25 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

TEfganistanda | Tatavla faciasının mes'ulleri Romanya Kraliçesi Mari Hz.te - Vekâlet Terkos direktörü ile rum P"enses İleana dün Romanyaya mütevellilerintevkiflerini emretti | CA şiddeti önünde tac ve tahtını | bi Glrme' Ükedeik. ( Kane ». Düt Ankaradan avdet eden Vali Muhittin B. derhal mes'uller dıhar) a çekildikten sonra asile - hakkında icabatı kanuniyeye tevessul edileceğini söyliyor rin bu ice ile iktifa iye -| .. - kk düzvetallah Hanı da kahya| — Mütevelliler Terkos şirketi ecbur etmiş olmaları üzerine | n ö yagdan bihakln oxocole atlaım Yeç <i bir buçuk saat haber vermiştir| <- vermemiştir etmiş ve tekrar — Efganistan krallığını - ilân ederek yeniden e TA ısyan ile mücadeleye - azmeyle -| A tkara 24 (A. A) — Dahiliye Ve- N kâleti tatavla yangını münasebe- bul vilâyetine bir Aelgrufl miştir. Bize göre teceddütperver Ö e M Hi arilelir İzam . mamnalre B ee Ar e e A nn l fganistanda cereyan edege - len hadisatı her gün deği - şen faci bir sinema şeridi gibi ehemmiyetle takip etmekteyiz . Kral Emanullah Han - isyanın| |— Yangının esbabi zuhuru hak -| İkmük Yaklan tahkilkat könüz'ne 7 kticelnin ti ü

Sayfaya ait küpürler

 Eiqınısıanda cereyan edege  len hadisatı her gün de; şen faci bir sinema şeridi gi ehemmiyetle takip etmekteyiz . Kral...
 ENFLUANZA Bütün dünyada salgın bir halde Macaristanda 500,009 kişi hustalıga tutuldu ANCAK AMERIKADA HASTALIĞIN. ÖNÜ ALINDI
 Efganistanda vaziyet tamamen değişiyor Kâbildeki asi hükümet telâş etmeğe başladı Asilerin aleyhindeki Celâlâbat kuvvetleri
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ İdarehanesi : Düyunuumumiye karşısında d Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu :N" 246 Telefon : $? müdlcü : zyüğ, Kilap uu 1 umh IKA HER GÜN SABAHLARI R, SİYASİ TÜRK GAZET yet 25 KÂNUNUSANİ 1929 | b B Şeneliği 1400 Kr. ÂBONE ŞERATTI Göner, Türkle içinHarıç gİK Zid0dkr. aylığı — 70 Kr. 1450 Wür. aylızı | 400 Kr. — Go0 Nushası her yerde 5 KURUŞTUR Terkos Müdürü Ve rum mütevelliler tevkif edilec Romanya Kraliçesi Mari Hz.te Prenses İleana dün Romanyaya Efganistanda franistanda Cereyan edege len hadicatı her gün deği gen faci/ bir sinema - şeridi/ gil Ehemmiyetle “takip etmekteyiz Kral Emanullah Han Şiddeti önünde tac ve tahtımı Biraderine — terkederek ( Kan” dihar) a çekildikten sonra asi vin bu netice ile iktifa etmiye Tek İzayetullah” Hanı da - istifaya: mecbur. etmiş — olmaları özerine eski- kararından - bibaldan Elmiş Öve tekrar Biganistan) kraflığini İlân ederek yeniden) syan “ile mücedeleye vzmeyle - miştir. Blre göre teceddütperver Efgan krah bir arabık her nasil - saraynılmış olduğu / doğru. yola tekrar dönmüş bulunuyor. İsyar ilk çıktığı zamandan itibaren hi Mkvlıı:'ıınıyırnk her ne pahasına olursa olsun üzerinde mrar olu- Sacak yol bunda; Diyorlarki — Efgar Emanullah Han kendi memleketi gibi binnisbe iptidai ve kurunu Tiâi bir. memlekette - Avrupanın medeni ve içlimai/ terekkilerinin son hatlerini tatbik' etmek husu- ganda çok ileri gitmiş olmak hatasmı irtikâp etmiş ve işte çok geçmeden bu. hatalarının netice- siyle karşılaşmıştır. Biz bu fikirde | Kral Emanullab - Hanin isyanlı göbi bir memleketin hakiki balâs ge istillâli kurunu ulât ahval ve adalın yerine asrın bütün batini ha HAÜ yolerur. ça t ha dahi etmiş olan Kral Emanullah evlâdı ve en hayırhah hükümdan oldüğümü ispat etmiştir. Tatbikine| âr deceddül. ve - terakki Bamle ve merhalelerinden dolayı Kral Emanullah Hanı tahba değil, belli takdir ve tebrik etmek J- Hata nerede elmüştür ? Ne yakit isyan önünde Kral Emanul- hah Ham teşehbüs ettiği terakki hatvelerinden rucu eden bir takım boyanat yaparken gördük, işte ylim aette yanlış adımın 6 zaman atılmış olduğunu / derhal takdir etmiş idik. Hakikt mede -| niyet ve marifet cehaletle müca- deleye tutuştuğu zaman muvakka- 'ten mağlüp olacak müşkül vaz yetlere düşse bile aczini ilân ile sahneden çekilmeğe hakkı yök < tur, Taassup ve cehaletin hakike ir- v ve medeniyete galebesi ihtimali farz vekabul olunamaz.Hakikirfan 've medeniyetin cehle ve taassuba | karşı yapacağı hiç bir fedakârlık yoktur, ve böyle bir Fedakârlığa| asla ve kat'a cevaz yoktur. Dos- tumuz Efgan Kralının bu birinci hatasını — hükümdarlıktan — istifa şeklindeki ikinci hata takip etti . Bu cehil ve taassuba karşı mü - maşat ve ya teslimiyetin kargaşar İğr dürdürabileceğine —ait vahi bir fikirden ileri gelmişti. Böyle| bir vaziyet karşısında ' cebil ve taasdubu tatmin edecek fedakâr-| İik yoktur. Ne yapsanız o daha farlasını, üç kat, beş kat, bin kat. ilâh, Kat fazlasını istemekte de vam edecektir. Nitekim işte öyle oldu. Teşekkür olunur ki Efganistan kralint aklını başına çabuk almış görüyoruz. Asiler belki memnun Slurlarda süküna avde: ederler malihâlyasiyle fedakârlıkların en) büyüklerini. ihtiyar etmiş — olan Efganistan Kralı işin biç te bul hülyaya uygun yürümediğini ö rerek tekrar. kendisini toplamış ve nihayet devlet saltası denilen 've mes'uliyeti evel ve ahır kendi omuzlarında bulunan mukaddes küdreti izhara karar vermiştir. Bu dakikada Efganislanın haki hükümdarı gene Emanullah Han-) | Tatavla faciasının mes' mütevellilerin tevkifler Mütevelliler yangını geç |haber vermiştir| nkara 24 (ALA) — Dahiliye Ve-| Kâleti tatavla yangını diyle İstanbul vilâyetine göndererek — yangına DK ve Kesi Salunulmasım ve İllaiyeckerden yı mükâlat — verilmesini irmiş, yangına ve yangının büyü- mesine sebebiyet verenler hakkında icap ederse mevkufen tahkikat ve akabat icrasi ile behemehal adliyeye) 'tevdilerini nn Şapimanını esetsişdr Valimizin İstabulda ilk işi| Yü e Şeneeiieü süsüyin n ler « 5.. Jetli cezayı görecekler din d nilelir geee üti ada edem | ” Terkos Şirketi” yangına se) yermdk, me;ı,..y.y..an.ı_"*f.u"i...ı, P. Su vermeğe meciur değikdir| destanbulu yakmağa mr mezun- TT aa Ban e İkaç Santte mahvoliyorda- Şirket İdürüyeri Vezifesi nediz?,; Terkas müdürü nediyor Tçpes sirketi direktörü M | Tikaseina ü li ge vükte kâdar tevkil edilmemişti. İM. Kastelno dün telefonda ken disiyle görüşen bir mubarririmize : * Bu dakikaya kadar bana kimse) birşey sormamıştır.. Demiştir. aç ev yandı? Tötavla yangını hakkında Za| bıta tarafından ” yapılmakta olan. tahkikatın bir. kısanı ikmal| edilmiştir Dolapdere merkezi tarafındad yapılan ' bir cetvele göre yanan| lar. aihdem ü gölederie yi ieditnedlan . çöki vülme. olanı İgösterilmiştir. Bu rapora göre2İ2 ev 17 dükkân / T ecimne T karakoli - İymmiştir. ilünan Vali Vekik ve Şebe zemini Mahittin. Bey dün saat| 185 ta Şehrimize avdet etmiş ve İstanbula iner İnmez. vefakatinde muarin Hamit ve İtfaiye kuman- dane a Beyler. bulunduğu halde Tatavla yangınında mecruh alan Cerrahpaşa Hastane-, HaRENi gça Tiylree "eti Hikbeae e ça LA kRler Te r. Vali Beyi burada Farzlı Beyle jandarma kumandanı | ziyaret ebmniştir. Emanet muavini Hamit ve İtfaiye kumandanı İhsan | Beyler.de yangın hakkinda malü-| mat — vermişlerdir. Muhittin B. aat 1 de refakatinde İhsan Bi oldoğu alde - Tatavla / yangın yerini gezmiş ve vaziyli tetkik letmiştir. Bundan sonra Bakırköy İşakan. “yerikiler zemek tale| İ e Muhitdin B. diyör ki ubiltin Bey yangın faciası MN a eZ Haat SK *B hususta tahkikat yapılı İyor: "Yerkos müdürtüü zebi'de takkikat yapılmasını emrettim Yangılda mes'ulüaki gör 'ulleri İVekâlet Terkos direktörü ile rum ini emretti | Terkos şirketi | bir buçuk saat. so vermemiştir Yangının esbabi zuhunu hak - kında yapılan tahkikat henüznc- celenmemiştir. Yangınla alakadar olmak Polis bunlardan başka — daha| bir çok kimselerin de ifadelerine İmüracaat etmiştir. Yangın mahallinde tahkikat Yonam — tahkikatına müfettişleri vaziyet etmişleri r dün yangın maballine İgiderek tahkikatta bulunmuşlar- dır. Yangın geç haber verilmiş satavla yangımı hakkında ya- Tprian tahkikata göre yangın o gece 223 te Galata” külesine telefonin “ihbar edilmiştir... Bir aakuka sonra yangın Beyoğlu it-|müniyet etmişlerdir. üniye grubuna haber verilmiştir . Bu grup Galata yangınında oldur e için 22,5 te İstanbul grubuna| haber verilmiş ve 22,6 da İstan-| bul ilfaiyesi yangına haraket et- İmiştir. Bir dakika sonra da Galatal kulesi şu haberl vermiştir. — Yangın buradan da meğe başladı, - gittikçe tevessü ediyor! A İstanbul grubuda 2225 te İyangın yerine vasıl olmuştur. Beş dakika sonrada Beyoğlu | grabu — gelmiştir. O zaman iki Sokağın yandığı görülmüş ve bu. suretle yangının geç haber verilm: sinden tevessü ettiği anlaşılmıştı Yaralanan efrat “Yorngnd yangında yaralanlari yekünu 36 kişidir. - Bumun) altısı amir 30uda neferdir. Bunla- İmm ekserisi gözlerinden — mecruh) olmuşlardır. Efganistanda vaziyet tamamen değişiyor Kâbildeki asi hükümet telâş etmeğe başladı Asilerin aleyhindel Celâlâbat kuvvetieri Kâbile 70 kilomet. kadar yaklaşt Moskova ZâfHu, Mu.| — Efye |kalkmışlardır. Kâbil ve|faa etmek için her iki istikamete| olmasından ilterenin himayesi Berlin 23 (H.) — Moskova B daveti ile harekete gelen| matbuatının - neşrettiği heyecan-i Hcrat küvvetleri kâbile - doğrulaver haberlere nazaran Kâbildel tareketlerinde dün Gazneye yak- |İngiliz sefiri “ Hemfesi , Habibul-| laşmışlardı. - Kâbildeki si hukö-'lah ile bir itilâf akdetmiştir. Bu İmette telaşemmareleri görunmiye | itilafa Habibullah Efgar başlamıştır. Asive mürteci hük v B ENFLUANZA Bütün dünyada salgın bir halde Macaristanda 500,000 kişi hastalığa tutuldu ANCAK AMERİKADA HAS- TALIĞIN ÖNÜ ALINDI Landra 23 (AA.) — Deyli b gügor Dünyanın her tarafimriz. l odti en fiuansa dalgar a gümdi, İneil tereyi aüpürü- İyor ve bilhas: İsa Londraya İkldümü diyar. İLiverpolda “9 zi ll 'zadan 62 kişi teleFalmaşlur. adaların: 'da 2300 kişiye Kalf vi Kastüliktde nüfüsun — bu yatıyor. — İspanyada Jeneral dö Rivera bile hasta olup eti fazladır. Macaristandal 500,000 kişi bu hastalığa — tutul- muştur. Haştalık Çekoslovakyada de levessli ediyor. hastalığın önü alınmıştu bütün Amerikada| Döndi Dün Ankaradan avdet eden Vali Muhittin B. derhal mes'nller | hakkında icabatı kanuniyeye tevessul edilecej W N | gzçirimizde bulunan Rormanyal Hkralişesi Mari hazretleri iler kkerimesi Prenses İleana ve mai-, yeti " dün - Romanya — bandrsli| Perenses Marya, — vaparu el İKöstenceye hareket etmişlerdir. Kraliçe ve prenses İleana Ha İ imuavinleri Şerif. Beyleri, R: iSEAİ erif. Beğleri, Romanya - sefareti| erkânı, Hariciye memuru - Hakka . ve 'bir. çok zevat tarahinde tesyi edlmişlerdir. 'Kraliçe Hazretleri şehimizd> bulundukları ” möddet — zarkında| İgördükleri hüsnü kabulden. dolayı alükadar zevata karşı iabari mem Kraliçe mizden Mısıra Hazretlerinin — şebri-, ki haberler etmemiştir. ideceği bakkındar e teyit HAYIRPERVERLİR —Bir çocuk bakım yurdu tesis ediliyor Resmi küşat fakir |talebeye bir ziyafet verilerek yapılacak | Gleymaniyede hayirperter Sizge ı Hi vi tesibini ile Doktorlardah mi rekkep bir Hey'et * Çocok Bakma Yurdü , “nami altında bir Hayır mücssesi vücuda getir. müğe karar vermişlerdir. Bu mü- İzenemede n oökereliki Şdi a ve sihhaliyle uğraşacakive'balla İmütit konferanslar ve recel yesmi; fakir mektep çocuklarına Gi “va tatlk'bir #iyahak veriknik İsvretiyle icra edilecektir. Cemiyet müsaade- istihsal etmek- üzere İVilâyete möracaat etmiştir. Valiler ankara- | dabir kongra aktedecekler Ankara 247Fa. Mu. — Aldı miz malümata göre Dahilliye ve- kâletinin tensibile yakında burada| bir valiler kongrası aktedilecek! bütün valiler, idarelerine ve - rilen mıntakaların vaziyeti hak kında izahat vereceklerdir. Aynil zamanda, kongra, belediyelerce| tanzim edilecek beş senelik imar İprogramına vilâyetlerin göstere -| üler “Bugünür. Çüğü yarını:. | “büyüğüdür! 000 aç yavray İbesliyemiyor. İşündükce rabat ve huzuru kalple| İnasıl bir lokma ekmek yiyebili- yoruz!? Biz, eğlencelerine, sefahetlerine - ölçüsüz - pare arfedenlerin, evlerinde her za- İman, ziyadesile zengin ve rer âyenlerin 6000 iıdasız için — kendi ncelerinden miz şey sadece bu zeik ve se- ahat — Alemlerinde — garsonlar erilen bahşışlar kadar bir yı İlim akçesi ayırmaları, bu gıdası evlatlarınız namma birer dilimi smek kiymetinde olsa dahi bi lar ilk mekteplerinde 6000 yavrul lıçtır, onlar bu açlıklarına, çıplak- fıklarına — rağmen — tahsil —i ğraşıyorlar. - Bunlara İmerhamet edelim, insar lerimizi / hatırlıyalım ve yardı ledelim. Günde yedi buçk kurüş ve- kerek bir çocuğun gıdasını temin| ledecek, adeta o yavrulardan kini manevi evlat yapacak sel üz bin nufuslu İstanbulda 6 bin| 'yok mu? Eğer zavallı yavru. İçuklara yardım edilemezse, yav-| İular gene aç kalacaklarsa - bal İstanbul halkı için, hepimiz içi İbir zül bir leke” olacaktır. Va: nn büyükleri olan bu. çocuk: ları açlıktan kurtaralım, kri cekleri muzahereti tespit edecektir

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler