16 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

— GF G 5Ç GÇSN ee . B . c b aa TTT DA DB ” İi w lmraim — İmakam Ö izkelr heelelrisir < vi R T-ığ’F.ğ'ffîitâîi_' | — Mevkuflar hakkında men'i HL HUN muhakeme kararı verildi Klabatlmdd müderrisin B? SND Tlsbatliie, içtima ediyor | — Bursada muhakeme başlıyor Mzsele Tenlelarr ı fiatlarının tezyidindedir Bir müderris istifaya mı davet olunuyor? Nazım Şaklr "Bey: “Talebe yetiştirmiş, mevki sahibi nlmıış müderrislerin baş- ka işler alması lâübalilik- til diyor a tın fakilltsainin Eczacılar Cemiyeti ilâç fiatlarının yükseleceğini ve kaçakcılığın artacağını ileri sürüyor Müskirat İnhisar İdaresinin is- pirtolar 'lıalşkıfıda ihzar' etti;

Sayfaya ait küpürler

 Efgan Kralh tahtını terk mi etti? Etgan Kralı Emanul tahtını terkettiği bildirilen biraderi İnayetullah Han Evelki gece Paris
 İlâç fiyatları Yüzde sekiz nisbetinde artacak mı? Mesele ispirto fiatlarının tezyidindedir Eczacılar Cemiyeti ilâç|...
 Men'i muhakeme kararı verildi Şehrimizdeki mevkufların bugün tahliyeleri bekleniyor Şehrimizdeki hakeme karari ve mevkuflara
 Ssoruyoruz: — İstanbulda ilk mek- ÇA N teklerde okumağaça- y w lışan 6000 tane aç (*“4/, Türk yavrusu vardır. ND Gene...
 Tıp Fakültesi bugün meclisi müderrisin içtima ediyor Bir müderris istifaya mı davet olunuyor? Nazım Şakir Bey: “Talebe...
 İzmitte vasi bir orman n Z sui istimali Bir çok memurlara işten el çektirildi İzmit orman — merkez Müdürü Arif Beyle bu...
 ANIZI Mısafır Eskiden, “her aile sofrasında bir kaç ta misafiır tabağı bulunurdu. Adeta, misafir efradı| ailedendi.. Eskiden,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler