24 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

24 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet , G L O R Y A ;g 24 Teşrinisani 1930 Darulfünuıı 'htilâfları S İ N E M A S I N D A Edebiyat Fakültesi daimî müderrislik esasında ısrar ediyor RAMON NOVARO'nun Kadın yüzünden Üsküdar'da Kuloğlu yokuşunda oturan tütün amelesinden Mehmet ile Defterdarlık memurlarmdan Ekrem Efendi arasmda bir kadın mes'elesinden kavga çıkmış ve birbirlerini yaralamışlardır. Üsküdar'da bir cerh Üsküdar'da oturan sabıkalı nalbant Bahri, sarhoş olduğu halde eline bir kama almış ve araba meydamnda ^Şile> kahvesine giderek kahvenin camını, çerçevesini kırmıştır. Buna mâni oamak istiyen kahveci Kâzım'ı da vurmuştur. Bahri zabıtaca yakalanarak hakkmda tahkikata baslanmıştır. Büyük muvaffakiyetle gösterilen İMPARATORUN YAVERİ Filminde taganni ettiği şarkılar' herkes tarafından terennüm Bugünden itibaren Darülfünunda daimî ve serbest mü divanmda Fen Fakültesi reisi Mustafa Meşhur artist derrisler bahsi etrafındaki münakaşalar Hakkı Bey, müderrislerin kıdemli ve 2 muazzam îilim birden A I) O L P H E M E A ) O L bütün hararetini muhafaza etmektedir. kıdemsiz, Darülfünunda fazla meşgul oMuhteîif fakülteler müderrisleri arasm lan ve olmıyan, diye ikiye Paris'te çevrilen tamamen Fransızca sözlü ayrılmaları daki bu mes'ele bu şekilde devam eder lehinde mutavassit bir sureti tesviye tekA S R I B A B A mümessilleri: BETTY AMAN ve ken bir taraftan Mazhar Osman Beyin lif etmrş. divan ekseriyeti ile hukukçuFevkalâde filminde kazandığı muvaHakıyeti. şirndiye kadar temsil ettif; müderrislik bahsine, Kâzım Nami ve lar da buna iltihak etmişlerdi. Bu takCUS l'AYE FROEHLİCH. Ayrıc;i J ülimlerden hiç birinde kazanmamijtır. Bu i'ilim önümüzdekı ar=;ımba Abdülfeyyaz Tevfik Beylerin Darülfüdirde, Darülfünun fazla mesai sarfeden nun ıslahatma ait neşriyatı, mevzuu diğerlerine nisbeten asitibaren k m yalnız müderrislik bahsine münhasır müderrislerin, sergüzeşt îilmi. Mümessili: daha ziyade ikdarları makul olacaktır. kalmaktan cıkarmış ve bir «Darülıünun rösterilecektir 1AK DUGERTI Edebiyatçılar, Darülfünunda fazla mes'elesi» haline intikal ettirmiştir. o mesai sarfetmenin daimî müderrislik Tehdit ile para alanlar Bu akşam Hariçten münevverlerin müdahaleleri için kâfi olamıyacağmı, daimî müderSabıkalı Süleyman ile iki arkadaşı, dün Darülfünun ailesi dahilinde ıslahat taM E L E K ve E L H A M R A sokağmda raftan olanîar tarafından hüsnü telâk rislerin. dışarıda, ilim hududu haricinde gece Tepebaşı'nda Glâvani Sah günü akşamı Sinemalannda ki edilmekte, Darülfünuna karşı göste iş yapmamaları icap edeceğini söylemek kahveci Fahri Efendinin dükkâmna gi tedirler. Buna mukabil Hukuk ve Tıp derek lâmbayi parçalamışlar ve tehdit saat 21,30 da S E R S E R İ K R A L rilen bu alâkanın mucibi memnuniyet olduğu söylenilmekte olduğu gibi ten zümresi, dışarıda doktorluk ve avukat ile kahveciden 10 lira alarak savuşmuşyalnız muallim Renkli büyük opera filminin ilk iraesi münasebetile kitlerden bazılarmdan sinirlenen mü lığın da, ilim haricinde addedilmiyece lardır. Bu üç şahıs hakkında zabıtaca ve talebelere B Ü Y Ü K G A L A ğini kaydediyorlar. tahkikata baslanmıştır. derrisler de vardır. mahsus. Hamiş: Sinemada tesis edilen mükemmel ve yeni bir makine Kaçak iskambil kâğıtları Edebiyat fakültesi içtima ve Liselerde ıslahat lüzumu Dün saat 16 buçukta Azapkapı iskesayesinde mükâlemeler ayni zamanda Türkçe ve Fransızca olarak Ayni zamanda, Abdülfeyyaz Tevfik formülü redetti lesine yanaşan bir sandaldan elinde bir Bey. Darülfünuna talebe yetiştiren liirae edilmektedir. llâveten : F O X J U R N A L Edebiyat Fakültesi müderrisin meclisi bohça olduğu halde bir kadın çıkmış ve selerin ıslahı lüzumundan bahsetmişti. Paramount filmidir Darülfünunun en salâhiyettar bir dün öğleden sonra, Köprülü zade Fuat orada nöbet bekliyen polis Sadullah EB. in riyasetinde içtima etmis, Fuat B.in fendi de, kadmı karakola davet etmiştir. rüknü, bu hususta bize şöyle demiştir: Komedi 5 perde * Memlekette kolay kolay, bütün divanda cereyan eden müzakerata dair Sadullah Efendi, kadmı karakola götüverdiği izahatı dinlemiştir Meclisi, mü rürken önüne sabıkalılardan Ahmet ile vazan: manasile, muallim bulunamıyor. Mualderrislerin prensip olarak, daimî ve ser arkadaşı Osman çıkmış ve Sadullah Elim olsaydı, evvelâ liselere muallim buMıiıııııiifiıi' w. Shakespeare "Sesli filmin muvaffakiyeti, resmin parlak ve ziyadar olarak lunur ve mesleki haricinde tedrisat ya best olarak ikiye tefrikinde ve daimile fendinin ellerini yakalamışlardır. Bohiraesine pek sıkı surette münasebettardır" Tt.rcüme eden: M. î^ükrü Bey pan muallimlere tesadüf edilmezdi. rin dışarıda ilim hududu haricinde iş çah kadın bu fırsattan istifade ederek yapmamaları lüzumunda ısrar ederek elindeki bohçayı bırakıp kaçmıştır. [burada bize bunları söyliyen hukuk müderrisi, şarkta bir lisede senelerce Mustafa Hakkı Beyin mutavassit sureti İki şahıs zabıtaca yakalanmış ve ka Bulana mükâfat verilecek jimnastik muallimliği yapmış bir hoca tesviyesini ve divanın teklif ettiği for dmın bıraktığı bohçadan kaçak iskambil Siyah kapağının üstünde Mehmet Ekrem nın felsefe ve riazıyat muallimliğinde mülü redde karar vermiştir. Bu karar kâğıtları çıkmıştır. ismi ve minesinin rakkamları küçük kırtavzif edilmiş olduğunu kaydetmiştir.] ile, serbest ve daimî müderrislik mes'eİki ortak arasında mızı daireler üstünde yazılı eski ve kıylesi, halle muhtaç mahiyetini kaybetHalbuki liseler, hakikaten Darülfünuna Miiessesenin sinema makmeleri, fennin en son terakkî ve tekâtnülâtınm bi: Yemiş iskelesinde 31 numaralı dükkâmetsiz bir saat zayi ettim, Bence bir ha nümunesi olup resınî fevkalâde bır vuznh ve parlaklıkla a' s^ttirm kte ve bu talebe yetiştirmek itibarile en mühim memiş bulunuyor. nı tutan Ömer Lutfi ve Mustafa Zihni bir menbadır. Bu noktada Abdülfeyyaz Fakülteler rüesa encümeni içtimat Efendiler, ortak olarak kumüsyonculuk hra olmaktan başka kıymeti buhınmvyan hususta emsa'ine ezher cihet faik bulunmaktadır. Işte l unu takdir Tevfik Beyin makalesini pek musip buletüklerindendir ki atideki sinemalar, filim'erini Edebiyat Fakültesi müderrisin meclisi etmeğe başlamışlardır. İki ortağm işi; bu saati bulup Cumhuriyet gazetesi idamamak mümkün değildir.» içtimaını müteakıp, Darülfünun Fakül daha başlangıcından iyi gitmediğinden re müdiriyetine getirenlere helâlından müMuhatabımız bu sözlerile memlekette teleri müderrisleri encümeni. Muammer araları açılmıştır. Perşembe günü bunesasen muallim az iken tasfiye yapıl Raşit Beyin riyasetinde içtima etmiştir. lardan Zihni Efendi Ömer Lutfi Efendi kâfat verilecektir. Makinesile irae etmektedirler. masmı doğru bulmamaktadır. Muma Bu içtimada da, Fuat B., Edebiyat mü nin yazıhanede bulunmadığı bir sırada ELHAMRA sinemast 2 makine ANKARADA) sinemas\2makine lleyh, zaten mevcut müderrislerin ve derrisin meclisinin kararını izah ve mü yazıhanede ne varsa alıp gitmiştir. muallimlerin birer ikişer kendilerine dafaa etmiştir. TÜRKOCAĞI) Ömer Lutfi Efendi, yazıhaneye gelGLORYA » fazla gazanç getiren iş buldukça çekilANKARADA) » Divanın perşembe içtimaında, iki ta diği zaman; ortalığı bomboş bulmuş «e ART1STİK » diklerini. Darülfünuna müderris mua rafı da tatmin edecek bir tarzı hal üze polise müracaat etmiştir. Zihni EfersâiMerkez acentası: Galata köprü KLÜP ) vini bulmakteki müşkülâtı da ilâve et rinde mutabık kalınabileceği şüpheli nin Reşitpaşa vapurile Karadenize «itŞIK » başında Beyoğlu 2362. Şube a ANKARADA) » miştir. Olmakla beraber böyle bir netice temen tiği anlaşılmıştır. ALKAZAR » centası: Skkeci'de Mühütdan YENİ ) Darülfünun emaneti noktai naza ni edilmektedir. hanı altmda Tel Ut, 2740 ASRt » lZMtRDE LÂLE» rını Vekâlete bildirecek Müderrisler ne kadar maaş Asrî kabine için, katalop.. takdin maliyet \e bütun malum>r. ZF.ISS IKON Diğer taraftan liselerde ıslahat lüzualacaklar acentası ve Türkiye için kon^esioner ve depoz ter JAK R O T T E N B E R * J uramuna Darülfünun muhafilinde de iştifmdan verilir. Istanbul. Dils'zzade Han 2427 posta kutusu 114 Edebiyatçıların lltihakı temin ediler? 1 ' pdilmektedir. Bunun için lise mebilirse serbest veya Darülfünunda az zunlarmın bakalorya imtihanma tabi tutulmaları ve yahut Darülfünuna gi meşgul olan müderrislerin esas maaşBuakşam Şehzadebaşı recek efendilerden yalnız lise şehadet ları asgarî beş bin, azaml yedi bin ola Şirket camilerde ezan sesleBu akşam birinci deta (İstanbul Kanamesi aranmakla iktifa edilmiyerek cak ve daimî veya Darülfünunda fazla dısı) Sahir opereti ve san'atkar Fahri bunların avrıca bir müsabaka imtiha meşgul olan müderrislerin esas maaş rini ve cuma namazmh sesli nına tabi tutulmaları şayanı arzu görül ları da dokuz bin kuruştan başlıyacak (İZMİR) vapuru 25 teşrinisa NaşitB. temsilleri büyük gala müsameresi Bey tarafmdan, cantfaz heyetî. sinema filme almak istiyar mektedir. iki oyun birden büyük piyes ve baremde bunlar maaşlan dereceleni sah saat 10 da Galata rıhtı • Üsküdar Hâle sinemasında rine muadil tahsisat alacaklardır. Daimî Mazhar Osman B. e cevap OTELLO dram altı perde mından kalkarak çarşamba saAnkara'da B. M. Meclisinin küşaveya Darülfünunda fazla meşgul olan Mazhar Osman Beyin, kabinesinde bahı İzmir'e varacak o gün 16 İkinci temsil birinci defa olarak gayet hasta muayene eden bir doktor müder müderrislerin şimdiki maaşlarma ba dında Gazi Hz. nin irat buyurdukları da îzmir'den kalkacak per • ve Vilyamin intikamı. gelecek program nutku ve Amerika'lılara olan hita gülünçlü komedi CIC1 BEY1M rlsin kürsüsüne lâyıkile bağlanamıya remde tekabül eden derecelerinden bir İmdat, her gün gündüz 3 te gece 9 da, şembe sabahı Pire'ye cumar besini sesli filme alan Foks filim sircaklan iddiasına da salâhiyettar bir derece yüksk tahsisat almaları da nazaSinemada : Sihirbaz tekmili birden. cuma günleri 2 de. 4 te. 9 da. ri dikkate almarak yeni bütçede teklif keti makinelerini İstanbul'a geçir • e Darülfünun rüknü şöyle mukabele ettesi sabahı İskenderiye'y vara edilecektir. mistir: meden evvel Haydarpasa'da Tıp fa caktır. İskendeirye'den pazartesi « Bu memleketin en büyük ihtikültesi binasım ve Alemdağı ve Çam15 te kalkacak, carşamba günü yacı, vazifeşinaslaradır. Kendi vazife Müderrisler serefine çay ziyafeti lıca tepelerinden tstanbul'un umumî verilecek sile uğraşanlarm. diğerlerinin ne yapıp Pire'ye uğrıyarak perşembe gü manzaralarını filme almıştır. Bundan yapmadıklarım araştırmağa vakitleri Divanın perşembe içtimaında yeni nü İstanbul'a gelecektir. olamaz. Mazhar Osman Bey de, doktor bütçe ikmal edilebilirse Darülfünun e baska Belediyenin verdiği bir liste üKIRALIK OTLUK VE MANDJRAAyasağa çiftliginde İSKENDERİYE'DEN aktarma luğile hakkile iştigal etmiş olsa, kendi minliği tarafından bütün müderrisler zerine Beyazıt, Taksim, Sultanahmet Kanlıkavak mevkiinde 3200 dönüm mer'a ile beş göz manPORTSAİT için de eçya kabul sini yetiştiren hocaların muayibini araş şerefine bir çay ziyafeti verilecek, bu zi meydanlarını ve Taksim abidesi, Sulolunur. tırmağa vakit bulamazdı!» dıra üç sene müddetie kiraya verilecektir. Senelik kirası 480 yafette Muammer Raşit Bey Darülfü tanahmet, Süleymaniye ve Ayasofya Daimî ve serbest müderrislerimiz nunun ıslahatma, barem ve bütçeye camilerini, yeni yapılan mektepleri, lira, kiralamak açık arttırma 14 kânunuevvel 930 pazar 15 te Darülfünunun bugünkü meseleleri hep dair izahat verecektir. Müteakiben Da parkları, müzeleri ve Darülfünunu da dönüp dolaşıp müsait bütçe esasmda rülfünun emini Muammer Raşit Bey, filme çekmeğe başlamıçlardır. Defterdarlıkta ( M 414 ) (CUMHUR1YET) vapuru 25 toplanmaktadır. Maarif Vekâletile temas etmek üzere Şirket mümessili bu cuma günü Be teşrinisani sah akşamı Galata Divanın bulduğu mütevassıt formül yeni bütçeyi hamilen Ankara'ya gidelediye memurlarının refakatlerinde rıhtımından kalkarak ZongulGeçen perşembe günkü Darülfünun cektir. camilerî gezmiştir. Bundan sonra di • dak, tnebolu, Sinop, Samsun ğer bir cuma günü de minarelerden Giresun, Trabzon, Rize'ye yükselen esselât ve ezan seslerini ve gidecek ve dönüşte Sürme • caminîn birinde cuma namazı ile hut1. Boğaziçi'nde Paşabahçesi'nde Çınar caddesinde 8 ve 9 No. ne, Trabzon, Görele, Gireson beyi de seslî olarak filme almak îçin haneler. Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu İktisat müdiriyetinden müsaade iste2 . Mahmutpasa'da cami havhsında 1723 No. dükkân. Madam Hege, Mösyö İskarçelli, M. Avo miştir. ( Birinci sahifeden mabait ) Zonguldağ'a uğrıyarak gele liv. M. Bravn. 3 . Uzunçarşı'da Dökmeciler'de 69 No. dükkân. 10 Suzan H. cektir. Bu zevattan 28 teşrinisani cuma ve 11 S. N. H. 4 . Çarşı'da Sahaflar, Bedesten kapısında 22 No. dükkân. 30 teşrinisani pazar günü sabahı mii 12 Ayşe Lutfi H. S. » Keseciler sokağmda 94 No. dükkân. Ayvalık sür'at postası sabakamızda hakemlik etmek lütfünde 13 Müzeyyen Sermet H. bulunmalarım rica ederiz. 6. » Gelincik » 28 ve 24 No. iki dükkân. İş müstacel, vakit dar olduğu îçin bi(MERSİN) vapuru 25 teşrinisa Müsabakalarm .nerede . yapılacağını rinci seçme müsabakası 28 teşrinisani 7. » » » 30 No. dükkân. ni sah 17 de Sirkeci rıhtımından 1930 cuma günü, ikinci son müsabaka da ayrıca ilân edeceğiz. Ânkara 23 (Telefonla) Konya 8. Beyazıt'ta Eminbey, Dibekli mektebi altında 13 No. dükkân. 'ilkarak Gelibolu, C?nakkale. iki gün sonra, 30 teşrinisani 1930 pazar Müsabaka programı Valisinin tekaüde sevk, Adana Vali 9. Aksaray'da Çakırağa,Davutpaşa caddesinde 2127No.Dükkân günü îcra edilecektir. Küçükkuyu, Edremit, BürhaniBurada yapüacak müsabakanın progra sinin Vekâlet emrine alınacağı ve İsArzu edenler, bugünden itibaren ida mını aşağıya aynen yazıyoruz: ye, Ayvalığ'a gidecek ve dönüşte 10. Nişantaşı, Muradiye, Kâğıthane caddesinde 53 No. dükkân. tanbul Valisi Muhittin Beyin tebdili rehanemize telefonla, mektupla veya 1 Türkiye Cumhuriyeü tebaasından muhtemel bulunduğu hakkındaki hamezkur iskelelerle birlikte Al 11. Rumelihisarı'nda Kemalettin mahallesinde Türbe sokağmda bizzat müracaat ederek müsabakaya bütün güzel sesli kız ve kadmlar müsababerleri Dahiliye müsteşarı Hilmi Beytınoluğ'a uğrıyarak gelecektir. No. 46 No. dükkânın nısıf hissesi. kaydedilebilirler. Arzu edenlerin birer re kaya iştirak edebüirler. den sordum: Azimette Gelibolu için yük asimlerini de göndermelerini rica ederiz. 2 Müsabakaya girmek istiyenler 12. Yenicami Havhsında 1357 No. ardıye. İstiyenler bizim hesabımıza Beyoğlu'nda 27 teşrinisa7ii 1930 akşamı saat yediye « Kat'iyyen bunların aslı yoktur. l'.rımaz. 13. Bahçekapı'da Hidayet camii tahtında 21 No. ardıye. Foto Süreyya ile Foto Femina'ya resim kadar isimlerini kaydettirmelidirler. Tekzip ediniz» demiştir. 14. Şişli'de Mecidiye köyünde 911 No. garaj. Ierini çektirebilirler. Yalnız güzellik mü Bunun için matbaamıza ya bizzat yahut sabakasile karışmamak için, fotografçı ta bir mektupla müracaat etmek kâfidir. Silâh kaçakçılığı tahkikatı 15. Çakmakçılar'da Valide hanı 1 inci Kemerde 9 No. oda. lara resimlerin ses müsabakası için çı mektup gönderenlerden isimlerini ve adres Ankara 23 (Telefonla) İstanbul 16. » Büyük Yeni han alt katta 5 No. oda. karıldığraı söylemelerini rica edeıiz. lerini sarih surette yazmalarınt rica ederiz. gümrüklerinde yapılan kaçakcılığa daKARADENÎZ POSTASI Müsabakaya girenlerden arzu edenle3 Müsabakaya iştirak için isimlerini ir tahkikata ehemmiyetle devam edil17. Çenberlitaş'ta Vezir hanı alt katında 56 No. oda. rin isimlerini nami müstearla da neşre kaydettirenlerin 28 teşrinisani günü nerede mektedir. 18. Bayezit'ta Kaşıkcılar kapısında 9 No. dükkân. deriz. Fakat, mahfuz kalmak üzere, bi ve saat kaçta müsabakaya girecekleri ayrıTicaret muahedeleri 19. Üsküdar'da Mirahır mahallesinde 7 No. dükkân. ze çok sarih isim ve adres verilmelidir, ca ilân edilecektir. günü akşamı 18 de Sirkeci rıhmüzakeresi 20. Küçükçamlıca'da Mecidiye mahallesinde, Faikbey sokağmda ki icabmda mektupla davet kabil ol 4 Müsabakaya girenler, kendi intihap tımından hareketle ( Zonguldak, Ankara 23 (Telefonla) Danimarka, sun. ettikleri iki ve azaml üç şarkı ile bir de klâ17 No. dükkân. Mısır, Çekoslovakya, Rusya ile ticaret İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Müsabaka Garp musikisi üzerinden sik parçayı teganni edeceklerdir. 2 1 . Tahtakale'de Rüstempaşa mahallesinde Papazzade sokağınicra edilecektir. 5 Hakem heyeti, müsabakaya girenler muahedesi miizakeratına yakında başTrabzon, Sürmene ve Rize) iskelelanacaktır. da 12 No. mağaza. arasından en güzel sesli altı hanımı seçeMühim bir nokta lerine azimet ve avdet edecektir. cek ve bunlar arasında son bir müsabaka 22. Mahmutpasa'da Saatçiler sokağmda Çuhacı hanı ittisalinde Müsabakaya iştirak eden sesi güzel lerdir. Taîsilât için Sirkeci'de Yelkenci hanımların her biri kendi istediği par yapılacakhr. İğnecihasan camii mahalli. 9 Ses Kraliçesi 8 kânunuevvelde Nis'te 6 Bu son müsabaka Z0 teşrinisani günü yapılacak müsabakaya iştirak edecektir. çaları okuyacağı için piyanoda kendisiHanmda kâin acentasına müracaat Müddeti müzayede : 24 Teşrinisani 930 dan 17 Kânunuevvel 930 ne refakat edecek zatı da şimdiden bul yapılıp bitecek ve birindliği kazanan kız 10 Bu müsabakada Türkiye Ses KraTel. Istanbul 1515 Carşamba günü. ması ve müsabaka günleri beraber ge veya kadma liçesi birinci çıkarsa 25,000 frank mükâfat tirmesi lâzımdır. Balâda muharrer emlâk kiraya verileceğinden müzayedeye vazoalacaktır. Türkiye Ses Kraliçesi Hakem Heyeti Unvanı verilecektir. 11 Kraliçe ile diğer güzel sesli hanımlar, lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuMüsabakamızın Hakem Heyeti atideki 7 Ses Kraliçesinden maada diğer beşsesli Jilimlerde şarkı söylemek istedikleri na kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzazevattan mürekkeptir: güzel sesli hanımın da Paris'e davet edil takdirde üç sene müddetle Nicaea füm ve Cumadan m ada günlede yedeye iştirak etmek üzere îstanbul Evkaf Müdürlüğünde Vakıf Konservatuvar Müdürü Yusuf Ziya B., meleri muhtemeldir. Bu takdirde seslerini Apollon film müesseselerini tercih edeceköğleaensonra saat (24) te Konservatnvar muallimlerinden Cemal filme çektirmek üzere Paris'e gideceklerdir. lerdir. Akarlar Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. İstanbul'de Divan Yolu'nda Reşit B., Seyfettin Asaf B., Sezai Asaf B., 8 Gerek Ses Kraliçesi, gerek diğerleri 12 Nis'teki beynelmilel müsabakalarm Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak isteyenler bu Matmazel Rozental, M. Taleriko, Mes'ut nin filme çekilen sesleri, sesli filim yapmak Hakem heyetinde müsabalcaya iştirak eden 118 numaralı hususî kabinesinde hastalarinı kabul eder. müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporCemil Bey, İzzet Nezih Bey, Musa Sürey hususunda muvafık görüldüğü takdirde güzel sesli kadınlann mensup oldukları milTeleton l?tanbul 939 ga Bey, Radyo müdürü Hayrettia Bey, Milletler §arkuı filminde jarkı töyliyecek letler namına biter hakem btduntKaktır. i larını görebilirler. MILLÎ SİNEMADA ASFALT edilmektedir. BE ŞEREFLİ DARBE I a .ndan Q P E R A S İ N E M A S I N D A Darülbedayi temsilleri İSTANBUL 8ELE0İYESİ VENEDIR TACIRİ | | | I Halk Tasdik ve Teyit Etmektedir k i : ERNEMAN GERZ ERNEMAN GCERZ Müttehit Fabrikalar Müttehit Fabrikalar ERNEMANN II Seyrisefain Şehrin manzaraları filme almıyor PİRE İSKENDERİYE POSTASI Millet tiyatrosunda Ferah Sinemada Taleli Tot Defterdarlık ilân 1 an TRABZON BİRİNCİ POSTASI Vakıf Akarlar Müdürlüğünden: MÜZAYEDEYE VAZOLUNAN EMLÂK Türkiya Ses Kaaliçesi Valilerin tebdili haberi asılsız Yelkenci Vapurlan Vatan carşamba Doktor Hafız Cemal

Bu sayıdan diğer sayfalar: