23 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

 Tatavlada yanan evlerın mık_tarı 900 e yrakındır ; Efganıstanda Yangın tam on saat devam etti Tevessüün sebepleri şun- | lardır: (1) susuzluk, (2) (t - faiyedeki idaresizlik, (3) kar |ipısı ve rüzgâr Bir rum bakkal bu facianın müsekbibidir vaziyet Kralın lehine inkişaf ediyor Emanullah Han Kâbil üzerine yürümek için hazırlık yapmaktadır W Moskuva 22 ( Hu. Mu. ) Efgan | tahtına çıkan asilerin reisi Saka oğlu Kral yerine Emir unvanını N almıştır. Saka oğlu İngilizlerden |) " maaş almaktadır ve diger hükü - Mmetlerle münastbatım Kenlbk |

Sayfaya ait küpürler

 Efganistanda vaziyet Kralın lehine inkişaf ediyor Emanullah Han Kâbil üzerine yürümek için hazırlık yapmaktadır Moskuva 22 (
 | Millet mekteplerinde * Yarım milyon vatandaş okuyor Ankara 22 (Hu. Mu.) — Millet mekteplerine her tarafta büyük bir tehalük
 Kar ve tipi Ereğlide bir vapur karaya düştü Şehirde sevahili mütecavire vapurları seferlerini muntazam yapamamaktadırlar...
 ör İttaiyede idarsizlik ve ela İtfaiye şlarında «& mandanları d ld zanı e ir, du man a illamar ın dün Kes6 YARIŞIN şunray...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — N” 1693 YUNUS NADİ İdarehanesi : Düyünuumumiyı karşısında dairei mahsusa Telkral : İstanbul Cumhuriyel Posta kutüsu : N” 246 Telefon : PALTMMN. DA İanre müdürü, 2965 Kiap ni ZZ Tatavlada yanan evlerin mikt — Yangın tam - on saat devam etti Tevessüün sebepleri şun-| lardır: () susuzluk, (2) It - taiyedeki 'kar tipisi ve rüzgâr Bir rum bakkal arizara arzetik Karlar . üstünde (zan kazılığı, sabuk Müthiş bir facia dün. gece Tü davlayı bir' kül yağım haline getirdi Ve binlerce vatandaşın perişanlığına | Sebebiyet verdi. Son ahnan malü- Büyük yangından sonra Tatavlanın feci hali Mak, Kati bir rakam zikredilmemek- Te Beraber yanan evlerin 300 e yakın Olduğumu gösteriyor. Ateşin bu de Ş llmimi vev Baklar bir şeklakmi Gma, gerçi, geceki azgın fırtına a t Gekectde müessir olmuştur, Fa- Kat bu son yangın Telâkelinde de, 'erkos kumpanyasının ve İtfar Kedeki idaresizliğin de tahripkar #irleri gürülmüştür. İtlaiyede idarsizlik ve telaş İtfaiye “ciradı, - başlarında — kü: / ydanları du olduğu halde . gerçi, Tniperane hizmet “imişlerdir, d man, alev ve gargaşalık iİçinde "has- daladanlar da almuştur. Bunun dün araş aleşim İaciari şakedi. ekmiştir Ancak hu müşahedenin haizi chem- Miyet diger cephesi de İfaiyedeki Kararsizlik ve Şaşkınlıktı . Şüphe| KOK Dorulardaki sunun Katığı ba ararsızlıkta amit olmuştur. Diğer gruplar geciktiler Bununla beraber. kararsızlığın ea mühim sebebini İtaiyenin sevk, ve idaresindeki noksanlarda, Tazımdır. Şehrin kalabal yanup kür olduktan, binlerce kişi haş kayamette karlar. ortasında k dıktan sonra bu cihet göze çarpıyor. Yangın yerine & ev yandıktan yonra yelişen Beyogla İtiaiyesini Jazianın delişerine icap eden ehem-| Biye vemediği “nlaşımaktadır . İstanbul İrfaiyesi va diger gruplar işlerdir. D | N çıktı? Vangın, evelki gee saat 22 yi 10 geçe, Tatavlada. Haci Ahmet) Mahsliesinde Ayatanss sokağında Demirsi Alcko ile bakkal Yaninin vi yıkması ve bürün gayreti akim irkları 42 mümaralı evden çıkı İkalmış, Kavarma , Birekçi başı Biştir Bu ev, hemen ani denecek | Sur Meksi, yeni mahalle, Çerkeş, üN üreda ae çe kalmışa | ÇEşma. möydanı, “linn sokll bakkal / Vaninin evinin yanısdaki tAmamen kül slmaşta Haasler de tutuşmuş. ve İziniye ,Bi : SErEE mbordar olana kadar 8 ev yanmıştır. | TAtŞy Taekleli. İKi haberdar olana kadar 8 ev yanmışr.| Tti mektebi, ikil Gizli rakı fabrikası Bakkal yavinin evi yandığı sıraz da bir iki infilak işidilmiş, bir takım Mevadi müşisileninde Yandığı g: Tülmüşüür. Bu hanede kaçak rakıl çekildiği e Şaazın esnasında ispi İolorna ütuştağıkabr. verilmektedi Kilise, Papas'arr binalar da bu olmuştur. Yeniden şiddetlenen alevler Busırada yangının - İkaybettiği Misst hası ikamet - etükleri| arada mühterik tik dehşetini| Atavin yürüdüğü istikametler Vangiın Ayatanaş sokağından kahyaleşki mahallesine atlamız, ora- dan Tulumbası yokuşu mahallesinc iyet elmişlir. Arlık ateş istilar bir şeklalmıştı, itsiyenin bir kaç, olmuşsada, İStat n üçe döğrü Siçriyan bi fuşmuş, yangın sokaktan sokağa, mahalizden mahalleye geçmişlir. Böylece yangın » bir kolü Karb- dereye bir. Kolu'da Venişekire dü- yanmıştır.. Vaziyı muavini Fazlı ve Polis Müdürü Şerif Beylerle İttaiye Kamandanı Y. 'angın yerinde çımlarla yeniden bazı “mahaller twe dakf yangıra ait dafsitüte okudu Vilâyet nasıl haberdar oldu? Fazlı Bey Tatavla yangınını dün sabah bir muharririmsizden öğrennişti: Be O'lüee l K <ü Yermenişimli — Yenk 1 şimdi sizden öğren: im. Evime “Ayatefya “polle merker zinla, demca “Karşıamdaş gece biri. GiRLBİRaen oK Babar terabayatr, dağrası. Tradlı 5. hu cümleyi / matebhiz İhaştarımı çataral “ aat ederken tele von çalar? Dün sant 10 buçukta, Tatavla | yangını hakkında Vilâyetten malü-; mat zimak Üzere Fazlı Beyi, bir| muharririmiz ziyaret etti , r Efganistanda vaziyet Kralın lehine inkişaf ediyor Emanullah Han Kâbil üzerine yürümek için hazırlık yapmaktadır Moskuva 22 ( Hu. Mu. ) Efgan 'tahtına çıkan asilerin reisi Saka oğlu Kral yerine Emir unvanımnı| almıştır. Saka oğlu İngilizlerdi Maaş almaktadır ve diger hükü metlerle münasebatını kesmiştir SIRRI Kâbil üzerine Pazis yadyosundan Kandehar ve civarı En.anul - laha sadıktır. Emanullabın taraf- tarları Kâbil üzerine yürümiye hazırlanmaktadırlar. Müşarüniley- hin galebesi muhakkak görün -| mektedir. Kabilde, asi reisi Babal Saki aleyhinde bir isyan çıktığıl rivayet olunmaktadır. , Moskuva 21 (St.| — Herat- tan mevsüken verilen ” malümata| göre — Kandeharda — bulunmakta 'olan Emanullah Han - İnayetullah, Hanın terki saltanat etmesinden| İsonra tahtan feragat ettiğini red-. detmis ve kuvayi hükümetin idar| sini deruhte etmiştir. Zandasanıdan Emanullah.Hana) (gönderilen kataat sür'atle ilerile-. Emanullah - Hanın bul in kumandasını deruhte edeceği temin edilmektedir. Birbirini nakzeden haberler hakkında gelen haberler mübhem- dir. Mühtelif menabün - ihbaratı birbirini nakzediyor. Pişaverden gelen bir telgraf- — Efendim, yangın Hakkında | sor mülümat ne merkezde * — Ne yangını ? ! — Ay, haderiniz yok mu? — | Bana bir şey haher vermet — Güzeteler de yağıyor — Buyrun, Şerif B.yangın hak- kında malümat istemiştim. kadar ev yandı, demek, 'Terkostan da kafi miktarda su temin edilemedi öyle mi? Rica ederim, bana / uğrayınız, hemen sizinle yangın yerine gitmek Astiyorum, (Telefon kapanar). —t0dev miyandı? ne diyorsunuz,| Allah uşkma? — Okuyun . bakayım, “Cumhuriyet, ne yazızar. İMuharririmi dünbü nÜSaN O aya şarada İçeriye giren mura, Fazlı B. yangından Düt Vekâiletini haberdar elmek Mzerel emirlerini verir, Bu - süretle Vilâyet, Vekülete, gece saat 21 de çıkmış olan yangına Bit telgralini, ertesi günlü sant Hde, yani tamam 14 saat sonra gönderir- ken polis M.B. gelmiş ve Fazlı Bey, yangın mahalline gütmek için Şerif Beye iltihak etmiştir. sonra Faslı D. yesmi telefonu açar) . Bana polis müdürü İbrahim B. siz misiniz ; Ben Vall muavini. Fazlı, Tatavla yangını 'ne merkezde; hala- devam ediyor. — Peki, rita ederim, çabuk tahkik ediniz de bana malümat veriniz, Muharririmiz, Fazlı Beye : — Demek, İstanbulun en yük-| — Fakat onlar. gidinciye kadar| 'namleye göre Bendisini Kral ilün den ” aeit rüğü' Hukibaliili öldürülmüş, bir rivayete göre de |Kâbilden kaçmıştır. Moskuvadan gelen bir telgraf: İnanieye göre Kral Emanullah ile İbüyük kardeşi İnayetullah birleş- işlerdir. İkisi / birlikte - asilerle mücadele edeceklerdir, Hindistanda mitingler Londra 21 (St.) — Delhiden İverilen malümata göre Pişaver ve Lahor müslümanları büyük bir mitingte Emanullah Hanın Kâbile avdeti ve tekrar tahta kunduna| 've bu bususta bütün Hint müs-| Tümanlarının müzaheret etmesini 've İngilterenin bu meselede ter mamen, Blaetm SAA Ctmesini talebe karar vermişlerdir. Emanullah Han Kandel ra nasıl gitti? Dünkü posta ile gelen Londra| gazetelerinde neşrolunan. tafailat Bemamillah — Hanm — Kamileharda süphe birakmiyor. v da) ha aNNAImaNkanımammnarı u .£ Millet mekteplerinde Yarım milyon vatandaş okuyor Ankara 22 (Hu. Mu.) — lillet mekteplerine her taraftaği üyük bir tehalük gösterilmek: Bu devrede 200 bin ki- şinin okuyabileceği tahmin edil- ekte idi. Mekteplere dera edenlerin — miktarı — hakkındı 'nüz kat'i malümat alınmamış KK MA A Seiaa n Üa lvaz el n Gektepkerde MEÇL AM | B memurların hati Dükmlli Lba yekün pek şayanı memnu-3 niğet. derettdidir. Bu busasl Etalep ; edilmiş: ol malimabaği sek makamını işgal eden zati âli | İvemcin a bastırlımış bulusuyorudu. Etamamen — vürudundan — sonrs yarif Vekâletince bir istatlstik” şredilecekli 1 YNMN MN amaNmnanmn ÇARŞAMBA 23 KÂNUNUSANİ 1929 nağper) frncde içiiTlriş Tei Berlin 21 — Efgan vekayii| g, ÂBONE ŞERAİTİ eneliği 1400 e. 2700 K | aylığı | 750 Kr | 1450 K aylığı | 400 Ke | 800 Ker. | Nushası her yerde 5 KURUŞTUR arı 500 e yakındır. Vle hazır kaplanüşken küçükler kar. tepet — aymamak Sirabtimı kaçırmı Kar ve tipi — Ereğlide bir vapur karaya ehirde sevahili müfecavire vapurları selerlerini muntazam yapamamakladırlar Evelki gece başlıyan şiddetli kar fırtınası küçük - fasılalarla devam etmektedir. Evelki gece tipinin şiddetin - den sevahli. mütecavire - hatta vapurları da işliyememiş ve kara- 'da, denizde seyrü sefer müşkilâta |marz kalıaıştır. purlar da bareket edememişlerdir. Yalız. Seyrisefain idaresinin Mahmut Şevket Paşa , vapuru Mertine gitmişlir. 'BİR VAPUR KARAYA OTURDU Kar futmamı ve tipi Karadez mizde 'dahi şiddetle 'devam. e mektedir * Ahmet Simsiş , /acentasına nit * Tekirdağı » vapuru dün fae kınadan “Ereğli, de karaya' otürm H apar gaH RREA İması için kaza maballine tahlmya vesati gönderilmişsede dün akgar aa kadar kurtanlması kabil. olan İmamıştır. 'TELGRAF MUHABERATI Ku ve firtimadan - dolayı Anadolu ile telgvaf mahaberati durmuştur. Yakız. dün sabah İzmir, Bursa ile muhaberat tesis edilebilmiştir. ” Diğer — Anadolu sehirleriyle mubaberat tesisi içim Çalışılmaktadır. Avrupa ile İstane 4 |Bul arasında olan hatlarda bo- zuklük yoktur. Avrupada kar fırtınası Avrupa/ gazeteleri garbi, şi- mali ve merkezi Avrupada deh - şetli bir kar fırtınasının hüküm - ferma olduğunu haber veriyor Ren arazisinda 80 seneden yeri emsali görülmemiş derecede şok kar yagmaıştır. Yağan kar 7 çademlik bir tabaka teşkil edi- or. Trenler durmuştur. Bir. çok yerlerde elektrik telleri bozuldu - undan şehirler - kesif - karanlık içinde kalmıştır. İsveçte beş yale cu teeni karların alında kalnış - tar. Yolcularının akibetinden en - dişe olunuyor. Vetervik şehrinde sokaklarda kar tabakası evlerin ikinci katına kadar çıkmıştır. Macaristanda dabi şiddeli bir kar fırtması bükümfermadır. Peş- 'te önünde Tuna nehri kâmilem donmuştur. İngilterede bu kış kadar şid- detli soğuk eli seneden berl görülmemiştir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler