26 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

26 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIN AVCISI Yazan: M. TURHAN 92 Süruri Bey, uzun bir zaman o vaziyett« kaldı. Muhayyelesi alabildiğine işliyordu. Sevgilisile yaptığı mülakatlar, gezintiler, yavaş yavaş. gece birleşmelerine, mehtap âlemlerine tahavvül ediyor; küçük deniz tenezzühleri tedricen şeklini değiştirerek büyük seyahatler halini alıyor, ve artık Akdeniz, Karadeniz, san deniz, beyaz denfe, sırasile kafasınm içinde geçit resmi yapıyordu, Bu çezişler sırasında sevgilisinin dört tarafta topladığı alkışlar, içine kibirli blr sevinç dolduruyordn. Paris'te, Londra'da, Roma'da olduğu gibl Nevyork'ta da, Tokyo'da da Nadire'nin seyrine koşuluyor ve etrafında şaşkınlıktan, alıklaşmaktan mtites.ekkil haleler çieiliyordn. Dünyanın medenî, bedevî ve hatta vahşi kavimleri, Süruri Beyin sevgilinde tecessüm eden eşsis güzelliğe el çırpıp duruyorlardı. Artık o; gelişi güzel bir bahtiyar değil, cihanşümul şohret sahibi bir adamdı. Yukarı Kutbün kenarından Amerika'mn ucuna kadar her yerde ve her ülkede tanılıyordu. Sinemalarda, resim salonlannda, gazete sütunlannda, dükkân camekânlarında bep kendinin ve sevgilisinin resmi asılı idi. Beşeriyetin müşterek bir incizap noktası, beynelmilel bir şeydi. Tanılıyor, biliniyor, alkışlanıyor ve kıskanılıyordu! . BH hayaller, biraz sonra tatlı bir rüyaya mtinkalip oldu. Geceki uykusuzluk, beyninln intizamsiE faaliyetinden doğan yorgunluk kuvretli bir münevvim tesiri yapmıştı. Koca adam, Bebek bahçesinin bir kenarında, denizden ninnller dinliTtrek, rfisf ftrla yelpazenelerek horul homl Hyuyordn. Sekisinct, onuncu defa masa başına gelen garson, sevdalı müşterinin horultasunu duyunca başını kaşıdı: Oh, möbarek! > Dedi sende bu genlş, bn tasasır yürek varken yedi değu, ytiı yedi saat te beklesen vıs felir. Be adam, evinde diiğun gürültüsü mu vardı, yatağında fareler mi dansedijordu, Allahın nzun gecesini bırakıp ta elâlemin karşısuıda hortumunu fosurdat makta ne mana var? Garson, biraz evvel pek mühim gördüğu ba şahsiyete artık ehemmiyet vermiyordu. Sevgilisini yedi saat beklemek bahanesile yedi saat oyko kestirmeğe kalkışan bu genein bütün kıymeti gözünden akıp gitmişti. Bir kahve ısmarlıyarak Boğaz'ın en güzel yerinde uzun blr uykuya dalan şu müs.terl, onun için basitin de dununda bir seydi. Bfnaenaleyh eski dileğinden vae geçti, onunla konuşmak ve bir şeyler öfrenmek hevesine veda etti ve bir daha masasına uğramadı. Yalnız gelip geçerken yan yan bakmaktan ve basını mütehayyirane sallamaktan geri kalamıyordu. Süruri Beyi uyandıran açlık oldu. Midesinin tazyıkı. dımağını kaplıyan suslu rüyaların kudretine de galip çıktı ve ona göılerini açtırdı. Aşk sersemi delikanlı, bazan iki iri ve beyaz kutüp ayısı, bazan dort devekuşu koşulmuş arabalar, balinaların munis bir itaatle çekip yü rüttüğii altın sandallar, pervanelerini canlı kartallar teşkil eden tayyareler içinde gezip dururken kendisini blrdenbire tahta bir iskemle üstünde ve yapvalnız görünce adeta şaşırdı. Hele sevgilisinden cüda düştüğünü görmek sinirine dokundu. Malul ve muztarip, etrafına bakın dıktan sonra tekrar o haşmetli ve lezzetli sahnelere kavuşmak için gözlerini kapamak istedi. Lâkin midesindeki ezginllk veren boşluk ona, en mübrem ihtiyacını lhtar etmekte gecikmedi ve bu ihtar, bir taraftan da hakikl ve tabil hayatı düşündüruyordu. Artık açlığını anlamış ve orada niçln bulunduğunu h'atırlamıştı. Mabadi var Sehir ve Memleket haberleri Fotogrametrî 8 silâhlı genç Kadıköy dispanserleri tevhit edilmemelidir! f Kadıkoy'unde iki dispanser vardır I Bunun birı şehır dispanseridir ki o|J | raya herkes, her aile efradı müra k caat eder. Hatta ağır vak'alarda hasI ta bir hastaneye goturulmeden ev f vel iptidaî bir müdahalei tıbbiye ile I muhakkak bir ölümün önune geçi * lir, doğum vak'alannda da halka | çok müfit ve müessir hizmetlerde|l | | bulunulurdu. Halkın her tabakasın | k dan vuku bulan muracaatlar dola h yısile şehir dıspanseri iki sene zar ffında tam (17000) kişiyi tedavi et "Cttmhtmyet 26 Temmuz 1930 Siyasî icmal IngiltereIrak Irak kralı Faysal ve başvekili Ceneral Nuri Paşa İngiltere'de misafir bulunuyorlar. Bunların Londra'da bulunmalan geçen ayın otuzunda Bağdat'ta imzalanan ittifak muahedesile alâkadardır. Muahedenin tatbikına ait mesail ve teferrüatı görüşülecektir. Muahedenin metni ancak bir kaç gün evvel neşrolundu. İmzalandığı vakit neşrolunan hulâsaslle aslı arasında mühim farklar vardır. Filvaki İngiltere bu muahede ile İrak'ın istiklalini tanımış olup işgal kuvvetlerini çekmeği der'uhte etmiş ise de iki devlet arasında askerî ve idarî gayet sıkı ve mühim rabıtalar tesis edileceğinden Irak adeta İngiltere'nin bir peyki olacaktır. tngiltere'nln Şarkta nüfuzu altında bulunan memleketlere karşı hazırladığı yeni siyasetin birinci nümunesl Irak tngiliz ittifak muahedesidir. İttifak slyaseti denilen bu politlka blr çok cihetten işgal ve himaye slyasetlerine faik ve tngiltere için daha kârlıdır. Evvelâ tngiltere İşgal ve müdafaa masraflarından ve mes'uliyetinden kurtuluyor Diğer taraftan dost ve müttefik sıfatile siyasl ve askerl nüfuz ve hâklmiyetini muhafaza ediyor. tngiltere bu slyaseti ilk defa Mısır'da tatbik etmek istemiş İdi. Lâkin Sudan mes'eleslnden dolayı şimdilllt itilâf hasıl olmadığından birincilik Irak'm hissesine isabet etmiştir. Irak müstakil ve hukuku hükmüraniyi haiz bir devlet oluyor. tngiltere Bağdat'ta şimdiki komiser yerine blr büyük elçi bulunduracaktır. Fakat İngiltere'yt alâkadar edecek harici mes'elelerde Irak hükumetl tngiltere ile istişare edecek, ecnebi memleketlerde İngiltere'ye müşkülât çıkaracak harekette bulunmıyacak ve tngiltere üçüncü bir devlet İle harbettigi vakit Irak İngiltere'ye muavenet edecektir. tnglltere'ye muhtelif haval OssOlharekeler icar edilecek ve tngiltere buralarda istediği kadar kuvvet bulunduracaktır. Zürih kongresine iştirak edeceğiz Kongrede Profesör BuchhoItz mühim bir konferans verecektir Yozgat'ın bir köyünü bastılar Gençler köyün en dilber kızı Zeyneb'i zorla kaçırdılar Şark'ta sükunet var • • ı ^ ı *m• • • Irak'tan İran tariki ile asilere cephane mi gönderiliyor? Beyazıt 25 (Hususî muhabiri mizden) Ağrıdağı'nda tamamen mahtur bir vaziyette kalan eşkiyanın tenkiline başlanmak üzere her tflrlü tertibat ikmal edilmiştir. Tayyarelerimiz, mutat veçhile sık sık mezkur dağın yüksek noktalarını bombardıman ederek asilere havfü dehşet saçmaktadırlar. Bu mıntaka haricinde her tarafta sükunet hükümferma olmaktadır. Serdar Bulak civanndaki tran aşiretlerinin asilere yardım ettikleri re eşkiyaya Irak'tan İran tarikile cephane gönderildiği anlaşılmış tır. Asilerin aralarında şifre ile muhabere ettikleri de tesbit edil miştir. Erciş'te şiiheda abidesi yapılacak Beyazıt 25 (Hususî muhabiri mizden) Son harekât esnasında şehit düşen kahraman zabit ve askerlerimiz için Erclş'te bh abide yaptınlacaktır. Kara ordumuzdan dört zabitimizle 20 kadar neferi • Gazi Hz. beyanatı [Birinci sahifeden mabait] bilhassa yeni tarihî vesikalarla kani olduğu Iran'ın muntazam, mazbut, kuvvetli bir devlet olma•ını temenni eder. Bugün İran devletinin başında bulunan Rıza Han Hz. nin bu hakikati bilenlerin başında bulundu • ğuna kaniim; müşterek hudutlar üıerine tezahür eden hâdiseler beni Rıza Han hakkında asla şüphejre dÜşürecek mahiyette değildir; «ira, hatırlarım ki, Pehlevî Hz. bu gibi mes'elelerin müşterek faali yetimizle bertaraf edilmesinde kuvvetlerimizi teşrik edebileceği miti de kabul eden samimî fikirlerle bize hakikî dostluk eserleri mahiyetinde sözler söylemiştir. Buna nazaran Tahran memuri yetiniz Ttirk ve İran dostluğunun, zaten mevcut olan yüksek ve kayi tetnelleri üzerinde âli bir karabet binasi kuracaktır. Zatı âliniz de, benim ilk inkılâp Te müşkülât arkadaşun olmak ıtıbarile, bu nazik vazifenizi muvaffakiyetle ifa edeceksiniz; buna emniyetün vardır. Zatı âlinizi fran'ın muhteretn ve benim şahsıma muhip olduğunu yakinen büdiğim Şahı Rıza Pehleyî Hz. ne yazılacak olan itimatnamenizde sizi bu sıfatlarınızla zikHusrev B. de Gazi Hz. n«ı paviyonun ağustos içinde küşat resmi yapılacağını yazmıştık. Yeni paviyon açıhrsa hastane bahçesindeki ahşap koğuşlar kalcunlacaktır. Paviyonda 200 yatak vardır. Şehremaneti, elyevm günde 200 ti Cerrahpaşa'da, 300 ü Haseki'de ve 50 si Beyoğlu [Birinci Sahifeden Mabait] zukur ve 50 si de Emrazi zühreviye hastane«Karımdan bir şikâyetim var? Diğer taraftan Muhsin Bey, muahede sinde olmak uzete 600 hasta tedavi ettırtemdit edilirse milletine karşı dört sene mektedir. Adalar sanatoryomlarlnda da E İyi kadın, hoş kadın, amma çok evvel verdiği sözünde durmamış ola manetın 21 hastası vardır. hotkâm... Ben avukatım. Uzun caktı. Muahede, çarnaçar temdit edil Şişli'de yapılacak asrî mezarlık gün mahkemeden mahkemeye komek yolunda bulunuyordu. Bu variyet, Emanet, Şişli'de yaptırmak istediği asrî şar, bin türlü avukat dolaplann Muhsin Beyi fena halde asabileştiriyor mezarhk için lâzım olan arsayı satuı almak du. Takından dostlarına, milletinin yu uzere Maliye Vekâletine müracaat etmiştir dan başımı güç kurtarırım. Hâkimcüne nasıl bakacağını bilemedi|ini söylerin ağdalı lisanlarile, örümcek Tarabya Sarıyer caddesi Hyordu. Tarabya'dan Büyükdere ve Sanyer'e kadar ağına benziyen mantık tuzaklarıNihayet muahedenin akdi kararı em olan sahil caddesinin inşası için hazırlık na kuyruğumu kıstırmamak için ri vakl haline geldifi gün Mnhsin Bey, lara başlamıştır Bu cadde nihayet iki ay çektiğimi ben bilirim... Idareha konafına gitmis, mesal odasına çekil içinde ikmal edilecektir miştir. Bilâhare icra edilen tahklkat Tramvaylardan kaldırılacak ihtar nemde, levanta kokan güzel mutallahadan tutunuz da, sarmsak ko Eevcesinin, Muhsin Beyin odasından levhaları bfr şarjor sesi işittiğlni, hemen o odaya Tramvay şirketi şehir halkına bir cemile kan Arnavut bahçıvana kadar herkoştugunu, kapıyı açtıfı saman «evci olmak üzere tramvay arabalan derunun kesin ağız kokusunu dinlerim. Lânin sağ kolu, elindekt tabancayı şaka daki «arabaların içine tükürmek memnu yiha yazarım, ilâm okurum, daha ğına dayamış vaziyette bulunduğunu dur» levhalarını sokup kaldırmağa karar doğrusu bu saydıklarım benim caşrörmöştür. Huriye Hanım, dehşet içinde vermiştir. nıma okurlar. Taksi hileleri blr çıfhk kopararak levclnin fizerine a Bilhassa son zamanlarda taksimetrelerde tılmış ve bir kolunu yakalıyabilmiştir. Akşam olunca... Eh... Biraz neNe care ki bu kol, Muhsin Beyin sol ko hilekârlıklar haddini aşmıştır. Emanet, halka teyakkuz tavsiye ve şupheli gordukleri fes almak, başımı dinlendirmek lu idi ve serbest kalan saf el, tetijji çektaksıleri ihbara davet etmektedir lâzım. Bir arkadaşla, bir birahanemiş, çıkan kurşun Muhsin Beyin bir an de bir iki bira içer, eve dönerim. içinde beynini dagıtmıştır. Muhsin Bey ölOmünden evvel Londra'da bulunan buGazeteyi okumak ancak yemek yük oflu All Beye bıraktığı mufassal va Şehir meclisi azası olmak istiyenler ten sonra nasip olur... Olur mu, Şehır meclisine aza namzeti gösterilmek siyetname ?u mealdeki cümle İle hitam uzere fırkaya muracaatlar tevali etmekte ya?.. Olmadığı içindir ki kıyamet buluyor: dir Bir zat ta, zevcesinin namzetliği icin kopar... Hanım, gazeteyi elimde « Oğlum, Kral Faysal'a muti ve sa müracaat etmıstir gördü mü, hemen yakalar, parça dık kal. Onun dediklerinden çıkma, va parça eder. tanmı sev ve ona mfiflt olmağa çalış.» mizin ve altı tayyare zabitimizin şehit olduklan tesbit edilmiştir. Yaralı askerlermiz Beyazıt hastanesinde tedavi edilmektedirler. Arilerin üzerlerinde bulunan veaaik Beyazıt 25 (Hususî muhabiri mizden) Maktül düşen asilerin ceplerindeki evrak toplanmıştır. Asilerin alelâcele gömdükleri arkadaşlarının cesetleri de çıkarılarak ceplerindeki evrak toplanmaktadır. Bu evrak meyanında mühim bazı vesaike tesadüf edilmiştir. Suriye gazetelerinin nesrivah Suriye gazeteleri, Şark hudutlarımızdaki hadisattan bahsederken asilerin sür'atle tenkil edildiklerin\ memnuniyetle kaydetmeke ve İran hükumetini ittinam eylemektedirler. Bu gazetelerden biri Türkiye'nin Şark'ın yegâne müstakil, müteced Emanet, günde 621 hasta tedavi ettiriyor dit ve genc Cumhuriyeti olduğunu Cerrahpaşa hastanesinde yeni inşa edilen yazmaktadır. Devlet demiryollarında zahire ve un nakliyatı için tesbit edilen tenzilâtü tarifenin bugünden itibaren tatblkına başlanmıştır. Bu tenzilâtlı tarife, butün devlet demiryollan üzerindeki istasyonlardan Haydarpaşa, Derince, Izmlr, Mersin ve Samsun 11Irak ordusunun techizat ve tesllhatı manlanna yapılacak nakliyata şamildir. Anadolu hattuıda 1000 kllometre mesafe tngiliz sisteminde olacaktır. Irak askerl de tenzllât yüzde 36, Sivas hattuıda yüsde 50 muallimlerini, tngiltere'den celbedeceknlsbetlndedir. tir. Irak'ta daiml bir tngiliz heyeti asPaket nakliyatına ait yeni tarife keriyesl bulunacaktır. tngiliz kuvvetlerl Devlet demiryollarında paket nakllyatı için hasırlanan yeni tarife agustoa bidaye transit olarak Irak'tan geçer lken her tinde mer'iyete glrecektir. Yeni tarifeye göre türlü vasjflti nakliyeden istifade edecektransit paketlerin azaml stkletl 50 kilo olma tîr. tngiliz Irak lttifakı tngiltere'nln dir. sı şarttır. Vücude getirmek istediği yeni Kulekapısı'nda yen! bir mektep Fersude paraların tebdili manzumenln İlk azasıdır. Kulekapısı'ndaki Mevlevihane ile etra Su buhranı çekecek miyiz? Ayın 30 uncu gunünden itibaren her hafta fındaki vasi arsada Vilâyetçe yeni bir mek\ Muharrem Feyzi çarşamba günleri Osmanlı Bankası da ferKırkçeşme suları bentlerinde yapılan ta tep inşa ettirilecektir. sude evrakı naktiyenin tebdiline başlıya mirat bıtmiştir. Halkalı suları tamiratı da Meslekî tedrisat kongresine caktır. bltmek uzeredir. Ancak geçen kıç pek az kar ve yagmur yağdığı için bentlerdekl su iştirakimiz Maiul gazilere tevziat azalmıştır. Bir muddet daha yağmur yağLiyej'de toplanacak beynelmilel mesleki Malul gazilere yapılacak tevzlata memur mazsa su buhranı başlaması muhtemeldir. Buz buhranını kimler tevlit ediyor? tedrisat kongresme iştirak edecek heyeti komisyon bugün Işe başlıyacaktır. Yeni buz fabrikası gunde 25 ton buz imal mizden Maarif nesriyat M. Osman Reçit ve Firuzağa'da bulunan âsan atika etmektedir. Bu suretle gunde 100 ton buz yüksek tedrisat U. M. Nadir B. ler yarm AnFlruzağa'da bir arsada çıkan asan kadlimal edlidiği halde ortada buz buhranı mev kara'dan geleceklerdlr. Maarif Mflsteşan menln pak fasla tarihl kıymeti gorüleme cut olduğunu hissettiren vaziyet hakkında Mehmet Emin B de hafta içinde gelecek ve miştir. Bu arsada yapılacak binanın üışateyakkuz gösterilmesl zabıtai belediyeye em heyet ay sonunda Llyej'» hareket edecek suıa müsaade edilmiçtir. redilmiş. bazı depo sahiplerinin daha sıcak tir. Müzeler varidatı artıyor günlere intizaren mevcut buzları satmadıkÇok çocuklu ailelere yardım ları tesbit olunmuştur. Bunlar tnahkemeye Maarif Eminl geliyor Müzeler varidatı, geçen seney* nasran 30 edilmek lâzımdır verileceklerdir Maarif Eminleri kongresine iştirak eden bin lira fazladır. Nezafet amelesi ücretleri Istanbul Maarif Eminl Muzaffer B. in buNaki Cevat B. geldi Nezafeti fenniye ameleai ücreti şehriye gun Ankara'dan avdetl beklenmektedir. Londra'da toplanacak beynelmilel baysinin 30 liraya iblâğına karar verilmiştir . art kongreye iştirak edecek murahhasımız Darülbedayi'e yeni aktörler Naki Cevat B. dün Ankara'dan şehrimlze ahnacak gelmlştir. Darulbedayie 7 artist ilâve edilecektir. Ankara'da tönbeki yetiştirilecek Tütün inhlsar idaresi Ankara'da Kayaş'ta Fehmi B. Çatalca'ya gitti Aktörlerden Ercument Behzat B. in rejisör Ertuğrul Muhsin B. le geçinemiyerek istifa tombeki zerlyatı tecrübesl yaptırmağa karar Şehrimize gelen Nafia U. M. Fehml B. vermiştir. bazı tahkikat İçin Çanakkale'ye gitmiştir. ettiği anlaşılmıştır. Eylulde İsviçre'de Zürih'te bey nelmilel üçüncü (tstereo fotoğra • metri kongresi) nin içtima edece • ğini ve bu kongreye hükumetimi zin davet edildiğini yazmıştık. Haber aldığımıza göre kongre de Riga Darülfünunu müderrislerinden M. «Buchholtz» tarafından «Semadan neyrengi yapma ve bunun muvazenesine» dair gayet mühim bir konferans verilecektir. Avrupa hükumetleri profesörün bu konferansını büyük bir alâka ile takip etmektedir. Profesör, üç ay evvel buna dair mühim ve bü yük bir eseri fennî neşreylemişti. Bu meşhur profesörün, ahbabı sıfatile kadastro hey'eti fenniye müdürü mühendis Halit Ziya Beye yazdığı bir mektup bizim de bu işlerdeki alâkamızı göstermesi iti barile pek şayanı ehemmiyettir. Maliye Vekili Şükrü B. kongreye iştirakimizi tasvip etmiş, hatta takdiri kıymet formülleri üzerin de tatbikat yapmak üzere maliyeolanların dispansere gitmemeleri den bir memurun iltihakını tensip yüBtinden tevellüt eyliyecek sıhhl eylemiştir. Bu kongrelere iştirak mazarratlar bir tarafa konulursa terazinln acaba hangl gözü daha ağır ten temin ettiğimiz utifade ile kadastro bugün Avrupa'daki müma basacaktır ve bu iki dispanser hik, metl tesislerine göre yekdiğerüe kasilleri mertebesini bulmak gibi büblli mezç ve tevhit midir? ' yük bir muvaffakiyet ve kabiliyet •• göstermiştir. Soruyoruz? Geçen sene Lozan'da profesör M. Hel tarafından ülema huzurunda verilmiş olan bir konferansta kadastro ve plânlarımızdan pek büyük takdirle bahsediierek (TürkiMekteplerde kaydi kabul ye Cumhuriyetinin bu eseri ilmî ve Yeni seneı derslyenin hululü tekarrüp fennî ile bihakkın iftihar edebile ettiglnden mekteplere kaydedilmek üzere bir ceği) delâili maddiye dermeyani çok talebe müracaata başlamıştır. Bu meyanda taşradan gelmif, talebe dc as degille izah edilmişti. Yozgat'ın Selman'lı nahiyesi • nin Kurbağah köyüne gece yans» sekiz silâhlı giderek herkesin dalgın bir uykuda bulunduğu sırada Osman oğlu Ali'nin evini basmışlar ve kızı Zeyneb'i cebren kaçırmışlardır. Bunların, köyün dilber kızı W Diğer dlsspanser de emrazı zühreolan Zeyneb'i kaçırmak için öte j vıyeye mahsustur ki buna ancak nadenberi fırsat kolladıkları anlaşılmeşru bir vuslatın maddî mucazatına mıştır. uğrıyanlar giderlerdi. Ve ekseriya bu dispansere pek muhtaç olarak müraO civar delikanlılarını yakıp kacaat mecburıyetınde bulunan bazı vuran civelek kız dam üstünde mıhastalar kimseye görünmemek iste şıl mışıl uyurken narin bileklerine diklerinden blnbir ihtlyat ve teyak çelik gibi ellerin yapıştığmı duya$ kuzla adım atarlardı. ty Şimdi işitıyoruz ki Şehremaneti bu rak sıçramış ve kendisini at üstün| iki dispanseri bütçede tasarruf yap de bulmuştur. Gürültüden uyananI mak için tevhit eylemiştir. Tasarruf lar sağa, sola, kurşun yağdıran se|> olunan para ise senede üç yuz liralık gbir kiradan ibarettir. tşte bu (300) li kiz delikanlının ardından baka f ralık tasarruf yüzünden şehir dispan kalmışlardır. Zabıta bunların civar köylüler * serı bundan sonra muattal bir hale t gelecek ve tabiî hiç bir aile emrazı den olduğunu tesbit etmiştir. Ş zühreviye ile malul hastalara da ba Şimdi o havalide «Zeyneb'im, $$l kacak olan bu mUesseseye gitmiyeZeyneb'im, şanlı Zeyneb'im!» tür & cektir. İki dispanserin tevhidinden küsü teammüm etmiştir. Zeyneb'e senede 300 lira kazanacak olan şe gönül veren delikanlılar su başla • hir bütçesinl bir tarafa, ve emrazı zührevlyeye de bakıldığı için oraya rında bu türküyü hazin hazin ça müracaattan utanacak ve çekinecek ğtrmaktadırlar. I Devlet demiryollarında tarife tenıilâtlı Çok çocuklular Dokuz çocuklu îsmet B. ailesı DBI Intiharın sebebi Kabahat karımda mı, bende mi ? taran bu koca avukatın, kadın ta hakkümünden kendini kurtarama dığına hiç şaşmadım. Mücadele ve müdafaa kuvvetlerini, Adliye sarayının içinde tü keten bu adama, son mukavemeti gazetesini yırtan yumuşak bir kadın eli karşısında tüketmesi gayet tabiîdir... Tabiî olmasa üç sene buna tahammül edebilir mi idi? Ben gazeteyi yırtan kadına hak verdim. Dünya mesailini, çevik bir keklik gibi halleden avukat bey, kendi bu basit davasında bana müracaat ederse, evine pek pürsümüş döndüğüne alâmettir.. Gazeteyi hanımına okutup, dinlemeği akıl edemiyen bu avukata, işlerini havale eden zavallı eshabı mesalihe acıyorum. «Ya hanım okumak bilmezse...» Diveceksiniz... Ve ya okunulanı anlamazsa... O zaman, kendi seviyesinden bu kadar dun bir kadınla hayatını teşrik eden, kabahatların ekberini işHyen avukat beye bir tavsiyetn var... Bu üç seneye Allah afiyet versin daha bir çok seneler ilâve etmek... Hanıma da bir sözüm var: Her gece bilâendişe kocasînîn gazetesini yırtabilir... CİCl ANNE Ismet B. ve çocuklart Gazetemis çok çocuklu aileler Içm viktile bir sütun tahsis etmişti. Çok çocuklu olup ta gazetemire malumat veren, resim gönderen zevai meyanında Zonguldak belediye mühendisi tsmet Bey de yedi çocuk sahibi olduğunu bildirmiş bise bir de fotoğrafi föndenniştk O laman yedi çocuğu ile beraber alın nuş resmini dercettiğimiı İsmet Beyin şimdi dokus çocuk babası olduğu halde yeni bir resmini dercediyoruz. Bu yeni iki çocuktan biri kıs, diğeri erkektir. Hükumet bu gayretli babaya yardım için daha çocukları yedi iken erkeklerden tzıet ve Ertuğrul Efendileri Dom lupuıar yatı mektebine kabul etmiştift Şimdi aile daha aiyade kalabalıklaştı gmdan İsmet Bey, Necip ismindeld fi • > çüncü büyük çocuğunu da her hangi biv leyli mektebe kabulünü istiyor. Ve iştâ ancak o zaman çocuklarmı düzüneye iblâğ için nefsinde bir cesaret bulabi leoeğini söyliyor. Memlekete üç kişi daha kazandıracak olan bu vait üzerine hükumetin İsmet Beyin mes'ulünü Is'af eyliyeceğine şüphe yoktur. Foırkaıdla Maksadınızı ve İran Şahı Hz. le olan samimî münasebetinizi anladım. Vazifemi zatı devletlerini ve Şah Hz. ni ve iki kan kardeş milleti memnun edecek tarzda ifaya çalışacağıma emniyet buyurabilirsiniz.» Demistir. Karadeniz Boğazına 15 mıl mesafedeki fener dubası tamir edilmek uzere bir vapurla muvakkaten değıştırılmiştır. Turkiye Turing kulubu Şehremanetine muracaatla seyyah vapurlarınm buzsuz bırakılmamasını rıca etmıstir Emanet, ecnebi vapurlarına buz verılmesıni kararlaştırmıştır. Fener dubası tamir edilecek Seyyah vapurlarına buz verilecek Buna ne kadar zaman tahammül ettim, tasavvur edin... Tam üç sene... Artık usandım. Karımın benim gazetemi yırtmağa ne hakkı var?» Kafasını avukat dolaplanndan, kuyruçunu. mantık ağlarından kur tran maslahatgüzarı gidiyor tran maslahatgüzarı Sait Han'm bugüıî Ankara'ya avdeti muhtemeldir. Iran'm Ankaı» sefaretine Horasan Valisi Cem Hasj ayin edilmiştir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler