24 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

- Terkos kumpanyası naKı(ınua TAKIDA! Yağplıldı Orman ve ma- Doğru den kömürü değil mi? N Şikâyet değil, rica Orınanlınn bir memleket için en kıymet!ar bir servet teşkil ettiğini, zannediyoruz ki, yavaş yavaş hepimiz anlamağa ve öğrenmeğe başlamış bulunu - yoruz. Hele hükümet bunu gergi gibi anlamış olacaktır ki kereste imali için şuna buna verdiği or- manların hüsnü muhafazasına ait bütün tedbirleri ittihaza fazla |— ehemmiyet verdiği görülmektedir. Ezcümle bundan sonra işletilecek her ormanın Amenejman ameliyatı . darlnk simemi aa bi meb- Bu sene kış her tarafta çok şiddetli başladı. Her yer gibi Istanbulda da kar yağdı ve devam ediyor. Kış, kar Avru- pada bir çok sporlara, eğlen- celere vesile olurken bizim memleketimiz için elim bir azaptır. Bir defa kar yağdımı, kendi kendine eriyinceye ka - dar sokaklarda kalır, her ta - raf buz kesilir, yürümek, gez- mek imkânı kalmaz, her gün sokaklarda bir çok düşenlere, hatta bir çok tehlikeli kazalara Bir sene şarfında anbulda 3350 ço- ölmüştür. Bu, mumi vefiyat ye- Bu ölümlerin en şli sebeplerinden âri de gıdasızlıktır. Cemiyeti beledıye ve yangın Yangın münasebetiyle dört beş kişi nazaret altına alınmıştır. Patrikanede iane defteri açılmış, ayrıca Zaharoftan telgrafla yardım istenilmiştir

Sayfaya ait küpürler

 Orman ve ma den kömürü Oım.wl.vıw bir nemleket kıymetta servet için en teşkil ettiğini, zann z ki yavaş yavaş hepimiz anlamağ
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1694 PERŞEMBE 24 KÂNUNUSANIİ 1929 BEŞİNCİ SENE — N' aç MANATTIr.. | n M | ABONE ŞERAİ e ; A — a di D Teme inilerç çi F | Seneme | oo K ( zz0 Kİ 6 aylığı | 750 Kr. | 1450 Kr. S aylığı | 400 Kr. | 800 Krr. | Nushası her yerde HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ . ..5 KURUŞTUR. '_I'ehk > kumpanyası hakkında takibat y Orman ve ma- ğınuwümrumwmmnmwmwmmwwk Doğru N 246 KÖ z değli mi? n ni den kömürü Şikâyet değil, rica | Yangın münasebetiyle iların — bir — memleket| Bu sene kış her tarafta çok Kamcdak Birserini teşkil ettiğini, zannediyoruz ki, * Yaaş yavaş heriziz. anlamağı Mbeae ç Te Baanez l Söraz Hele kükümet bünu gergi Şörllmaş sicektirki. keresla ineli HL gaa he verkli « ianlarır Blanü mahafazasına gi bütün tedbirleri ittihaza fazla ehemmiyet verdiği görülmektedir. Ezcümle bundan sonra işletiler her ormanın Amenejman amcliyatı| ile terafik” etmeri şara b me: ŞA Filhakika Amenejman plan-| ları, yani fenni usulleri dairesinde kaliyata tabi tutulacak bir ormanı Mler ol Y Bi hei Üa aimde Töyle v aai arze &e K lkatuy yüğeütler Urll Gniresinde katolunacak bir orman bi tükenmez bir servet Bazine” di “Çünkü “orada yalnız kesik mek yaşma gelmiş ağaçlardı kereste imal olunur. ve bu sayedı KErr ketilmek Yapma. gelmemiz Ağadlar böyünl için daba n - K Ra a deydan Haa Emanullah Han olacakları gibi yeniden yetişecek| B bevi kir eaniyet! vaziyete çabuk boy bt &| hakim oluyur iyüzler.Hulüza ” fcnnil y öaler dalresinde kesilen orman-Bir haböre göre Efga- TL'GR Gi gel ü göre Ö Gaa ayakta Jorunlar, nistan - şimdiki»halde ı hd üç ' küçük Hüktümete eee Z ee ayrılmıştır. u a a .bu saret takip Moskulva 22 İSı.) — Kral Emas ve tatbik olmuyor mu? Mani- nullah Tan dekrap mevkil - iktldara Hecssüf hayir, Kış geldimi , mem- geçüğini resmen ilan etmişi Teketin bütün ocaklarında, soba — 22 İSLİ — Emanullah lanpda, mangallarında , — yanan hep odun ve ormandır.. Zaten bi olmadıı Yamanlarda / dahi almış olan Göller ecak ihtiyacımızı yüzde doksan hükümet teçkiline — çalışmaktadır . Blenr ea B yeyeli bejir eden | Kanlleki Franee MEkilE. yağlan İstanbulda da — kar yığ:ı ve L ARÜLE DA pf lrağ ol altına alınmıştır. ö G ae a ssbbirli memleketimiz için 'cini bir | Patrikanede iane defteri açılmış, ayrıca Kai ei n 6 br kkaklrla Te di a. raf buz kesilir, yürümek, gez- e sokaklarda bir çok düşenlere, Haa D gol tebikeli Bi Si FİAka Şehromancti sener lerce evel bir kar makinası Düreceki, lerinder — yılar SADA gelmeli ve sekalı M d G aa Biz Şehremanetinin bu işi bündeki opi e başacabile- GğnLenaalii üi NYNUN KA NNN MA || zamnetmiyoruz. Valaız diyoruz ehremaneti, batta Vilayet, Efganistanda vaziyet | ..'tr'cmne mazma, dik c ——— ”— —— || kân, ev sahip ve kiracılarını kapılarımın önünü: temizlemeğe icbar etsin, kendisi de cadde || Ortasında — toplanacak — karları X vvi mealiline: di alamanik kaldırsın. Hiç olmazsa bu su-| — Tatavla yangını hakkında zabı-|kân mıktarı ayrı ayın tespit edik yetle caddelerde, yaya kaldırım- | ta tarafından yapılmakta - olan|mektedir. darında olsun yürümek mümkün | tahkikat henüz bitmemişti tlabilir Emmonet ve Vilâyet bir çok kazaların, kankları çıkıkların | Limanımız ve Liman Şirketi önüne geçmek için halka umu- ( Bugünkü berbat vaziyete biran evel nihayet verilmek Bi ge faat d.ıııyıııyıa,ııi dün- zamanı gelmiştir, hatta geçiyor bile ... anm. en zengin ” şehir ve Belediyesi olan Londra' beledi ! yesinin bile halka tahmil ettiği böyle bir vazife tahmil ederse kdan kimsenin şikâyet etme- R nn T u Doğru değil mi? E B E ea Zaharoitan telgrafla yardım istenilmiştir k...mu. b a a| dört beş kişi nazaret | l : E ektedir. Habibullah ile, odun kömürü ile, yani orman | edilmişt AE ehi ederiz. Temmiz güneşe| Elganistan Üç hükümrte | — | Çanakkalede | | layanmadığı gi a ayrılıyor b ll bir vapur aa Himanı. evelce. vapar | " Jatanbal İmanında, liyan şirker Ü:' ateşe de Kmnll' hhimm*lll ıîu:îu posta ile gelan Alman quuuîmısıı sefiri M. Blkmese gerektir. Netice olarak|ve İaçtiz "çazeteteri izenistan|dünkü ekspres . #reniyle ” Parise ü i ormanlarımız mahi ve harap olep|edlralı aa lakiçanı Kakkırda| gn Talim GK, ee Müsademesi )mw gidiyorlar ki hareketimizin tarzına | Y*"i malümat veriş Transız sefiri Suriya hududu mü-| |avil e vapı e| ot Şöre bundan daba tabil bir netiriçy - Böylelümala aakekta' di halamen ll AAA , YAR KT Tak y ce olmaz. İstanbulda kayıklar| askeri'bir İngiliz tayyaresiyle Peşar Yerecek ve talim: OY Hai YUi dolusu ve Ankarada vagonlarla| vere gelen İnayetullah Han ve| eT getirlip yakılan, odunlar üzerinde | Süreyya Hanıgen l Niradeni Peya, ısırda Latin SÜ eee ae Tordla ' eei Kanadinie kerebci dlğüizde ne görürte? Tap tazel tüi |.. harfle eğer kendi ballerine bırakalırsa on Hinim bimmetiyle, bu malırız aagart (15) günde vapurdan mavnaya ve amadan nlma naklediliri alacakt İzmire hareket . — İsden “Tekiade , apari ll Deyli Telegrat gazetesi diyor Ki: Slşam Çenakkslede Ak deninden Biganistan “her birinin taşmda Kabulüne doğru limanımıza gelmekte olan Fransız, önbeş sene zarfında mükemmelİbir hükümdar bulunan üç küçük Ü dı K ae LA l e gee aA n GSN üsedeme neliçesinde /Tavi ticarete arzedilmişlerdir. edebilir. Çünkü karlar eridikten İi hareadi Bi sayedifirş Gi gi göl rEA(tsynence hei açmıştır. hacüya Üllrmeşur. lanıyor ama bir az düşünce ile bu aa R imdnik “ve| ” u teşehbüsün Latin allabesinin — Kazazede - vapurun — tahlisine TaRAÇ AD tedricen. kabülüne bi mukaddeme çalışılmaktadır. İarimızı mahv ve harap etmekte | “Rildir. » Giacüğı zannolunüyor ç illüeen Si G Tei Tadebaği 3 Sa 6 sü dal Bi Bir İtalyan vapuru karaya| Şekmeyiz. |zibi Temir ve Ankara gibi büyük| Madrit ve Varşova | , , Ollai İstanbul limanını ölümden kı şehirlerimizde bir taraftan hava etlerin undan maada * Nosresizki tapbik ee BÜY atalca istikametindeki meşe Sebirlerimizde bir taraftan ha sefaretlerimiz — (4.n Timanımıza gelmekte olan in, sür'atle bu teşkilâtı ( Tiryeste )den buraya naklettiğiniz bir mal için (10) lira masraf yapılıyorsa.. çalılıkları tahrip edilmiş büyük gazının taammüm ettiğini görmeli, ormanların cılız bekayasından baş-|diğer taraftan ocaklarda ve soba- ka' bir şey değildir. Biraz bimmet larda - tabli. veya ikok halinde edilse o çallıklar gene müstakbe- |-birikt denilen tuğla kalıbı halinde- Tn parlak ormanları olabilir ama|maden kömürlerinin kullanılması heyhat ki / şimdiki zihniyet ” ve|yolunu tutturmalıyız. Ankara ve hattı hareketimizle buna imkân| havalisinde görüldügü üzere or- yoktur. İmanlarının tahribini ikmal eden Ormanlarımızı — tahrip — eden| Paf memleketlerimiz tarlalara ta mühim amiller müteaddittir. Fa - bit gübre olacak hayvan tezekle- Kat Onlardan bir tanesi ev ihti - İrini mahrukat olarak kullanıyorlar açlarınıı hep ormanın odunları| Maden kömürü istimalini iti Moskova büyük elçimiz Vasıf |İtalya bandıralı” “Proçipono,, na - Beyin meb'uslu- (mındaki gaz vapuru da Karade - a intihaln üze- nizde tipiden karaya oturmuştur. S İNT ae vagallik merede karoya' obur. | farete Bükreş se-i dı;ğx mdnl.ış.wlâmmı: ı;:d: ):ıl'.ıdnlu Gihetinde olduğu tahmin edilmek-| firimiz Hüseyin | tedir. n Ragıp — Beyin , ai Bükreş sefaret: Kraliçe MariHz. e d Sarhan/ Memleketimizde gördüğü meb'usu — Sabri hüsnü kabule teşekkür yıkmak, ve, yerine esaslı leşkilât vazetmek lâzımdır. e Bu yeni teşkilâl vücude ge- İt temia etmekliçimiz kazyye - |halinc sokmakla bu gibi iptidai - | Beyin — tayinleri 'ediyor tirilinceye kadar da liman işleri ai Olkanlarn Tazan SA " hklerin önüne dahi göçmiş oluruz. | — Yanva kemar &. tokarrür etttiği — Şehrimizde dutunmakta sinai — İstanbul limanında aynı malım'nin en az izararı bir hale iktağı Bd ae ah Hake Sımonları tahiiplen. kartar- . zalmıştar. Kap dNT c MT A oe vagardın ipammaya ve Tmammadan İ “üimdilin münaip, bir yare, a T ee e e 0 S aa y l mazaa mümküin olan. yerlerde eç kölmek şartı azamdır İran Madrit bür AA İNL evani. bi mosli a a miyle tanınmış olan - Seyrisefain layaar A Ulkdalana . * İetak Yekilelalda bi Beelni elçiliğine A T Kat rabtetdek eli yalelinde Hariciye memuru Hakkı İbeyle görüşerek demiştir kiz £ Türkiye halkının — bakkımda ,rdiği eseri nezakete çok leşek” derim. Şebrinizi çok - sevdim, geleceğim. - Çarşıda “öteberi in Gumun cendlin” bana kargı dan bevle KN S Mlçin el ele e Tayık olduğu büyük shemm mek çaresini bulmaklığımız. ve 'iyet derecesinde iştigale başla- | VAtşova - sefiri - örak Bünden maora 9 yolda yürü: B olduunu örmek'en bürük miz Yabya Ko meğe n Mzmdır. arrumuzdur. Nihayet Türkiyede mal Beyin Varşo. Bt çaretln "e ketürmen odun| dehi ormuncirğn Aorapada older aa yerine maden kömürü envamı gu gibi yalnız hükümetce değil n ikame etmektir. bütün halkca adeta üzerine titre-| Mttnbul / meb'e. Telsizle konse Galatasaray talebesi san'at-| arlanndan Nadir Nadi ve Pa leyler bu akşam tam saat 9, İstanbul. telsiz telefom merkezin: lk kenserlerini vereci 'va sefaretine de Tn l sllörüür ü şönek bir mes'ele 'su Tevfik Kâmil Alaginz kalyen gö ü ee " tüi |i ielilki ekindeğü günleri gör: |Beyim. tayinleri> eti EsnaSında " güzeicel döfer yolu olan bötün menlebet. İgil ü günleri gör- | Beyim. tayinl İ Ka S eli eti izde odun yerine / maden| Mekliğimiz lâzımdır. . İne intizar edi- Teyi sema &. darafından gösrerlen müfkar| — Kera Tiryesteden malınız İs-) Temürüne geçmeliyir . İstanbul Yunus Nadi — İimektedir. Tecant Gömiir VY DN anbula (5) günde geldiği halde.. Kzine

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler