28 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Ordu mu, milleti müşgllâha mı Jeneral fon Zekt | Umumi barpta Türk orduları Eerkânı Barbiyel üminmiye recisi ve sabık Alman Harbiye Nazırı | Çiiban harbinin sureti çereya- 'nında görülen inkişaf yalnız siyasileri değil askerleri de dü- günmeğe sevketmektedir. Çünkü Busenememur- lara zam i yapılacak Bir iki sene içinde maaşlar azami dereceyi dulacak Ankara 27 (Hu.Mu.), — Me- mur maaşlarına bu sene zam yapılması hakkındaki karar kat'i- dir, Maliye V. Saraç oğlu Şükrü B. bu hususta demiştir ki: — Kanun bu sene geleçektir. Kanunda tayin edilen / kabili muhasara altına aldığı bildi- Te e

Sayfaya ait küpürler

 şehit Tayyareciler ihtifalı Dün sabah şehrimizdeki merasim Dün bütün memlekette hava şehitlerimizin mukaddes hatıraları taziz
 Mesleki Ordu mu, milleti müsgllâha mı Muharriri Jeneral fon Zekt | Umumi harpta Türk orduları Eerkânı iyel üminmiye reisi ve
 Kâbili muhasara altına aldığı bildirilen, bu suretle cehil ve taassuba, kaârşı mücadelesinde müzaffer olmağa başlıyan Kral
 Busenememurlara zam yapılacak Bir iki sene içinde maaşlar azami dereceyi dulacak Ankara 27 (Hu.Mu.) — Memur maaşlarına bu...
 Şehit Kanatlarımız Dün şehit Kaatlarımızın günü Türklügü se üşüp ölen bu fedakâr, bu civanmeri i, rmelle, şükranla andı....
 Harikzedelere yardım ediliyor Hilâliahmer bugünden itibaren 300 kişinin iaşesine başlıyor Dün Beyoğlunda içtima eden harik
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — N' 1698 Gar Metarle T — YUNÜS NADİ 3 Düyunuumumiye | karçısında dairel mahsusa “Telkrat :İstanbul Cumhuriyet- | Posta kutusu : N' 246 | Ordu mu, milleti müsellâha mı Jeneral 'E:' Zekt Getkel anamiyi gi Krdiye Kazın T iban harbinin sureti cereya- 'nında görülen inkişaf yalnız siyasileri değil askerleri de dü- günmeğe sevketmektedir. Çünkü Aartık meslekten yetişmiş askerler-| den mürekkep ordular — değil| şehıl Tayyareciler ezE lll ihtifalı Maâhlanmış milletler mevzuu bahs) Olmaktadır. Mecburi hizmeti Dün sabah Hadiye kadar geçirdiği İmttan | şehrimizdeki finn en büyüğün: anıştır. Harbin tevlit ettiği netayici | yenir çiçinvdati mem-|Dün bütün HL Öp almadlın arartr.| hava şehitlerimizin mu- Çakat askerlik noktall — kaddes hatıralari azarından neticenin hiç bir kimse eei hakkında iyi olmadığı muhakkak- ik. Dün Tayyare Şehitlerinin iht Gerek galipler ve gerek mağ.|fal günü idi. Bu muazzez Şehit - Jüplar için bu böyledir. Acaballerimiz uhvi merasimle yat ve bu hata takip olunan usulde midir? takdis edildi. Bu kahramanların Bunun için mezkür harbin Veltezkiri namı için - rekzettilleri gevlün hususi , bazı . farikalarını abidenin etrafı ve Parkı çeviren tetkik etmek faidelidir. Belki bul 'caddeler, daha sabah saat öndan! Şötle istikbale ait şekil ve vaz- iharen kadınlı ve erkelik binlerce İyeti tahmin ve istihraç edebiliriz. ( aJç tarafından işgal edilmişti.| -Her devirde ve harplerin te- Muhtelif mektepler talebesi ve | dafıl ve tecavuzi ber şeklinde malreme mes'elesi büyük bir rol asker kendilerine tahsis edilen| yerlerde ahzı mevki ettiler. gilamaş ve bu busus cihan har-| ”” Abidenin etrafı; muhtelif ce- binde daha mühim bir amil ol- İmiyetler ve mektepler tarafından Mt tisean kötlesi . - heğaba| titien. “İpek kurdelilarlı sank alındığı zaman, buna karşı bitta-| bi -“ malzeme kitlesi , çıkarılını Malzeme ihtiyatı, insan (l yatından daha” fazla- bulunduğu mış. çelenklerle- dolmuştu. Abi—; : İdenin arık ve natamam zirvesine bir -tül sarılmıştı. | cihetle, bu müharezede nihayet| , Merasimde bulunacak zevat :| maltemenin galebe çalması ” mur| Vali Vekili - Mubittin B. Hakki Şi- yer müharebelerinde 'nasi Paşa ve C. H Fırkası Erkâr eef » çzli Zerek Kolordu Kumandanı Şükrü Naili | AUK Ai Ba|Pem xç Edkânı eskeriye, Vilayet mili olan malzemenin zaferi, iki ve Şehremaneti Müdiranı , Cem - muhasım tarafından çeti Bel. Finin malzeme latlesi altında ei |C: muazzam kitlelerle cereyan edı mubarebelerde — harbin - neticell — Saat on kat'iiyesi tebellür etmemiş ve hitame ermemiş. bulunduğu velyalan K böyle bir barpte . insan kitleleri) namütenahi malzeme ile mü- cehez oldukları takdirde dahi netice gee aynı olacaktır: —— | Bir milletin, diğerinin. kuvvet- leri altında ezilmesi kerler gibi siyasileri de düşünme- M ye askeri inkişafatın Tükki edilip edilmediği: mağa imale etmelidir. Harbin şimdilik kabili içtinap olmadığını kabul edel de herkes harbin - kıs temenni edecektir. Fakat elyevm tamamen Bunün aksı yapılmakta h Haaem " ilem yapılikakera- | Son harp, abluka ve havat hü- cümlarla Cephe arkasına, doğru - dan “doğruya asıl ” memlekcte tahripkâr — bir sürette — teşmil edilmiş ve ordunun — arkasında mekteplilere İ araştır- n Cemiyeti ve Piyango Müdiriye mesiyle tahakkuk. eder. Erkânı ve sair zevat Park dahi Ağır bir surette hareket eden İlinde toplanmıst Bir dakika süküt Azası , Tayyare 'de Kıt'at Kuman- larına ve Müallimler 'Dikkat, kumanda-| Şehit Kanallarımız Dün şehit Kas y y natlarımızmn. gün i. Türklügü e- malara kadar gük: İsciten, — güksellmele İiçin can veren b hraman. Tayyare- cilerimizin günü | — Ş Bütün e — & düyüp ölen Bu fedakâr, b eüvanmeri) leri hürmetle, şukvanla andı. SERŞLAS NUN gekterdeki Ha İvanına yükseltmek gü Kalek b mek ağarunca'ölen Tür Tayyare | İcileri içinle vaktiyle, bi çürük; b İsak tayyarelerle, bite bile amatarda) önünde aydan Huyan kaktamanla çakla. Gerçi Türk Tayyavecileri Okya- İkaslar aşmadılar, fakat kardk taya İrelerle fezalara. atılmak suretiyle ce sarelim, fadakörlığın ve kahıruman.| ğ Bütlr Kadtullarını aştıarı külme “ve perişan tayyareye, Bakr İMlhitleri aşan. meşkar tayyareciler | elermi bile sürmesler, ” süremedlerdi Kanalları — yömülleklen, - paşal Ia ile vözde sertleşlirilen cehi, pi | b tayyaerlarla. Yaman Aava ve karı kvnetlerine saldıran Malt Macahedel tayyarccdleri, ” Amadin ” kanattarıma| İbimen ferkaibeşerlerıdir 5 ölame onlarım| İkarşasındır hayran ce acir kahmıştır. Mükemmel ve ikişer makineli e- İfekie mücehec Beş lana çelik İngil kartalına, 3htiyar kumru gibi b kaymare, fakal yıldırım gibi'dür y İçekler tek Baçıma Macuini ederek ol karekte çarpışam, yaralaman, yaralar an seğldüren Pai yalınız bu mir| eti yaratlığı semavt bir harika d Önüm kendi kendini “gakan İyeliremi vöbi,. latğu —günde, beteİ Şehir Kanaı larmı, vekiril 've kasketlerini çıkardılar. Beliğ bir süküt bir dakika devam etti. (O anda ortada mevcelenen) bayrak yarıya İnbirildi. Li fnin ve Sivillerde buna Tebeiyetle şapka PAZARTESİ 28 KÂNUNUSANİ 1929 T OCABONE ŞERAİTİ Vmtvner . İTürkte için Harıç için İSeneliği | 1400 kir. / 2700 kr. b avlığı | 750 Kr. | 150 K 400 Ke. | B00 K, Busenememur- lara zam | yapılacak Bir iki sene içinde | maaşlar azami dereceyi dulacak Ankara 27 (Huhla), — Me- İmur maaşlarına bu sene zam İyapılması hakkındaki karar kat'i. dir. Maliye V. Saraç oğlu Şükrü B. bu hususta demiştir — Kanım bu sene eee l geleçektir. Kanunda tayin edilenİkabii muhasara altına aldığı bildi- İmaaş miktarı bu sene aynenliilem, bu süretle cehil ve Tandsuba verilmese bile, maaşlara bir zam| kârşı mücadelesinde müzatler ,yapılması muhakkaktır. Bu suretle | olmağa başlıyan Kral İmaaşlar bir iki sene içinde azar aet LAĞ T( İdereceyi bulacaktır. Büçelerin tetkiki başladı KEm_biînulhlah, ; Ankara 27 (Hu.Mu.) — Bütçe rini jencümeni dünder aren Vekâ-| e şe letlerin bütçelerinin müzakeresine| muhasara etti ııı.ı.dı. Dün İstatistik müdiriyeti, Deyanet işleri bötçelerini bitral | Kâbilin hariçle SALLARL Z Omuvasalası tetkikatında memurinin maaşlı katedilmiştir nn tezyidi imaline karşı azami | Efyam asi çe Saamufat csasını önazan Gikkatei | G Cicül vaziyettedirler Mecliste — bötçe — mes'elesine| — Mosküva 26 (H) — Hingis- ancak mart evasitinde başlana-|tanın muhtelif taraflarında mlls- lümanlar — tarafından — mitin; 'öapılarak bafkın Enasğilah Fi Sirbistanda — İmizlir olduğu ve Hizt müdü: 9 imanlarının — kendisine — itimadı ısyan mı? bulunduğu ilân edilmiş ve İngil- : -S | Semplon ökspresi |hurfiğm ati eli el şiali Fçe K aat eat eeeti dün gelmedi —— İtekrar talep edilmiştir. Kâbil muhasarada Dün sezeçdön alagyesiiyelme-i : İmiştir. Ancak bugün saat bir| / “Londra 26 — Efganistan aha 'veya on ikide muvasalatı beklen- | YAti hakkında son almanı haberlere mektedir. Bu teshhürün sebebi İSöre asilerin reisi olan Habibullah Ğ müşkil bir vaziyette bulunmakta- anlaşılmamıştır. Balkanlardaki kış| İdır. Kâbil t şiddetine veya Sirbistanda bir is-Çeeri .,..:..,E"a...'“"'....."’ı...." ae 'yan zuhuruna atfedilmektedir Harikzedelere yardım ediliyor Hilâliahmer hugünden itibaren 300 kişinin iaşesine başlıyor 'Dün Beyoğlunda içilma eden harik koml Dün beyoğlu dairesi belediye-| — — “— Yangın için bazi kimseler z labımer reisi Ali Paşa. İlttiham ediliyor. — İtiaiye — yangın sinde Hilâllebmer seisi A asa çanasına nni olamaz, çıkanı 'nın Öriyasetinde Dairci belediye | Sendürür. Müteyekkiz olmak halkın müdürü Hazım / Beyle - Emanet |yaritesidir. Hiç kimsenin kabaliatini Ka Haralye mammna mülürle Kema Sikbiye müdiriyetinden gelen ikilçu veya bu teşkiinta — fetmege Bamlaşei D adat CO" İmemurdan mürekkep bir komis- (hakkı yoktur. dükderini öttürmeğe başladılar, ha yon içtima etmiş ve Tatavla yan- | — M sepkesini düyi- reket halinde bulunan bütün ve-|sınında / evleri ' yanan mahallat xiyle cayin. etmelidir. ” Şiadetli bir aiti nakliye bir dakika durdu. —| muhtarlarını celbederek yananlar- Hütsakiben Kıt'atı havaiyeden |dan muhtacı — muavenet olanlar |Mülâzim Kemal B. tarafından tahkik etmişlerdir. müheyyiç bir nutuk irat edilmiş| — Hilâliahmer bugünden itibaren aKM ve alkışlanmıştır. muhtacları - iaşeye başlıyacaktır . İdüncü yankınlar çkmıştır. Bu ahtap Hakkı Şinasi Pş . n nutkul Muhtarlar 300 kişinin iaşaslae Kasned “ve mes'lyeli ” hakkında ti namma Hak- |lüzum göstermişlerdir. Bunlara ek- İ gafi bir fikir verebilir. Binaenaleyi peynir, zeytin vesaire veri-İbadema herkesin ateş kullandığı ektir: İyerleri sıkı bir sürette dikkat altında ttir. Tatavla yangın? bvvela durdu.. sonra başka sokaktla yangım Bu süretle üçüncü ve döre Tayyare Cemi, hi Şinası Paşa şa nutku irat ettiz Mühterem huzzar! c Bi gün şehit Türk ayyarecile- — Vali Beyin beyanatı “ |tuarak yangına sebep olan kurumlu zinln yüksek' ruhlarını. #aiz Hatıra. Vali Vekili ve Şehremini Muhittin| Pacaları sik sik temizletmesi, matıgat Jarımı Yakdik ve lebell 37z onlarım D dün Tatarla yanaın. hadisesi “S0A) amba', elekürik tcekücn kuzaru şehametlerinde b lumuyoruz. yangın BAĞİSCSİ bümağı Tüzımdir. Aksi takdirde bu Vatam yaşatmak İçir canlarını Bakkında — şu- beyanatta — bulün: yihiter hakkında” takibali kanuniye Pa am müştür | Mabili se3 SE S

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler