27 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

i-ECmanullahn KaâabDile yürüyor, asilerin reisi kaçtı 2 - Halkın zararına bir şeker tröstü yapılıyor Akhisar Bn.sı ş Bankasına Kral Muzaffer iltihak ediyor ' Moskuva 26 (Hu.Mu)— Efgan İlş Bankası Meclisi İdare Kralı Emanullah Han idaresinde Reisi Malma " (bulunan asker ile beraber Kâbile bi saakiyd hiki; gz ( YAT DU TAOSATONE GUU Emanullah Han muzaffer addo - cüler Banka- sının İşBanı GFESA unmaktadır. Kâbildeki İngiliz se- Bir şeker ! Tröstü mu9| Bır bu eksikti. Sanki şeker 'kâfi derecede ucuzmuş gibi şehrimiz tüccarından Amar efen- di ve Kumpanyasının şeker üze- rinde bir Tröst teminine çalış- makla vakit geçirdiği anlaşılıyor. Doğrusu buna şaştık ta kaldık. Amar efendilerin himmetleri ile piyasamıza sokulmak istenilen bü iletisadi hadisenin ne olduğunu

Sayfaya ait küpürler

 erkos müdürü ikametgâha rapten tahliye edildi Tatavla yangınının tevessü lünde mes'uliyetleri tezahur eden erkos şirketi...
 Akhisar Bn.sı İş Bankasına iltihak ediyor İş Bankası Meclisi İdare Reisi Mahmut Beyin beyanatı Gerek İzmir ve gerek İstanbul
 Kral Muzatffer - Moskuva 26 (Hu.Mu)— Efgan Kralı Emanullah Han idaresinde bulunan asker ile beraber Kâbile pekyakın bir...
 Mason balosu 14 Şubat gecesi Perapa lâs salonlarında verilecek Türkiye Maşrıkı — Azamının — senelik / G balosunun 14 şubat ğ
 Tayyareciler ihtifali bugün yapılıyor İhtifal Fatih abidesi önünde yapılacaktır Bu gün şehit tayyarecilerimiz| için Fatihte
 Doğrusu bu şa Amar efend e yasamıza rile iktisadi h: T duğunu ari öğrenmiş Tröst piyas n büyük kuvvetleri bilhass ginlikleri
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v ğ BEŞİNCİ SENE — N 1697 PAZAR 27 KÂNUNUSANI 1929 YA eti İdarehanesi : Düyunuumumiye " z karşısında dalrei mahsusa Seneligi / 1400 Kr. | 2700 K, Telkraf : İstanbul Cumhuriyet- Gaaylığı | 750 Kr. | 1450 K | Posta kutasu :N" 246 | Baylığı Baş mehamir; 2366 1-Emanullah kâbile yürüyor, asilerin reisi kaçtı 2-Halkın zararına bir şeker tröstü yapılıyor Bir şeker 1 — Akhisar Bn.sı | — ıî'ıaTMuza"er K İş B Tröstü mü? iışıihaî("tîış;:: | Moskuva 26 (Hu.Mu)— Efgan bu eksikli Sanki şeker k et P““ıdîî;îğîîî'ı'.î."î'.'ii'î İlş Bankası Meclisi Mare|Kralı Emanullah Han idaresinde Hye Kum beyanat "" — İbulunan asker ile beraber Kâbile 've Kumpanyasının şeker üze- Gerek İzmir ve gerek İsta-|pekyakın bir mesafeye gelmiştir. finde bir Tröst teminine çalış Makla vakit geçirdiği anlaşılıyor. Dü ardem G d Eüler Banalede Ahte T (Emanullah Han muzaffer addo - Tt D lunmaktadır. Kâbildeki İngiliz se- bari öğrenmiş bulunalını | Bakı haldkın| #irinin kaçmağa hazırlandığı ha - MIĞ“.,HE’ZZ.İ;.Ğ?Ğİ. n b vekdi İber verilmektedir.— Sırrı bazı kimselerin bazı mevat üze- ahat B zinde fili inhisar temin - etmeleri| demektir. Meselâ Türkiyeye se- ker ithal eden tacirler kendil aralarında ittifak ederek bir Tr- et teşkil edebilirer, yani bunlar Yangın tahKikatı ellerindeki fili inhisara istinaden) B 'ı/ılrım ;cŞdüh ündi gunuh.zrıl:k. keri istedikleri fiata satmağa| İ a ımut B. Şu beyanatta bulundu: Terasabileler. İşte Trüst budur. Terkos müdürü| İngiliz sefiri 1 Büyakide Akkinar Rashükşn, hanALANE Gemee ge| , İkametgâha hadise —— Kü aa ni Teker Hai S bitin Bekioin| rapten tahliye | münasebetiyle Vi dd eai etmeleri lüzmdir. Eğer . Silişmeden . evahae adai bunların - içinden ittifaka dabil| edildi izahat veriyor İverecek otanlar Aktusar bankası hisse- K a ea l İdarları ve Aökülür mğhakdr. bunların mücadele baricine atıl-| , ,Tatavla - yangınınm. tevessi-| — Dünkü / nüshamızda — İngiliz| — AAhisar dankasının tediye edümiy 'yani piyasadan çıkarılma. | Ühde mes'uliyetleri tezahur eden Sefiri Sir Core Klarkın Tatavla | sermayesi (600,000) tiradır. Tevdiat İGİp odir. Bonun wî-'h'-rme rkos şirketi Müdürü Mösyölyangın — mahalline- gitmedilden| ylnı da ( 209000) Jirudan diraz) kumağı azmedenler kendilerine Kastelmo ile yancını geç baber/maada hanikzedelerle süret-| fasladır. —Bu mahlar Akkisar gibi N0 İyerem Tatavla” mütevelli hey'eti|le temas dabi etmediğini beyan Jeyiali hir muhüt içim ae dağildir aytuyanları yıkmak için bidayeten (Y mas Karalan ae e entierine| Svelki Sakşam polisce — nezaret|eylediyini yazmış ve Alşam, refir| Buna mukabi 20-sü müyan dira için Dlana dlenlar N TĞĞNE ve |altına alınmışlardı. kimizde intişar eden “intizalin dülde çalşım İt baktaen muhilin iredi| YN eelaalan aa a üzirler, | | Kunpanya müdürü M. Kas-|Cevaben bir telgraf gönderdiğini | ihtiyacına — daha — sühnlelle - çaresaz| Böre b a. Muanzlar battık: |telno dün akşam ikametgâha İlâveten söylediğini bildirmiştik. İolur. Halbın teeyidi sermaye için yatı- kan veya imana geldikten- sonra|rapten tahliye edilmiştir. Evrakı| — İngiliz sefirinin bu izahatı Yacakları paralar da ellerinde kalır. arlık Orlada ni “kalmamizter İtahkikiye ciheti di terdildünkü Akşam refikimizde intişar| — Akhisarlılar faydasma olarak mü- Ozaman Tröst evelce ucuz sattı-|Olunacak ve müstantiki gÖB “u:î'“:fl ver YENİN * bankası Akkisar bankasışla orflişerak| iam acınmı iki kat pahalıya terdiği şekilde mahkemeye veri-nında diyor ki ll BN Se el atmakla bir hamlede çıkardığı İtceklerdir. ni ettiğim dir gey vuran o da . Türkiye dahs siyade acalacaktır. Yani Hicarct gibi piyasaya — hâkimiyetinden — | Mütevelli hey'eti aa a n a aratm İve siraat erldu daha oe faidle para bil'istifade hiç his tanımıyan| Nezaret altına alınan müte -| da ihtilâf sokmak.ve her hangi Bir|bulacaklardır. Mes'ele ile alâkadar zalimane bir eda - ile halktan| velli hey'eti şu zevattan mürek -| surelir - memleketin —dahill — işlerine|hası sevat; < Akhisar Dunkası muhilin mımv çekerek evelce milyo-. keptir: 'müdakede etmektir. Filkakika: olomo, | kankasıdır; muhilin şerefi: mes'elesiz nerken Şimdi milyarder olmağa — Yorgiyadla, Pantazidis, Poli-|bilim Tataslaya / gilmüştür. Fuldket| göy. » — diyorlar. Bi mülalea varil| — MEzoan Tağillesini Buslar nası görüyorları (Hir Kwk kurikabirü) mes'ele hak- gider, ; ve Yenidis, Molokço, Pasalis, Anage kap gaa K bi ten gea yerlere| deitdir. Diras da üyülir Emanullah bir. kadının peçesini aşağıya ahirken, arkada düran Tröst sermayenin cinmeti ve nostis, Nikolaydis, Hacakıs, - So- Sa3llayın Srkenden, Kalerin nedan | akinisarın, dürüst bir mali siyasıi |agiliz, asiye: vi İ İgoleakis, Leontaridis, Papa Dop- yarşımında çok mülerilim dlarak, diğer |fakip eden ve memlekelin kredi illiya- | —— — “Bak Kral me yapıyor, silahını çekt... Diyor. u, İtte Türk piyasasında şimdi - İos, permiridis, Çolias efendiler. |üaer madamlarla feşriki mesasi ederek, |ot datmin. edecek ümü we makul| — Moskoya 251A. AJ— Kâbi | Ça veareciler Jik geker üzerine böyle bir cin -| — Aldığımız. malümata göre bu'yara taplamak swreliyle yardıma gilap| yollardan yürüyen mali et di biri g., pildirildiğine nazaran KAbIl YY net ve ya / vahşet hazırlanılmaklistievabat —neticesinde yangının eyimişlir. Dü madamlar İstanbul| mücssese ile birleşmesi onun. gerefini & SANADĞN aç MAcaRii bürenrerek D0 nlitarrere geç baber yörilği. ta alaklekir .î#m“.’î:îm;fîmğ Üa y yakelir, mmal ee da| Berlne ee Gebel ŞÜ ihtifa B aa e G LAT , L YG G eneniz e aN dneire vm| Üa serar . Aabar « Meedr (aa YA r u ae L e Li G Tn yelesi izhüpeni hesi sartaa l NK aZ ükabeleten gönderilen mütreze| DUYÜN yapılıyor olan Mmilyoner Amar efendidir. 3a verilmediği anlaşılmıştır. gallen Baraları eei elmek üzere bir| gyaşmmamummmaaanmuamnmış, 'arasında ilk mubarebe Kâbile| — ihtital Fatih abidesi Kilh Takı ” yade el Kdi Direklör me demiş ? — e a nnn M mnc £ Je foN “Zektlin & krk küometro mesalede ve Ce — önünde yapılacaktır ginin iki milyon lira serveti oldu-| — Teskif edilen terkos şirketi|yede Ki memnimin n siyade armcdir(E pip makalesi & Saba istikametinde Hakkl! — Bu gün şehit tayyarecilerimiz 'fumu söyliyorlar. Türkiyeye şe - nüdürü Tatavla yangını canasında|gem gayesi dv memletel ararına güp Cevar yakınında vaki olmuştur. |için Fatihte tayyare aldesi ününe ker itbalinde Amar. efendi bir deni he sokmak değii, desllnk hüterini tak- ğ t a Menleketlede Ş gee (su mevcul olduğunu söylemirtir . he sotmak d SA Gi küetür Di — Habuki yaşılım tahki u. “Mesleki ordu mu, mil-E|Baha Sakinin müfrezesi büyük| de ihtifal yapılacaktır. İleti müselleha mı?,, Elzayınta uğrıyarak firar etmiştir. — Bu merasim için İstanbul Tay- Zer banı fabrikaların diğer mü - *e © gece şirkette nöbet hey'etleri de birer mazbata Jenaral foni ““Zekt. Paşayal| KAbildeki İneilz sefercti tahllye v eeEeE ee — Messillerini de beraberine almış- |Nan memura yangın mükerreren|zim etmişler aa lirler Umumüğ Içi hazırlık yapmaktdır. egi ra aa et b bal d Anar efendi aei KĞiRe e ezcek Ka ada FrSnaız Kongolosu — (S Te ale TnnE) HNT MOSLOMANLARININ n D ae e n l Ki S S e el Mar. eli eT MÜZAHERETİ — İttdâr zarfmda baver Taaiyetler Merasime kitaatı aşkeriye, mek- tepllan ea hakümet İştirele ae tarifeelil LA ao GA büyük içtimalarda Kral Emanul| — Merasime mütenddit zavat ta- "J'î H k""k"'“ı ml“""“ rafıadan nutuklar irat olunacak « z DA RLe e Bu içtimalarda. hatiplerin bir " puçadaki / merasimden sonr çoğu Efgan asilerine karşı cihadi|Edirnekapı haricindeki Şehit Si dden açılmasın teklif ekmiş- (ymca. BiP hey'et giderek ayaratin lerdir. hulunacaktır. laresi ilciyete gelmiş ve Vali muavinini mahalle| iesis cimiş olacaktır Şimdi yi T a vez satarak bir kaç yüz O halde bu maniayı da yıkmak bin lira ziyanı göze alan mahir| — Herkesin kendi malinde iste- lâzım. Bu mania nasıl yıkılabilir? İçariy yarın yeya yarından senraİdiği gili tazamufu müsellem ol < Amar efendi. ve kumpanyası bu Eeşetan 'I İnbiarı ile altmış|makla beraber. maliyet fatından maniayı yıkmak için her çareye|para fazlaya satarak milyonlar aşağı, yani zararla eşya satmak baş vurmuştur ve baş vurmaktar (Loplamak — hulyasındadır. Eğer|hadisesi iki şekilde mütalâa olur dir bralalıran. Diz Gel Rusyada beraber / “Evet eğer bırakılııa... Kâfi redir. Fakat belâya bakın ki) Rusyadan ithal olunan şekeri alıp satmak hususunda kendisine, engel olan bazı Türkler vardır. Tazım — geleni Tn yadan bana” biase | İETecEde sıkışık “olan piyasamı nf batakçı İse bususi/ Ye umumi Zai ae ea Ramdara | Mason balosu ben, el SAA T ön gel Mğan gel Dü Te lll va Etgeşi Üa ee VAA İ 3: — Hisse vermiyorsun, öyle- memek büyük cehalettir. Amar| 2 — Hiç kimsenin hususi EHarbiye reisi olan bu zat yakınz|kep bir heş'et gönderilmesine ka-| j& galonlarında verilecek mi ? öyle ise Rusyadan bende) efendil kadar — Almanyağirar vermişlerdi T Ş ü Gşte pok “kan detin kazanç inden'ol e ber Mğ Hint nüslümanları Amanullah-| geker alip aatmak yolunu bulurum. | dk . Nitildm 'işte pol “hascaş devletin kazanç üzerinden olacağı £ :— Hem alelüde biriş ola- olan efkân umumiye' bu cfendi rakc değil, batta başa baş sata - İlerin oynamak istedikleri oyunları İ bi bor ile değil kilosumu onbeşİbütün Teferruatı ile daha. şimde zararına İş görüyor, abaye) paliltanın v irmi para Söksanına datmak we |den sczmiş bahnayor G İtceriz ettiği zaranın " vörgii ge lgeir. İete / (Cumhuriyet) . — l sdiyorları Perapalâs — salonlar pi 4 y l HBi delEmühim şahsiyetin, kendisi içinli *? Gelecek “Cuma umum — Hint|Perap: nlar. T Teliylet evelk seni batırınm . Seni| / “sonra “milyonlarla oynadıkları (dahil olmak üzere muamelelerinde Evübim şehsiyelin, Kendsi içmü| | Geleeek Cüma, Y ae y arası takarmür etmiştir. Mua> İt aa l verbie he eli bökdmelin vi Sehlerinde Ka L S BÜÇ eai edeceki Makale || Seeteller ve tüti mllman |e ve aeit davetlre ü im olarak ne yapacağımı ben bi Konsyoncu d gakamat beeİletin - hakkını — beleganmabelâğ | lerine takdim edecektir. Mal İecekler salaman Aİpyen ve mahdel delib B diriim . snan Yamr efendilerindevletetediye etmek mecburiyetindedir. (E-Mesleki ordu mu, milleti mü -3 |tan Emanullah Hanan tekerar tahta |bar Gün Ye e tü ada İşte geker “piyasasında şimdi verdikleri vergi mıktarı dahi tak | — Kaldıkı Teöstgibi gayri tabik-|Eşelleba mı, mevzuundadır. Je-G | geçmeni için yardıma davet ede-|kiber Hcminin ee İA Delee Amar efendi milyonlarına istinat |kika lâyık bir iştir. Ondan baş - |liklerle içtimat nizamımızın hercü- £ .çal fon “Zekt,in bu mevzudağ| ceklerdir. » (ALDE ? İbu sene de mutat derecede mü- ederek böyle Bireyun eynamalı İka her hangi vir “iacirin maliyet |et Sdlimesi cür ü de aymcalErakiyetle sör çöyleyecek kimrğ| ASİ HÜKÜMET NE HALDE ? ÇN "e için er tüi İ Orladaki birl manii b atndar aai opp salar göz | ölelşya Tayıe'basl “başma'bir LA aG andarE| . Monkora 25 l BRE aat el laraf etikten sonra Amar cfendilgöre göre zararla iş görmeğe| Mevrudur. ; ll gelen telgraflara mazaran (ertibat alınmış bulunmaktağı Türkiyede Ük şeker | Tröstumu |hakkı varmıdır, yok mudur? İşte Yunus Nadi Büca Y ö Bu seneki baloda Perapalâsın, örkiye Maşnkı Z07 tan İlümiyet ve Asyanın bur- | Azamının — senelik /7 G9 Tiyeti , namına müstakil Efganis- balosunun 14 şubat |

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler