19 Aralık 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

19 Aralık 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhmiyet = 19 Kânunuevvel 1930 Gazi Hz. nin ziyaretleri Dün Şehir Meclisini, Vilâyeti, Fırkayı ve Türk Ocağını gezdiler teklif ve kendilerinin müsaadelerini ( Birinci sahtfeden mâbait ) rica ediyorum.» cânı vilâyet tarafından karşılanmış Bu teklif te alkıslarla kabul edil • ardır. dikten sonra celte on dakika tatil e Vilâyette Gazi'ye arzedilen diimiştir. şikâyetler Gazi Hz., samiin mevkiinden kalkaGazi Hz., Vali Beyle Vilâyet ma rak salona gelmişler ve Sadettin Ferit taminda 10 dakika kadar konuşmu* Beyin elini sıkarak hissiyatlarını şu ar Vilâyet isleri hakkında malumat sözlerle .hulâsa buyurmuşlardır: ılmışlardır. Vilâyet makamından dı İstanbul halkını temril eden *rı çıktıkları zaman kendileri bir »k ashabı mesalih ile karşılaşmışlar bu heytin araaında bulunmakla Sehir ve memleket haberleri JL Klâyn âuryŞâıdiferlerimiz ne diyor: Yeni hatlar Türkiye'nin iktisadî inkişafı için pek lüzumludur Oeçenlerde şehrimizde ve İzmir'de iktisadî vaziyet hakkında tetkikat icra ettikten sonra Avrupa'ya giden Müttehldei Amerika Ticaret müsteşan M. Julius Klâyn Paris'te bulundu&u sırada Enformasyon gazetesin* Türkiye'nin iktisadî vaziyeti hakkında şu beyanatta bulun muştur: < Filvaki Türkiye'de yeniden inşa edilen şimendifer hatları pek müstacel bir ihtiyacın mahsulü değildir. Fakat bu hatlar henüz iptidaî nakil vasıtalarına malik olan bu nıemleketin iktisadî inkişafı için pek lüzumludur. Yeni şimendifer hatlarının malî ciheti temin edlldikten sonra bunlann inşasının müessef neticeler ievlit edeceğine ihtimal vermiyorum. Bu son nokta ve ayni zamanda Türkiye'nin tediye kabiliyeti tetkikatım mevzuuna dahil olmadığından bu hususta bir hüküm veremem. Son zamanlayÖR sık sık bahsedilen sanayileştirilmek mes'elesi, henüz gayrimuayyen bir za man için garbî Avrupa ve Müttehidei Amerika'nın cezyedarı kalacak olan Tüakiye*nin iktisadî ihtiyacma kifayet etmekten pek uzaktır. Bu nokta, az çok bütün Balkan memleketlerine teşmll edilebilir. Bizim henüz Türkiye ile bir ticaret muahedemiz yoktur. Fakat Romanya, Bul garistan. Yugoslâvya ve Yunanistanla mevcut muahedeler bu memleketle ticarî münasebatı hali tabiide bulundor* mağa kâfidir.» M. Klâyn bundan sonra ziraî istihsa lâtın fazlahğı dolayısile parası düşkün olan Balkan memleketlerinin, Ameti ka'da eşya fiatlarınm binnisbe yüksek olması dolayısile Amerika için mühlm bir müşteri olamıyacaklarını söylemiş tir> Şehir Meclisinde Bir şehir rehberi vücude getirilecek Muayene edilecek esnaftn şikâyetleri uzun müzakeratı mucip oldu Umumi şehir meclisi dün reis vekili Sadettin Ferit Beyin riyasetinde toplanarak müzakeratma devam etmiştir. Oeçen celsenin bütçeye ait zabıtları tashihen kabul edildikten sonra gelen evrak okunmuş bazıları kabul ve bazılan da encümenlere havale edilmiştir. Geçen celsede azadan Tevfik Amir Bey veni sokak isimleri icin bir rehber yaoılmasını teklif etmisti. Dünkü celsede de mektuDcu Osman Bey bu hususta «u izahatı vermiştir: « Filhakika sokak isimleri deŞişince cok müşkülâta maruz kalmdı. Hergün oolisler. mübaşirler ve maliye memurları ve bilhassa itfaiye çok mü$külât "ekmektedir. Biz bunun icin her medeni sehirde oldu?u gibi bir harita ile rehber vapacağız. Bunun için tahsisata lüzum vardır. Müsaade ederseniz nümerataj tahsisatı ile bu isi yapalım ve hazlrana kadar tabedilecek bir hale getirelim. O zaman tab'ı tahsisatını heyeti aliyeniz den talep ederiz.» Azadan Avni Bey şimdilik ufak bir cetvel yapılmasını teklif etmiş ise de bunun bir işe yaramıyacağı söylenmiş ve Oeman Beyin teklifi kabul edilmiştir. Vitriı\ müsabakası çok iyj netice verdi Halk 65 mağaza için 30 bin rey atnrştır. Jüri kazananlan pazarjtesi seçecek . Milli İktieat ve Tasarruf cemiyeti ta miştir. rafından hazırlanan iktisat haftası; dün Vitrinlere ait reyler, cumartesi günü akşam hitam bulmuştur. Bu münasebet tasnif edilecek ve en fazla rey alan vitle yapılan tasarruf propagandaları çok rinler tesbit olunacaktır. iyi bir intiba bırakmış ve halktan bir çok En güzel vitrinlerden birinci ve ikinci kimseler de İş Bankasının tasarruf gelenlerin intihabına da, önümüzdeki kumbaralarından almışlardır. pazartesi günü saat (10) da baslanacakSon bir hafta zarfmda yerli mallar tır. Birinci, ikinci gelen ticarethanelere pazarı ile, diğer yerli malı satan ve vit birinci ve ikinci unvanı verile rin yapan ticarethanelerde de oldukça rek, ayrıca millî iktisat ve tasarruf ceiyi satışlar yapılmış ve halk yerli mal myeti tarafından birer diploma ve taklarına rağbet göstermiştir. tirname hediye edilecektir. İntihap neVitrin müsabakasmda vitrinleri tetkik ticesinde birinci ve lkinciliği kazandıgı eden juri heyeti dün de Kadıköy, Be anlaşılan vitrinlere rey vermis olan halk yoğlu ve İstanbul cihetlerinde vitrinleri arasında da, pazartesiden sonra kur'a gezerek tetkik etmiştir. Heyet müçtemi cekilerek, mükâfatlar tevzi edilecektir. an veya münferiden tetkikat yapmıştır. Bu mükâfatlara tahsis edilmek üzere, Tasarruf haftasınm bitmesi ile vitrinle muhtelif ticarethaneler tarafından 600 rin tetkiki de dün akşam nihayet bul kadar muhtelif hediyeler verilmiştir. muştur. Vehbi B. in bir teklifi Şehrimizde (60) kadar ticarethanede Ticaret Odası kâtibi umumisi Vehbi güzel vitrinler yapılmış ve bunlardan Bey tarafından vitrin müsabaka heyetiİs Bankasının Beyoğlu'nda yaptığı kum ne bir teklif yapılmıştır. Vehbi Bey. Kapara vitrini ile Ethem Pertsv, Psalti, dıköy, Beyoğlu ve İstanbul ijin ayrı biOlyon ve Oaleri dö mobil müeaaeaeleri rer vitrin seçilmesini bunların arasında nin vitrinleri de nazari dikkati celbet Kadıköy, Beyoğlu ve İstanbul birinci ve miştir. İktisat haftasına ve vitrin mü ikincileri intihap edlimesini. bundan sabakasına bilhassa halk ta büyük bir sonra da bu üçünün arasından bir İsrağbet ve alâka göstermiştir. Vitrin in tanbul birincisi ve ikincisi intihap ediltihabı hakkında halk tarafından veirlen mesini teklif eylemiştir. reyler, dün akşama kadar otuz binl geç ' Bu tekllf tasvip edllmiatir. Tasarfcuf baftası bitti çoh mütehassis olduğumu ve bu hr. dunlardan biri Müşarünileyh Hz. hissiyatımın vesaiti münasibe ile 16 aldığı evin tapusu verJlmediğinden halka beyamm rica ederim.» Gazi Hz., müteakiben azayı selâmiikâyet etmiştir. Gazi Hz. keyfiyeti /ali muavini Fazlı Reyden sormuş lıyarak salondan müfarakat etmişlerardır. Fazlı Bey, son Türk Yunan i dir. Reisicumhur Hz., Belediyeden ay ilâfnamesi mucibince bu kabil emlâken blr kısmının iadesi ihtimaline meb rılırken binanın önünde bîriken halk ıl tapularının veriimemesi emrfdUdi tarafından şiddetli alkışlar ve tezahüfltti sövlemi^ir. Bir erkek muhacîr rat ile teşyi edilmişlerdrr. nfibadîl olduiu halde kendisine em Halk Fırkasında âk verilmediirini söylemiş, Gazi Hz. Büyük MUnci, Belediyeden sonra arafmdan «ual«» rnaruz kalırtca ev al C. H. Fırkası İstanbul Vilâyet merke•hğını, fakat cok ufak olduğunu itiraf zini ziyaret buyurmuşlar, Ali Bey (Afyon), Hüseyin (fstanbul), Cev Btmif. Gazi Hz' *seftin Karaferve'deki Ttin bundan çok büvük mü idi?» Di« det Kerim Beyler ve Hüsamettin Pş. p« sormuş ve «evet büyüktü • cevabını ile firkanm kaza hey'etleri reisleri tarafından karşılanmıslardır. »Imutır. Bir hantm, aldığı evin nı*f»nın istirGazî Hz., fırka binasının üst kat saJat edildlğinden sikftyet etmiştir. Bu lonuna çıkmışlardır. Orada kendilerisrin on B«ş odalı olduğu cihetle di?er ne firkanın kaza hey'eti idareleri namuhachlerin de Utifadesi için nısfı hiye ve ocak reisleri birer birer tak • dim edilmiştir. nitt htirdat ediM'^i «hlasılmıştır. ReUicumhur Hz., iskân rmıamelâh Reisicumhur Hz., fırkada bir saat bakkında irflhat i«t««mislerdir. Fazlı kadar kahmşlar, kahve içmisler ve ABflyin verdl»! lgah<ıta nazaran, İstan li Beyden firkanın faaliyeti hakkında btll'da mUbadH emlâki yok gibidir. malumat almışlardır. Gazi Hz. fırka M^acirler i«e İstanbul'da etnl&k al teşkilftt hey'eti azasile ayrı ayrı go mak istemektedHer. Bunlann bhr rüşmüşlerdir. kısmına Hrarî ernl&ki verilmiştir. FaBtiyük HalAskâr, fırkadan aynlır • kat hepsini tatmin kabi! olamamıştır. ken orada toplanan halk tarafından Taşrftda mal altnak istememektedir alkışlanmışlar ve müteakiben Türk Oler. Şlkâyet edenler, geç müracaat e cağını şereflendirmişler ve Ocakhlar E»ki harflerle ders vferen bir hoca Maniaa"nın Tepecik köyünde eski harf denl«r ve binaenaleyh burada kendi atrafından istikbal «dilmialerdir. lerle tedrisatta bulunan muaUim İsmail leritte mal kalmıyanlardır. Gtad Hz. Ocahta oğlu Ömer Efendi tevkif edilmiştir. Şimdiye kadar mutlaka İstanbul'da Reisicumhur Hz., etraflarmda top malalmak istiyen mübadil bir hanım lanan Ocaklı gen«lere hitaben şu söz • kütüpanesini gezdikten sonra Ocak bu izahatı müteakip Gazi Hz. ne hi leri söylemişlerdir: tan müfarakat buyurmuşlardır. taben «mademki emredtyorsunua, ben « Son seyahatim esnasında riya HalkjF'ırkası Beyazıl ve'tauh ^ de Auadojju'ya giderek orada<m«I ala rtjfettigint bütün dcaktarda; beAi çtfk nahiyeleri merkezinde^ fcağıfn» Demisth. meranun «d«n bir faaKyete, h\t eanBüyÜk MdncSrMMrft,tifİe>ŞeW Başka bir hanım, ilk mektep tale lılığa tesadüf ettim. Bilhassa Türk Odebaşı'ndaki Letafet apartımanını beainden bulunan altı çocuğunun mec caklarının bulundukları merkezlerde teşrif etmişler ve 18 i 10 geçeye kadar ant leylî olarak mektebe yerleştiril faydalı bir takım hizmetlerle halk üorada kalarak firkanın Beyazıt ve Faetini istirham etmiştir. zerinde çok nriîsait bir tesir bıraktıktih kaza ve nahiyeleri reis ve idare Gasi Hx., Fazlı Bey tarafından ve larına şahH oldum. Şimdi burada görheyetleri azasile hasbıhalde bulun rilen izahatı dinledikten sonra: düğüm gibi milletin bir çok güside muşlardır. « Görülüyor ki rnuamelât doğru münevverleri Türk Ocaklarmda top Alkışlar arasında Letafet apartı dur. Fakat siz bir defa daha bunlann lanmışlardır. Sizi böyle etrafımda görmanmdan da ayrılan Reisicumhur Hz., müraeaatlarını gözden çeçirîni*.» De dügüm bu anda son seyahatimin di Beyazıt Türbe Ankara caddesi taişlerdir. Bu »ırada bir Ermeni ka ğer hatıralaruu da zihnimde uyandı Köprü Topane tarikile Dolmabahçe idını kendisi firarî olmadtğı halde e • ran Türk Ocaklarının faaliyetmden sarayına avdet buyurmuşlardır. vinin alındığmdan şikâyet etmiştir; duyduğum derin memnuniyeti ifade Gazi Hz. bu akşam Trakya'ya Failı Bey izahat vermiş, bu kadmın etmekle çok mütehassisim.» teşrif ediyorlar '«racaat ederek firarî olmadığını Gazi Hz. ne bundan sonra çay ik söylediğini, evinin iadesi için kanunen ram edilmiştir. Reisicumhur Hz. bu Sevgili Reisicumhurumuz, bu ak Devlet Şurasına müracaat etmesi lâ sırada tekrar gençlere hitap ederek şam hususî trenle refakatlerinde muzım geleceğini ve silsilei muameleye kendilerini şu söılerle irşat etmişler tat zevat bulundukları halde Kırklatevfikan evrakın Şurayi Devlete gön dir: reli'ne hareket buyuracaklar, oradan derilip karar neticesi gelir, gelmez « Siz miiliyetçi zümre, halkla ko Edirne'yi şereflendirecekler ve Trakkendisine tebliğ edileceğini söylemiş nuştuğunuz vakit yüksek sesle söy • ya seyahatini müteakip tekrar şehrilir. lemeği unutmaymiB. Yüksek ses bir mize avdet eyliyeceklerdir. MüteakiAnadolu seyahatlerine Gazi Hz., miiteakiben Vilâyet kapı imanın ifadesl olduğu vakit tesir yap ben Garbî başlıyacaklardır. sında toplanmış halkın şiddetli alkış maktan hali kalmaz. Yolunda çalıştığunız büyük mef tarı arasında otomobillerine binerek Ajannn tebliği kureyi halkın kalbinde bir fikir ha* «vrılmtşlardır. tstanbul 18 (A.A.) Reisicnmhur Hz. Belediyede ve Şehir Meclisinde Hnden bir his haline getirmelisiniz. bugün öğleden sonra, Kolordu Kuman Gazi Hz., Vilâyetten sonra Beledi Demokrasinin ne olduğunu halka an danlığını, Vüiyeti. Belediyeyi. C. H. Fırkasını ve Türkocağını ziyaret etmişler yeyi teşrif buyurmuşlar re Vilâyetten latmak, madde madde izah etmek lâzımdır. Cumhuriyeti, onun icabatmı dir. bira* evvel ayrılan Vali ve Belediye Belediyeyi teşriflerinde Şehir Meclisi reist Muhittin Bey ve Belediye erkânı yüksek sesle anlatınız. Onlara Cumhuriyet prensiplerini sevdirinit. Bunu içtima halinde idi. Gazi Hz. içtima salotarafından karşılanmıslardır. nuna şirerek samiin sıralannda mdza Reisicumhur Hz., Belediyede hali kalplere yerleştirmek için hiç bir fır keratı dinlemişlerdir. Celsenin nihaye îçtimada bulunan umuır.î Sehir Mecli satı ihmal etmiyiniz. Ayrılmadan ev yetlerine doğru reis Sadettin B. ayağa sini teşrif ederek samiin locasmda vel bir daha tekrar ediyorum. Sizin kalkarak şu kısa nutku söyledi: gaaetecüer sırasındaki kanapeye o gibi bir takım ihtisas şubelerine men«Efendiler. büyük Jıalâskâr ve münciturmuşlar ve müzakeratı takip buyur sup güzide münevverlerimizi karşım mizin meelisimizi huzurlarile sereflen da toplu görmekten ziyadesile mem dirmesi bu celseye tarihî bir kıymet vermunlardır. nunum. Size kalbimde bu hissi mem dirmiştr. Temsil ettiğimiz İstanbul halMeelis azası, Gazi Hz. ni kaimen ve nuniyet olduğu halde veda ediyorum.» kının bu yüksek alâkaya karşı hissiyatı şiddetli alkıslarla karşılamışlardir. Mü tarimkâranesini alenen izhar etmekle Türkocafı Reisi Dr. Fethi B. Gazi bahtiyar olduğumu kaydeder ve huzurlateakiben müzakerata devam edilmiş tir. Biiyük Gazi, sonuna kadar müza Hz. nin bu sözlerine cevap vererek rile geçen müzakeratın bir hatırai mlnkeratı dikkatle takip buyurmuşlardır. dedi ki: nettari olarak tesbitini teklif eylerim eMiizakerattan sonra celseye rivaset « Büyük Reisimiz Ocağımıza gel fendim.» eden birinci reis vekili Sadettin Ferit mekle mesaimizde bizi teşvik etmiş Bu teklif. şiddetli alkıslarla kabul eBev avağa kalkarak demiştir ki: oldunuz. Bize yeni bir kuvvet verdi dilmiş ve halk mümessilleri milli reisi nîz. Zaten kalpleri daima sizinle be derin hürmetlerle selâmlanjışlardır. «Muhterem arkadaşlar. Celsenin hitamından sonra, Reisicumhuzurunuzda Bupiin İstanbul halkını temsil eden raber olan, ocakhlar. hur Hz. salona gitmisler ve reise hitaben Mfclisi umumî en miihim. mes'ut ve her 2aman duydukları muhabbeti ve şu beyanatta bulunmuslardır: Halâskârımız, Büyük Müncimiz ve Tiinnettarlığı doğrudan doğruya size « Şehir Meclisinde geçVdlğim 10 daBüyük Gazimiz İstanbul halkını tem arzetmeği imkân buldukları için son kika çok faydalı oldu. Hakkımda halk sil eden hey'etimizi tarihî ziyaretlerile derece mes'utturlar.> mümessillerinin göstermiş olduğu hissişereflendirdiler. Bu şeref doğrudan Reisicumhur Hz. bilâhare salona yata beyanı tesekkür eyler ve tahassüdoğruya milmessili bulunduğumuz çıkmışlar ve bütün ocakhlarla birlikte satımm münasip suretle müekkillerimiz halka aittir. Bunun bu suretle kabu foto^raflarınm çekilmesine müsaade oîan muhterem h^'ka iblâğını rica ederim.» lünii ve hissiyatı tazimkârane ve min etmişlerdir. Bilâhare sereflerine bir Türkocağında çay içerek gençlerle konettaranemizin Gazi Hz. ne arz ve tay tertip edilmiştir. Gazi Hz.; Ocanuşmuşlar, milli mefkuremizi halk aratakdimini teklif ediyorum.» <?ın, harpten evvel ve harpten sonraki sına yaymağa çalısmak vazifesinin bilBu sözler uzun ve sürekli alkış aza adedini sormuslar ve Ocağın me hassa gençlere ve ocakhlara ait oldu Iarla kar.<ülandı. Azalar ayaga kal saisi hakkında Dr. Fethi Beyden iza ğundan bahisle kıymetli irşadatta bu lunmuşlardır. karak teklifi alkıslarla kabul ettiler. Vıat almışlardır. Gazi Hz., C. H. Fırkası merkezinde, Bunun üzerine Sadettin Ferit Bey Bilâhare Ocakta Almanca ve Franşu teklifi de dermeyan etti: sızca dersaneleri gezmişlerdh. Tale Sehzadebaşı'rda Letafet apartımanm daki Beyazıt kaza ocağmda fırka azala* Bu tarihî ve kıymettar celeenin Seyî imtihan ederek aldıkları cevaprile hasbıhalde bulunmuşlar ve saat «abıtlarını güzel bir yazı ile yazdıra lardan son derece memnun olmuşlar 19,30 da Dolmabahçeye avdet etmiş rak levha hallnde «alonumuza talikînî dir. Gazi Hz. Ocağın dispanserini, lerdir. Etnafın sıhhî muayeneıi 3 Aylıklar Tevziat cumartesi günü başlıyor tstanbol Zat Maaşları MuhasebeciliJ |?inden: 1 Mütekaidin, Eytam ve EramilinJ Ikânunuevvel 930 İla 931 maaşlarınınf bilumum şuabatça tediyesine başla ] inaeaktır. 2 Maaslar numara sırasile tediyel jPdileceğinden yünü gelmedikee kimj 'senin beybude müracaat etmemesi, 3 Maaş almağa müracaat eden xai 'tm letlmat mevkil ne olursa olsun nu\ mara almağa ve sırasını beklemeğe] Imecburdur. Bu seferki maaşlar on iki aylıkj Ikesirle beraber oldoğa halde verile | ceğinden geçen seferkine nazaranl ıher maaş sahibi cüzdanındaki kesrei İşöre fazla alacaktır. Noksan alanların derhal muhasebecillğe müracaat et, Imeleri. Bir salkım iizüm Osman'ı öldüren bekçi ne diyor? Bağ bekçiâi Ahmet, atker Osmanı öldürdağünü inkâr ediyor Ağırceza mehkemesi dün vahşiyane bir gekilde ika edilen bir katil davasının muhakemesine başlamıştır. Bu davada maznun Darica'da bahçıvan Karaars lan'ın bağmda bekçilik eden Trabulust«Aip*hrAttmet fttninöe ftirisidtr. Ölen de Osmah ismfadebiraBkerdir. •,;>«•> t^vTaiî/ daraya gÖTe, asker Osman, Karaarslanın bağından geçerken üzümlere imrenmiş, bir salkım üzüm kopararak yemeğe başlamıştır. Osman'ın üzüm kopardığını gören bekçi Ahmet. hemen Osman'ın üzerine atılmış, elinden üzümü alarak tokat atmağa başlamıştır. Osman bu vahşiyane muameleden korkmuş, bir salkım üzüm için bu kadar kötü sözlere lüzum olmadığını söylemiş, eğer bağdan bir salkım üzüm koparmak Tediye günleri Kânunuevvelin 20, 22, 24, 27 i n ^ büyük bir günah ise bunun için bir lira günleri kadınlara: 21, 23, 25 ve 28 i n c i i vereceğini söylemiştir. Hain bekçi, Os man'ın bu sözlerine, tüfeğine bir kur ihıleri erkeklere t a h s i s edilmiştir. şun yerleştirmekle cevap vermiş, vaziyetin nezaket ve vahamet kesbettiğini gören asker Osman, hemen para çantasını Köprüniin bir dubası delindi çıkararak bekçinin eline bir lira vermiş Karaköy köprüsünün Eminönü cihetindeki kendisine bir fenalık yapmamasını rica vapurların yanaştığı eski duba, mütemadi. etmiştir. yen vapurların çarpması yüzünden hasara Bekçi buna rağmen Osman'a sövüp uğramış, son yağan yağmurlardan da su almıs ve delinmiştir. Bu yüzden köprü, 30 saymağa başlamış ve zavallı askerin yalsantimetre kadar çökmüş, dün sabah halk varmalarına kulak asmıyarak Osman'ı korku ile dubanın bulunduğu yeri geçebil bir kurşunla yere sermiştir. miştir. Tramvaylar da çökük kısmı, zıplıyaKatil, dünkü muhakeme esnasında rak az sür'atle geçebilmektWirler. Köprüler Mühendisliği, ciddî bii' tehlike bütün bunları inkâr etmiş, cinayetin olmadığını temin etmektedir. Delinen du kat'iyyen kendi tarafından yapümadığıbanm suyu boşatılmıştır. kızakta tamirde nı büyük bir soguk kanlılıkla iddia ey [Kısmı mahsusumuzda görüleceği übulunan diğer bir duba ile değiştirilecektir. lemiştir. zere bu sırada Gazi Hz. meclise teşrif Hâdiaeye şahit olanların celbi için mu buyurmuşlar ve samiin mevkiine oturhakeme talik edilmiştir. muslardır.] Memurin teavün sandığı teşkil Reis Sadettin Bey muayene müddetlnî 20 sene hapte tahvil edilen idam ediliyor şimdilik taksirine imkân olmadığını bikararı naenaleyh mes'elenin makama havale Vali ve Belediye Reisi Muhittin B. in Unkapam'nda zebze hâlinde kabzimal edilmesini ve oraca derpiş olunacağını teşebbüsile bütün memurlann iştirakile Selâmi ve Rıza isminde iki kardeşi öl söylemiş ve teklif kabul edilmiştir. teşkil edilecek memurin teavün sandığı düren ve Ağırceza mahkemesi tarafınmüessislerl bugün öğleden sonra bele Sadettin Ferit Bey bundan sonra Gazi dan evvelce idama mahkum edilen Ar diyede Meclisi umumi salonunda ilk içnavut Sabri hakkındaki karar Tenıyiz Hz. hakkındaki tekliflerini izah ettikten timalarmı aktedeceklerdir. Bu içtimada mahkemesi tarafından nakzedilmiş. mu sonra birinci celseye nihayet verilmiştir. sandığın teşkili için lâzım gelen esasat İknci celse ancak (1) ekseriyetle ve hakemeye yeniden başlanmıştı. tesbit edilecektir. (35) aza ile toplanmıştır. Bu celsede Sabrinin muhakemesi hitam bulmuş, Maarif encümeninin ameli hayat mekdün karar tefhim edilreiştir. Bu karara tepleri hakkındaki raporu okunacaktı. çöre, Sabri'nih, Rızayı yalnız başına öl Fakat iktisat encümeninin de bu hususHukuk Talebe Cemiyeti Hukuk Talebe Cemiyeti idare heyeti dürdü6;ü. Selâmi'yi de Fettah ile müşte daki raporile beraber müzakere edilmesl azaları dün içtima ederek reisliğe son sı reken öldürdükleri anlaşıldığından maz münasip görüldüğünden müzakere talik nıftan Hıfzı. reis vekilliğine son sınıftan nun ceman yekun 20 sene hapse. altı bin edilmiş ve cumartesi günü tekrar topEkrem Şükrü. kâtibi umumiliğe Rıza Pa lira tazminata mahkum edilmiş, idam lanmak üzere içtimaa nihayet verilmişruk. idare müdürlüğüne birinci sınıftan cezasından vakasını kurtarmıştır. tir. Hicabi. veznedarlığa birinci sınıftan Lutfl. Cumartesi gününe kadar diğer encüeğlence kalemine birinci smıftfcn Pethi Nöbetçi eczanelerden bekle menlerdeki evrak ta çıkarılacaktır. KaBeyleri intihap etmişlerdir. bil olursa meclis cumartesi, olmazsa panen bu mu? Hukuk talebesinin Atina seyahati zar günü şubata kadar tatili mesai edeGeceleri eczanelerden nöbetci koymak Hukuk Fakültesi talebesi Atina seyahati cektir. hazırlıklarım ikmal etmek üzeredir. Altmış usulü, sadece onlarm şahsî istifadesi için kişilik bir kafile kânunusani iptidalarında değil, içtimaî yardım esasile konmuştur (Ege> vapurile Atina'ya hareket edecekler Nöbetçi kalan her eczane, umumî bir dir. Talebenin İzmir'e uğramalan. avdetle hastahane gibi müracaat edenlerin ihrinde de Selânik'te bir kaç gün kalmalan tiyacına kanunen memur olmasa damuhtemeldir. mecburiyetindedir. Atina gazeteleri bu seyahatten ehemmi hi hizmet. etmek yetle bahsetmekte ve Darülfünunlanmızı Böyle olmasaydı ilâç satan bu yerleri beklediklerini yazmaktadırlar. attar dükkânmdan tefrik için bir sebep kalmazdı. Halbuki nöbetçi kalip ta gece gelen Âli lktis&t Meclisi müşterisine metelik bile vermiyen eczaAnkara'da İktisat Mecliai Âliai müzaJte neler vardır. Nitekim dün gece âcil bir ratuıa iştirak eden Ticaret Odası umunv vak'aya rajrmen Yemiş'te 81 numaralı kâtibi Vehbi B., şehrimize avdet etmiştir. Kemal Efendi ecZanesi saatlerce açtırı( Mecllsin tetkikatı ile aynca Nurullah Esa Bey de meşgul olmustur. Âli İktisat Mec tamanuştiT. Sıhhiye idaresi yalnız günlisinin hazırladığı raporlar Başvekâlete düzleri mürakabeyi kâfi görmese galiba iyi olacak... takdim edilmiştir. Esnafm iki senede bir yeri ne her sene muayene edilmeleri hakkındaki teklif hakkında Avni Bey derr.iştir ki: Esnaf. biz her sene harç verelim. fakat bizi devair kapılarmda bekletmevin. diyor. Her sene muayene edilmeleri bir çok muamelâta sebebivet veriyor. Sıhhiye Müdürü Neset Osman Bey de bu husueta şu izahatı vermiştir: Şoförler hakkında bizce cereyan eden muamele şudur: Bir şoför kaza yapınca bize gönderiliyor biz sıhhat muavene'si yapıyoruz. Başka eihetler blzi alâkadar etmez. İazet Kâmil Bey Bugünkü heyeti sıhhiye ile şoförlerin iki seneden az ?»manda muayenesine imkân yoktur. Sıhhiye heyetleri teşkil edilirse iyi olur. Gaîip Bahtiyar Bey Bu mes'ele harçlar mes'elesile de alâkadarlardır. eü harçların müzakeresine talik edellm. iki mes'eleyi birlikte tetkik ederiz. Reis Sadettin Ferit Bey Evvelâ tıbben ve fennen muayene müddetini tesbit etmeliyiz. Çünk'ü bu müddetin uzun olduğundan şikâyet ediliyor. Bu do&rudan dosruya slhhati umumiyeyi alâkadar eder. Yoksa varidat mes'elesi değildir. Avni Bey Şoförler; tatbik şekli 8aimanedir. yoksa kararınız mutadır. divorlar. Çünkü vesikaları alınarak gün " erce beklettiriliyorlarmış. Neşet Osman Bey Biz esnafın muayenesini iki kısma ayırıyoruz. Bir kısmı mekulât ve meşrubat satan ve halkla temas eden esnaf ki bunları üç ayda bir muayene ediyoruz. Diğeri de halkın havatile alâkadar olanlar ki bunlar da şoför ve arabacı gibi esnaftır. Bunlar da iki senede bir muayene ediliyorlar. Maamafih esnafın kolaylıkla muayenesi için bazı tedbirler düşünüyoruz. Eacümle esnafın mensup oldukları cemiyetlere muayyen zamanlarda doktorları göndererek orada muayene etmek istiyoruz. Cüzdanlarmı biz alakoymıyoruz.Bir kaba hat yaparlafsa bunları seyrüsefer tnemurları istirdat ediyorlar. Biz hemen muayene yapıp veriyoruz. Yeni belediye kanunu mucibince badema kaptanlar ve kayıkçı gibi esnaf ta muayene edilecektir. Bunun için ayrı t«8kilâta lüzum vardır. Yakında bir proje takdim edeceğiz. Mütehassis etibbadan mürekkep bir muayene komisyonu teşkil edilerek bu esnaf muayene olunacaktır. Çünkü muayene edilecek esnaf 20 blnden 60 bine cıkıyor. İPaşalar, JPaşa zadeler!., ÎEski devrin Vali Pa| t şaları Paşa günü vej l Paşa gecesi Paşa | zadeler...

Aynı gün çıkan diğer gazeteler