halkın yüzüne atmış| tesi dühiliye — seririyatında, — Sabila | Ahiren tahriri zirninin netlicelerini) dir. ialâkka olunabilir. Hatan B Kdit ve liet ll Değil diğer unsurlar, fakat| 'fim da nisaiye seririyatında asistan ilerici, münevver bas harp tab: S olarak bulunmaktadırlar. Doktor Za- ü ; kaları da bu damdan düşen reji-| hide Hanım tp fakültesi nisaiye ve| Çiftlik hayvanatı Tüyuru ehliye ve me karşı menfi bir cephe alacak- e İvelldiye seririyatında sitejiyer olarak ŞKT Hüğrüüninti eli ” li — üaüi ları pek tabüdir. Bahusus Sırt bulunduğu gibi ayrıca kanser Tâbora-) her çiftçi nilesine vasati olarak 15 Ü l e Pmnr ö lll ynkatz Hi ga Mezun Hanım - doktorlarımızdan Ekilen arazı da etmiş bir muhit için bu tabi 43,637,727 dönüm yani 4 milyen- lik hükmü iki defa verilebilir. iHamdiğye SAĞAD benüe -bir vantleye| dan bir az fazla hektardan Ibarettir Çift Hayvanalı Vasati olarak beker çiliçi alle- sine bir çilt hayve 'elmek- e Biz hiç bir zaman üstü kapalı ö kez tayin edilmemiştir. Tp faküesinde Ki bötün memleket mesahal sathiye- azterensilan ve bkandal — kume | hu sene her sınıfta yedi, sekiz Hammİmüve eden eser de neşredilmiştir. (sinla yüzde 4.8se demeküir, Buaaar kuması olan parlamenterizlme be bulunmaktıdır. a sserden şeyanı diktat malteatı| — saniş3a9 dönem Hsümhake L — leaten ketnee ediyoruz ee Bakaliyat ei Büakere öçle'le Gayrı mübadil-| “Çiçilerimizin mıktarı 2300104 Rebetati el Gihan — siyaset öt Garabiğ zirbeii. . Bütün memlekette çiftçi ailesi| merkezi sıkletsiz bir yuvarlak gil TTT lermes'elesiha-| ,.2tm, Bemeene gh ber gön bocalıyan Fransanın bali |DİP EĞBİ #zammmız. Apıüak Ha | müntehibi sanller, izar edilen çayı S2 gileyo bali Ka aa BBt gördülçe, buna hiş ' . mütelikan isthap olunmuştur İhlakivi ve sigaralar ikram ölmmuş- ledilecek gibi... |simek üzere Lasza. sileye balik bir aklı selimin taraftar olamıyaca- 'Tey sandığı y ğ A Ankatada Ceryan eden Türk- İmiyenin yüzde 67,7 sinl teşkik et jema kanüiz. , İyakiadpı. ea 'Gen vey'atmak üzere hei ea gilemazgar aa — Fakat gene kaniizki parlamen- haraat gözülyen- bazi çenrar ea ZS O ÜD A ( farmi istihlâf edecek idare irlatılmış ve İhraz Sahilinde yüzde 81,3 ye baliğ olmak- | W AT yehlekyesi komteran Aaelnd Tz için sandık bağında cidak bir müea.- eee e re İ Şemide SöŞELeldimema Tan ettiği nam 'eti İstikiai marçı kalmen |S Başlamışur. İria, Diyaribekir, Surt, Mardin vi. istemde değildir. İtma “dilalkten sonra Teyü sek| / Ne olursa olsun bü şereli almağa yellerinin. Çiktçi nafısu yazde Sölde 24,000,000 kentaldan biraz fazla Düayanın e yümüşak parla - İşiye. İarafından “sandln “müayene İka€T karar veren Hüehmettn Pafas 'aşagıdır. Her Çiltçi alesine va-| Hubnbat — 1,000,00 — kental — Bar LAİ debir gumun riz endişe eserleri gösterirken bir| sati olarak 5 üft İsabet etmekle. kallyat, 1634000 kental mebatatı Hü yak Bi SA b e Hİ / Fakat döküz. buçukta iatihaba| Saniye kala Beyogla mutemedi Ka- |K e. Her Çifıçi allesinla ekdiği araz İsmarye lstiksal editmiştir. (Bir kental " başlamacağı sırada dk reyi atmarmil Bey. taratmdan atlanılmış. ve z ikame etmeği istemek - gülünç İşerefi mes'elesi epeyce münakaşa| akabinde kapatılı dik kap D ea e A K ürk tababeti ecnebi 'En yakın mazideki Avusturya | akkı Şinasi Paşanın der'ahte etme-İmağı kalarak chemmiyetii sarette | Etabil mes'elesinde benüz bir kapaalalağan baryeli Yd ea hündnağA Na Sumüyar Iaai Y Şt aei Gakzakan! lere muhtaç değildir T inci reyi " Cemiyeti Belediye| sundar teylerin tasnifine | Yunan emlâki hakkında bir tamim | .. STT L B Kazidaresi Dile, oz afak olduklan lazasınlan aydar Muhltla B. At İpaşlamılımışır. Metcede vefar eden| — Maliye Vekler, yunan emki| Türk doktorları dün bir içtima aktederek ara, hazıl gok ilerile - İmıptır. İntihap devam ederken #ati müntehibi saniden mada etuz reyiçin yapıan tefviz ve ühs müme| aksi kanaatta olan gazetecilere beyanı mış ve Belgradi fersah fersahlen bir. raddelerinde Şairi azamil ça den. 10 yeş Çataler 10t Z KI geçmiş arkların bir Kral ve bir salona dahii olmuş ve Bazıran tara: Şieden, 103 vey Çatalcadan ve MS2|Monın kabul edilmiyeceğini, imdiye) teessüre karar verdiler Sldren enimamesiyle çerçeveye İladan sürekii alkışlara Karşılan abuldan adat edlstek İkadar yunan emlâkinde oruranlardan girdblkceğini “ümit “etmek çok NU Y DY ea n iean exdeNf ettti gürümüştar, İlkdir. cüler Cei misilerin cabeli Necafi Beye ameliyaf yapan doktorlat müteheyyiç olar Y a a aa yaraaee | Şebrimizde tefviz ediimiş yonnl| Mecmeffin Sadık ve Ahmef Haşim ıllıdl'lımlllîın' daha feci bir şe- * — Teveccühü ammeyi kendim emlâki olmadığı anlaşılmışar. le tevessü edeceğine İntizar |İçin en büyük mükâfar addedertm — .- - gri ) Şölebiir. “Yoşorlaryanın - dahili( eait e b AĞ Eskrim Birincileri B le __dmı__*a ediyotlar Tine ait olsaydı kimsenin ve| Hamit B. * B (F a ü âl Tekşlyareere a| Fimiştir. Dünkü irlimada neler görüşüldü i. Fakat ko- vazolunduğu — sahne Balkanlardır. Ve aktörler millet- herin idare ve siyasi hüviyyetleriyle | Mmünasebeti olan roller almışlar. dır. Bunun içindir ki bütün uzak 've yakın komşular gibi biz de vaziyeti ince ince takip ve ince- den inceye müşahede ve mütalâa 'etmek mecburiyetindeyiz. vaadlaba düpedüz bir rejim an B AA kan ada İetanbul. Göre şamplonu olan gılatasar: çalışmaktan başka vüziyetleri tak- F ü e M3aninak Kit nidir. z Madrit, Varşova, Roma, Mos - kova, ve Ankara hiçbir vakit Bel- grat değildir. İleri bir sistem olan parla- | .. Mentarizmin — daha — ötesindeki diven içinden çikardığı manivela| rüzgâr — gil v rıfır şekirklerm » irade bize şüphesiz bir ikinci Avustur- İğunu farzetmek biç te hatasayı ve ihtiyaçlarından — doğan — sis - yanın akıbetini teşkil ediyor. — |maz. temleridir ve bunlar da” tehalüf| — Sava nebrinin sahilinde zoraki| — Bizce bu vaziyette“ kimsenin y Ka v kimseler de HĞÜ Olkam — öztemi dalgelman zcsip Tei baytalla gaa c lli el Görln "hecali"Beyin 't |ap Fakiltesi müdemiderinin baş Balkın — idare ve ihüyacımlan| Tiber nehrinin sahillerinde çakılıİmevkileri mevzuu baha değildir. | Üü ) Güsiüt ameliyatını müteskip vefat |ka işlerle meşgul olduklarını ve ea G G e lera D ermleğin mamnda | Merma bahe olm gadar Vat tmesi bazr dedikoduları mwdip| 'rakkiyatı fenniyeyi takip ctme> demokrasidir. Bu, — parlamento “Tirol,lar kadar fark vardır. Bi-|ların cereyan ettiği mıntaka, ya- , Ha B h diklerini ve buna rağmen mevk sistemi değil, asamble nasyana- risi “Milâno,, işçisi ile * Napoli , (şanılan zaman ve milli budutların Ka ahi edihrken kendlainde|İerini genç ve daha SD kin temsil ettiği asri ve nev'i ele-i bahçevanını birleştiriyor, biri da.İ heynelmilel münasebetleri,. ha a ee b GeD : n olmadığı temin edildiği ; temdir. Madrit diktatoram, siyast ba iyi vere durp dağıimak için — Bu şislemin öteki di terror S tinnetice hantelgın teklikel bi İatektacı ah bir Bekde, bulundur Bizam endişesiyle emniyet mani- hepsini bir eldivenli avuç içine| dur, Fakat Balkanların öbür. vaziyet almasına sebebiyet veril - t E delryiü velasidır; ceryan yataklarına alışe akaştırmağa uğraşıyor. İğbala ha Hi Ha n GN GKL e8 üeü İemlakçen. eli eli aç 'flitan sonra sabah sisi gibi kene| — Belgrattan gelen her baberi, ve herkes bu işle alâkadar ök| İverilmek gibi hatayı tabbi yapıl-|Kadar çizite parası talep ettikleri diliğinden çekilir gider. 'siyasi ve mukadder bir badirenin maktayız. | dığı söyleniyor. ve müsebbiplerin | e “burada "ameliyatına — İüzum Fakat hassa cenaralının el-|firtinalardan evelki belirsiz. ince AKA GÜNDÜZ D Yazısı spor sürunumuzdadır )| meydana çıkarılması isteniyordu...| | Mabadi 4x $ se | İnthap sakamundu Hatihaptan evei Şehir Bi

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler