21 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

21 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Eylul 1930 ' CamKttrtyef •NNC Göze kaçan eğer göz bebeğine gitmemiş te kapağın arasın da kalmışsa en muvafık şey, kapağı yukarı kıvınp göz yaşları • nın akmasına müsaade etmektir. Bu suretle çöp, kendi ken dine çıkmış o lur. Gözü kat'iy"*^~ yen uğuşturma yınız. Eğer göz bebeğine girmişse saniye fevtetmiyerek çocuğu he men göz doktoruna götürmeli. Yanıklara ne yapmalı? üç cins yanık vardır. Birincisi derinin kırmızılaşması veya derinin bir miktar yanmasıdır. Ikincisi derinin birinci tabakası yanar ve soyulur ve acı acı yanar. Üçüncüsü deri ve et yanar. Birinci derecede yanmalarda, yanıgın üzerine zeytinyağı sürmeli. Eğer zeytinyağı yoksa, sadeyağ, domuzyağı, vazelin dahi kullanılabilir. Sağdaki 1 numaralı yazıhane ültıra modern bir şekilde yapılmıştır. Fevkalâde rahat ve kullanışlıdır. Uzerinde okumayı teshil için bir billur lâmba vardır. Şekli basit olduğu kadar zariftir. Ortadaki re«im Paris'te pek moda olan yazıhanelerden biridir. Odanın yegâne süsü yazıhane, kütüpane» ve kitaplardan ibarettir. Ya zıhane ve kütüpanenin tahtası ce vizdendir. Perdeler kahve rengi kadifedir. Üçüncü resim Spartan şeklinde E COCUkl Sonbahar akşamtuvaletlerr Peynirli yumurta Peyniri bir miktar sadeyağ ile ezmeli. Badehu içerisine istenilen miktar yumurta ilâve etmeli. Yu murtayı da karıştırdıktan sonra süt ilâvesile karıştırarak pişirmeli. Göze kaçan çöp'eri nasıl çıkarmalı? Patlıcanlı börek Kıymayı tavada kavurmah. Badehu pathcanları yağda kızartmalı. Patlıcanla kıymayı karıştırarak ezmeli. Badehu, tepsiyi yağladıktaıl sonra, dibine üç dört yufka açmalı. Yufkalar ince ise miktarını çoğalt* mak lâzımdır. Yufkaların her birini ayrı ayn yağladıktan sonra patlıcanla kıy « mayı üzerine dökmeli. Tekrar üzerine yufkaları açmalı, ve âzerini dir. Arkası düz, yanlardan büzmelidir. Elbisenin aşağısına siyah taf yağladıktan sonra çalkanmış iki ta, ve yakanın etrafına siyah tafta yumurtayı üzerine sürmeli. geçirilmiştir. 4 Sonbaharda giyilecek bir *ayör. Kahn siyah marokenden. Şal yapısı gümüşü tilki kürkündendir. Fistan uzundur. Bu Gavinin modeKdir. 5 Bir sonbahar pardesüsü. KolIar ve öne geçen parça beverden dir. Boynundaki sarğı istenilen şekilde bağlanabilir. 6 Kaşadan bir sonbahar pardesüsü. Arkası bir bolero gibi kesil miştir. Kollara ve yakaya siyah gallyac geçirilmiştir. j İkinci derce yanıklar, açık bir yara gibi tedavi edilmelidir. Eğer bu yaralar, temiz tutulmazsa, iltihaplaşır. kan ve irin birbirine karışır. Bir çok tehlikelere sebep olur. Bu suretle bir parça gazli bezi ve asit boriğe soktuktan sonra yaranın üzerine kapamalı ve yarayı bir doktora açtırmalıdır. Üçüncü derece yanıklar da ayni suretle tedavi edilmelidir. Bunlar daha tehlikeli lduğu için hemen bir doktorun müşahedesine veril • melidir. Bu sene Paris'te kadife modası erResimde gösterilen modeller Pakenden başlamıştır. Sonbahar tu ris'in teşhir ettiği en son modellervaletlerinde en çok göze çarpan dir. şey kadife elbiselerdir. Çiçekli ku Resimler hakkında izahat maslar artık ortadan kalkmakta • 1 Siyah kadifeden bir akşam dır. Bu sene en ziyade düz kumaş tuvaleti. Elbisenin en zarif noktası lar giyilecektir. Bütün havadislere boyundan arkaya sarkan atkıdır. rağmen uzun etekler hâlâ moda Kolların etrafına tilki kürkü geç dır. Ve bu sene gece tuvaletleri ge mis ta omuza kadar yükselmiştir. ne uzun olacaktır. Kıloş ve büzmeli Bu Worhun modellerindendir. modeller gene ön saftadır. Elbisele2 Augustabernardın typic elbire kürk, ve boyuna atkı sarmak ta selerinden biri. Pembe crepe bir • pek merguptur. man yapılmıştır. Boynunda siyah Tayörler sonbaharda her sene şifondan bir sargı vardır. önde, keden daha mebzuliyetle kullanıla • merin üstünde siyah yaprakh iki caktır. Pardesüler ekseriyetle Ingi gardenier vardır. liz kumaşındandır. Düz dralar da 3 Lelang'm pek beğenilen bir rağbettedir. akşam tuvaleti. Siyah kadifeden • Uzun saçları nasıl taramaiı? Ev kadmınm bileceğri şeyler: Fanilâlan nasıl yıkamalı? Fanilâların sertliğini gidermek için suyun içine bir miktar amonyak ilâve etmeli. Mobilyelerden yağ lekesini nasıl temizlemeli? Mobilye üzerindeki yağ lekeleriAim Hardığ ni çıkarmak için tuz ruhu ile uğuş Jenette Mac Donald Mrs. Ben lyan turmalı. Portilen bcmyolart nasıl temizlemeli? , Porsilen banyoları çabuk temiz • lemek için, yumuşak bir kumaşı sirkeye batırarak silmeli. 1 Jeonette Mac Donald'ın MonAlüminyum tavaları nasıl temiz te Carlo'da giymek için yaptırdığı lemeli? elbise. Fürquoise mavi satenden yaAlüminyum tavaları temizlemek pılmış, dantelle süslenmiştir. için içerisine yumurta kabuklarını 2 Mrs. Ben lyon'un pazar ak ufalamalı, ve sabunlu su ile kay /amları evde giymek için yaptırdınatmalıdy. ğı gümüşü şifon elbise. Applique dantelle süslenmiştir. Gümüş kaplar üzerindeki lekele3 İren Rich'in sokakta giymek ri nanl çıkarmalı? için yaptırdığı elbise. Deniz mevsiGümüş kaplar üzerindeki lekelemi crepeden yapılmıştır. ri çıkarmak için, tuzla uğuşturmalı. 5 Arm Harding'in bayramlarPastaları hafifleştirmek için ne İren Rich Marian Davies yaptırdığı uzun palto. yapmalı? larına gitmek için üç jeyrek ceketi Unun içerisine bir miktar şeker, da misafir kabulü için yaptırdığı bir miktar limon suyu, ve bir miktar elbise. Deniz mavisi ipekliden yasu ilâve edilecek olursa pasta daha pılmış, İspanyol danteli ile süslenhafif olur. miştir. Beyaz ipeklilerdeki lekeleri na 6 Natalie Morhead'in siyah fulsıl çıkarmalı? den yaptırdığı zarif elbise. Beyaz ipekli kumaşlar üzerinde7 Alice Vuhite footboll oyunki lekeleri çıkarmak için bir mik larına gitmek için üç çeyrek ceketi tar karbonat dö sodayı soğuk su ile yaptırmıştır. | karıştırmalı ve kumaşı bunun için8 Marian Davies koyu mavi bir de yıkamalıdır. tayör yaptırmıştır, yeleği beyaz piSüpürgelerin dayanman için ne kedendir. Alice Yuhıte Alm Hardiğ yapmalı? Süpürgelerin fazla dayanma sını temin için süpürmezden evvel tuzlu suya batınnalıdır. Suda tu • zun miktarı çok olmalıdır. Masa üzerine konmuş sıcak bir kabın yaptığt lekeyi nasıl çıkar malt? .. Sıcak kapların masa uzerinde yap tığı lekeleri çıkarmak için, lekelenen yeri turpentine siliniz, bade hu zeytinyağı ile uğuşturunuz. Gerek turpentine gerek yağ önce a teste az miktar ısıtılmah, öylece silinmelidir. Zeytinyağı ile tuzun üzeri işlenmiş damasko kar?ştırılması da müessirdir. lar modadır. Bu resim Banyoları nasıl temizlemeli? «Ebediler» ismini taşıBanyoları temizlemek için sıcak suyun içine boraks ilâve ederek sil. .. .. yan tarihi bir tabloyu ^lll • Hayatta kadın: Rusya'da traktör başmda bir kadın çıft suruyor. göstermektedir. Uzun saçlar güzel güzel taransa güzel görünür. Taramak yalnız saçları düzgün göstermek demek de • ğildir. Saçları taramak demek dişleri gayet uzun bir tarakla kafa tasının içine nüfuz edecek şekilde taramak demektir. Bu suretle saçları bozan kepekler düşmüş, ve saçlar dalgalı bir şekil almış olur. Ve günde bir kaç defa saçlarınızı tarayınız. Saçların ve cildin sıhhatini muhafaza için tarağı temiz tutmalı, sık sık süblimeli su ile yıka malıdır. Asrîbiryazıbane nasıl tanzim edilir Sinema artîstlerinin teşrinievvel için yap tırdıkları elbisele** bir tuvalet mMMldır. Mahagani dendir. önünde gayet basit, fakat gayet zarif bir taburesi vardır. Son moda modeller ve örtü'er Birînci resim son moda mendilleri göstermektedir. Bunlar renkli ketenden yapılmakta, üzerine beyaz ketenden kesilmiş hayvan sekilleri geçirilmektedir. Kenarlarına richelien işlenen mendiller, ve beyaz kotonla şekiller işlenenler de moda dır. Yukarıdaki iki mendil de iki renk ketenden yapılmıştır. tkinci resim son moda masa örtülerini göstermektedir. Zaten yeni mobilyelerde masalara örtü açılmamaktadır. Fakat eski mobilyelere gene açılır. Fakat artık kadife masa örtülerinin modası geçti. Şimdi ı Bir yemek sofrasında yemek bi* tince çatalla bıçağı ne yapmalı? Yemek bitince, çatalla bıçağı yan yana tabağın içerisine koymalı, eğer çatal ve bıçak, kullanılmamışsa kat'iyyen masa örtüsü üzerine koymamalı. Yemek arasında çatal ve bıçağı elden bırakmak lâzım gelirse, yağh kısmı tabağın içine ve ucu yere gelmemek şartile bırakmalıdır. Çorba veya et suyu fincan içerisinde verilirse çorba kastğt kullanmalı mıdır? Çorbanın lezzetini tatmak îçin çay kaşığı kullanmalıdır. Badehu kaşığı tabağın içerisine bırakılarak fincanla içilir. Yeşil salatayı yemek için bıçağa lüzutn yoktur. Çatal kâfidir. Bir ziyafette yemeği ilk önce kime vermeli? Bu daha ziyade ev sahibinin arzusuna bağlıdır. Fakat kaide olarajc, ev sahibinin önce alması müreccahtır. Badehu misafirlerm en muteberine verilir... Sonra da sağa doğru sırayla taksim devam eder?. Gelin uzun kollu elbise giydiği takdirde eldiven giymeğe mecbur mudur? Hayır. Uzun kollu elbise ile el j diven giymeğe ihtiyaç yoktur. Ma! amaf ih bu bir zevk mes'elesidir. tsterse giyebilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: