15 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

 e — c Gazetecilerin muhakemesin ha e dünBirinci Cezada başlandı dostluğu (Ankara, rririmizden) ürk-Macar uzlaşma ve dost- luk — muahedesinin imzası münasebetilye Macaristan Hariciye Nazırı M. Valko ve Türkiye Ha- riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey aralarında teati olunan Telgraf - namelerin pek “açık olan sami - miyeti bilhassa nazarı dikkati calip idi. İki milletin dostluğunu yeniden ve teyiden mühürliyen o iki muahedename ile ona | Lodos u sene fırtına senesi.. Yu- 'şa tepesinden çatık yüzlü, cadaloz bir kaynana gibi bağırıp çağıran poyraza, yirmi dört saat sonra, lodos, hiddetten yanakları al al olmuş sinirli bir gelin gibi karşılık vermeğe başlıyor.. Bu kavganın, nihayet, buram buram bir kar fipisivle bembe -

Sayfaya ait küpürler

 İranda Latin harflerikabul ediliyor,muhalit300| molla teb'it edildi Roma 13 (Hususij — Tahrandan bildirildiğine göre, İranda
 unuyor muh andı maznun sabit 62ncil B fikan ıistedi nun ağıp min B. £ ul müdürü Eni Enis tahsin...
 gi kanaatindedir ları hararetle tebril Yunus Nat Macaristan ile akdetti ahede sadece bir uzlaşma...
 Yangınlar Z ev yandı Yangın ahşa bir evden, soba kurumları yüzün den çıkmıştır 4 İtfaiye neferi yara lanmıştır, birisinin...
 M. Grandi katında Türk - Yunan ihtilâfının hal lini temenni etti Atina 14 (Hususi) — S. Grandi dün M. Venezelos ile uzun bir
 Dünkü şiddetli İodos Karayelden — (e sonra lodos baş döndürücü |" şiddette idi | îFırtın:ımn şiddetinden | vapurların...
 u sene fırtına senesi.. Yu'şa tepesinden çatık yüzlü, cadaloz bir kaynana gibi bağırıp çağıran poyraza, yirmi dört saat...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-Baş müharrir : 2366 N : Tahrir müdürü:9236 Kitap KM IZ Gazetecil Türk-Macar — — dostluğu Aalnen, ç AŞ Bünereirinindeni Fiirk Mabar uzlaşma ve dost-. İük — müahedesinin imzası münasebetilye Macaristan Haririye Nazın M. Valko ve Türkiye Ha- riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey | aralarında teti olunan Telral | Samelerin pek “açık olan sami - Biyeti bilhassa nazarı dikkati calip idi. illetin. dostluğunu eniden ve teyiden mühürliyen o ikâ muahedename ile ona tevafuk eden bu mütekabilen samimi his-| Syat Türk muhitlerinde umumca| gemnuniyet ile — karşılanmıştır. Türk-İtalyan dostluk muahedena- aesinden sonra bu Türk-Macar| erin muhakemesine dostlük — muahedenamesi — dabi — İstiklâl mahkemesince 15 seneye mahküm olup Bursa hapis-| çok ci emelcri übaRiR. S ga ların beynelmilel çi SyEçt Cemal Ile rülekasının muhakemesine ağır dir. birkaç güne kadar başlanacaktır. Osmanlı vaş. yavaş sonra Macı Yenin arası başka memleket ve Billetlerin arazi ve budutları ile aynlmış ve uzaklaştınmış olduğu göstermektedir. DEM ÇuRrLıZ Üçrefikimizaleyhinde sına göre böyle yekdiğerinden he böyle yekdiğe merleketin dosluğuda Asılsız haber davasının | rüyetine dün | başlandı sutındaki münasebata çokluğuna | Müddeiumümi maznun — İamasnda menfaatlerini müdrik İarın cürmünü sabit elt vzlk veya yakın -her addederekl6lvel62nci biz vazifesi vardır Harp ve sulhun| — Madelere tevfikan İİ.'İİ,...,'ŞZ gastatlırn :aym hüküm itasınıistedi l aa ı , peanlar (di Muhakeme gâzeteler aley- Ka n MA dd l aRlevnıe Bi eli Ch ediyorlar. D? Saniyen, — Macaristan — oldum| — Aslı olmuyan haber neşrettik- plasıya Tunanın-üzerine kurulmuş leri için baklarında Müddei umu- bir mület ve memleket olmak milikçe dava açılan gazeteci lerir —Basebiyle Balkanlarla hali temas - muhakemesine — dün tadır. mahkemesinde başlandı. Maznun- - Gele gele nihayet karadenize lardan İkdam refikimizin sahi Sökülen Tunanın üstünde, biraz|Ali Naci ve Son saat yukarısında ve aşağısında her hadi- 'dürü Selim Rağıp Beylerin yerine e bizi derhal alâkadar kılar. Ma- | vekil İrfan Emin B. bulunuyordu. çaristan bu havaliye yerleşmiş| Akşam mes'ul müdürü Enis Tah- kuvvtli ve asil bir milletin diya - sin ve İkdam mes'ul müdürü, raal İngiltere) İmparatorluğunun yaz — Resmimiz sureti mahsusada Bursaya giden fotograf muhabi inhilâl ıl" zevalinden rimiz Namık B. tarafından Cemalin istintak edilmek üzere| istan ile yeni Türki- / hapishaneden çıkarıldığı esnada tespit edilmiş bir vaziyetini göre mebzul süret ar yağmış ve ortalık donmuş (Btur. Bu mıntaka dahilinde bu ınan Simonshal şehrinin 5 gü ç bir adalet fikrine hanesindeki mahkümlara kendini mevhum bir teşekkülün ele istinat etmek lâzim gelen Sülba va S gibi göstererek hariçten bazı kimselerle flrari için müsel- V AĞ lahan tertibata teşebbüse yeltendiği anlaşılan ” Gökbayrakçı ceza mahkemesinde) Kar yüzünden : 4257 dünü ea daybel S gün muhasa itında ka - lan şehir ğ Londra 14 (A.A.) — Mur binada bir sakatlık var. Ruzgârda| havalisinden | Yangınlar Tn v e Tak a kağal l S - |Bakırköyde —— c — — detleri mubakkak bir ırk ve menşe| — muhakemeye saat 10 buçukta Gösbeli ile olacil, e n başlandı ai tahatı ve Böla - £ ©V yandı kendi aralarında filiri ve mest biri nettin - Beyl r alelisul - isticvap) karabet farzede gelmişler ve mü- olundular. Mahkümiyeti sabikaları Yang'ııı âhşa 'tekabilen —kendilerini — alâkadar olmadığı anlaşıldı. Bundan sonral eden işlerde hep o aslın icabatı-| Vekil İrtan Emin Bey söz alarak Dir evden, soba a mutabik hissiyat izharından mühakemeye başlanmadan evel Bâli kalmtaya gitmişlerdir. Bir noktaya işaret ett: Ai Naci Kurumları yüzün Umumi harp sonunda galiple-| Beyin gazetenin mümessili olma - rin keyflerine göre gelişi güzel|dığını söyledi. İkdam ve Son saat den aldallan gaabedat “actlecknde| zzeleleri ha gae Mlelâtitfaiye neferi YAK Macaristanın düçar edildiği elem | addit davalar olduğunu beyan ede- çıkmıştır ve uturaplardan lcn ziyade tecse|rek tevhidini talep etti. Tanmıştır, birisinin #sür duyan milletlerden birinin de| — Mütcakihen Müddeci Umumi| SD R AD iaavim Cei b taeümellde| — YS rçadır rada bir daha ilân etmekle pek | mazaunların efkârı tehyiç edici — Bakırköy, müslesef dün büyük- malüm bir bakikati tekrar cimiş / asılsız haber neşretiklerini, cürüm Çe Pi SöNR Keşindi / Firtaaan oluruz. Aym yoldaki haksızlıklara 'sabitolduğundan, Ceza kanununun. İSSİrile | genişlemete / pek / müsafi karşı çok şedit bir. mücadeleye | 161 ve 162ncimaddeleri mucibince ü" Slep ancak itlatyenin cansipa, Birşerek — umumi — harptekinden İtecziyelerini; karar esnasında Âli İi Tedakarlik ililiyarına mec - |Naci Beyin geçenlerde tecil edil- M cim ve Hüklilimi andak |miç olan beşbuçak aya. mahkür böyleliki; kartarmın bulunan Türk rarela mületi keyfi bir sulh besabina isin talep eti kolu “kanadı kesimiş olan Macar — Reis mazaunları ieticyap etti. Vangın, ar kırköy İstasyon Caddesinde Sakız inin nazarı dikkate alınma (agacı mahallesinde eshabı emlâktan Kaynatan Dellalyan El. ye ait olup Madam Emrukün ikamel ettigi eve rane güyreti sayesinde mümkün olduğu kadar tahdit edilebildi, dün saat TIAS de, Ba- — milletinin elem ve matemini anla-İkdam mes'ul müdüründen, Si-|den çıkmıştır. mamazlık edemezdi. İvasta bazı eşhasın * Din eldeni — Bu eenada esmekte olan çiddeti Ve nihayet bu bahiste biz gi iyorl, — şeklinde propa-| rüzgârın tesirile ateş bitişik evlere M. Musolininin fikrindeyiz. Sulh | ganda yaptıkları için tevkif edil- sirayet etmiş ve sür'atle tevessua muahedeleri adalete istinat etk- dikleri haberinin gazet, 1 |başlamıştır. leri nisbetinde devamlı olabilirler, ,,, B lti B n ve hiç bir muahede ebedi değildir. #T sorukdu, Bürkanctün Bo Bu sözlerimiz serbest bir ge İ şaret olsa dahi zetecinin dünya ahval ve hadisatı HK vesikasındar Bakkındaki Tilirlerinden | bize göre laymeti gene büyüktür. ibarettir. Eğer onlarda velevki Çünkü Pu iki millet mütekabi yekdiğerini severler. Onun yarsa Onün $E-'ortaya böyle bir eser çıkmasında| — Gerek ef ve meniaati yine dünyaya ve beşeriyete n gele .caristan ile akdettiğimiz mu- !t bararetle tebrik ede, | ahede sadece bir uzlaşma ve dost-| Yunus Nadi — Ytmsün a) İyangın yerine gitmiş, onu takibon itfasına çalışılmışı y Ttfalye grulm, der evlerin — ahşap olması,| Öihedi 2 V ei) , |Paniyor, çati esniyor, kiremitler| 5| E İlar devam ederse, zaten yürürken u sene fırtına senesi. Yuz 'şa tepesinden çabık yüzlü, cadaloz bir kaynana gibi bağırıp| İçağıran poyraza, yirmi dört saat |sonra, lodos, hiddetten yanakları) Jal al olmuş sinirli bir gelin gibi karşılık vermeğe başlıyor.. Bü kavganın, nihayet, buram buram bir kar #ipisiyle bembe - yaz bir lemiyen Sessiz bir kış gecesinin yu- İmuşak karanlıklarıa gömülerek uyurken, ansızın camlarda şakla -| an rüzgârın şamarlarıyla” uyanı -| yoruz.. Perdeleri birer yelken İgibi şişiren bu sert hava dalga -| ları altında, duvarlar açılp ka-| oyniyor, temeller esniyor.. Şeffaf bir kış güneşinin puro- jektörü altında, iskelede vapur| beklerkem, ansızın homurdanmağa başlıyan beyaz yeleli, ağzı küpür- G e gğ Va mağa başlıyor. faküdara yanaşamıyan, Kadı- denizi miş sarhoşlar gibi yalpalanıyorlar.. Meşhur fıkradır: Bir hocanın evinde - oturan Bektaşinin biri kira istiyen mal| sahibine: — Erenler, demiş, galiba bul — Merak etme hazret, teme mübarek zzatın kabri üzerine (kurulmuştur, coştumu zikre başlar. Diyince, Bektaşi — Öyleme molla, ya zikre- derken cezbeye gelip bir de sec- deye, kapanacak ” olursa ne halt ederiz?.. Onun gibi, ben de bu lodos- sarsılan insan kümesi evlermizin;| dürgün — havada/ çarkı bozulan,| dümeni — kırlan — vapurlarımızın , Maazallah, - birdenbire — secdeyel kapanmalarından korkuyorum ! M. Grandi Venizelos ile mülâ- katında Türk - Yu- nan ihtilâfının hal-| lini tememni etti Atina 14 fHusüsi) — 8. Grandil dün MA Venezelos ile üzün bir mil- da Dulunmuştur. Bu molükatta| evletin Balkan ve akdeniz si- Şahede di 8. Grandi. Türk - Yunan müza- kerati hakkındaki türk naktat nazar. ve 'A, Müsolini| bu müdükereliri buyük bir alaka | dakip etmekte bulanduğunu, Mi Şaranileykin memleket - arasındak| Mübadele iktilalarının bortaraf edil.. dan 'Sonrada bir misak mek istedi gini MVeni Tosa Deyan etmiştir. M Venizelös 'dü u hüsüstaki! samimi arzusunu izhar eylemiştir. Akşâm Hariciye Nazirı. taratın 'dan S Grandi Şerefine Tesmi” birİ ziyalet verilmiştir. Tiyalet cohasında gerek Vunan Hariciye “Nuzırı, “gerek” 8. Grandi) taralından Ikt minetin asırdide kar-| Geşilklerinden, destane münasebet-| İnden ve refahl sandetleri temen. & Grandi” bu sabah saat 1080 da gözerecileri kabul ederek beya- matta bulunucaktır. Atina sefareti Ankara 14 (Hu. Mu.J—Atl-| na Setfarefine Hariciye| müsteşarı Enis Beyintayi- 'ni takarrur etmiştir. Uzak memleketlerden kopup dislerinin daha evel bildirdiği - beri İstanbulu tirtir titrettikten sonra, hava dün ansızm değişti ve şiddetli bir lodos, karayelin ve kar tipisinin İstanbul semasın- daki hakimiyetine nihayet verdi. İstanbulun mütelevyin seması, yarın, yine böyle ansızın bir karüyelin hücumuna da uğriyabil karşı, bizi müteselli eden yekane flatlarında İhtikâr yapılmadığını müzün yaz c'masıdır. “Dünkü şiddetli iodos “ayeli | Karayelden sonralodos baş döndürücü | şiddette idi Fırtınanın şiddetinden yapurların seyriseferi saatlarca inkitaa uğra- mıiş, şehrin umumt hayatı bozulmuştur Nisbeten sakin olan Boğaz| içinde bile vapurlar lelere yanaşamamışlardır. Son karayel fırtınasından sonra| ittiradını gaybeden hava dün sa- baha karşı lodosa çevirmiştir . Lodos fırtınası bilhassa Akdeniz-| de şiddetle hüküm sürmüş ve Akdenizden Timanımıza / gelecek| yapurların seyriseferini de müş-| kilâta maruz bırakmıştır. Sevahili mütecavire ve bilhas- sa Adalar ve Kadıköy postaları| — da fırtınadan — inkıtaa / uğremiş -| ir. Adalar ve sevahili mutecavire) hattı postaları sabahleyin munta- zaman icra edilmiş ise de vapurs ların seyriseferi — öğleden - sonra| intizamını — kaybetmiş ve - bazıl postaların icrası kabil olamamıştır. 'ün büyük bir gaz şilebi gaz, hamulesiyle limanımızdan Akde-, nize hareket etmiş ise de fırtına- dan yoluna devam edemiyerek 'tekrar limanımıza avdet etmişti İranda Latin harflerikabul ediliyor,muhalit300/: molla teb'it edildi Koma 13 (HsüŞil — Tahrandan ve göre, İranda Şahı Peh- iarine itiba- taebik Bazı mollalar bu - yenilikler muhalefet yapmakta İsrar ettikleri den $00 kadam memleketten teb' Süllmiştir. 15 KÂNUNU SANİ 1929 manDer. “mmaranin. İi (Af berin HL S BU ö | ABONE ŞERATLL. şlandı gelen-geleceğini telgraf hava- soğuk dalgası, bir çok günden ilir. Bu ikdim ve hava oyunlarına cihet şehremanetinin mahrukat n söylemesinden ziyade — önü- Arnaut Kabinesi istifa etti Tiran 13 — Amant kabinesi Krala, ermiştir. Ruslara nazaran Eigan isyanı Hind - Efgan hududunda İngiliz muhafızı ... Ana Bündüzün garip oıdügu Kadar İeci bir scr- güzeşt geçiren bu romanını bu günden. itibaren tefrika etmeğe başlıyoruz. okun sırrı fakat bütün hayatın sırrıt iddiamızı tastik ettireci takip ediniz. kalplerden geçen meçhul yalnız roman kahramanlarının değil, Daha ilk satırlar bu . Üçüncü

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler