30 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

 ürkiyesi içinde iktı- lâhatınm en mühimmini gisinin ilgası teşkil etti- he yoktur. Gayri safi hasılât üzerinden yüzde on iki buçuğunu alan bir vergi hakikatte yüzde altmış ve bazen de yüzde yüz alan bir vergi demek idi. Öyleya, ektiğimiz tarlada mahsul fena olarak yalnız tohumu alacak vaziyette bulunduğumuz zaman aşar vergisi, tohumu ancak ge- ri almak kabilinden olarak kaldır- dığımız - mahsul üzerinden dahi yüzde on iki buçuğunu gene alı- yordu. İhtimal dahilinde olan bu şeklin yüzde yüzden fazla vergi ea Esnaf Cemiyetlerinin Fırka merkezinde içtimaları İlstantlaa elhediwi adat TZD sansl scamlvati vardi — Kayser nasıl yaşıyör T İ,'ğ!;'ğîğ Sabık imparator ile salâhiyetleri | Meraklı bir mülâkat Kayser diyor ki: “Yalnız Almânyayı düşünüyorum, rgün eski hatalarımı tamir edeceğimden eminim!, Valiler her vekâletin ayrı ayrı mümessilleri o'duklarından doğruda doğruya muhaberatta bulunacaklardır Ankara 29 (Hu. Mu) — Vilâ- yetlerin umumt? idaresi lâyıhası-— 'nın alâkadar encümence tetkikineZ bâşlanmıştır. Kaınunda muhassas5 emurların alâkadar vekâletler rafından tayini esas tutulmuş,” ü urların valiler tarafından” | | , v

Sayfaya ait küpürler

 Kayser nasıl yaşıyor Sabık imparator ile meraklı bir mülâkat Kayser diyor ki: “Üaü;ız Dirgün eski hatalarımı tamir...
 jeletâp Türkiyesi içinde iktı'sadi ıslâhatın en mühimmini Aşar vergisinin ilgası teşkil ettiğine şüphe yoktur. Gayri safi...
 Tahkikat Poliste mevkuf kimse yok Tatavla yangını hakkındaki zabıta tahkikatı devam  etmektedir. Polis Müdürü Şerif B....
 Valiler Vazife ve salâhiyetleri Valiler her vekâletin yrı ayrı mümessiller, !duklarından doğruda: doğruya muhaberatta...
 İthalât ve ihracatımızı tespit edecek ana hatları çiziliyor Ticari muvazenemizi tespit edecek komlsyon Içtima halinde...
 kâbil tahliye ediliyormu? E şelen habere göre Kral Emanulah Han hall mbaydan r idarei hükümeti line almıştır. Emanullah Han
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ Tdarekmiesi? Düyanıı TAfŞisinda Gnürel mahsusa Telgraf : İstanbul- Cumhuriyet- | ç Posta kutusu :N 246 M ee Ema nullah Hiz. kâbilin tahliyesi için 3 gün mühlet verdi Arazi vergis: | ö gö n şııııki: üzı;nıı?:lı w”;.&:;( :l:': ÜÖyleya, ektiğimiz tarlada mahsul) aS a ee ülzde ça ikâ buçuğunu gene alı. yordu. İhtimal dahilinde olan bu Şeklin yüzde yüzden fazla- vergi meydanda. bir har Açar vergisi devlet bütçesinin ı,.,mmî(,:....d".;.."'k.ıımî. teşkil ettği Balde Cumburiyet idaresi onu biri YEkade aierek ortadan kaldırı Ka tereddüt etmemek cesaretini göstermilştir. Cesaretin bu derece- # inkalâba pek yalaşır hakilaten kahramanca bir harekettir . arekctia uliyetine hiç bir toz konmamak üzere aşarın ilgasından Sotira takviye ölunmak - istenilen gi tarh ve tespitin-| de çok dikkatli davranmak İâzım| Baclee arati. üzerinden açar, vergisi alnırkan toprak vergisi diye de bir şey var idi ama yüksekliğine nazaran c biti bihakkın lâşey kabilinden bir şe, idi. Hatırımızda/ kal, binde altmiş para gibi bir şey, Bir| uktarı az olduğu: gibi Ti kameter do gek üyle'Bir ekseriyetle pek'dun e- B p sarnit d bir tarla meliyenin vergi defter - rinde bin bin beş yüz kuruş gibi az kiymetlerle yazılı idi, ve asıl BN Çüyldni apir D eatf G füzla bür mekşlr'le aldiğinı” a güre arazinin bakiki kiymctleri! ile Bergnl olmağa. pek İüzum da görülmemiş ve görülmemete, idi. "Sözün doğrusu şudur ki arazi üzeri 'e aşar gibi çok ağir bir yük tahmil «tmektedir. edildikten sonra velevki az mıktar- da olsunbir de toprak vergisi almak Paris sefareti Emanullah Hanın| #oten çok abes bir şey idi. Aşan ilga ettikten sonra ara- Ye yeni bir hükümet teşkil et- geç cevap zi vergisinin makul surette tak - Miştir. Bir çol v Siyesine denilecek bir şey yok bassa cenup havalisindeki kaba-| M Nitekim aa ga 'öğerme il Krala sadakat yemini” etmiş mercut afazi- vergileri at misli artınlnak suretinde Jlk bir teti ittihaz olundu. Ancak aşarın il -| aaindan sonra mevcut Graki've| Şisi ait değil, ön misli daha artı | ha bunun ortadaki noksanı GASi tmek ihtimali yoktu. Fakat ” biz| daha © zamandan. biliyorduk. ki Maliye Vekdleti aşarın biraktığı bilmek için arazinin hakikt kı metleri ile yeniden tahririni kendi harita ve programına Ithal et şarın ilgasından sonra arazi vergisinin alı misli artırlmış ol-| masi hadisesine karşı arazi ile ekser aksamı zerolunme.| yan geniş toprakların sahiplerin.-| den gelen şikâyetler olmalı idi nihayet kim ve ne bu çekline “tiraz hizie nazarimmnda malik ye e| Arazinin yeniden tahriri ise zaruri idi. Çünkü evelki kiymetirin. hakiki kaymetler olmamasına mu- kabil birde para kaymetlerinde bü -| yük tahavvüller busule gelmişti Eskiden faraza yirmi altın kıyme- finde olan bir tarla hakiki kıymet | kuruşa / yazılmış bin kuruş olarak yazmağa ihtiyaç vardı. Kaldı ki ekiden iki bin kuruşa yazılmıştarlanın hakiki kay- meti çok kere yüz altından fazlal idi. Buna mukabil ci etmez bazı köy arazi HER GÜN SABAHLARI |İstanbulda şimdiye kadaı Bunlar dağınık bir halde idi. içtimada (32)sinin lâğvına v karar veri Cumhuriyet Halk Fırkası esnaf cemiyetlerinin bir kısmın karar vermişti. Dün bütün esnaf cemiyetlerinin iştirakiyle bi faktedilmiştir. Bu içtimadatevhit edilecek cemiyetler müzakerat cereyan etmiş ve murahhasların fikirleri alınmıştır . laresi lağvedilecek cemiyetleri tespit etmiştir timada ve yahut birer birer cemiyetl tebliş kâbil tahliye ediliyormu? Londra (Hn) — Bombaydan| | Tatavla yan; gelen habere göre Kral Emanal |bila. tahkikalı devam ah Han halkın talep ve israrı izerine tekrar idarei hükümeti eline almıştır. Emanullah Han bu|evra; İmünasebetle bir tebliğ naeset- e z Mütevelli hey'etisin yangını Kral Emanullah Kâbilde bü-/haber yerdi lunan asilerin reisi Habibullaha|rında su bulunmadığı Sihetle bir ültimatom göndererek üç gün'| İzarfında — Kâbili — terketmediğ takdirde askeri harekata başlıya- cağını bildirmiştir. Kandeharda / Kâbil yürümek için teşkilât yapılmal dır. Vaziyet Kralın lehine inkişaf| kimse yok bügünlerde hitam talıkiki, başlıca noktalardandır. Dün de Üzerine | kuzlar tamik edilmiştir, kimse de yoktur. Paris 78 (St) — Efganistanın |Efgan Krallığını yeniden der'uhde tahkikat yok, Çevabini verdi Diğer taraftan, Tatavlı kerdir. Avam kamarasında bir istizah elden ele dolağuğı rivayeti Londra 28 (Hu. ) — Avaml zabitadan tahiri kamarasında Sir Osten Çembere layn; Hindistan hükümetinin niçim Efganistanın ” sabik iki Kralımınant naklettiği hakkında vaki olan st Henüz bir netice almmamıştır. Tatavla yangınında - evleri lara, İngiliz - Sefirinin " amayetullah Hanın bir İngiliz tay- SEktr- l Kâbilden Peşavere ve ruma mi 'Oradan da trenle Şamana/ gönde-İilâve etmiştir Sildiğini beyan etmiştir. İnayetul-|Ecnebiler için tehlik, Tabin nakli Kâbildeki İngiliz se- talepleri üzerine icra edilmiştir. akıp Kâbil kalesi kendi arzu ve|cette mahalli ahara nal 'ten Çemberlayn Hindistan hükü- Kâbil hükümet metinin Efganistanın dahili umu-|muhabere edebilmektedir. 5 “Gazelelerden: “., Terkos müdürü Tatavla yangınında borularda kaydetili su bulunduğunu fenni aletlerin Görünen köy... (72) esnal cemiyeli vardı Dün Fırkada yapılan diğerlerine ilhakına 5, De: tevhide içtimal hakkında| Mevcut 72 Cemiyetten 32 sinin diğerlerine ilhakı takarrür et -| ştir. Bu suretle İstanbulda 40 esnaf cemiyeti kalacaktır. Fırka . Bu cemiyetleri dilecektir. Tahkikat — Poliste mevkuf kkandakl zu- etmektedir. Polis “Müdürü Şerii B. tahkikatın vcağını, telefon İmemureleri telefonu geç açmışlarsa “nökislas| |eit Kabil olduğuma beyan etmiştir. tevessü etiği şimdilik tespit edilen! kadarlardan mütenddit kimseli Henliz kimse tevkit edilmediği gibi ciyevm zabita da bu mes'eledeni dolayı tahti gezarette bulunan hiçi Evrakı tahkikiyenin bugün yarın adliyeye verilmesi muhtemeldir. 'Dün iclelon komiseri Faat Beye yangın gecesi telefon memurelerinin. rip vermedikleri etrar k kabileler ve bil -|hnda tahkikat yapılıp yapılmadığır sorduk. Fuat Bi '& Bizde böyle bi mna düle bazı Rümlar Tarafından| hezeyanamiz bir. destan yazılarak. 'ettik. Zabıta da, bu kususta tahkikat yapmaktadır. Teberni a ile alınan battaniyelerle 'ale verdiği cevapta sabik Kral diğer Teberrat yarın tevzi edile-i lahaleden içtinap ettiğini| yok; Londra 28 ( St.) — Salâhiyet- firinin ve Emanullah Hanın veltar menabiden alınan habere gö Emir Habibullahın yeniden kanlre ecnebi hükümetler mümessilleri| dökülmemesi hakkında vaki olan|ve Elganistanda bulunan ecnebi| tüccar için biç bir tehlike mevent Sabık Kralın hareketini müte-|değildir. Fakat, bunların hini ha-| için her| iradesiyle teslim olmuştur. Sir Os- |türlü tedabir ittihaz edilmiştir . erkânı her tarafla| IKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ İ tü | ; Valiler : ğ Vazife ve : salâhiyetleri Valiler her vekâletin yrı ayrı mümessilleri Felduklarından doğrudan? Toğruya muhaberatta £ ü esas Tanaimuşı tali memurların valiler tarafındanz ai despil 'e ai memurlari Birer biref tasrik dilmiştr. devletin ahengini mu-g) için “Salinin Syünyet me: murları Hakkında inzibaii sezaları eti Masman A Yesdi e H çazmuştur. y Yüllerin her . yektleti ayrğ | lyr mümessin oldukları YRyERE | İt İşler akkında alakalar veka ledlefie mühabere "edecekleri, vei kalederla 'de kdari, “siyast mubi eratı, vilâyetlere ait işleri Z ö | tamamen valinin emri aft yerilmiz Mrer rapar gönderecekterdir. Valı- Yarların musmelanı tenzim Emdenin suvarisi Eski düşman Musolininin Elini sıkıyor | imdenin suvarlal kaptan âbta Almanların yeni Emden kruvi zorunun yakında limanımıza gelece- &i malümdur. Emden Napoli de iken Suvarisi kaptan Arnanod döla Frer- rier M. Musoliniyle görüşmek üzere Rumaya gütmiştir. Mumalleyh harbi | söyliyor!,, | Kayser diyor ki: “Yalnız Âl birgün eski hatalarımı tamir edeceğimden eminimi, Sabık Almanya — İmparatoru | giFtiumun Kayser Vilhelm 70 inci .miîulndgnnurkla devriyesini idrak etmiş ve bu : münasebetle sakin bulunduğu Ho- 'dakilindeki Polls ve Jar-E|landanın Dorn şehrindeki şatoda| n '—% İmparatorlara / mahsus Yalner her sene vekâletleref| Yapılmıştır. kabul etmediğini Bülmiyor musamz? münasebeti ile görmek iatadlim. Haşmatmeap, vermiyorlar, hatta Alman gaceterilerine | badar kendisina kitap akurı İbner diğini öğrenmek istiyorum. dedim. Türkiyenin ticari m vazenesinim Tetkiki için| umumisi Nurullah Esat, ÂN İk ÇARŞAMBA 30 KANUNUSANİ 1929 go Sseşmami - aa —E a “üD0eT. Türkie içinHarıç için 3 %...ı.m 1406 Ke. | 2700 K, Gaylığı — 750 Kr. 1450 Kr, M çi 00 kr. — 800 K ushası her yerde —| 5 KURUŞTUR Kayser nasıl yaşıyör Sabık imparator ile meraklı bir mülâkat yayı düşünüyorum, tebrik etti gASN (H zühbarına — nazaran osunda açılmış olan * Sakık İmparı bir mü-İlerbiyei Tedemiye harektik yepar. lükat almak i baron Gransi ile görüşmek lâzım gi olur, bükassa gül yelişdirir. dev » geliyordu. 'dedi ki ban O ğundan smrü - saray parkındaki saray nazırı Olan|oğaçları keser, budar, baiçe ile meğ < Baron - Gransi / banalearoler burada mükmmmel bir gü Bakçese zütnde. gelirerei. Dü ailel — Trüpmetmecdin “ Niç. künseyi|ahatisine hediye eki. diğe ö a Haşmetmeap tarihe ve san'ala ait " Bitiyorum, fakat ee devreyesi |esorler okurlar, Buraya: bulüm Pransua ge amparalenamcaİne İngdiz güzeldleri gelir ve'tir köndin İsini “olkan takaysmdan - Baberadarı Çok tecovüf ederim matmasel |ederis. Sonra akşumları ailece yemek güzetecilere — mülâkat | yeriz, yemeklen sonra da saat ona —imparotarım shhali nusılder — Öyleyse efendim, #i dana M.İ — — Bu yaşla Dir adama güre çak İdö Hohensollarnin nası vakit geçirdi. | iyitlr... ömi Taifen söyler müsimizt ile b Bu söz üzerine baron yürüme (tan sonra benim “Dorn , dan dikkatla baktı, beni ihya doğru küstahlıgımı nasıl ödeyecektir Saray nazırı ile bn mülakat- zannetmeleri için otelimi degiştirdim. Ertesi günü kıyafeti. İmi tepdil ederek, Kayser tarafın- 'dan Dorn şehri/ ahalis edilen gül bahçesine giden yolun başında bekledim. Saat onu çalı - yurada | yordu. Birdenbire parkın içinde gittigi süzdü. — Bivet sadece nasıl vakil geçir- — Malmaset, — Kayser menfada olan. bir adam gö yaşı- (iki insan gölgesi gördüm, bulun- yor. Haşmelmeap sabah sant yedide|duğum tarafa doğru geliyorl- kalka, Ü ilesana / yediklen / sonra Türkiyenin ticart muvazenesi İthalât ve ihracatımızı tespit edecek ana hatları çiziliyor Tespit etmek- ütcakıp içüman meclisince | Oda Relslerinden Necip. | larda daha derinleştiri ş olan ko-|İktısat meclisi azaların- lecek — olan bu . mevzü İmisyon İkinci” içtimaim(dan Raif Necdet, Mü etrafında Komieyon ble dün Ticaret odası idare | derris hey'eti salonünda ak-İiştirak etmişlerdir. Ko-| tetmiştir. Vehbi / Beyler| ranor yapacak ve bi raporla Hcart muvazer tediye | memiz İktsat meclisine. misyon — henüiz umumül arzolunacaktır. Dünkü iştimaa İkti- İ muvazenemizin

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler