14 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Vılâyetle Emanetin tevhidine || Haraç, mezat!... Süt şirketinin eşyası dünden Beterin beteri.. itibaren salılmaga başlandı Din akçam, bir dostumla| ” iş berabör Kadıklöyüne. gide- cektik.. Yağışlı bir kış havası içinde, iskeleye geldiğimiz zaman, yoltulirin, ip merüendek Karan” hk bir kuyuya iner gibi vapura aktıklarını hayret ve dehşetle gördüm.. Bir an durakladım. Va- Durla iskele arasından, çırpıntılı, hırçın dir deniz parçası göl Değırmencıler biraz kanaatkâr olmalıdırlar « Kanunun kestiği parmak acımaz , (Ankara 13 Baş muharririmizden) Deg—ırıııencı[erın ikinci defa buraya daha kalabalık olarak

Sayfaya ait küpürler

 Tevhit işi haziranda yapılacak Yeni teşkilât düyunu umumiye binasını alacak Şehir hududu değiştirilecek İstanbul Vilâyeti ile
 Haraç, mezat!... Süt şirketinin eşyası dünden itibaren satılmağa başlandı Satılmağa başlayan eşyalar Mefsuh Süt şirketinin
 Tahkikat Gene bitmedi! KadriyeH.leNasırB.bir daha isticvap edildiler | Şehrimizde ki mevkuflara dair tahkikatın hitam...
 Yunanlılarla .. Müzakerat : : ilerileyor Ankaradan gelen haberlere öre, Türk - Yunan müzakeratı in müsait bir safhaya girdiği
 Beterin beteri.. ün akşam, bir dostumla beraber Kadıköyüne gidecektik.. Yağışlı bir kış havası içinde, iskeleye geldiğimiz
 . . Yeni vaziyet Mahalli muhtariyet esasları hazırlanıyor Atina 13 | hususi | — Belg rattan gelen son malümata göre Sırp...
 Un resmi Behemhal indirilecek kanaatkâr olmalıdırlar « Kanunun kestiği parmak acımaz ,, (Ankara 13 Baş muharririmizden)...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 14 KÂNUNU SANI 1029 z mubarrir : 236 Telefon : Thrir müdürüsüse 2065 Vılây;lle Emanetin tevhidine dair olan karar kat'ileşti resmi —Ş Haraç, mezat!... e| Eikiklme Süt şirketinin eşyası dünden Behî::iliıîillecek ç Beterin beteri. I!ihaşren satılmğğa başlandı Dllu akşam, bir dostumla| Değirmenciler biraz a aa Kağköyüns gide, kanaatkâr olmalıdırlar z i N e eet dd nn « n kestiği : yolcuların, ip merdivenden kars v İ g hk bir kuyuya iner gibi. vapura) ——— gee * aktıklarını hayret ve dehşetle Ü cmim n b 5 iöklim Bit derkledım. Var Diirya daha kalabalık olarak İ Bd Gi gemde eat gönderdikleri bit hey'etin Haa Kiz iyordu.. Bir yanlış adımla, bu kır. buraya müracnat ederek, veziy kaçlı, yeşil gözlü canavarın vahşi| — |-222: dişmek pak Zünkünd. ları — görülüyor. a| Tüylerim - Gilendiken — oldu.| Üa Yöükalti meleleyi değir |/ Evelki gönün açık ve nlsbeten mülayim havasını, dü ll dektee gel eeei menafiini de vazar dik- bir soğuk takip çtü. Kar, sabahtan akışama kadar, homen fanlatl çimi yümdüm ve Hbiyerek yü-| kate almak süretiyle ballederek ,, < Lijge yağdı. Resmimiz Darülfünun meydanınm dünkü manza- rüdüm.. Hey'eti / Vekileye . sevketmiştir. | östermektedir Loş, rutubetli, soğuk bir salon. Z kikattan - sonra aS göst Aziz >0U gl b Aldığımız telgraflar Ankarada da şiddetli soğukların büküm | Yolcular, paltaları — arkalarında, İltısat Vekileisin Kndai Szzi sürdüğünü göstermektedir. Ankarada hararet dün gece tahtessıfirİstpleaları Başlarında, | çidiyenieri Fea UD Ek fatının vcuzliya- 14 dereceye kadar inmiştir. NL Sanlmade başlayan eşyalar ağı merkerindedir. Bu ucuzla- 4 Biz de küçük bir yer bulup | Mefsuh Süt şirketinin eşyası| Savmer'ü oeltar Emanetle Vilâyetin tev- ..i Yuk'ga” Bit gd oe Taren mear Bazi albetine dabi olmal MÜB L aa AA AŞ lir l u meyanda| 'arklar , vahşi bir deniz aygırı|ğa başlanmıştır. g lem Ydi bvomk hidi kat'iyen kararlaştı ğı—ı e G —';?"ş*“" dln a di date adğndn ven Gdi — Tevhitişi —| F Ce Pa ada AT LALA resmi için kabı ileri gitti, bir geri geldi.. Ks b haddinin tam buğday haddi olma- Ve, dura kalka, kalka dura, biraz | Mamıştır. Asıl büyük yekün teşkil ması ve belki değirmenciliğimize haziranda da'dakzaların ve rözğanm “yardır (edecek olan otomobiller buşün de imkânı hayat vermek - üzerel yapılacak e Ş | (zylar neden. sonra Kadıköyüne b a aagar ON a kadar tu- 'a e geldi. tacağı tahmin edilmektedir. VYeni teçkiiât düyunu, n Meğet SA v idan başka / şirketten ala- z Şesp ha girmel v gn ğ : b Tüya zti bu ei tenin| | Smümiye binasını zikz Köprüde “indiğim yokaş gimdi Ç Si azklan ööyann v kadar ÜND deaskğlek l ağ| lacak lemine dünmüştü.. Öj stierek öza a Fihakika biz de alcütlak değir- B BU beyalnt ha aslatta eh İK AA Va nn ehir hududu İSeyrisefainin yolcuları için yalız etle yana yakıla bir. muharriri-| bilet parasına malik olmak kâfi| K raftar olamayız. Değirmer ö İ aa aa Taar e nae, Kati İmize şunları söylemiştir. Taelisin (ir Benleke değiştirilecek Şağlür Bit aa b braz e a aa cimeniş vazımı hayatiyeden olduğunu pek | — İstanbul Vilyeti ile Şehre-i B 'bize me? Bizim yevmiye: 20 oldua Allodar. âlâ biliriz ve makul bimayeye | manetinin tevhidi sureti kat'iyede süt veren ineklerimiz gıdasızlıktan mizden olduk. Düşünmeden- baş biz de her zaman taraftar oluruz. kararlaşmıştır. 1929 senesi mali- ! Yolda, arkadaşım sordu; — İkeçiye döndüler ve günde dörtJanan ve yapılan bu iş bizi'de l “Ancak bu sene kuraklık ha - | yesinden yani hazirandan itibaren —'Nasıl, sizin Boğaziçi va-|okka süt vermeğe başladılar. Bu berbat etti. Ne diyelim, sebep sebiyle pek müstesna bir devir yetle Vilâyetin birleştirilmesi | purlarıyla bizim Kadıköy vapur - şirket yüzünden hepimiz olanların işi de bizir geçirmekte olduğumuz için halkın | mukarrerdir. Vali Vekili ve Şehre- ları arasında fark var mi —E— S GK 5 gae Hi eee | Karaan « FNO OO ba az kazanmağa kanaat edecek|lesiyle alâkadardır. â Sıhhiye müdiriyetleri , Evrak / dalkavuğu varmış. Bir: gün bu| İ i İ İETLAYATNR GA REN AŞ F ci öt (kalenleri vti Te Gakanik Elendlanin” Ka Gene bitmedi! Mîf'fıl Vâ:;ıyietı zan geldiğini ileri sürdük. Bu|Düyunu Umumiye binası bu ikileti Fenniyeler, Hukuk Müşavir - birini çıkarış KadriyefileNasır B.bir| alli muhtariyet İusustaki / neşriyatımızda bazenldaireye tahsis olunacaktır. Şim- |likleri bulunmaktadır . Tevbu — Bu zatın bana pek büyük GKDN Z p edildiler| esasları hazırlanıyor e et dat ı;sede ı..mı.. diki Vilâyet binası da Polis/ ve |şonra fazla memurlar çıkan acak- yardır, demiş, kendisine| Şölrimisde Ki markalara datt| . Atina 15 Tet Belr sebebi — değirmencilerimizin — bul Jandarmaya tahsis edilecektir. '" f uyurmanızı - rica| imizde ki mevkuflara Ka Mübim mes'dede ber ahi Ve ada aa Ve leceklir. ”” Şehremanetinin 9 Dairel Be tahkıkatın hitam bulduğunu, fakat |rattan gelen son malümata gör ıt layıhası tetkik edilmektedir. Ş | Ka Sırp kabinesi, Yugoslavya devletini. KA Maudne geçen D İştle Bu layaya göre Emanetle Va. letiyesinin İ ge leki çe a Te e aa — Pi Üatliye do eai HeSkil eden bayül sahaları ge —a gördüğümüzdendi * Sekları İ yetin tevhidinden sonra / müşterk| Şi hadıılarının da kasallması |— Diy sorunca, Dalkavukc: — / İğini dünkü nushamada kaydet -| dâre teşkilâni "?ı.’u""""““g: z Şimdi mes'ele hükümete imti-| ÜYERİN ÜÇ Müsvini olacakr. — Güşünülmektedir . — Bu (ü Tadimiyek ea ae di b Te Dköna aa M ee a a bi ff me |di Ba gaa yi Gdi bi ll ÜĞROLEN NOKSANLAR.. - mmbüriet satlanan itet eder a Tülae Düi akan Bübr | saile.diğeri idari ve maarif işle.m €, /Belediye olacaktır. Şel benden de çirkin olanlar varmışl | — Görülen noksanlar, mevkuflar- | "&i kuvvetle tahmin edilmektedir. Sargekeide DSN Ğ ü n büyül Diye teselli bulduml.. dan Kadriye Hanımla' Nasır Be- | — YENİ REJİME MUHALEFET faatini mül ıhı;ı edecek tetkikat) â Er diz şehrin bir belediye dairesi nn gada Kadlkyü | yiz ifadelerinde bir noktanın ta -| Ralyesd 'H ÇACA Pi Öleiiü EL N A Vilayetle Emanetin tevhidinden Ça yapuruna *bindikten sonradır. ki, Bk edilmemesinden ileri gelmiştir.|ajansı (Pribitebovileb) in Zagrebe l oradan bir kanun şeklini ala (husule gelen daireye yeni bir| " | Vil: birez teselli buldum. ü Mustantik Hayrettin Bey bulavdetinde yeni aleyhinde tak çıktıktan sonra artık. ortada yan p ÇS Cç İstanbul Vilâyet ve Emaneti- © Boğaziçliler.. Halimize şükre- şebeple evelki gün tevkifhaneye| beyanatta bulunduğuna dair ha- gezlele lalmamıs. olacaktar.. Na gaç Şeba l e manç “olacak delim. Belerin beteri varmışl. — viderek Kadriye Hanımla Nasıriberleri tekzip etmektedir. Mute lamdur ki kanunun kestiği parmal M LA ÇERP N | FB e N gee z Ğ gi |Bün tekrar lelerini almış ve|addit parlamanto âzasının - tevl a Gi Parmak v Vilayetim müşterek de Anlara. gibi” yerierde de “tatbik YÜSUFZİYA Pi Çire el Oer v Eale yt SA aha zümrük y büj 'merandk/ d n Gi ZLK T” ayltrerleri - genla c Yunanlılarla — EVRAK TEKRAR İADE EDİLDİ Paşabaher gy gömrügünden altmiş - para K Fakat, dün evrak, - Müddeli/oturduğu sırada, bu aile elradımı # L gl i|! Müzakerat — ni '“Jî,.ı'i...'.'ı'..’.z'u.î'.î..'î".ı'i kamee e G kuruş tenezzül etmiş olacaktır. T v ileri sebebi tekrar bazı noksanlar gö-| “ Mostantini ada G A a ; Terleyor — A K karifelai denaeran edipa b a| karadağ “pdlen - hab BİR ŞÂHİT DİNLENECEK | |ba'gün izahat “alraralk ahat HrTAE ea söler b göre Türk - Yusan müzakerati İ — Bu maksenlar, şabitlerdeo;dole| lll e Ki at KA L ” 'Ban müsait bir safhaya girdiği (©7 Şerefettin beyin ifadelerinde- İcektir. töylediğimiz bundan, ibaretti, Üyyü eli Yaklda getiçe-| eee aamemme ai DĞ Yunus Nadi 9 e) İ 1 görülmektedi zağEA 9792099 9909 B. Musolini g:N F ROMAV KİNDE ROMAN < atı alarak - Hariciye Vekilimizi diyorki... &) y iyaret Gttği, mübadele “ilerine n B j Bit müzakerattan sonra Türk-Yur Roma 12 (Husust —Ş “nan misakı müzakeratına başlanı- M SAa M. Musolini, İtalyaı n lacağı bildirilmektedir. Bu müza> ve sinirlerin içindeki mu- üstemlekât siyasetin ü h keratın az zamanda neticelenerek | ammalı fırtınaların satır, satır makesi olan bu eser aa. bakmmdrlam, Hak| M Venizelesun itilfnameyi imza-| hakkınd İyalniz şunu söylemek kâlidir: kin İstikbalde Avrupa” | Haa aa Te çadar ı ” eserldr e e K CU Mühtelit Mübadele komisyo-| - Eser hakkında kâfi derece izahat veren bu dört fapılmak lâzım geldiğiniz| — Bey — Artık yetişiri senink Kuki A 'nunda, Ankara müzakcratının in-|kelimeden sonra şunu İlâve edelim: hayatta umul- lacarıstanın mevcut mu;j B RLE ah "g"î SEçEEE kabil GA kişafatı dıl:ıkılı_ı!î Saklp ;dılmek mıyan bir elin ııklıiılidnıırşun maatteessüf eserim hi B ASN tedir. Cemal Hüsnü Beyden yeni muharririne tevcih edilmiştir. Büyük bir şans onu m"_:"_::""“"' NNN Hanım — Postanenin önünden geçerken şu mektubu da lutfen|bir iş'ar yoktur. Mamafi komis- kurtarmış ve bize bu. ,.ı...i'lî vermiştir. Yarın noşre SN d Te bt kutuya atarmısın? yonda nikbin bir hava esmektedir. | başlıyacağız. ——— ” —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler