18 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

aa el ee Skifayet ve ademi kifayetini Mmevzuu b;he eden neşriyat tıp Fakültemizin vaziyetini münaka- şaya kadar ileri gö ü, ve|E Fakülte — hocalarının — hariçteki | & a galeleri mes'elesi tekrar taze-| Ellerim cebimde, yakam kalkık Enmış bulundu. | K yürüyorum. — Bir satıcı yolumu | ü kesiyor: Kai Hİ ». Bilmece î Akşam, rüzgâr buzdan bir z ustura gibi yüzümde dolaşıyor. Bu münakaşaların hepsi caiz- dir, Türk hekimliğini gelişi güzel | - — Potin bağları, iskarpin küçük görmemek ve hususiyle | kağlı : kuçükı göstermeğe çalışmamuk* Ğ : Tatüyordağk vi baska yi a TAMTINMÖRRNANAADĞLINDAA AAA ENDANARMAMNMATID GAT WIWNMWMWĞ — Kebap kestane, kebap kes- Her tenkit mubahtır, ilme ve İlim yolunda çalışanlara gösteril - Mevku—" ar dun d e ee paesi vacip olan hörmet ıhmaU — Heykeller, vazolar, konsol .dılıîı;ıı:el:(orşı::ttlylîmcgı bılmıyenl ta h ı ıye e d I ı m e d l ıe İ' üstüne, masa üstüne.. tenkit ilmi olmaz, ve ilmi olma- Yürüyorul biz diğeği! yan hiç bir tenkidin hıç bir kıy - | Haklarındakı men 'imuhakeme | — Sakızleblebisi, hıtır kıtır... K a v Gi ammen, bti limmmamız. ü YA e S d ! Yürüyorum, bir diğeri daha: tane saiki Kralıçe imiş

Sayfaya ait küpürler

 | İlme hörmet! ünlerde - tababetimizin Skifayat ve ademi  kifayetini izin vaziyeti Ha yadar ileri götürüldü,  ve 'akülte —
 Bilmece Akşam, rüzgâr buzdan bi ustura gibi yüzümde  dolaşıyor. Ellerim cebimde, yakam kalkıl yürüyorum. — Bir satıcı yolum!ı
 Ingıl gazetelerinin uydurdukları Efgan isyanının başlic saikiJ(ra lıçe imiş Güya Kralıçe kendi güzelliğini teşhire vesile...
 kararı, usule Şehrimizdeki mevkuflar hakkındaki — istintak kararnamesini ve buna merbut dosyeyi tetkik eden İkinci ceza reisi
 Tıp fakültesi müderrisleri her kese mey dan okuyorlar Hakkı$inasi paşa bir doktor sıfatıyla bu fikirdedir Hakkı Şinasi paşa
 Nebile Hanımın izdivacı münase betiyle verilen balo çok güzel oldu Gazl Hazretleri, manevi kerimeleri Nebile Hanım nikâh...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — N' 1688 ÇUMA 18 KÂNUNUSANİ 1929 Baç aa İ SZONESERSİTİ YUNUS NADİ İmcoper; Türkle içinHarıç için İdarehanesi : Düyunüumümiye Ü — Seneliri | 1400 Kr./ 2700 Kr. Telgraf : İstanbul Cumhuriyet Posta kutusu : N* 246 HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ 5 KURUŞTUR K nn | i zetelerinin uydurdukları İlme hörmet! D ASMTMMINAMRRIMA | mEiliz gaK M T ee Efgan isyanının başliıca Ski e ademi kifayetini — ğ Macuzl aha 'eden "noriyal vp Hülce saiki Kralıçe imiş Faldüktenizin vaziyetini apaka. Dlgmd, YERBE vodan e ; BAki ÇG z gae Bilkeloi” cekbüğl. yakadı Kallli Pa nti Yöryünü B soa y dn el tekimliğini gelçi çüzcl T ll banlan akarpık Bi itemindk e Tei Blveci mön b ğ a küçük göstermeğe — çalışmamak Yürüyorum, bir başka ses kareçdk: KÜĞ YAT Pai nn nırk6e — Kebap kestane, kebap kes- Her tenkit mubahtır, ilme ve| Ha ! Yim yolunda çalçanlara göt Mevkuflar dün de Yleuyörun) bir başka a0 Hesi vacip olan hörmet ihmal| Heykeller, vazolar, konsol Ha aeit tahliye edilmediler e.i masa ütüne” olmaz, ve ilmi olmı iyorum, bir diğeri: ir tenkilin hç bir y — Haklarındaki men'i muhakeme et ve ehemmi bulunamaz. Ve " Yürüyorum, bir diğeri daha; M b gebirle tenkitlerin ulu kararı, usule ait sebeplerden! — Kozkircle. karabiyeler Ça a len hallar ema |— dolayı reddedildi PN iamadısı salbetmiek Tütimeli | — Şehrimindeki mevküller kak-| Yarsa o zaman tenkit adeta bir|kındaki — istinak kararname: Hinayet olur. ve buna merbul dosyeyi tetkil Unutm: ır ki Türkiye dün- |eden İkinci isi Vasıf Bey,| keygiletleri, içinde gedeni DiT dün tetkikatını bitirmiş ve karanı ley'ettir. ve bu hey'etin diğer a z Kai Sasınları arasında he reddetmiştir. Bu / sebepledir. Ki Bedaniyet YA ae a aç İmevkufların dün de tahliyeleri) fürk hekimliğini istıhfaf edebile- kabil olmamıştır. Bitpazarı değil, Sandaldesteni de- çeklere “yalnız. yakm. harplerde |— Aldığımız malümata göre İkin- Kurüyemişciler değik değil, - - İyatlanıı. vazife “uğyuna #çlalci ceda reisinin karan reddetmesi yarası İstanbul Köprüsünün || Güya Krahçe kendi güzelliğini teşhire vesile aai üata mütedalı ğ bulmak * için ıslâhat yap! , diye kocasi dakâtmı hatırlatmakla iktifa e- apl . e Kai e bekimsir olmazi YUSUF ZİYA Amamıllaha tesir yapmış son rimizde âmleri-|lece bir daha İkinci Müstanlikliş ———0 ©| ” M eiln gae Çat | ö Kral tayyare ile Kandehare gitti, famizı | verilmiş olyor. Bu münasebetle — yaptığımız Slühader a hü Do cusdleir Gnüderrisleri | orada teşkilât yapacak ahkikat ret kararınını yesasa müz ü i AAA Bedili nesbabi | her kese mey- — Eiznisan Krak ” Amanlekiyapığımız tahkikattan anlaşılmışı |» ae eerem a t geammieindind FUN T YYT PS e Hdi Hanın - kardeşi Jehine — saltanat|tır., sakal düğillir. Tahkikatımız: nazaran karar-| dan okuyorlar , kukundan feragat ettiğini yar-| — Kandeharda teşkilât Şaklerinin bile başimiz özerinde| — Diğer taraltan, süle müteallik " Bllmyea b Bevel matar-| — HakkıŞinasi —paşa — |smtk. Eseli' gin'şelen hamsil, » Londra 16 — Yeni Deltiden yerleri / olduğunu söylemek ola - bir - noktadan / Müstantiklik - velek Hayrettin ve süreyya beyler|— bir doktor sılatıyla — |cigrher Kralin'be forüğeli vit igelesr ği yürü ei BF v a tye el L cöa Dd antdar 1400f y n teakip tayyare ile Kandehara git-|yetullahın. tetevvüç resmi yapıl- ime olduğu kadar bakikate de Olducu, ihtil * in| Avafadan tali ödüknlş ve sona | tigini bildiriyordu. anıştır. örmelimiz göslermiş olacağı ” Olduğu, ihtilâfin halli için tayini Hikmet beyin * tahkikata iştiraki| Dün Anadolu ajansı “ gayet| — Amanullah — Hanın - istifasının mızdan tamamen eminiz. /merci salâhiyetini haiz olan Ağır'emredilmiştir z müstacel , kaydıyla şu telgrafi|bazı kabailin ikinci defa olaralk Biz kendi memleketimizle be- ceza reisi Sabri Beyin hakemliği-| — İkinci ceza riyaseti tahkikatın W Tanliybia Kâbile hâkim tepeleri işgal etme- Yker Hiraz d garbi görüp bilen ne müracast cdildiği haberlüç mustantik tarafından yapılmış Londra 16 (AA.) — (Resmi|sinden - ileri ” geldiği söyleniyor. fatıyla Türkiyede Otorite alınmıştır. Filhakika Ağirceza reisi|olmasını doğrü bulmamış ve t İngiliz tebsiri ) Kâbilden alıman| Sabık Kral tayyare ile Kandehara Hayilan tıp üstatlarının garp diya- sabri Beyle Vasıf ve İkinci Müs-|kıkatı ederek - yeniden bir| malümatta Efgan Krahı Amanul-| vasıl olmuştur. Hindistan hükü- yanda dahi şerefle mevki tatacak va a Te a benler Müdde| Müstantik — tarafından - yapılma - Tah hanın hükümdarlıktan büyük|met mehafili Kral Amanullahın Yükseklikte vatandaşlar olduğunu tntik. Hayrettin Beyl koralkenlsladü d0 eai Bi b ıkaın bks hei EVik e0 G0 DĞ a İçık söyliyebiliriz. Şahamızda kec. umumi Kenan Beyi zıyaret etmiş-|St;. Kafarnamenin de yalnız. bir biraderi İnayetullah han lehine| Mücadeleye devam edeceğini :!he;ıi:â:n he)aııt edbeııiı ki bazan Werd: ; Mama:L bu. ziyaretlerin F'"" göldiği 'mutalasamda - be: feragat etti İ ..:'T Mmüteakip | Kanı gö K teşkilât yapacağını sir derdin garpta- bulamadığımız mevkuflar tal kynmuşbur. tayyare ile Kanderhara - gittiği #amnediyor. Haa devasını burada, kendi memlek: : bildirilmektedir. İsyanın sebebi ne imiş? e bulmuşuzdur. Hatta mü- MIebil izdi nünase- Anadolu ajansının notu : An-| — Efganistan ötedenberi cihanın ile buna ( Milli Türk Nebile Hanımın izdivacı münase karadıl. Tügkknülrelimk Ha eai Ka ee lll kiaaek B gn v betiyle verilen balo çok güzel oldu. —— Çöe d lmlena rdarlir tamim yek gülümüşündür. Özeril vi C, H. Fırkası — müfettişi Dr. B D a emamn Hakkı Şinasi Paşa, önünüzdeki| — Beden terbiyesi Mektebinde T Bek geri oldeklar| * ( g ay sanundan vvel avdet edecek -| Dün mükemmel bir müsamere verildi n Bk$ üü Kai ka'klın DD z T L biz bugün için ilmin makarrı olan | brA Serenelamyeri ei kimliği almşızdır. Şimdi Tıp F sotani bir muhanirimize şa cevabı kültesi olan Tıbbiıye mektebimiz | " I İvermiştir : Tet e gar | ğ | | | | —« Fakülte medisi müder - İrisini, tebliğini neşretti. Salâhi yettar ağız, fakülteye ait tenkit leri reddettikten, herkese meydan Vakuduktan sonra ne söylenebilir! , Tıp talebesi | ip Fakültesinin islâbı hak-, Ka oi olim neniğat eti Geür BN bundan başka değildir. Güzi Hazretleri, manevi. kertüreleri Nebite Hanim mikai'merasimince ( Cai Has-| VA Haktltesi müderrişleri içtima| — çapadaki Beden Perbiyesi Met e cn hassas bir makine <ibi Tababet, hasta olmamanın ve n İederek bir tebliğ neşretmişlerdir. ebinin — hirinci / sömesirin hilam idare (ediyordu. on. birer kişlden Ha care iri olkman yeliki İBu tebliğat üzerine şimdi de dok- |bulması münaseber mürekkep İki gürup arasında, eye Tnt göstermeke abiale " yardım / - Ankara 17 ( Hususi) — Re-)keçmişler ve her kese ilüfat ct -İtorlar. arasında münakaşı başlar| B müsamere v BAA baçağt b d z eden bir marifettir. Yoksa henüz | isieumhur — hazretlerinin manevi'mişlerdir. | Ş SAA AATRE alen Biabera yenek” salttten ATEAN a eli Yoka he hür — hazretli işlerdi mıştır. Türk Bayrağina karşı selam vaziyeti Bilahere yemek salonuma geçilerek Baar elit gae GeBildir. (kızları Nebile - hanımın izdivacı| — Baloda bütün ecnobi sefirleri, | — Tıp talebe cemiyeti bir içtima lenilen İatikal |davettilere çay ikraim edildi. vilâ çok misbidir. Hekim | Münasebetile dün akşam verilen|sefaretler erkânı, Meclis reisi,|(akdetmek istemişsede bu müder- " Bandün eöica | o Müyara aa Te e Ü Eey A His Manez bulo - fevkalüde, güzel olmuştur. |Başıclal, Erküm. Plasbiğe arm |llerİğeine Ai sralir ee K çialmz — fümme Nn (B Ya bir tesellidir. Milleti kendi Gazi hazretleri aat on birde An-|miye reisi Paşalar, vekiller, bir|teşvik mahiyetinde — addı Mcmalekalnizi'der arahadal « Şu yaratıcı kabiliyek bize Glindeki bu - teselli ” imkânından y » ebuslar, erkân askeriye, ve böyle müsaade |Mekteplere dağılarak. kendil bir kere daha isbat etmiştir Ki Te etmekte mana - yoktur. y aati b | - İncsli bozulmamıştır. iyi idare edilir iyi yol kösterilirse dünyanın en müz aNuammnddnuan ğ ierekki/ milletleriyle atbaşı beraber vi Befik B. tare ci /& cazip Tigürlerden gidebilir. Bu sene yerimi nizamettim (dem peyda ettiği bir yerde ilmin| ve fennin yalnız havasının değil, bütün kesafeti ile” hüviyyetinin | takarrur — edeceğini - bedaheten| Kabul edebiliriz. ki/ bakikat da) Palas- otelini teşrif etmişler| Sok asayi memurin hazır bulunmus- edilmeyeceği haber alınmıştar. —Ç İsalona girmişlerdir. Bu sırada, Zeki | Her. fevkâlâde mükemmeldi.| te -bütün dünyadaki Beyin idaresindeki orkestra Reisi-| G, a B a eli yi Gazi hazretleri bir iki defa d Güreson eti Takke E| mürekkep hdit rakısları çok heğe- Beye terketmekle müitehirim. Göre vatandaşlarımızdırlar, YN Darenı çakmağa haşlamış İt veril 'nildi. Müteakiben salona erkek düm ki İsveçde üç sene Tevkülade e lacel. Tp Pakültemiz dün|ve Gazi hazretleri nnf daire teş- |baha- kadar müstesna bir “gece ialebe geldiler. smek sarfetmiş ve her manasıyle a a ae İkil eden davetlilerin önünden. ağır |geçirmişlerdir | Tuallim Vanson talebesini bir, mükemmel yetişmişi ve gelin hanımı kollarına takarak

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler