21 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6

21 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Curnhurjyet Yalan haberleri tekzip ediyorlar Borsa Kamolyo ve Ntıkut Açıldı 1082 211 167 26 319 50 116 46 820 81 25 62 60 124 8060 26 22 2F 25 771I I Nukut ısterlin Inglüt üolar Amerlkan 20 Frank Frantıı >0 Llrct Italya 20 Frank Bclçlka 20 Dratamt Yanan 20 Frank Isviçre a0 Ltva Bnlgar 1 Florin Fclcmcnk 20 Koron Çckoslovak 1 Şllln Avntrona l Rayhşmark Mmanya t Zeloti Lehtstan 20 l*y Romanya »0 W»M Y«toU«TT« t Çtrvoneç oryet CamKartyet 1930 Gazı'nin vecizeleri I Seyrisefain Büyük Gazi'nin mazbut sözlerinden iktibas olunan vecizeler, kitap şeklinde ve mazrufa lâyık bir zarf dahilinde pek nefis ve memleketimizde tabı san'atının bedi bir eseri olarak tabolun muş ve kitapçılara tevzi edil mistir. Merkez acentesi: Galata köprü başında Beyoğlu 2362. Şube acentesi: Sirkecî'de Mühürdar zade hanı altmda Tel. lst. 2740 AŞK VALSI VİLLY FRİTSCH ve LİLİAN iKapandı 1032 311 167 96 319 60 116 HARVEY tarafmdan Üsküdar Diyarbekir'de Sabri Beye Mektuplarınızı tafsilâta boğmayınız. Gazetelerden birinin Adapazarın'da Be8/9/930 tarihli mektubunuz beş on sa820 lediye dairesinde yapılan içtima hakkında 81 25 tırla ifade edilebilirdi. 82 60 yazılan mektup baştan başa hilâfı hakiİzmir'de doktor Yunus Fehmi Beye 124 jkattir. Yazılan şeylerin söylenilen söz80 Alâkanıza müteşekkiriz. Temenninlz erle hiç bir vechi münasebeti yoktur. 60 26 aynen nazarı dikkate almmıştır. S2 Içtimada bilhassa îırka disiplininden ve İstanbul telgrafçılarından M u r a t a; 25 ikirde sebattan ve belediye işlerinden T? Z e k i Beye îahsolunmuş ve yeni fırkanın dahi şahsî Mektubunuz çok doğrudur. Çok acıkK«mblyo |ve irticaî harekâtı kabul ve tasvip et lıdır. Biz okuduk müteessir olduk. Şu 1080 1080 LoBdra Isterlin karnş tnediği söylenmiştir. Mektubu yazanın iç kadar ki dercetmemeği daha münasip 0,47 22 NUy blr Tllrk Hra»ı dolar 0,4T 22 İBmada bulunmadığı ve bankanm ve mü gördük. 12 01 Parls blr THrk llra«ı Frank 12 01 02 mllano bt> TUrk . tlrci » 02 Üürünün muamelâtına ve hatta muhitin Zonguldak belediyesinden şikâyet Bel(r«i 8 38.50 Brtik.el 8 38, 40 ahvaline vâkıf olmadığı yazılarından anlaZonguldak belediyesl dere kenarına 3 43. Frank 2 43,76 Clncvn LCT* şılmaktadır. Banka üç dört senelik de rıhtım ve süs yapacakmış, çalıştıgımız 66 30 66 80 sotya Florin 17, 601 1 17.60i Am«tcrdam cebren gildir, on sekiz seneliktir. Sermayeside ocak ve müesseseler vasıtasile 40, 76[ 4 41 Madrlı bir buçuk milyon değil bir milyondur ve ve kahren maaş ve yevmiyelerimizden 98, St 1 A«rlln makbuzsuz dörder lira kestiler, bir sene20 4 20 aldığı faizde yüzde yüz elli değil ancak dir makbuz vermediler ve yerli bir çok BHkreş 30 L*y Knra; 79 15 79 05 bunun onda biridir. Içtimada yüz ellilikler hatırlılar ve zenginlerden daha beş para 1088 1088 Raıy» 1 ÇerrOBtfl Karu^a den, alüftelerden ve beyanatın falan zeva almadılar. Gökten inen bir belâ ve ka Esham ve tahvilât Açıldı I KapandıJ ta ait olduğundan hırsız ve serserilerden zaya rıza dedik sineye çektik. Binlerce Tahvilât ve fırka istibdadından kat'iyyen bahsedil yabancı amele ve işçiden kesilen bu para 98 50 98 50 Dahlli littkra» °/ 1 memiştir. Nezahete muhalif ve yeni îırka yetişmemiş ki bu sene de ağustos aylı 122 122 26 Dttyunn monahhldt % aleyhine mektupta yazılan sözlerin söy ğımızdan itibaren mahiye birer lira daha Ro. dtmlr yollar Ikramlye A. . A ttrtlbl o/ 4 bnçnk lenemiyeceğinide takdir güç değüdir. Mem kesmeğe başladılar. Tahsil vasıtası gene çalıştıgımız ocaklardır. Rıhtım baslaA. . D . . . lekete müteallik işleri görüşmek \ hasmadı bir eser görülmedi; Bu cereme alA. . F . . bıhal etmek üzere vuku bulan bu toptmda ezilip inlemekteyiz. Bize acıyan, Calata Bcyoilo THncl lanmada bizzat bulunarak istima ettiği merhamet eden yok mu? Hisse senedatı lş Banka«ı miz beyanatın tahriî olunarak memleketin Zonguldak ocakları işçilerinden Göz lltanbal TramraT (Irkctl şayanı hürmet ve kıymetli zevatına karşı tepe'li Murat Bekir 19 10 19 10 AnadoİB dcmlr yoln Girit'ten. gelen bir feryat Osmanlı Bankası istimal olunan çok çirkin isnadatı müteGirit Kandiye gayrimübadlllerindecavizine reddeder ve bir fikri mahsusla İbtanbul Hayvan Borsası 18 /9 390 tasni edilen ve hakikate külliyen muhalif nim. 928 senesi zarfmda bir kısım çmlâDiri hayvan satışlan bulunan imzasız mektup muhteviyatının kim filen tahtı tasarrufumda bulunmuş Kilo fiati oldufundan son Türk Yunan itilâfnatekzibini rica ederiz efendim. Cins Azami Adeı mesinin 4 tincü maddesl mucibince ser|Sa Ku Içtimada bulunanlardan : bestce tasarrufa muahedenin bahşeyle27 1377 19 ıvaraıiUü Metozade Hüseyin Eczacı Ömer diği bir hakkı sarihim olduğundan bu 24 72 24 Daghç Bekir Niyazi Hoca Ali Rıza emlâkin idaresi için iki ayı mütecaviz Kıvirak 25 73 20 rs bir zamandanberi Kandiye'de bulun Kura Sert Mehmedin Hüseyin 25 100 35 maktayım. Türk tabiiyetim hususunda Keçı (Kara) Tekzip 12 9 8 muktazi vesaik Yunan millî bankası ta Manda (Bir ihtilâs) serlevhasile Devlet Demir15 10 58 rafmdan ita olunmuştur. Mezkur emlâ Oküz yolları idaresini Haydarpaşa muhasebe20 10 34 kimden birisine müşteri zuhur eylediğin tnek sinde yapılan tetkik neticesinde bir kaçden ferağ muamelesi ifası için memlett bin liralık ihtilâs tesbit edilerek iki meket adatı veçhile notere mtiracaat ettimmura işten el çektirildiği ve tanzim olu se de beni hayretle karşıladılar. Bilmiyor Kilo fiatı nan evrakın müddeiumumiliğe tevdi o musunuz Türk tebaasına alım satım suCinsl Azami lunduğu hakkındaki fıkranın tamamen asıl reti kat'iyede memnudur, cevabını ver• U İ S a | Ku | S a A ve esastan âri olması hasebile keyfiyetin diler. Bunun üzerine kandiye'nin en bü49 14 52 Karaman yük amiri sıfatile müddeiumumiye ve tekzibi rica olunur efendim. 54 60 54 Daglıç mutasarnfa şikâyet ettim. Şayanı teesHaydarpaşa lşletme müfettişi 52 26 46 Kıvırcık süftür ki büyük bir müddet geçtiği halde Kuzu Abdullah 39 74 10 bir cevap ita olunmamıştır. Bilâkis Tur Keçı (tiftlk) 42 90 35 Bir kariimiz diyor ki kiye'deki Yunan'hlara bir buçuk aydan K.eçı Ikara) 19 37 44 Taşradan valdem gelmişti Gülhane hariberi alım satım serbestisi İta kılınmıştır, OkiU 18 89; cî doktoruna gittik, muayeneden sonra Yunan'lılarm Türk tebaasmı imha et Manda 23 SS ,74 kendi röntkenlerine havale etti. Röntkene meSi bir prensip olarak kabul ettiklerigittik piyasadan dört cam almarmzı em ne şüphe yoktur. retti, dört lira tedarik ederek dört cam îsfanbul'da sabun fabrikatörü ve Girit aldık 39930 çarşamba günü saat on Kandiye'de Palas otelinde misaflreten Çocuk hastalıklan mütehaSsıa dan üçe kadar kapı önünde, taş üzerinde mukim Hacı cemali zade Süleyman Sami hastamızı beklettik. Bizden sonra gelenBir tekzip lerden (30) kişiye röntken yapıldı hastaİstanbul gazetelerinden birinde (bu Etfai bastanesi kulak, boS^z, burun mız oturamıyordu, hasta nihayet fena da Niğde'den) serlevhası altmda çıkan hastalıklan mütehassısı laştı, biz bu vatanın evlâdı değil miyiz? ve tepevirandan İbrahim ve Ahmet imBeyoîln Mektep sokak N o . I Galata Mahmudiye caddesi (131) numa zalannı taşıdığı blldirilen yazıyı hayretTelelom öeyofilo S496 le okudum. rada Mehmet, Mustafa Burada vakıa adliye müfettişlerinden Karilerimizden Rıza B. ye cok hürmetlere değer Alâettin Bey gelArsa vergileri hakkındaki karar Ankara muhabirimizden alındığı için kat'idir. ı di ve benim hanemde pazarlık ederek Cumadan m ada gün|erde henüz icarla oturdu. Ve giderken blttamam Ancak emir memurini aidesine j paramı bir çok eşhas huzurunda tediye öğleden sonra saat (24) te tebliğ edilmiş olmasa gerektir. eyledi. Istanbul'de Divan Yolu'nda Urfa muallimlerinin m a a ş a t ı 118 numaralı hususf kabineÇok nezih ve her şaibeden masun olan Urfa'da muallimlerin maaşlannı uzun sinde hastalartnı kabul eder. müddet alamadıkları şikâyeti davet edi j Alâettin Beyden bir guna alacağım yokyor. Vilâyetin, Dahiliyenin ve Maarifin tur. Keyfiyeti tekzip eylerim. Niğde asliye hukuk mahkemesi zabıt muallim maaşlarının tediyesinde göste kâtibi Abdi rilen bu ihmal ve tekâsülü nazan dikkate Muş'ta Sabri Bey alaeak onları şikâyetinden kurtaracakları Uzun ve mabaitli yazılar istemeyiz. Bil şüphesizdir. hassa buna dikkat ediniz. Haklı bir rica Hastalığımdan dolayı tekâütlüğümü is Perukârlar cemiyeti reisi Ismail Kan ( Vasserman teamülü ) temiştim. Gümrük Başmüdiriyeti evrakıHakkı Beye idrar, balgam ceraKat tahlilleri mı 832 numara ve 1 1 930 da icap Cevabınız çok uzundur. Beş on satırda ile hastalıklarm hususî aşıları eden makama gönderdi. Tesrii için de hulâsa edilerek yazılmasını ve ondan son yapılır. Telefonla malumat veayrıca telgraf çekildi. ra gönderilmesini tavsiye ederiz. rildigi takdirde tahlil edilecek Maişetim, tedavim ancak bu alacağım Bir kariimiz diyor ki: tekaüt maaşına bağlı iken hâlâ bir netice mevat aldınlarak bilâhare raYann gazetesi hükumete çatmak İçin elde edilemedi. Makamı aidinden merhaporu takdim edilir. meten tacili muameleyi rica ederim. hiç bir yazıyı tetkika hacet görmiyor. A^acamiinin karşısında İstanbul Paket Gümrüğü kâtiplerinden Ezcümle Ordu'dan yazılan ve guya be Telefon Bevofilu S34 M. Fuat nim bir fındık bahçesini haksız olarak Diyarbekirde şehit kidemli yüzbaşı aldığımı bildiren mektup baştan başa uyİstanbul ikinci icra memurluğundan: Şükrü Ef. zeycesi Emine H. a durmadır. Çünkü fındık bahçeleri borç Blr borçtan dolayı mahcuz ve satılmaZevcinizden dolayı size tahsis edilen landınlma suretile verilemez. 1926 dan mukarrer olan 100 adet sandalye 23/ sı 928 kunış maaşın binbaşılık rütbesi üze beri uhdemde bulunan bahçe bana nasd 9/930 tarihine müsadif salı günü saat 12 rinden tadili hakkında istihsal kılınmış verilmiştir. Bu ciheti aleyhimde neşriyatte den itibaren eski Salıpazarı'nda deniz olan kararname kerimeniz Ismet Hanımın bulunan gazetenin muhbiri iskân daire kenarında Habip Ef endinin gazinosunda hangi tarihte akti icra kılındığının ve sine giderek şüphesini halledebiür. açık arttırma ile satılacağmdan talip olanların 930/940 dosya numarasım ha maaşının hangi aya kadar tesviye edildiOrdu'da Kesuye'li milen mahallinde memura müracaatları ğinin tahkik ve iş'arı 6 ağustos 930 tarih Recai Hadi ilân olunur. ve 10246 numara ile Hırkaişerif askerlik Kadıköyü'nün yeni kaymakamı şubesine yazılmıştır. Cevabı ahnınca maFethi Pasa evkaf ı mütevelliliğinBeye açık mektup aşınız tadil edüecektir. Posta idaresinin nazarı dikkatine Selefiniz yani dairei belediye müdü den: Üsküdar'da Karacaahmetteki camii Bir hazirandanberi muhterem ceri ründen Kayışdağı caddesini bir gelip şerifin altmda bulunan üç bap dükkân denizin altı aylık abunasıyım. Bu müd görmesini ve bu caddenin de sulattırılma bilmüzayede icara verileceğinden talip det zarfmda hiç bir hafta gazetemi ta sını rica etmiştik. Ne gelen, ne giden ne olanlann teşrinievvelin on birinci cumam almak nasip olmadı. Evvelci de martesi günü saat ikide İstanbul evkaf yazdığım veçhile, bu hususta kime ve de tozu 20 santim irtifaına çıkan bu müdiriyeti mülhaka dairesinde buluncaddeye bir maşrabacık su döktüren oldu nereye müracaatım iktiza eder. Bu defa malan. gene altı gündür gazete almıyorum. Toz ve topraktan evlerin içi perişandır Başka çare bulamadığımdan gazetemin İstanbul ikinci icra memurluğundan: Bu şerait altmda sıhhati muhafazaya im posta ile irsalinden sarfı nazar edilerek Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya Kütahya bayiinizden almaklığım kabil kân var mıdır? Köye gelir caddeyi gö çevrilmesi mukarrer bin kıyye kömür rürseniz şikâyetimizin ne haklı olduğunu olursa mes'ele halledilmiş olur. 25/9/930 tarihine müsadif perşembe güKütahya'da Jüliyus Beyger şirketinde sizde tastik edersiniz. Fakat sizde iskem nü saat. 10 da Balat'ta Tahtaminare Affan lenizden kıpırdamazsamz bu pislik daha caddesinde 65 numaralı dükkânda açık Cumhuriyet Gazetler her gün pos senelerce sürer. Sizden ricamız bu cad arttırma suretile satılacağmdan talip otaya muntazaman verilir, sonra sahip deyi de sulâtmanızdır. lanlann mezkur gün ve saatte mahallinlerine gitmez. Şikâyetler gelir. Bu yol« Göztepe'li de hazır bulunarak memuruna müracasuzlukların kökünü kesmek için acaba atları ilân olunur. Mehmet All :ıe yapmaü? 0 0 TRABZON BİRİNCİ POSTASI (REŞİTPAŞA) vapuru 22 eylul pazartesi 12 de Galata rıh • 'imından kalkarak tnebolu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize'ye gidecek ve dönüşte Sür | mene, Trabzon, Tirebolu, Giresun, Ordu, Unye, Samsun, îneı bolu, Zonguldağ'a uğrayırakj Karanlık mazi Hâle sinemasında GAZVNÎN VECİZELERİ Türk vatammn halâs ve ihyasım istihdaf, Gazi'nin büyük dehasile idare olunarak tahakkuk eden büyük inkılâbın bütün safahatınt göz önünde pek manidar levhalarla tecessüm etti recek çok ktymetli bir eteridir. Mümessili Loralaplant gelecek program Malek sine maa geceleri 9,30 da gündüzleri 3 tej cuma günleri 2 de 4 te. Hantal zade Tayyar vapurları AYVALIK İZMİR POSTASI GAZlNİN VECİZELERİ Yüksek bir deha ve irfamn birer şeraresidir. Eser her meslek erbabı için başları daraldığı, sıkıldığı zaman müracaat edile • cek bellibaşlı rehberdir. Deni lebilir ki eser asker, sivil, ku • mandan, zabit, âmir, memur, tüccar ve çiftçi, san'atkâr ve isçi velhasıl herkes için elmaslar dan iflenmiş kurtancı, sihirli bir muskadır. gelecektir. Hareket günü yük kabul olunW7. TAYYAR vapuru 21 eylul Pazar IZMIR SÜR'AT POSTASI (GÜLCEMAL) vapuru 22 eylul oazartesi 14,30 da Galata nhtımından kalkarak salı sabahi îzmir'e vanr ve çarşamba 14,30 da tzmir'den kalkaral perşembe sabahı gelir. Vapurda mükemmel bir or • Jcestra ve cazbant mevcuttur. akşamı saat 17 de Sirkeci nhtımından hareketle (Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit, Bürhaniye Ayvalık Dikili ve Îzmir'e azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtım hanındaki 5 No. idarehanesine müracaat. Tel. İstanbul 1977 Tel graf: lst. Hantal Tayyar. Yolcu bileti vapurda da verilir. GAZİ'NİN VECİZELERİ Ayvalık sür'at Postası Eseri Büyük Gazi'nin ayakta \ üç renkli bir tatvirleri, muhtelif (MERSİN) vapuru 23 eylul zamanlarda muhtelif vazife baş [ salı 17 de Sirkeci nhtımından larında, at üstünde, İMtirahat 'ralkarak Gelibolu, Canakkale. halinde, Başkumandan kıyafetiKüçükkuyu, Edremit, Bürhanile, Büyük Millet Meclisi Reisi ye, Ayvalığ'a gidecek ve dönüşte ve Reisicamhur halinde alınmış mezkur iskelelerle birlikte Al • diğer altı kıt'a resimlerile de tınoluğ'a uğrıyarak gelecektir. tezyin edilmiştir. Gelibolou için yalnız yolcu aKarilerimize ve okuma yazma lınır yük alınmaz. bilen herkese bu eseri, bu hakiMERSİN SÜR'AT POSTASI kî inktlâp tarihini ehemmiyetle tavsiye ederiz. (İNEBOLU) vapuru 24 eylul Eser kitapçılardan ve «Cumhuriyet» matbaasından tedarik ve talep olunabilir. çarşamba 11 de Galata rıhtı mından kalkarak Izmir, Kül lük, Fethiye, Finike, Antalya, Alâiye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Tasucu, Anamor, Alâiye, Antalya, Finike, Fethiye, Kül lük, Îzmir'e uğrıyarak gelecek tir. Bartın lnebolu postası Hilâl PAZARTESt 22 Eylul •apura Günü akşamı Sirkeci nhtımından hareketle (Ereğli, Zongoldak, Bartın, Cide, lnebolu, Evrenge ve llise) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Sirkeci'de Yeni handa (1). numaralı acentasına müracaat. Telefon: İstanbul 3105 Dr. Semıramıs Ekrem H. Dr. Ekrem Behçet Doktor Hafız Cemal Cerrahpaşa Hastanesi Bakteriyoloğu DOKTORFETHİ İlân Konya'da Mübaşir zade İbrahim Nuri mahtumları kolektif slrketinin talep ettiği kongordatonun 15/9/930 tarihinde tervicine ve me2kur tarihten itibaren Çanakkale'de yalnız yolcu vekonkordato muamelesinin İfası zımnınrilir, yolcu alınır. da mezkur şirkete iki aylık bir mehil verilmesine ve mehll vakiin ilânına ve benım de komiser tayinime Konya icra dairesi itiraz merclince karar verilmlş ol7500 tonluk ( Patris 2 ) liiks duğundan İcra ve iflâs kanununun 282 vapuru 23 eylul sabah saat 10 da inci maddesinin tahmil ettiği vazifenln ifasına başlanmış olduğu ve 283 üncü Galata nhtımından dogruca Pire madde mucibince de mezkur şirkette ave Marsilya'ya hareket edecektir. lacakları bulunanlann yirmi gün içinde Uraum limanlara her sımf ^olcu alacaklarını aşağıdaki adrese bildirmeleve ticarî emtia kahul olunur. rt ve hilâfına hareket edenlerin konkorMüteakıp seîerler: 2, 16, 23 dato müzakeresinden hariç bırakılacakteşrinievveL Umum acentalan: ları ve konkordato teklifinin müzakeresl için de alacaklıların önümüzdeki teşrini Anağnostopulos ve Siskidi Gaevvelin otuzuncu perşembe günü alafılata'da Çinli rıhtım Han. Telefon ranga saat on buçukta Konya'da Beyoglu 2612 2613 ile Beyoğlu mezkur şirketin kebapçılar içindeki merve Galata'nın umum seyahat kez masasında toplanması mukarrer olacentlarına müracaa. duğundan o gün ve o saatte alacaklılann orada hazır bulunmalan ve toplanTamirat ve istihsalâtta ve mü mağa takaddüm eden on gün içinde işbu alacaklıların vesikaları tetkik edebile kemmel makineler imalâtında ve cekleri ilân olunur. alâtü edevatı sınaiye kısmında meKonya'da İrfaniye çarşısında 7 numaleke sahibi bir ralı yazıhanede avukat Hilmi Yelkencı Vapurlan KARADENtZ POSTASI çarşamba BAYRON MARSILYA EKSPRESl Akşamı Sirkeci nhtımından haraketle ( Zonguldak, lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene, ve Rize) ye azimet ve avdet ed cek tir. HNADOLU a Ş 2 7 Cumartes günü akşamı 18 de Sirkeci nhtımından hareketle ( Zonguldak, lnebolu, Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele, Vakfıkebir, Trabzon iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Yelkenci Hanında kâin acentasına müracaat TeL fstanbul 1515 NAIM VAPURLARi ÎZMİR POSTASI Seri, Divriği icra memurluğundan: Divriği'nin Züleyha hatun feıahallesinden Anstakzade Ethem kansı Vesile Hanım tarafmdan Kürtül mahallesinde Çıyrıkçı oğlu Nazif karısı Hatlce aleyhine sulh hukuk mahkemesinden istihsal ve kesbi kat'iyet etmlş olan 20/7/338 tarih ve 147160 numarala fıkral hükmiye mucibince Sarı Mustafa köprüsü mevkiinde 1 ve kazancı mevkiinde 1 ve Kemerkule mevkiinde 1 ki cem'an üç kıt'a tarla ve Cağlı camil mevkiinde kıt'a yoncalık ve Timsi köyünde 1 kıt'a yoncalık Ethem karısı Vesile hlssesine ve Kürtül mahallesinde bir bap hane maa bahçe ile Palha köyünde bir bap değirmenin nısıf hissesi de Nazif karısı Hatice hissesine isabet edip namlanna tapuya raptedilmesi için tapu dairesine yazılacağmdan alâkadar varsa tarihi ilândn itibaren 15 gün içinde icra dairesine müracaat etmeleri ilân olunur. İstanbul ikinci icra dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz ve satılması mukarrer olan etrafı sarı yaldızlı ayna maa konsol üç adet hezaran sandalye iki adet sehpa 28/9/930 tarihine müsadfi pazar günü saat 1012 de Eyüp iskele sinde 11 numaralı hane önünde satılacağmdan talip olanlann 9293883 dosya numarasını hamilen mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilân olunur. Zayi Cüzdanımm derunünde bulunan askerî vesikamı ve nüfus tezkeremi zayi ettim ve yenilerini çıkaracağımdan zayilerin hükmü yoktur. Üsküdar ahzıasker şubesinden 315 tevellütlü: Şeref ALMAN MÜTEHASSiSI Vaziyetini tepdil etmek arzusundadır. Bu mütehassıs Romanya'da bir kaç sene mukaddem bir sirket hesabına icat ettiği yeni bir alât ve edevat fabrikasmı elyevm idare etmektedir. Mumaileyh bu yolda yeni bir tesebbüste bulunmak üzere zuhur edebilecek muktedir ve sermayeli bir tüccar aramaktadır. Tekliflerin zirdeki adrese gönderilmesi: «Sehr rentabel» a Rudolf Mosse Braşov, Roumanie İstanbul 1 inci Ticaret mahkemesinden: Galata'da Kalafatyerinde mukim N. E. P. Dapei biraderlerin İstanbulda dördüncü vakıf hanında 3/4/5/6 numaralarda Şark Teşebbüsatı Nafia Şirketi mümessili Şefik Vehbi Bey aleyhine ikame eyledikleri davanın muhakemesi neticesinde mahkemememizden 30 haziran 930 tarihinde sadır olan hükmü gıyabiyi havi istihsal olunan 10 eylul 930 tarih ve 357 adetli ilâmı gıyabî sureti musaddakası ikametgâhı hazın bulunmıyan mahkumünaleyh Şefik Vehbi Beye tebliğ olunamadığından Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142 inci maddesinin bahseylediği salâhiyete binaen ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve mezkur ilâm maddei mezkurenin birinci fıkrası mucibince mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğu gibi kanunu mezkurun 144 üncü maddesı mucibince de mahkumünaleyh mumalleyhin ilânın neşri tarihinin ferdasından muteber olmak üzere bir ay müddet zarfında hükmü mezkure karşı turuku kanuniyeye müracaat edebileceği riyasetçe karar verildi. 21 inci Pazar Galata nhtımından hareketle ( tzmir ) e ve salı günü tzmirden Istanbul'a hareket eder. Galata Gümrük karşısında Sîte Fransez hanında 12 numarada Umum! acentalıJhna müracaat. Telefon BevoÇlu: 1041 ADNAN Iflks ve muntazam Sadık Zade Biraderier Vapurian DÜMLÜPINAR 2 r s PAZAR Karadeniz Muntazam ve Liiks oostası akşamı Sirkeci nhtımından hareketle (Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Samsun Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene, Rize ve Hope ) ye azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Meymenet hanı altında acentalıgına müracaat Telefon: Istanbul 2134 Ingiliz Hüseyin Rüstem vapurlan IzmirMersia postası RÜSTEMIYE 23 eylul Salı vapuru Günü saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle dogru Gelibolu, Çanak kale, Izmir, Güllük, Bodrum, Rados, Fethive, Antalya, Alâiye ve Mersin)e azimet ve ayni iskelelere ugnyarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesinde 12 numaralı lngiliz Hüseyin Rüstem vapurlan idarehanesino »üsacaat. Telefon: İstanbul 28?ö

Aynı gün çıkan diğer gazeteler