26 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 4

26 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni Fırka haberleri! { Birinci sahifeden mabait ) ( Birinci sahifeden mabait ) jgraflar almaktayız. Fırka merkezi ittihaz edilmek üzere Tepebaşı'nda bir bina bakılmışsa da mnvafık görülmemiştir. Şehir meclisi namzetleri komisyon tarafından tesbit edilmektedir. İki fırka kardeştir. Şahsî dedikodular de|il, memleket hesabına faaliyet istiyoruz.» Yalova'da bazı meb'uslar arasında yeni Vırkanın doğmadan ölecegi mevzuu bah6olduğu hakkındaki şayıa hakkında da Nuri Bey demiştir ki: c Serbest Cumhuriyet Fırkası ölmez ve ölemez. Fırka yaşamak için doğmuştur ve yaşıyacaktır.» kim Rıza Bey C. H. Fırkasından ayrılmıyacaktır ve ayrılamaz. Ankara 25 (Telefonla) S. C. Fırkasınm İstanbul'da İstiklâl namile bir gazete çıkaraeağı ve gazeteyi Ağa oğlu Ahmet Beyin idare edeceği söyleniyor. Bu haberi dün Ağa oğlu Ahmet Beyden sorduk. Buna dair bir malumatı olnıadığını söyledi. Sinop meb'usu Refik İsmail ey l'alova'ya giderek S. Fırkaya iltihak için Halk Fırkasından müsaade istediği ve kendisine serbest bulunduğu cevabı verildiği rivayet ediliyor. Şahkolu mahallesi ihtiyar heyeti namına muhtar Rifat Ateş Beyden dün bir mektup aldık. Bunda mahalle namma ne heyeti ihtiyariyenin, ne de heyeti ihtiyariyeden bir zatın S. C. Fırkasına iltihak için müracaatta bulunmadığı, ötedenberi kendisini muhtar tanıtmak istiyen Halil Efendi birisinin yeni fırkaya bu suretle müracaatını gazetelerde okuduklarını, mahalle heyeti ihtiyariyesinin Halk Fırkasına mensup ve Sadık bulunduklarını bildirmektedir. 'Cumhuriyet 2 otomobil arasında Evvelki gece Dolmabahçe caddesinde iki otomobil arasında feci bir müsademe olmuştur. Mutekabil istikametlerden son suratle gelen Mustafa ve Ahmed'in idaresindeki oto mobiller Camlıköşkün biraz ilerisinde carpışmışlardır. Müsademenın şiddetinden her iki otomobilde paramparca olmuş şoförler ağır surette yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardır. .! ' >9^v ı*3 R ^ «v n « ^ {[s7 c a ı tf II e^> «>, . Borsa Kambiy ve Nu u A^lldi l J85|~ 167 75 117İ50 •.f 2 5 26 Ağustos 1930 nmü1 9 Kapandı 313 167 22b 117 ht 18 Sl 82 126 31 60 >S 26 76 60 75 Fırka bir gazete çıkaracak Nukut sıerllo InylU; Oolar Amerikao Frank Fraoın LtTet ıtaly» Frank Belçlfca Drahmı Ynnaıı Frank Isvlçre Leva Bnlear Floîin Fele!n«nV ' 0 Koron Cekoslova» I Sllln AvBstary» l Rayhşmarv Mmamt l Zeloti Lehistan 2C Lev Romsnya 30 Dlnat Vofoİslâiry» 1 Ç«r»oo« "OT\et Refik İsmail B. de geçiyor Bir tekzip Nizamname hazırlandt Kars meb'usn Ağa oğlu Ahmet Bey tarafından tanzim edilmekte olan yeni fırka niramnamesi ikmal edilmşitir. Heyett nmnmiyece tetkik edildikten sonra kabul veya tadili hakkında bir karar verilecektir. Esham ve tahvilât [ Açıldı | Kapandı Nöbet mes'elesinden çıkan kavga Serbest Cumhuriyet fırkası için merKasımpaşa iskelesinde sandalcıhk ekez ittihaz edilmek üzere eski Emniyet TahvIIât den Rize'li Mehmet ile Mustafa arasınSandığı binası muvafık görülmüştür. Fahri Kemal B. hakkında Dabill Istlkraı °/ 1 99 25 99 Lider Fethi Bey dün bu binayı gezmiş DBTOHO munatıhldf »/ 4 Dünkü nüshamızda S. C. Fırkasının da nöbet mes'elesinden kavga çıkmış. neRu. deralr tollar Ikramlye ve dahilî taksimatı itiWrile fırka için Beylerbeyi ve Çengelköy mmtaka teşki ticede Mustafa Mehmed'i ağır surette A. . A lertlbl <y 4 buçak lâtından bahsederken, bu teşkilâta bir yaralamıştır. muvafık çörmüştür. A, . D . şantaj mes'elesinden dolayı mahkum oFethi B. İzmir'e gidiyor A. . F . . DınıtDİharOaiî3 Calata BejogİD TUnel Fırka Lideri Fethi Beyin bu günierde lan Fahri Kemal B. in memur edildiğine dair bir fıkra vardı. Fahri Kemal Bey Hisse senedatı şehrimîzden İzmir'e gitme^i muhtemel Bir intihar teşebbüsü her ne kadar tatili nesritay eden Hare10 50 10 50 iş Bankası bnlunmaktadır. Sabıkalı takımından Enver isminde bi • stanbul TramviY şrrkcti ket gazetesinin sahiplerinden idise de risi Cibalı'de demirli bulunan Kırlangıç 18 30 Anadolc dtmlr yolu 18 30 Fırkaya 30 hanım daha gîrdi kendisi malum hâdiseden dolayı ne motöründen intihar kasdile kendisini de Osmanlı üankası Serbest Cnmhuriyet Fırkasına iltihak mahkemeye verilmiş ve ne de şahsan nize atmış ise de tayfalar tarafından kuretmek üzere düne kadar azalık için on mahkum edilmiş değildir. Bu itibarla iyi tarılmıştır. ye iyi, kötüye kötü diyen gazetemiz, keybeş hanım kaydolunmuştur. İntihare teşebbüs Kadmlar Birliği sabık reisi Nezihe fiyeti maalitizar tashih etmeği de bir vaTaksimde Abanoz sokağında ikamet eden Rus mahacırlanndan Vasil isminde bir Rus Muhittin Hanım da bilhassa münevver îife bilir.. cinnet eseri göstermiş ve ustura ile bile5ini Merkez acentası Galata köprü • hanımlardan aza kaydı için çalısmaktave karnmı yarahyarak intihara teşebbüs etbaşında, Beyoğlu 2362 dır. Vezihe Muhittin Hanım düne kadar miştir. Mecruh hastaneye kadırılmıştır. Şube acentası Mühürdarzade Han: elli kadar aza taahhüt varakası toplamış altmda. Telefon İst. 2740 ve dün de fırka merkezine çelerek yeni1den otuz hanım azanın kayıtlarmı yapSarıyerde yangın Avvalık sür'at Postası tırmıştır. Sanyerde, Yenlmahallede ePıstıkbagı» üsŞehir meclisi intihabatı hazırlıklanna Fırkaya dün iltihak edenler arasında (MERSİN) vapuru 26 ağustos devam edilmektedir. Bir hafta sonra tündeki fundalıklar ateş almış yangın civardaki köşklere beş yuz metre kadar yaklaşşa hanımlar da bulunmaktadır: salı 17 de Sirkeci rıhtımmdan intihabata iştirak edecek olanların isimHimayei Etfal heyeti merkeziye ve leri iki güne kadar cetvel halinde hazır dığı sırada söndürülmüştür. 'alkarak Gelibolu, Canakkale Esirgreme derneği azasmdan Nüzhet lanarak mahallelere asılacaktır. Kücükkuvu. Edremit. Bürhani Hâmit, derneğin müessis azasmdan MakC. H. F. intihabat için son hazırlıkParası çalınan Alman doktoru bule Ömer, Tütün inhisarı mnhasebecisi larını ikmal etmektedir. ye, Ayvalığ'a gidecek ve dönüşte Namzetlerin Alman tebaasından doktor Firt Fener Fuat Beyin refikası Nazmiye, Dr. Fuat her ne kadar tesbit edildiği yazılraış ise mezkur iskelelerle birlikte Al Beyin valdesi Remziye, sabık Nafia Na de namzet listesi henü? ikmal edilme bahçe püâjmda 650 dolar. 60 lira, bir altın saat. bir |ümuş kalem çaldırmıştır. Bu eştınoluğ'a uğrıyarak gelecektir. zırı Zihni Paşa'nm hafidesi Şuayıp. mu miştir. Yalnız isimler üzerinde tetkikat yaları kimin çaldığı meçhuldur. allim Sabite Avni Hanımlarla, Nüzhet ta bulunulmaktadır. Esasen namzetler eylul sonuna doğru ilân edilecektir. Hamit Hanımın hemşiresi hanım. MERSİN SÜR'AT POSTASI ( Mekteplere nasıl girilir? ) Dün C. H. F. müfettisi Hakkı Şinasi •«« ,,r Eslrçeme dernefi aza ve memurlarm(tNEBOLU) vapuru 27 a • Pasa bu hususta demiştir ki: «Namzetledan bazı hanımlar da fırkaya iltihak için tstanLul kız muallim mektebi rin tesbitine devam ediliyor. Henüz ikmal ğustos çarşamba 11 de Ga inüracaatta bulunmuşlrdır. Birinci smıfa leyli almacak yeni talebeedilmedi. Yazılan isimler tahminden ibalata rıhtımından kalkarak Hakkı Şînasi Pş. nın tavzihi rettir. Maamafih şunu da söyliyebilirim nin namzet kaydma 10 ağustos 930 tari hinden itibaren başlanmıştır. Canakkale, İzmir. Küllük. C. H. F. müfettisi Hakkı Şinasi Pasa ki namzetlerimiz bugün Cemiyeti umuBu muamele 30 ağustos 930 cumartesi Fethiye, Finike, Antalya, Alânm fırkadan bir tek kimsenin çıkmadığı miyei belediye ve meclisi umumii vilâ gününe kadar devam edecektir. hakkında bir beyanatı intişar etmiş, S. yette aza bulunanlardan mürekkeptir. iye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Müsabaka 1 eylul 930 pazartesi gunü yaC. F. Umumi kâttbi Nuri Bey bunu tek Yani bu azanın ekserisi yeni mecliste pılacaktır. Taşucu, Anamor, Alâive, Antalzip etmişiir. H. Şinasi Pş. dün gazeteci namzet gösterilecektir. Haricten pek az Getirilecek vesikalar şunîardır: ya, Finike, Fethiye, Küllük, tzlere bu hususta demiştir ki: kimse alınacaktır. Bu meyanda kadın Hüviyet cüzdanı, B Hk mektep sehadetnamesi mir'e uğrıyarak gelecektir. Sözüm yanhş anlaşılmıştır. Ben namzetler vardır.» Hüviyet cüzdanı, ilk mektep şehadetnahiç kimse ayrılmadı demedim. Tüzlerce C. H. F. intihabatı kazanmak için azaÇanakkale'de yalnız yolcu amesi, musaddak doktor raporu, 4,56 eb'akişinin toplu bir halde çıktığı yazıldı da mî surette çalışacaktır. dında 4 resim. lınır yolcu verilir. ben de toplu bir halde hiç kimse geçmeMuhtemel namzetler Terzi mektebi miştir, dedim. Yoksa bu kadar azası olan Maahaza Halk Fırkası namzetleri hakMaarif Vekâleti terzi mektebine talebe tZMÎR SÜRAT POSTAS] blr fırkadan beş on kişi ferden ferda ge kında yapılan tahminlere göre bu mekayıt ve kabulune başlanmıştır. Eski taleçebilir.» yanda Hacı Âdil, Sadettin Ferit, Emin Âli be de yeniden kayıt muamelesi yaptıracak(Itî» rrMAL^ vaouru ?e Haydar B. propaganda yapıyor Sezai, Tevfik, Avni, Abdülkadir, Rifat lardır. Mektebe kaydolunabilmek için ilk tos pazartesi 14,30 da Galata S. C. F. İstanbul teşkilâtına memur Müeyyet Beylerin isimleri vardır. Kadın mektep mezunu olmahdır. Mektep niharî İstanbul ve meccanidir. Kayit ve tecdit muamelesi rıhtımından kalkarak salı sabahi edilen Haydar Bey evvelce şoförler ve namzetler arasında bulunan Kız lisesi müdürü Nakiye Hanımın şim 20 eylule kadardır. Mektep Sultanahmet'te Ekmek yapıcılar, tahmil tahliye cemiye^mi.'e varacak v^ çarşamb? Dizdariye mahallesindedir. tinden aynlmış olan bazı kimselere mü diden istifa ettiği de söyleniyor. Halk 14,30 da tzmir'den kalkarak Mekteplerin açılması racaat ederek mezkur cemiyet azalarının Fırkasmın diğer bir kadın namzedi de Lise, muallim ve orta mekteplerin eylul kendilerile birlikte çalıştıklan ve rey Esirgeme derneği müdürü Râna Hanımperşembe sabahı gelecektir. verdikleri takdirde Iehlerine bazı vait dır. Halk Fırkasının 58 erkek, 3 kadın mezuniyet imtihanlan ve diğer sınıfların Vapurda mükemmel bir or yoklamalarına 1 eylul 930 tarıhinde ve tednamzet göstereceği rivayet ediliyor. lerde bulunmuştur . risata da 16 eylul 930 da başlanacağından TT»(»VCUttur. taJebenin vaktinde mektenlerine müraca Fethi B. Sıvas'a gitmiyecek Serbest Fırkamn listesi 30 ağustosta açılacak Sıvas hattının S. C. Fırkası da şehir meclisi azalığı atları lâzımdır. resmi küşadına yeni fırka lideri Fethi için 56 erkek, beş kadın namzet tesbît Bey de davet edilmişti. İşittiğimize göre etmiştir. Kadın namzetlerin başında in ben hükumete öyle sizin gibi taFethi Bey bu davete icabet edemiyece tihabatta ekseriyet kazanacağı muhak banca elde cebir ve kuvvetle gel kak addedilen, Gazi Hazretlerinin hemşi mek istemem. Usulü dairesinde, ği beyanile mazeret dilemiştir. (CUMHURİYET) vapuru 29 areleri Makbule Hanımefendi vardır. Yeni Padişahın rızasile, hatta onun taHâkim Rıza B. Cumhuriyet Halk fırkastndan ayrtlmıyacak fırka namzetleri seçerken şehircilikte rafından davet olunmak suretile... ğustos cuma 13 de Galata rıh Dünkü nüshamızda akşam gazetele tanmmış zevatı ayırmağa gayret etmis Güzel, dedim, siz öyle yapı tımından kalkarak cumartesi sarinden naklen. Kütahya meb'usu Hâkim tir. nız. Fakat bugünden yarına hüku bahı İzmir'e ve akşamı İzmir'den Eıza Beyin S. C. F. na girmek için karar Ankara'da da namzet met teşkiline memur olduğuuzu kalkarak pazartesi İskenderi vermediğini, Meclis açıldıktan sonra dügösterilecek mi? şflneceğini yazmıştık. Hâkim Rıza Bey kabul edelim de lutfen bana hüku ye'ye varacak ve çarşamba tsS. C. Fırkasının Ankara teşkilâtını ikdün bizzat matbaamıza geldi. Kendisile mal ederek Ankara belediye intihabatı meti kimlerle teşkil edeceğinizi kenderiye'den kalkarak İzmir*e müsahabemizden anladığımıza göre Hâ n a d a iştirak edeceği söylenmektedir. söyleyin. 0 0 o Fırka binatı bulundu Pancuez namındaki Türk bandırah vapurun süvarisi Nuri Bey, vapur tayfalanndan bazılarını işten cıkarmak istemiş, bundan muğber olan tayfalar dün Nuri Beyi Galata'da bir kahvede yakalıyarak dövmüşler kafasını, gözünü yaralamışlardır. Zabıta. mütecavizleri yakalıyarak tahki kata baslamıştır. Kocasını yaralıyan kadın Aksaray'da oturan Zehra Hanım dört aydanberi kendisile ayrı yaşıyan zevci Lâleli caddesinde mahallebici Hasan'a giderek bir miktar para istemiş, alamayınca eline geçirdiği kepçe ile Hasan'ın kafasını yarmıştır. Tayfalar vapur sahibini döğdüler 18 Sl 82 126 Sl 60 23 26 76 25 60 60 26 75 25 60 60 Kombfyo I ondra IsteTİln kırrnş NÜT blr Tflrk lirısı dolaı Parls bir Türk llrau Frank Llret ' llano blr TUrk Bel^a Brtikscl Frank ClnerT» Lcva ^af7a Florln \mstcrdain Peıat Vadrlı Mark Aerllo Zeleti Varşor» biikreş 20 Lej Kuras Rasya 1 Çervoncçi Kuruşa 1030 u.47 38 12 02 9 09 8 38.4 0 S 3 8 , 40 2,43 1 48 i6 10 65 10 1 17. t ı r , sn 4 37 4 4 5. 5 0 1 97.76 1 97, 4 21 4 21 79 50 79 50 1088 1088 1030, 5.47 38 12 02 9 08 r Seyrısetam "Şehir meclîsi,, hazırlıkları Merhumatın cis ve nev'î ""^i, " 1440 677 Eyüpsultanda Abdulvedut mahalle ve sokağında eski 31 yeni 15 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Ibrahim Ethem Ef. 2231 790 Üsküdarda Selâmi Aliefendi mahallesinde Parmaklıbakkal sokağmda eski 23 numaralı natamam bir hanenin tamamı. Ahmet Saim B. 2646 3843 Cibalide Karabaş mahallesinde Kamburbeli sokağında eski 9 yeni 9, 91 numaralı maadükkân bir hanenin tamamı. Mm. KleopUro 1500 4234 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Misk sokağmda eski 2 mükerrer yeni 46 numaralı bir hanenin tamamı. Cemal Efendi Samia ve Saime Hanımlar 7120 4283 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde eski Moda yeni Muratoğlu sokağında eski 50 mükerrer yeni 12 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Ayşe Nergister H. 8C30 4675 Alacahamamda Çelebioğlu Alâettin mahallesinde Sabuncuhanı caddesi sokağında eski 29 yeni 29 numarah bir dükkânın tamamı. Saime H, 3000 4789 Haydarpaşada Osmanağa mahallesinde Bahariye Mirzaoğlu sokağında eski 17 mükerrer yeni 49 numaralı maabahçe bir hanenin zemin ve ebniyesinin tamamı. Mahmut Fehmi Bey 1038 4856 Eyüpsultanda Camiikebir mahallesinde Ortabostan sokağında eski 19 yeni 21 numarah maabahçe bir hanenin tamamı. Hafız Ahmet Ef. 1790 4945 Eyüpte Süleymansubaşı mahallesinde Mıinzevi caddesi sokağında eski 7 yeni 7 numaralı maabahçe bir hanenin tamamL Sait Ağa 2200 4986 Haydarpaşada Osmanağa mahal esinde Hüdaverdi ğlu sokağında eski 12 muherrer yen» 57 numarah bir hanenin tamamı. Şadiye H. 2770 4990 Fenerde Tevfikicafer mahallesinde Kiremitçi mahallesinde eski 43 yeni 43 numarah bir hanenin tamamı. Mm. Eleni 3880 5046 Üsküdarda Tembel Hacimehmet mahallesinde Atlamataşı sokağında 67 numaralı bir dükkânın tamamı. Muharrem B. 1797 5C62 Eyüpsultanda Kasımçavuş mahallesinde eski Yeni sokakta eski 10, 8. 8 mükerrer 8 mükerrer yrni 14, 8, 10, 12 numaralı maadükkân ve bahçe bir hanenin tamamı. Hayriye Hanım 3746 5098 Üsküdarda Kefçedede mahallesinde Karacaahmet caddesi sokağında eski 91 yeni 359 numarah bir hanenin tamamı. Sara H. 853 5106 Üsküdarda Selâmi Aliefendi mahallesinde atik Paşa cedit Hamam sokağında eski 19, 191 yeni 4, 4 mükerrer numaraü maadükkân bir hanenin tamamı. Zeynep ve Mahmure Hanımlarla Şevket B. 5760 14852 Cibalide Seferikoz mahallesinde eski Odun iskelesi ve Meydani yeni vapur iskelesi sokağında eski 5, 5 mükerrer 5 mükerrer 5 mükerrer yeni 11, 13, 15, 17 numaralı maadükkân bir hanenin tamamı. Zümrüt H. Yukanda ikraz numaralan yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle satılığa çıkanldığından talip olanların ve fazla tafsilât almak istiyenlerin sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. Ikraı nmnarası Ingiliz Hüseyin Rüstem vapurlan Hantal zade Tayyar vapurlan AYVALIK İZMİR POSTASI tzmirMersin postası RÜSTEMIYE 26 ağustos salı Günü saat 18 de Sirkeci nhümındın hareketle dogru Gelibolu, Çanak • ksle, Izmir, Güllük, Bodrum, Rados, Fetbi\e, Anulya, Alüye ve Mersin)e azimet ve ayni iskelelere ugnyarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesinde 12 numarah tngiliz Hüseyin Rüstem vapurlan idarehanesine müracaat. Telefon : Istanbu! °87^ vapuru SEYYAR vapuru 27 ağustos Çarşamba akşamı »aat 17 de Sirkeci rıhtımından hareketle (Gelibolu, Çanakkale, Edremit, Ayvalık, Dikili ve İzmir) e azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtım hanındaki idarehanesine müracaat. Tel. İstanbul 1977 Telgraf: t$t Hantal Tayyar. Yolcu bileti vapurda da verilir. Yelkencı Vapunan KARADENÎZ POSTASI ISKEND RIYE SÜR'AT POSTASI SAMSUN ; r s çarşamba Akşamı Sirkeci nhtımından İnebolu. haraketle ( Zonguldak, Samsun, Ordu, C>iresun, Trabzon. Sürmene, ve Rize ) ye azimet ve avdet ed cektir Tafsilât için Sirkeci'de Yelkencı Hanında kâin acentasına müraca a TeL İstanbul 1515 v p 2 ? g 0 Lamanımıza muvasaiao beklenen Vapurlar ( VES' A ) vapuru rıstan) dan ( DİANA ) vapuru 28 ajfustos perşembe dan Yakmda limanımızdan vapurlar İzmir, hareket edecek ( Italya ve Yunanistan ) 27 a£u«ros çarşamba (Odtsa, Romanya veBulga« Fırka ve Hükumet Ben, dedim, bu mes'elerle işTasvir olunan hayat tarzına göre tigal etmedim ve etmem. Bu kenkendisinin bile acınacak bir hali dimce daha on altı yaşımda iken vardı. verilmiş bir kararın neticesidir. O Be bu bahis ne zaman bitecek zaman bu işlerin insana göre anlaHiye beklerken muhatabım: şılması mümkün olmıyacağına Ruhun bakası ve ölümde hükmederek onlarla uğraşmaktan feonraki hayat hakkında ne buyu kat'iyyen feragat ettim. rursunuz? Ve sözü döndürüp dolaştırıp Diye ortaya yeni bir mes'ele da bence matlup olan bahse getirdim. ha attı. Meger kendisi bir de asıl Kendisile ademi merkeziyeti mü bu mes'eleye şiddetle alâkadar ve nakaşa ettim. Gördürn ki bu bahishatta ona kuvvetle mutekit imiş. teki fikirleri dahi nazarî olmaktan ölümîe hayat nihayet bulmıyor daha fena bir hal olarak tamamen muş, nıhlar ondan sonra da yaşa hayalî şeylerdir. Hem kendisine makta devam ediyorlarmış. Bu ne kadar yanhş bir yolda olduğunu çoktan ve çok sabit bir hakikatmiş. anlatmak, hem söhbete artık bir Bu bahse dair bir hamlede verdiği an evvel nihayet vermek üzere: izahat hayret olunacak şeylerdi. Sabahattin Beyefendi, dedim, Bir taraftan guya tecriibelere müs siysaî fırka teşkilinden garaz bir tenit hakikatleri söylerken diğer gün hükumete geçip te o fikirleri yandan: tatbika imkân bulabilmekteri. Si Sen ne dersin, hâlâ inanmıya zin de böyle düşündüğünüzü ka cak mısm? bul etmek isterim. Der gibi bana bakıyordu. Evet, dedi, pek tabiî. Fakat ( Baş makaleden mabait ) Hiç beklenilmiyen bir sual karşısında kalmış gibi şaşırdı. Cevap TRABZON IKINC1 vermekte bir hayli müşkülâta uğraPOSTASI dı, nihayet: Bak, dedi, ben o ciheti henüz (ANKARA) vapuru 28 a hiç düşünmemiştim. Benim belli ğustos perşembe akşamı Galata başlı kendilerine bütün mevcudi rıhtımından kalkarak Zongulyetimle itimat ettiğim iki arkada dak, İnebolu, Sinop, Samsun, şım var: Satvet Lutfi ve Mehmet Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Ali Beyler. Kendilerile beraber bir Trabzon, Rize, Hopa'ya gidecek mecmua çıkarmz. Hükumete gelirve dönüşte Pazar iskelesile Risem ilk düşüneceçrim adamlar tabiî ze, Of, Sürmene, Trabzon, pobunlar olacak. Üst tarafını arıya lathane, Görele, Giresun, Ordu, arıya buluruz zahir... Fatsa, Samsun, Sinop, İnebolu'Sabahattin Beyin iki arkadaşın ya uğrıyarak gelecektir. dan Mehmet Ali Beyi tanımamış 27 ağustos çarşamba Müdan tım, ve hâlâ da bilmiyorum. Fakat ya postası yapılmıyacaktır. Satvet Lutfi Beyi ilk defa olarak bir kaç gün evvel görmüştüm: Bu, biraz sert ve yüksek söz söylenirse yüzü kızaran iyi, fakat çok mah \ Bugunku hava J cup bir çocuktu. Anladım ki ma badi hayatı düşünen bu sebzehor Kandillı Rasatanesınden verilen malu Prensin asıl hayat hakkında hiç mata gore tazyik; dün saat 7 de 762 ve 14 bir bilgisi yoktu. Ne cemiyeti bili te gene 762 idi. vordu, ne hükumetten haberi var Ruzgâr poyrazdan esmiş, sür'aü saniyede dı. O kendisini havalâta vermi* bir 10 metreye kadar çıkmıştır. ; Hararet ise asgari 21. azami 29 derece idi. efsaneden başka r>« sev deSildi. YUNUS NADİ Bugun ruzsrâr mutavassıt şıddetle gene §imalden esecek hava açık olacaktır. uğrıyarak İstanbul'a gelecektir. TAVILZADE VAPURLARI Muntazam Ayvalık postası ( VESTA ) va uru 27 ağustos çarşamba ((Selânik, Mid<lli. Pire, Patras, (SEM Korfu, Ayasaranda, SELÂMET vapuru akşamı keci'den Gelibolu, Altınoluk, Dikkat: Canakkale, her perşembe 1? de Srhareketle Kuçük<nyu, Brendizi, Venerik ve Trieste) ye. RAMIS) vapuru 28 ağustos 10 da (Lloyd Pire, Brendzi, Veperşembe sabah tam Ekspres) olarak Edremit, Bürhaniye ve C'.ıma akşamı Edremit nedik ve Trieste) ve ( DİANA ) va uru 29 ağustos cuma 'Burgz, Varna, Köstence, ve Udesa) ya (COSULİCH Line) kumpanyasımn lüks vapurlanna aktarma eve Cenubi Amerika için tenzilâtb ^tmek tafsilât dilerek Şimalî limanlanna Her nevi mumhane acentasma. Ayvalığ'a azimet ve avdet edecektir. yolcusu trene yetişcir.lir. Yolcu bileti vapurda da verilir. Yemiş Tavilzade biraderler. Telefon: İstanbul 2210 Saşit Rıza ve Arkadaşları temsilleri 27 ağustos çarşamba akşamı : Beşiktaş Park tiyatrosunda. 28 ağustos perşembe akşamı : Usküdar Hale tiyatrosunda. 30 ağustos cumartesi akşamı : Büyükdere Ahmet B. bahçesi. NUR BABA Komedi 4 perde Yazan: İbnürrefik Ahmet Nuri B. doğru bilet verilir. için Galata'da ( Lloyd Triestino ) serTelefon Beyoğlu: 2127 veya Galatasarayın'da sabık Selânik bonmarşası binasındaki yazıhanelerine TeJefon Beyoğlu: 2499 ve yahut yazıSirkeci'de Kırzade hamndaki 235. hanesine müracaat edilmesl Telefon

Aynı gün çıkan diğer gazeteler