29 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

29 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

:9 Ağustos 1930 Cumhurlyet 119 yüzbaşı 490 birıncı mülâzım terfi etti, birinci mülâzım olanlardavar Futbol, boks, güreş, kılıç ve meç mübarezesi gibi sporlarla muha • rebelerde hep hasmınm zayıf nok • Kollarım semaya açan mabetler Köylü muhtaçttr Valinin gaytası aranarak oradan hücum edilür. reti Hilâliahmerimiz 50 bin lira ile yardım etti Politikacı değilim amma bu kaidenin politika mücadelelerinde de aynen cari olduğunu bilirim. Bu umumî kaideye rağmen yeni fırka, İsmet Pş. ya hücum ederken, Baç vekilin en kuvvetli tarafı olan şi mendifer siyasetine hücum ediyon Halbuki yeni f ırkanın lideri de hem eski bir erkânı harp zabiti hem do eski bir politikacıdır, bu itibarla Ankara 28 (Telefonla) Askerî terfi lis Saffet Sofular, Yusuf Konya, Ahmet Saim j Abdulmecit Süleymaniye, Mazhar İstanbul, tesini tamamen alarak isimleri veriyorum. Bingazı, Hasan Asri Maraş, Huseyin Nuri Zeki Üsküdar, Ömer Lutfi Zile Beyler. nasıl ve nereden hücum edilmek IâKolordu kumanlarından Derviş, Nacı, Uskıldar. Hulkı Uskudar, İsmail Hakkı DiMuhabere birinci mulâzimi olanlar: Hazım geldiğini pek iyi bilmeleri lâNazmı, Abdurrahman Nafız, Fuat. Sedat, yarbekir, Recep Elâzız, Halim Tokat, Meh il istanbul, Enver Adana, Muhtar Üsküdar, zm gelirdi. Saüh Paşalar ferıkhğe, Mıralaylardan er met Tevfik Cihangir, Abdülâziz Süleymani Demal Alasonya Beyler. kânı harp Muhtar, harıta umum muduru ye, Ali Ihsan Girit, Abdülkadir Bağdat, Ali Demıryol yüzbaşısı olanlar: Ihsan Bursa, Tabiî, aklı başında hiç kimse çîHakkı Murat, Galıp, fırka kumanlarmdan Mustafa Nazmı Konya, Sureyya istanbul, Naci Üsküp. Yusuf Kemal Erzincan. Yusuf Mustafa Haşim, Necmettin İstanbul, Meh i kıp ta demiryoluna lüzum yoktur; Galip, Mustafa Izzet, lıva kumanlarından Halll Kemal, topçu lıva kumandanı Fuat, Erzincan, Ruhi Halep, Veli Kırpan, Ruhi met Kemal Manastır, Hilmi Musul. Zeki ! diyemez. Onun için S. C. Fırka«ı, Ali Rıza, Alı Muzaffer, Nuri, Musa Kâzim istanbul Remzi Selimiye. Ahmet Şakir Er Hamadıye. Hikmet Trabzon, Mehmet Cev «demiryollan ecnebi sermayesile Beyler mirlivalığa, baytar kaymakamı Sa zincan. Mumtaz Antalya, Feyzullah Kırşehir. det Antalya, Kâzım Çanakkale, Ibrahim Beyapılmalı idi ve yapılmalıdır» di lih B. miralaylığa terfi etmiştir. Hidayet Şam. Salâhattin Gelibolu, Lütfı şiktaş, Mithat Izmir Beyler. Tamir bekliyen koca Selimiye... Otomobil yüzbaşısı olanlar: Bahaettin İsMaraş. Zeki Hasköy, Niyazi Antalya, Mebruk Binbaşılardan kaymakam olan yoktur. Son fırtmadan 9 köy mezruatı çok yor. Edirne 20 (Hu. Mu.) 200 bin nüfuBinbaşı olan piyade yüzbaşılan: Mustafa Edirne, Nevzat Üsküdar, Hidayet Trablus, tanbul, Kâmıl Beşiktaş, Mehmet Halit E Çok güzel amma ecnebi sermayezarar görmüştür. Çalışkan valimiz Emin u Kutsi Kozan, Emın Edırne, Bahaettin Şeh Kenan istanbul, Mustafa Tevfik Antalya, yüp, Fuat Gediz, Şevket İstanbul, Sıtkı Si > barındıran Edirne bugün yolsuzluk Bey derhal tahkikat yaptırarak çiftçiye si nerede? Mahut Çester'in muhayiçinde çırpınmaktadır. Imardan mahzadebaşı, Mehmet Fahrı Beylebeyi, Ali Ga Mehmet Fuat Edirne, Rıfkı Kicamustafa nop, Turgut Eski Zara Beyler. Askerî fabrikalar bmbaşısı olanlar: Meh rumdur. Hele son kasırga büyük cami tohumluk verilmesi, Ziraat Bankasma j m ily O nları mesrutiyetin ikinci lip Sofya, Hasan Hulki Boyabat, Faık Uskup, Paşa, Tahsin Çamlıca, Mehmet Bağdat, Haye leri, bir çok binalan harap ettikten son borçlu olanların bu seneki borçlarının senesinden beri, bu İbrahim Bağdat, Adem Pızren, Mehmet san Uskudar, Kadrı Beşiktaş. Mehmet Ka met Fuat Beşiktaş, Naci Mellek Beyler. memlekette Askeri fabrikalar yüzbaşısı olanlar: Kemal • adeta bir harabe haline yaklaşmış tecili gibi acil tedbirlere tevessül olunNecmettin Edirne, Mustafa Şevket Dıyarbe sımpaşa, Ibrahim Hakkı TR«1US, Mehmet a Istranca, Rauf Selânik Beyler. dünyalar kadar dedikoduya, müzakir, Mehmet Nuri Kerkük. Fehim Manastır, Ihsan Kastamonu, Mehmet Sait Erzincan, kollarını muştur. Askeri fabrikalar birinci mülâzımı olanlar: tır. Koca Sinan'ın şaheseri Mehmet Karagümruk, Ismail Hakkı Ker bir münacat içln semaya kaldırmış gibi peSon fırtma adliye binasım pek harap kere ve münakaşaya rağmen Osman Beyazıt.Rüstem, Manastır Nazım Ka Fuat istanbul. kuk, Ismail Hakkı Çengelkoy, Mehmet Fahtek kilometre bile demiryolu yap ol etti, tehlikeli vaziyettedir. Çabuk çaresiSüvari yüzbaşılığa terfi edenler Sadettin rişan durdukça halk daha meyus rl Topane, Kâmıl Sait Van, Ziver Erzincan, sımpaşa. Sureyya istanbul, Raşit Ihsan Usmadı. Ona mukabil İsmet Pş. nm ne bakılırsa İyi olur. Ali Gallp Yeşiltulumba, Esfendıyar Eyüpsul küp. Cemil Gedikpaşa, Rifat Cihangir, Ha Sakız, Necati Nisantaşı, Ali Galip istanbul, maktadır. tan, Şemsettin Fatıh, Hamdi Ali İstanbul san Sivas, Raşit Rahmi Âşıkkapı, Mehmet Ismail Hakkı Bursa, Sebri Antakya, Bürhan Keşfe memur Evkaf miman Selimiye Hilâliahmer merkezl umumisi felâket bugüne kadar inşasım bitirdiği deAli Haydar istanbul, Ismail Fehmi Edirne, Humus, Ibrahim Kastamonu, Abdurrahman Beykoz, Cevat Iştip, Faik Manastır, Hayatî minarelerinin tamiri için 3040 bin Ura zedelere yardım edilmek üzere 50 bin miryollan 1188 kilometredir. AyAhmet Osman Cevdet Yakova, Ömer Kutahya, Ah Perlepe, Ibrahim Luleburgaz, Mustafa Bağ Üsküdar, Ruhi Kocamustafapaşa, ya ihtiyaç göstermiştir. Edirne'yi âleme lira tahsis etmiştir. Para gönderilmek rıca bir seneye kadar bitecek yolmet Kâzım Edirne, Osman Salım Erzincan, dat, Mehmet Ali Kilitbahir. Ahmet Nazım Muammer istanbul, Lutfi Dağıstan, Osman Nurı Kilis, Ahmet Hamdi Edirne. Nedim Ak anıtan bu kutsî eserin eski haline ge üzeredir. Peşte Sefirimiz Behiç Bey de Sadık Eski Zara. Ali Nafi Manastır. Nuri Erzincan, Daniş Kasımpaşa, Mahmut Ek larla beraber bu miktar 1853 kiloTokat, Arıf Filibe. Şevki Akbıyık, Osman rem Bağdat, Abdülkadir Süleymaniye. Ser saray, Kadrı Ortakoy, Feyzı Kadıkoy, Kenan irilmesi uğrunda verilecek olan bu pa Edirne Valisine 100 liralık bir çek gpnmetreye baliğ olacaktır. Izmir, Ragıp Şile, Nazım Edirne, Ziyaettin •ayı hükumetin esirgemiyeceğinl ümit dermiştir. Nuri Şehremini. vet Hadımkoy, Nizametin Aksaray, Mehmet Yozgat Beyler. Türkiye'de ilk şimendifer imtî den Edirne'liler alâka İle bekleşiyorlar. H. Ibrahim Binbaşı olan süvari yüzbaşılan: Ahmet Behaettin Mekke, Fahrı Eyup, Ilyas Sivas, Süvari Birinci mulâzimi olanlar: Hamdi yazının verildiği 1856 tarihinden Kâzım Diyarbekir. Huseyin Karakilise. Ra Mehmet Raui Bitlıs, Muzaffer Cerrahpaşa! Gdrice, Salâhattin Üsküdar, Necmettin Izsim Zile, Mehmet Şam, Tahsın Selânik, Yusuf Ergiç, Abdullah Trabzon, Cevdet Di mit, Mecit istanbul, Memduh, Mustafa İs beri ecnebi sermayesinin Anado • Mehmet Zeki Bağdat. yarbekir, Arif Hikmet Süleymaniye, Nazmi tanbul, Bahaettin Manastır, Ferit Koçana, lu'da yaptığı demiryollan da 4264 Binbaşı olan topçu yüzbaşıları: Musatafa Ortakoy,Aİİ Sait Bağdat.Nurettin Konya, Ni Hamdi Edirne, Muammer Sıvas Beyler. kilometreden ibarettir. Sıvas. Cenit İzmir. Kâmil Van, Şevket yazi Uskudar, Tahsin Kasımpaşa. Refet DaTopçu yüzbaşılığa terfi edenler: Süleyman Kalecık, Ismail Lutfipaşa, Behzat TrabBeşiktaş, Mehmet Halit Sufular, Hikmet A8 senede 1856 kilometre zon, Halit IstanbuL Mustafa Nazmi Erzu vutpaşa, Ali Kemal Erzurum, Mehmet Ziya dana, Mustafa Nasliç, Nuri Ayintap, Fahlr 68 senede 4264 » Sivas, Sım Sias, Mehmet Van, Zekeriya Er istanbul, Ali Odabaşı, Huseyin Hersek, Barum, İsmail Sezai Erzincan, Sami Afyon, zurum, Ziya Çanakkale, Abdülâziz Kastamo haettin Izmir, Abdullah Sıvas, Ethem Ka Merhum «beni vurdular Urfa Bunlara Beyoğlu, Üsküdar, Ben, pek iyi hesap bilmem ammıî Mahmut Şevket Batom, Ismail Hayri Trabnu, Kâzım Antalya. Mustafa Girit, Muhar dıkoy, Mehmet Tevfik Metroviçe, Şadi Is lusgarp. bu senelerle kilometrelerin arasınAdalar İsmi verillyor Naci fırka mutemedinin adamla Binbaşı olan hava yüzbaşıları: Celâl Sür rem Trabzon, Yusuf Ziya Erzincan, Ibrahim tanbul, Celâl Küçük musatafapaşa, daki nisbet gösteriyor ki Anado Turgut Uskup, Tevfik Selânik, Cevat Erzu Trablus, Ali Rahmi istanbul, Zekâi Küçukmene. Abdullah Van, Ataullah Manastır, Arıdır» demiş! lu'daki demiryollarını ecnebi «er rum. Şerafettin Elmalı, Ali Bilecik, Tevfik musatafapaşa. Hasan Sabri Sandıklı, Refik rif Erzurum, Muhsin Kasam çeşmesi. Tayyare Cemiyeti İstanbul Vilâyet şuşuTayyare . " ı ıı ı Binbaşı olan istihkâm 5'üzbaşılan: Mev Harput, Sabri Izmir, Talât Izmir, Ali Rıza Bakırkoy, Yusuf Van, Rıza Ayasofya, Musbesinin topladığı ianelerle evvelce istan j mayesıne yp yaptırmaga kalkmış o l ^ y ^ Urfa hâkimi İhsan Ziya B. i öllut Erzurum, Ahmet Erzurum, Saban Kir Kırşehir. Asım Süleymaniye, Mustafa Van, tafa Hilmi Yozgat, Ibrahim Feyzi Aziziye. d k Sıvas ta loLomotıf dudugöFaruk Nevşehir, Selim Sırrı Bursa, Ahmet dürmekle maznun olanların muha bul, Beyazıt, Fatih ve istanbul balıkçı | saydık, Sıvas ta loLomotıf dudugömastı, Fehmı Rados. Mehmet Fikri Erzu Nazmi Preveze, Rahmi istanbul, Şerafettin rum, Ömer Faik Erzurum, Sabri Kırklareli, Diyarbekir. Fevzi Antalya, Edip Bebek. Meh Turhan Van, Feyzi Bağdat, Necati Duzce, kemelerine Izmir'de devam edil lan tayyareleri mübayaa edilmiş ve ge nün öttüğünü ışıtmek saadetı an Nazım Yanya, Hilmi Beşiktaş, Mehmet Er met Celâl Bağdat, Sabri Çorlu, Osman Elâ Nuri Maraş, Huseyin Avni Tokat, Giyasettin çen sene bu tayyarelere Yeşilköy'de hal cak torunlarımıza nasip olurdu. Bu Uskudar, Şemsettin Kanlıca, Nurl Tunus, mektedir. zurum. zız, Cemil Erzurum, Halil Bilecik. Sıtkı Van, Halit istanbul, Cavit Kanlıca, IsmaU Hakkı kın yüksek tezahüratı arasında meraslml kadar beklemeğe memleketin ve Binbaşı olan nakliye yüzbaşısı Salih Zeki, Kasım Basra. Hayrı Ortakoy, Ibrahim Yan Lutfipaşa, Ahmet İstanbul, Feyzi Eyüp, IhGeçen muhakemede şahit sıfatile Binbaşı olan doktor yüzbaşıları: Ahmet ya, Ruhi Yenışehır, Mustafa Fevzi Bilecik, san Eyup, Nihat Kırklareli, Ahmet Nihat is dinlenen Salih Zeki Efendi; mec mahsusa ile at takılmıştı. vaziyetin tahammülü var mıdır? Bu sene de istanbul namma ayrıca Hakkı İstanbul, Necati Üsküdar, Nazım Üs Ali Demirci, Mehmet Feridun Samsun, Ya tanbul, Ali Rıza Rize, Recai Şehzadebaşı, İsmet Pş. cephesinin en sağlam küp, Mustafa Metreviçe, Mehmet Diyarbe şar Bitli». AJI Kiza üaiıkesir, Mazlum Ka Bahaettin Fatıh, Hızır Harput, Ali Rıza is ruh olduğu sırada Memleket hasta üç tayyarenin daha izafesi takarrür etnesinde yatarken Urla hâkimi İh miştir. Bu tayyareler iane miktarlan kısmı, demiryollan mıntakasıdır* baezki, Huseyin Kızanlık, Mehmet Arif İs rahisar, Ali Rıza Arapcami, Hasan Fehmi tanbul, Ahmet Pertev Beykoz Beyler. Topçu birinci mulâzimi olanlar: Muam san Ziya B. in başından yarah ol blnnlsbe fazla olan (Beyoğlu), (Üskü Başvekile demiryolu «iyasetin tanbul, Mehmet Zeki istanbul, Necmettin İstanbul, Muammer Giresun. Niyazi Beşikmer Ihsan Sıvas, Nazif Kasımpaşa, Raif De duğu halde tedavi için hastanede İstanbul. Mehmet Nusrat İstanbul. Mehmet taş. Irfan istanbul, Ahmet Bozcada, Ziya dar) ve (Adalar) namlarım taşıyacaktır. den tutturarak hücum etmek, yaya Asım Bursa. Girit, Agâh Gemlik, Yaşar Pazarcık, Ahmet nizli, Mahmut Şevket Erzurum, Ismail Lü ayni koğuşa yatırıldığını ve kendiMuhterem İstanbul halkının Tayyare bir adamın yıldırım sür'atile giden leburgaz, Ahmet istanbul, Cemal Topane, Binbaşı olan diş hekimi' Yüzbaşı Ali Şa Harput, Süreyya Gerkok, Arslan Erzincsn, Hayrettin Humus. Kemal Ortakoy, Lutfi Esini eskiden tanıdığından görüş Cemiyetlne gösterdiği yüksek alâka ve bir ekspresi tekerleğinden yakalaban Bursa. Mehmet Nuri Mudurnu, Zeki Orhanlı, Rifat dirne, Hayrettin Selânik, Tahir istanbul, muavenet sayesinde her sene hava kuv yıp durdurmak istemesinden farkll Binbaşı olan baytar yüzbaşıları: Ziyaettin Uskudar,Nurettin Kırcaali.Idrıs Bursa.Sabri Yekta Musul. Ahmet Hamdi, Pürzerin, Tev tüklerini, İhsan Ziya Beyin: Üsküdar. Huseyin Rifat istanbul, Ahmet Kasımpaşa, Yaşar Serfiçe, Mes'ut Yemen, fik Ayintap, Huseyin Nisantaşı, Abdullah Beni vuranları biliyorum, Ur vetlerimize bir kaç tayyare İlâve ed!l değildir. Mazhar Gelıbolu, Mehmet Akif İstanbul. Süreyya Bağdat, Abdullah Edirne, Nuri E Çarşamba, Hasan Sabri Kasımpaşa; mek suretile (İstanbul hava filosu) vüfa fırka mutemedinin adamlarıdır. cude gelmektedir. Ismail Hakkı Selânik. Tacettin Fatih. reğli, Irfan Eyup, Ali Rıza Trabzon. Tahsin Birinci mülâzimlikten yüzbaşılığa: Binbaşı olan levazım yuzbaşüarı: Cemil Harput, Şevket istanbul, Muammer Manısa, Muammer Beşiktaş, Tahir Sa Fakat kimler olduğunu bilmiyorum Atıkvalide. Naci Bozkır Mehmet Salim Bo Cemal Selânik, Hasip istanbul, Salâhattin rıguzel, Nadi İzmir, Ali Sey Dediğini söylemiş ve hâkimin bu lu. Halil Turgut Sılıvri, Yusuf Ziya Karafettm Beşiktaş, Mehmet Fatih, Osman Hüscaahmet, Ahmet Cevdet Gırıt. Ali Ratıp Naslıç. Ahmet Hamdi Sivas, Cemal Denızlı, nü Saraçane, Seyit istanbul, Selâmi Üskü sözleri söylediği sırada hastane haBahkçılık mütehassmın tetkikatı Yanbolu, Huseyin Pizren, Tahir Mimarsinan, Ekrem Şam, Fatih Eğrikapı, Mehmet Bile dar, Hasan Tahsin Çıçır, Bahri Niğde, Tev demelerinden Ahmet isminde biriBalıkçılık mütehassısı M. Veberman ba Abdülâziz Hıımus. Mehmet Nafi Van, Ali cik, Kemalettin Nişantası, Halil İstanbul. fik Van, Naim Ezine, Emrullah İstanbul, Rıza Manastır, Ömer Sıvas. Yusuf Ziya Hır Şemsettin Kastamonu, Sami Edirne, Ah Zühtu Bursa, Ömer Zeki Galata, Bahri İs sinin de duyduğunu ilâve etmişti. lıkçılığımızın inkişafı hakkındaki tetkikatıkaişerif, Abdullah Sarıyar. Ahmet Eyııpsul met Edırne, Osman Sıvas, Mehmet Firdevs met Grebite, Abdullah Aksaray, Alâettin Be tzmir memleket hastanesinde bulu na devam etmektedir. Mutehassıs bu husustan, Mehmet Kâmil Van, Halim Ruhi Sı Gdnan. Ali Haydar Tokat, Galip Sabanca, şiktaş, Galip Pürzerin, Kadri Arapgir, Ura nan ve Ahmet ismini taşıan üç ha ta yeni bir rapor hazırlıyacaktır. M. Veberman Muharrem B. kaptan tara vas, Adil Edırne, Ismail Agâh Kartal, Meh Kâmil İstanbul, Kâzım Uskudar, Natık Yan ran Bingazi, Şerefettin Unkapanı Beyler. deme şahit Salih Zeki Efendi ile fmdan hazırlanan Bebek balıkçı gemisini de met Nuri Manastır. ya, Refik Erzurum, Ismail Hakkı Giresun, Hava mülâzimliğinden birinci mülâzimligormüştur. Bebek gemisi bu hafta içinde Binbaşı olan harita yüzbaşıları: Ahmet Nacı Kuruçesme, Daniyal Van, Kemal Rize. ğe: Hasan Basri Edirne. Asım Selânik, Ih müvacehe edilmişlerdir. bahk saydı için Bulgaristan'a gidecektir. Hıdayet Gumüşane. Mehmet Bahri Bursa. Necati Bursa, Hilmi Malatya. Cavit Erzu san Halep, Ömer Lutfi Üsküdar, Rifat NasMüttehidei Amerika'nın dans hocalan Salih Zeki Efendi üç şahidi de Borsaya fazla kambiyo arzediliyor Binbaşı olan askeri fabriklar yüzbaşıları rum, Fuat Aksaray, Adil Pizren, Cevat İstan lıç. bu sene için kabul edilecek danslar hakgördükten sonra kendi koğuşların Borsaya kambiyo arzı bir tehacüm ^ şeklinl Mehmet Kutahya, Mehmet Van Beylerdir. bul, Alâettın Erzincan, Yakup Manastır, istihkâm birinci yüzbaşılığına: Kemal almıştuv Bu hal devam ettiği takdirde İ İngi; kında tetkikat icra etmişler ye neticede Yüzbaşı olan piyade birinci mulâzımları: Kâşif Humus, Rıza Trablus, Mithat istanbul Van, Mehmet Harput, Ismail Hakkı Görice da hizmet eden hademenin bunlar iz lirasınm Konsorsiyomun son kararına ^ k i dans modasının uzun etek Nazif Erzurum, Sadettin Beşiktaş, Mehmet Mushhittm Petriç, Rasih istanbul, Musta İhsan Aksaray, Kadri Aksaray, Süleyman olmadığını söylemiş ve üç hade rağmen 1030 kuruş etrafında tutulabil u s e n e modası ile mütenasip bir şekilde olmaŞükrü Resne. Ali Sezaı Rıze, bedri Edırne, fa Musul. Şefik Edirne, Muzafer Erzurum. Bursa. Kemal Topane, Şerefettin Kasımpa me de hâkim İhsan Ziya Beyin söy mesine imkân bulunmıyacak gibi görünüyor. Ismail Hakkı Maraş. Mehmet Salim istan Rahmi Işkodra, Cemal Trabzon. Hasan E şa, Cemal; Günün kambiyo ihtiyacatından fazla ka sma karar vermişlerdir. Balo ve suvareistanbul istihkâm birinci mülâzimliğine: lediği sözlerden haberdar olmadık lan sterinleri son tedbirler mucibince konsor lerde fiyilen tuvaletler yerlere temas ebul, Rauf Ortakoy, Huseyin Rahmi Edirne, yup, Macit Bursa, Sezai Diyarbekir. Ahmet Zihni Üskudar, Halis Malatya, Celâlettin larını ifade etmişlerdir. siyom satm alıyor. Bu hal; konsorsiyomun decek derecede uzun olduğıından serl İsmail Hakkı Edırne. Ahmet Sureyya Kasım Cemil Şarkîkarahisar, Cevdet Selânik, Kâ Konya. vaziyetini büsbütün takviye etmiştir. Her hareketli danslar meyanmda ağır harepaşa, Ihsan Karagümruk, Ahmet Hilmi Per mil Erzurum, Kemal Elâziz. Şerefettln ErDava talik edilmiştir. Piyade mulâzim evvelliğine: Cehalde, konsorsiyom; bu şiddetli kambiyo TELGRAFLA HFM Edirne böyie mi kalacak ? NALINA îsmet Paşa cephesinin en sağlam tarafı... Askerî terli listesi İhsan Ziya B.in ka Yeni tayyareleritilleri mahkemede mizin isimleri I Bu seneki dans/ar Uzun etek modasına uygun olacak lepe, Adil Beşiktaş. Sıı'eyman Nisantaşı. Fethi istanbul, Nusrat Aksaray, Remzi Sütlüce, Mustafa Kâmil Selânik, Fehmi Antalya, Cemil İstanbul, Adil Eskişehir, Cemil Filibe. Abdülkerim Siirt, Rahmi Van. Tahir Hüsrev Paşa. Kâmil Kırklareli. Halit Ziya Gelıbolu. Nihat Rize. Necati Cengelköy. Nacl İstanbul, Ahmet Sıvas. Nuri Beşiktaş. Ferit Erzurum, Mehmet Salih Trablus, Saim Eyüp, Asım Harput, Hikmet Izmir, Musa Kâzim Erzincan. Ismail Hikkı Edirne. Burhanettin istanbul, Maksut Erzurum. Şevket Erzincan, Kemal Sinop. Galip Çine. Hamdi Kadıköy, Sıtkı Çine. Nadir Elbestan İsmail Hakkı Giresun, Raif Üsküdar, Emin Edirne, Ziya Cibali. Mustafa Vasfi Pıvas, zurum, İlhami Manisa, Muhittin İzmir. Hilmi istanbul. Saim Manastır, Ibrahim Süleymaniye, Mazhar Hgaz. Reşit Beşiktaş. İsmail Hakkı Üsküp, Sait Harput, Cemal Sivas. Mehmet Sadık Çal, Celâl Manisa, Lütfi Kırklareli. Hayrettin Ortakoy, Hamdi Harput. Faik Nisantaşı, Mehmet Sait Işkodra Beyler. Muhabere yüzbaşısı olanlar: Adil İstanbul. Şükrü Taşlıca, Alâettin İstanbul, Şerefettin istanbul, Zeki Cellâtçeşme, Hüsnü Âşıkpaşa, Raif Usküp, Abdurrahman Kilis, Ziya Bursa, Arif Hikmet Manastır, Mehmet Galip Eyüp, Necmettin Mimar Sinan, Halil Mekke, Muharrem İstanbul, Naci Selânik llinıınıırıiKiıtııı mal Ermenak, Ali Fuat istanbul, Mah mut Gumüşane, Ali Urfa, Osman Selânik Hayri Diyarbekir, Recep Kerum, Nuretitn Süleymaniye, Celâl Burgaz, Celâl Konya, İsmai) Çarşamba, Mahmut istanbul, Muhittin Kasımpaşa, Arif Çanakkale. Salâhattin Manastır, Salâhattin istanbul, Hilmi Unkapanı, Vasıf istanbul, Ahmet istanbul, Mehmet Ali İstanbul, Ahmet Hikmet Manisa, Tevfik İstanbul, Ali İzmir, İhsan Eyüp, Mehmet Tevfik Bursa, Cemal İzmir, Ferit Çatalca Kâzım Fatih, Cevdet Van, Mebruk Trablus, Mehmet Manisa, Ahmet Şadi Ankara, Ha san İstanbul. Mehmet Emin Cide, Zekâi Üsl'üdar, Kemal Gilidülbahir, Cevat Kadıköy. Talât Ortakoy, Mehmet Niğde, Ömer Lutf: Ayas birinci mülâzimliğe terfi ettiler. »... Yalova'da Hariciye Vekilile göriişerek İstanbul'a gelen İran maslahatgüzarı Mehmet Sâit Han Ankara'ya avdet etmiştir. Maslahatgüzar hükumetinden yeni talimat aldığı Yerli mallar sergisinde için Ankara'da tekrar Hariciye Ve17 gün zarfında Galatasaray yerli mallar kilile temasa gelecektir. Kendisi sergisini iki yuz yirmi altı bin yedi yüz seknin îran'dan cevabî notayı aldığı sen kişi ziyaret etmiştir. Akşamları sergi nöbetle gezilmektedir. İstahmin ediimektedir. tanbul'un her koşesinden koşup gelen halk Iranmaslahatgüzarı Ankara'ya gitti arzı devam ettikçe ikinci bir içtlma aktine luzum görecektir. Konsorsiyomun mubayaa ettiği sterlin miktarı daha şimdiden tahminin fevkinde olarak yarım milyonu geçmiştir. Ingiliz lırası dün de 1030 kuı..şta açılmış ve gene 1030 kuruşta kapanmıştır. Diğer taraftan ünifiye yukselmektedir. Bu tahvilâtımız 102,5 ta açılmış ve 109,75te kapanmıştır. ketli danslar bulunması muvafık görülmüş ve yeni danslann başına ağır valslar ithal edilmiştir. Bundan sonra ağır Fokstrot ve serf Fokstrot ve Tango gelmektedir. Ağır hatreler uzun etek modasma daha riyade uyduğnndan geçen seneye kadar pek ziyade dans edilmekta olan Va4s bosten terkedilmiştir. Tenzilât! 4 limana kereste nakliyatı ucuzladı Umum kazalar 15 e ve tam teşekküllü Istanbul Kayseri arasında 1 eylulden itibaren günde iki tren işliyecektir Ankara 28 (Telefonla) Devlet Demiryollan idaresi 1 eyluldenitibaren tstanbulKayseri arasında iki taraflı olarak günde iki katar işletecektir. Mersi, İzmit, Derince, Hahdarpaşa iskelelerinden harice yapılacak gürgen kereste nakliyatı tarifesi tadi! edilerek ücret yüzde elli indirilmiştir. Bu suretle ihracatın artacağı tahmin ediimektedir. Yeni İstanbul idaresi nahiyeler 35 e ihlâğ ediidi Beykoz kazasına merbut nahiyeler: ...Ankara 28 (Telefonla) İstanbul'da mevcut 10 kazaya ilâveten yeniden 5 Hisar, Mahmut Şevketpaşa. kaza teşkil edilmiş; bu suretle kazalar Beşiktaş kazasına merbut nahiye: adedi 15 e baliğ olmuştur. 10 kazanın Arnavutköy. mevcut olan 9 nahiyesi de 26 nahiye iAdalar kazasına merbut nahlyeler: lâvesile 35 e iblâğ edilmiştir. Heybeli, Burgaz. Yeniden teşkil edilen tam teşekküllü Eminönıi kazasına merbut nahiyeler: nahiyeler şunlardır: Küçükpazar, Sirkeci, Kumkapı, Be yazıt. Fatih kazasına merbut nahiyeler: Kadıköy kazasına merbut nahiyeler: Şehremini, Eyip, Fener, Samatya. Çatalca kazasına merbut nahiyeler: Kızıltoprak, Erenköy. Bakırköy kazasına merbut nahiyeler Büyükçekmece, Karacaköy, Boyalık. Beyoğlu kazasına merbut nahiyeler: Yeşilköy, Mahmutbey. Hasköy, Dolpdere, Galata. Şile kazasına merbut nahiyeler: Üsküdar kazasına merbut nahiyeler: Ağva, Alaçalı, Teke. Beylerbeyi, Kısıklı. Yalova kazasına merbut nahiyeler: Sarıyer kazasına merbut nahiyeler: Çınarcık, Kılıç. Kemerburgaz, Büyükdere. Kartal kazasına merbut nahiye: sergi methalini doldurmakta ve koridorlar kalabalıktan geçilememektedir. Dün akşam Cumhuriyet Gençler mahfelinin temsil ettiği (Zor nikâh) komedısi üç saatlik bir Ankara 28 (Telefonla) Mem kahkaha tufanile karşılaşmıştır. leketimize gelen Yunan tabiiyetini Cumartesi gunü ve gecesi sergi Tayyare müsameresme tahsis kılmmışMaarif Vekili haiz eşhasın muayyen müddetlerle Cemiyetinin gune mahsus olmak üzere Taytır. Yalnız o Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Ceikametleri hakkındaki mevzu takyi yare Cemiyeti zairlerden on kuruş duhuliye mal Hüsnü B. cumartesi günü Yalova'ya alacaktır. > dat kaldırılmıştır. Serginin 5 eylule kadar temdidl talep e . '. çidecek ve orada bir müddet kaldıktan Amasya mektapçusu dilmis ve Maarif Vekâeti mektebin 7 eylule I sonra Ankara UMlllHinillMIIMIIIIIHllinıın ya avdet edecektır. Ankara 28 (Telefonla) Amasya mektupkadar işgaline müsaade etmiştir. çusu Izzet B. tasfiyeye tabi tutuldu. Vefat Ticaret Odası kayıt müddeti Musakkafat tahrirleri Felemenk Bahrisefit Bankası memurtemdit ediliyor Ankara 28 (Telefonla) Cebelibereket, lanndan Hanyalı Behlul zade ailesinden Ticaret Odası kayık ucretlerinin cezasız Hüsevin Fehmi Bey müptelâ olduğu hasCeyhan, Dortyol musakkafat tahrirleri bitti. tahsil müddetinin tekrar temdidı hakkmda Mülkiye tayinleri bazı teşebbüsler vaki olmuşsa da Ticaret O talıktan kurtulamıyarak irtihali daribeAnkara 28 (Telefonla) Kızılcahamam dası bunları reddetmiştir. ka eylemiş ve Topkapı'da ailesl makbe kaymakamı Hüsnu B. Dörtyol kaymakamlıMüddet, 31 ağustos günü akşamı sureti r e s i n e defnedilmiştir. r ğına; Dörtyol kaymakamı Neşet B. Kızılca kat'i' vede hitam bulacaktır. Mevlâ rahmet eyllye Bu tarihe kadar ücretlerini tesviye etmi hamam kaymakamhjhna: Tefenni kayma katnı Ali Rıza B. Nallıhan'a ve Nalhhan kay yenlerden Ticaret Odaları kanununa tevfimakamı Kâmil B. de Tefenni kaymakamlı kan bu ücretler iki misli cezasile ve icra Memleketimizde tabı san'atinınj marıfetıle tahsil edilecektır. ğına tayin edildiler. Yunan'lılar hakkındaki takyidat kaldırıldı Ağu* Fokstrot ihtiyarlarm dans edeceği kadar yavaş olduğundan bu dansa yalnız gençler dejpl, ihtiyarlar da rağbet edeceklerdir. Ağır Fokstrotta erkek vucudünü dik tutmalı ve Fokstrotta olduğa gibi ayağmı yavaşça arkadan öne getirmelidir. Seri Fokstrot daha seri hatveler ve Turlardan mürekkeptir. İ Eylulün 16 sında Selânik'te açılacak olan kilece tasdik ve belediyelere tamim edilmişsergiye Türk ticaret ve sanayi erbabmın iştir. tirak etmesi Iktısat Vekâleti tarafından T. Odasına bıldırılmiştır. Semendere. Ticaret Odası, bu münasebetle alâkadarSilivri kazasına merbut nahiye: ların nazarı dikkatini celbetmiştir. Sinekli. Belediye meclisleri nasil çalısacak Selânik'te açılacak sergiye iştirak Ankara 28 (Telefonla) Yeni belediye edeceğiz meclisinin çalışma nizamnamesi Hey'eti Ve bedi bir eseri VECIZELERI Bir iki güne kadar kitapçılara tevzi edilecektir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler