15 Şubat 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

15 Şubat 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fa$alar, Yczan: M Tl'RHAN r Cumhuriyet Ş u b a t ..< 1 Sehır ve memleket haberleri Aşmarak yerinden Sirketihayriye Faaliyet tarzı tenkit ediliyor Siyasî icmal Hindistan Müslüman'ları Londra'da toplanan Yuvarlak mas.ı konferansının son gününde Basvekiî Mr. Makdonald Hindistan mes'ele&i hakkında İngiltere hukumetinın nokta: n a z a r l a n n ı ızah eder iken Hindistan'j 42 '•erilecek domıniyon muhtariyetinîn ! Bir çok mağazalar taksitle eşyci Verilen raporda bilet ücretlerinin Müslüman'lann ve dığer akailiyetlerir. B a k ' dedi Sosenin kıvrıldır ı d a m dovduklerinî bilirdi. Lâkin bu j sattıkları halde ahş veriş azâır tenzili lüzumlu görülüyor hııkuku mahfuz kalacağına d^ir temi verl*re b a k . Şu*ada kavnra var, dalı. d a y a k l a r ı n sebepleri m u a y y e n d i . Ya nat verilmesi ş a r t m a bağlı olduğuniı Sehrimizde halkımi7in b p y ? m ha otedc de baska bir bicimsirlik oU A p a r a a l m a k , ya a t l a r ı n a a r p a ve lcer.Şiıketıhayriyenin vazîyeti uınuını\cj tcaydetmişti. Mumaüeyh bu kaydı kon7irli2i faalivetı söze carpmaktadır En hakkmdc hususi tetkikat yapaıi mütehas Jeranstaki Müslüman murahh.TSİannıiî 4tını dort n.'a kald r»alarda k)ir.. dılerıne t a v u k temın etmek ıcın kanı zivacie ih troren kadm ve erkck terzile sıs raporunu Şirticî meclisi idaresinc tcvdi bulursan ^ t . r ,ç, k u l l a m r l a r d ı . H a l b u k , su sert b * , . j d j ! B a y r a n u n t a k a r n ( b ü ü 2 e r i n e b u etmütir. Aldığımız mahîmata «öre l a p o r d a , ı s r a n ü z e r i n e .vapmıştı. Halbuki bu ka\ a r ı m >aat sonrö üc kbvlu ile o a ıkı^lı ve sert sesli a d a m j a n d a r m a <JS" ^jraanr k a d i ı jsirketin istikbaü hakkında cok bedbiaane • W b i l e Hindistan'daki Müsliiman ef vei'PMVe VP 'ÛTMtle 'S beyanı mutalea edilmektedır. Mütehassıs.: i k a n umumiyesı tarafmdan kâfi addekatır, m u h t e s e m vezirin huzurunc'a Iğildi, kılıcı yoktu, tüfek taşımıyord'.ı, ' yapmiyan bir rok maijazDİar dahi bır şirket ışlerinin baştan tanzim edilmesinde • dilmemiştır. M u s l ü m a n l a r İngıltere'nin "ouJunujordu. K ö y l ü l e r d e n ikisi, hr. Itemiz giyimli bir basıbozuktu, fak .t kıJm haikm toptan para verememek: ısrar etmekte ve bugünkü serait icinde siı j tekliflerini kabul edemiyeceklerinl sim ! düsünerek muamelelerini nüz çocuk savılacak biı vaşta ' ! ,oua attınyoıdu. ' ihtinıaîini ketin kazancmı uuıhafa^ada ısrar etmesinı I di kat'i bir lisanla ilân ettiler. ; Yirminci d f ğ n e ğ e doğru k ı v r a n m a ' vcresiyeyp eevirmisler, ve buy<"k tesh: Jcünciisü ve k a t ı r ı n sahibi otuz v tehlikeli görmektedir. Mütehassıs bir taraîj Hindistan'da ekseriyeti teşkil e d e " yapacaklaıını ilan etmıslerdir Bu .ını geçkindi. Çocuklar, bıırunları.ı. ]?& b a s h y a n Bekir. otuzuncu d a r b e d c n tan hayatın ucuzlamakta ve bir taraftan da H i n d u l r k : n ı n u m u m H m t m i ] ! i k o n . herkes bayram eşyasmı taksit kazancın buhran dolayısile azabnakta oliekiyorlar, yırtık ^ömleklerinin veni!.: jsonra inledi ve yalvardı • gresi namı a l t m d a m u n t a z a m siyasî le redarik etmeğe baslamı.ştır duğu bu senelcrde vapur ücretlerinin yuk= '.k sık sümükierini siliyoriardı. BL Tabanını öpeyim a s a . canınıı te.skilâtı vardır. Harbi ıımumivi m ü t e a Bununla beraber M a h m u t p n s a d a ve sekliğine tahammül edilemıyeceâinı ve Bo. . . \uqü iki ^Hni belindeki k u s a ğ a soka y a k m a ' carsıda üc «ene evvelki alıs •en^lerin ğaziçi halkmın vevml kazancımn varısını k »P Ingıltere'nm Turkıye ye karsı ıttı .ak dübünüyordu. Salih Pasa. bolli belirsiz gülüms«'<*i olmarîışırdan. birraz daha azuldığmdan bu sirkete veremiyeceğini ızah etmis ve 93ü haz ettği sayri dostane tavur > h a r e « Salih pasa, ^ t r a f m d a halkalana. ve emir v e r d i : yazında olduğu gibi sirket: yaz tenezzuhlt; keti protesto etmek ve Londra hükü ' vtt fenn biı tesadüf Vr olarak bavramın rme ve 1931 scnesi yazında da ayni v.rıda meti üzerinde tesir icra etmek u \c ucret ita~.u:ı nnıteak'p aelnıimaiyeti e r k â n ı a r a s ı n d a hir kır ü â h Eırakın! ı mf ta bel bağlarsa aldanacağmın muhakfc.'i i;ere Hint Musluman'ları dahi bu teş nihavetine te^adut e»*ı Tİbi yiiksek görün'ivordu. K.öylü co Ve sıcak kül üstüne bırakılmıs ho *'P olduğunu bevan etmektedi! Papor; kilâta gırınislerdı. Fakat Anadolu istikrukları b> lâhze süzdükten i sonra'roz gibi ayağının birini kaldırıp birini ', •*k > < ediliyor "İ a H Şekerciler de •ımdi ) sirketin kendi istikbali ve Bosr.^ieinin lâli harbi Türk'lerin zaferi ile nihaye* |indiren Kel Bek.r'in ek*. çehresino . d e n o i l c o k >«Parişler ve ötebenye he • bilet ücretlerine zammetmekte ricğii. bıla bulunup ingiltere ile Türkiye arasınd. w d u : 1 ; dıyelfı gor.derilmek mutat olclusu h a l kis vapur ücretlerini esaslı snrette tenzil Niye dalasıyordunuz, bakayım '! jhaykırdı: tabii müna~ebet nvd°t e t t i k t m sonr.' de ıslerde mahsıı.> bir dura'mlnk oldu i ve idare ve mesai sisteminm tebrtilir.de K<i(!:r,h tramıay lutv&inae aşnuırot. Çocukların ya»ca kıicuçrü: sıra sıra Iste bu dayak ta sana ohu bahas ! üiımı iddıa ctm.pktediıier Müslüman'lann kısmı küllisi bu teşki oldufu neticesine varmaktadır jic'hıden oymyan raylo lâttan ayrılmısla'dır. Dahili sivasett atlara, arabalara, iandarmalara. vi jolsun. Bir daha şunun, bunun ÇOCUPUIkı uc .^ene evvel G a l a t a d a Yükhek ait mes'elelerde iki ırkın itilaf edeme lâyet erkânına bbn bön baktı ve V a '»» «se salmn, kıırlarda serdarlık yapıp •.aldırım ve Atina Bankası onündeki mesı bu ıftiraka baıs olmuştu. liyi hayran hayran gozden gecirdi, adam dövme. Haksızlık eden cezası Ekmek satmak istemiyen fırınlar Kavı&te bir tramvay arabası dönerken j Kmî Müslumanlarının tâbi oiılundv nı d a . belâsını d a bulur. b u r n u n u bir d a h a ve bir d a h a cekti, Yeni.Tiahalk' ve Sanyeı fmncılaıı da; devrilmiş ve bazı kimseler de vefat e t ' ğu ba^lıca siyasî VP içtımai teştiilât U aşrzını yaya vaya cevap verdi: ~ Çocuklar, müfterek bir t a h a y y ü r ü n ha cok kâr bırakan pideleri urmafc icin | rnişler ve mecruh olmuslardır Bu fa mum Hindistan Muslüman konferansı Kel Bekir, beni dövdü ! verdiği samimiyetle o r a c ı k t a barıştı akşanı .aat besten sonra ekmek < n j c i a tramvay a r a b a l a n n m bu k a v i s t e n ; =t Z o n ^ u l d a k t a amele biıiiöi kâtıbi u dır. Mezkür konferansın icra r l i komite:' Niçin ? 'lar, omuz omuza verip inişten aşaçt i nıamaktadırlar. , kıvnhrken çok defa ıçindekileıin h a t ı ( m uml.>i Bedri Bey bazı isnadat üzeri bir kac gün yeni akteylr ği ictı c Köye git, bana ekmek getir, ka|inmeğe koyuldular. Adımlarmda kam| Alakadarların nazaıi dıkkatmı cel , n n a gelerek kendilerını endişeye l k kdil di j n e i â yy t idare heyetince p jn e v i re y j e pek bilüzuJTi m?d.ı kabul ettiEi bir karar uretind'ketmekten hali Kalmamaktır. Dün ayni i o ı a r a k gecen sene tevkil edilmiş idi. Miıslüman akalüvetinin himavesî iciıtık getir, dedi. Ben işim var, komşu kö 'çılanmış bir tay sür'ati vardı ve kel Belediyeden rapor ahnmayınca mahalde raylar a ş m a r a k yerinden oy Bedri Beyin tevkifini icap ettireeek hiç verilecek t e m i n a t ve kuyudu lhtivativ< ve gidiyorum, dedim. Hırslandı, patak Bekir, biraz topallamakla beraber arnamıs. bereketversin vaktile yetişile bir cürmü olmadığmdan Devlet Şurası hakkında muayyen ve müsbet teklifle 1 »înema ve tiyatro açılmayacak !adı. kadasından geri kalmıyordu. Sirketin kendisinin mevkufiyetine lüzıırı görme vapılmadıkca Bazı yerlede Itfaıyeye haber verilme rek yeni bir ray konmuştur. ingiltere Başvekiliniı. Salih Pasa, isminin Kel Bekir olduğu ; Salih Pasa, bir müddet onların gi î den jinema ve tiyatro açıldığı anlasıl mühendısleri d ü n akşama kadar burada mis ve serbest bırakırma.nnin vilâyete Hint konferansının >on günündeki be anlaşılan öbür kbylüye döndü: disine baktı ve tebessümlü bir ciddimıs olduğundan Beledıyc. heyeti tenni meşgul olmuşlar ve a r a b a l a n nezaret tebliğinl Dalıiliye Vekâletine bildirmis j a n a t ı n ı n tasvıp ve kabul edumiveces 1 Cocu?u niçin dövdün? yetle katırın sahibi köylüye döndii: yeden ıapor almmadıkca sinerr.u ve ti ' leri altmda bu kavisten geçirmislerdir. idi. İş bununla kalınadı. Niha*et amele ni beyan etmistir. İcra komit^si Lon O, omuzlarınt salladı. lâkaydane mı Ya sen ne vapıvordun arka • yatro ruhsatiyesi verilmemc^ini tamim cîra konferansmda k a r a r l a s t ı n ı a n fede birliği heyeti umumiyesi de bu cirkin israsyon proeramını dahî iki ~rene evvei daş? rıldandı: etmistir n a d a t ı tetkik eyliyerek onun masumiMüslüman'lann Delhi'de kabuî ettik sözü O h u bahası olsun, büyük Ortaköy'de su hücumuna maruz Herifçeğiz bir nebze düsündü : j yetine karar verdi ve en son merhalede ıeri federasyon esasatına mün^fi oldurlinlesin ! ı Kalan evler Ben! dedi asker ocağında bumahkemede beraet kararile adalet ve eundan dolayı reddetmiştir Komitt Dtır. akşam matbaanııza îelelonla \eıı» Bu çocuk senin k a r d e s i n mi. hılundum, yüzbasıma ant içip söz ver j hakkı tecelli ettirdi. Londıa konferansının Hindu Müslü len bir haberde Ortaköy'de Ayazmada 1P3. { 1 sımın mı, nedir ? Bu mes'eleye söyle sathi bir na man ihtılâiı me.s"elet,inin dim, yalan söylemem: Katırı oksıı 195 197. 199 num.ıralı e\lerm u hucumuııa adilânc b r > K a r d e s değiliz hısımlığımız d a v o r c j l : m ! zarla bakılırsa ortada bir isnat ve so surette halline muvaiîak olmadıüındaı maruz kaldığı ve suların evin bodrum ka.T1 yok, salt bir köylüyüz. ' Nasl] o k ? u y o r d u n ? larını kâmilen istılâ ettiğinrien sikâyet < . nunda da bir beraet kararı şörülüyor ve dolayı beyanı t«es.«.üf etmiş > Müslu * ehemmiyetsiz bir şey gibi telâkki olunur m a n l a r m hukuk ve menafii M a d e m k i öyledir, ne diye onu j ç a n j j U c o s m , y a görsün, tnsanm , dilmis ıe Belediye memurlaımın vakı nnı' esaslı b r ' ıacaılerc phemmiyct verilmdiğincicn bahgecilir. Ancak hiç yoktan ve «'rf şrarez j surette hımave edılmedikçe flindistaı h i z m e t e koşuyorsun, köye g o n d e r m t k ( r O Z ü n e k a t ı r d a h a t u n g ö r ü n ü r ! , sedlmistıı Belediyenır. na/ari dikkatini Beyannamelerini buakşama kadar yüzunden n a m ı ^ k â r bir a d a m m tevki' icin hor h a n s i bir k a n u n u esa' binasııstiyorsun. Elâlemiıı oğlu, senin usa P a ş a n ı n içinden k a y n a y ı p gelen fine kadar gidilmesi ve bu a d a m m gıne \ "»"> mevzuu bahsolmıvacaeinı dalr vermiyenlerden ceza alınac.ak çrın mı, y a n a s m a n m ı ? k a h k a h a , d u d a k l a r ı n d a bir sayha olmürettep bir takım maddelerîe hâdise j kavdetmıs ve Hint Muslümanlarını ha • du: lerle bir t.ene ^üründürülmesi r.p demek j kıki ihtıyac, ve arzularını izhar ve be MuesaC .~.it e .aire Salih Pi.sa, k a s i a r m ı çattı, isaretk Yatırın! Çiçekçilik ve tavukçuluk sergisi | uıahallcrdekı ile utel. pansyıoıınıüstahdemia tir. t . ' a n icin derhal faaliyete geçmeef memurin ve Ziraat Odası tarafından acılmasına I hakkında verilmesi ikliza eden beyanna Bedri B. gıbi münevver ve temiz bir i u m u m H ı n ( konierpnsını dnvef etmiE iki j a n d a r m a çağırdı, Kel Bekir'î ya , Kır h o v a r d a s ı da t a m elli sopa ye tırttı, çarıklı ayaklarına kırk s o p a ( d i ve metresini yedekliyerek aksıya karar \erilen cicek ve tavukçuluk ser : melere dair tayin edilpn rnıihlet bu aksam memleket cocuğundan birligin azamı isBıı karar sureti Hindu'lardnn sonr. v u r d u r d u . Bekir, hasıl ettiği hayretU aksıya ayrıldı. Fcin icin: Meshur , gisi icin yeı aranmaktadır. Serginin Ga , nihayt bulacakauı tifadekı temin etmesi icin ona dört el Vali muavini Fazlı B. bu hu&usta kendı^iHındıstan'ın en büyük un?uru clup nuvediği s o p a l a r ı n acısını d u y m u y o r K a r a k u s ta bu k a d a r âdil i d i ! Demek latasaray lisesi bahcesınde acılma~>ı raile sarılmaM lâzım gelirken zavallının le gorüsen muhanirimıze su izahalı vcr iusu 70 milyondan fazla Miıslüman un • •Tibîvdi. Onun saf ve bos k a f a s ı n d a a ten çekinmiyen A r a p d e f t e r d a r , UJ savvur edilmektedir. onu sevmiyen. onun dcsrııluğumistır surunun Yuvarlak masa konferansının Sinema ve tiyatrolara duhuliyesiz hk b i r sual d o l a ş ı y o r d u : Bu a d a m talıklı b i r h e y e c a n l a ileri atıldı ve e Beyaıınamelerin iıası hakkında tayin nıı çekemıyenlerin kopardığı bu fırtma nıukarreıatını ve İngıltere'nin tekliflegirecekler kimdi, k e n d i n i niçin d ö v ü y o d u ? . Za, h a y k ı r m a ğ a giristi: Uzun muddettenberi Vılâyetle sine edilmiş olan müddet yarın akşam bitecek ne idi? Evet adalet gec te ni&a tecelli rini kabul etmedığine süphe bırakmıyoı Mobadi var macılaı arasında ihtilâl vallı Bekir, j a n d a r m a l a r ı n sık sık al mevcut olan ! tir. Maamafih yarın aksamdan sonra da ederek Bedri Beyin nasiyesine sürülmek Zaten Hındu'larm sıyasi teskilâtı ola:. ! serbest duhuliye raes'eleaini halletmrk ı beyannanıeleri kabul edeceğiz Ancak istenen kara lekeyi temizlemiştir. Bu ci milli kongre fırkası rüesası dahi yuvar\vni Bc\ Dahnı encıimen hu >cyle> i dcgıl. memleket mcs'elosidir. Bınaeııalc.h j u z e r e Maliye ve Dahiliye Vekâletleri t a ı sınıdiyc kadaı yani tayin edilen müddet hetle bir taraftan mahkemenin âdil ka lak masa konfpransı mukprreratını he rarını alkışlarken diğer t a ı a f t a n da nüz kabul etmemislerdir. Bunîarın eı tetkik edcbilir. Eğcr bovlc bir tetkike. lii hukumete ait bir Ktir. rafmdan hazırlanan t a l i m a t n a m e Vilâ | V e muhlet zarfında beyannamesini venneBedri Beyi tebrik ediyoruz. /um varsa bize goiHUr^inler ınuhtelit e n Kana Hanını Nikah menıurlarının m.\ buyük reisi Gandi'nin İngiliz emtiası yete t€blie edilmiştir. , raiş olanlar cezayi ııakti ile teczıye edile cıııneııe )ıı/unı \oktur. Bi/ nu'saimİ7İ KC kamlarına varasacak .ekilde clbi»>eleriniıı tevdi Muharrir Nizamettin Nazif Beyin na karşı boykotun. memleketir. kanunBu taiimatnameye nazaran sınemalara Cekler ve bu maksatla mahkemeve ınslcttik. Encıinıınde •İ7e sıı/cl biı Imtte ! tebdil edilmesi icin makamatı ali>e nozdiıılarına karşı Itaatslzliğin devpmı gibi serbest gireeeklerin esamisı tesbit edile 'edileceklerdir. istinabe suretile ifadesi alındı i de tesebbıısatta bıılunulnıuMiıı tcklif edı cektir. sartlar ile İngiltere ile konusabilece&ivn Mesken ittıhaz edilen evlerle. icara verılj İzmir Müddeiumumiliğinden gelen isSadi Bev ıBe\oslu) \\U\\ r.ı/ı oİMin! olan evler kısmen dahi icar edilmiş ol tinabe evrakı mucibince d ü n Istanbul iöylemiı» olması Hindistan'da vaziyettn Mehınet Ali Bev Bıııılaıııı elbiselerıni fsüluşmeler) düzeleceğıne delâlet etmiyor beyannameye tâbi değillerdiı. Bu husu3 birinci ceza mahkemesinde muharrir Galip Hakkı Bev Teklifimı/ Nanıimi değistirmekle nıaksat hasıl nlmıı/ m ı ' İngiltere'ye karsı Hindistan ahalisinir mükerreren polis merakizine tebliğ ettik. Nizamettin Nazif Beyin maznun sıfa rtir Bu IN naMİ kabilse ovk >apıKm. Bi/ cl (4ühı~»meler! > arzularını kabul ettirmeleri için en iyı Bu tebligata rağnıen gene polis merkezleri tile ifadesi alınmışiır. tsmail Sıtkı Bc\ Hukumet mcnııırları nirlisilc xapjlmı. dcdik ^ui tcfıiıhümloıe çare Hindu ve Muslüman gibi c n buyuk tarafından bu kabil yeıierden beyanname Bir müddet evvel İzmir'de Muhlis icin medeııi elbifci kabul etmistir. Ayrı ni7unı >ok. ı talep edildiğini tesbit edersek bu memurlan unsurlfinn ittifak etmesidir. Halbuk I77et Kanıil Bev KıuumcnltTİe tem.ıs» ca kıvafet ihdasını muvafık görmüyorum tecziye etmek mecburiyetinde kalacağız > S a b a h a t t i n Beyin bir opereti cynanır bu iki unsur arasında ihtilâf ve zıddiyet Ankara ekspresile seyahat müddeti ken. Müddeiumumî muavini Sı;k> \ Bey gittıkce şiddet kesbediyor. Dün BanareMehınet Ali Bev Efcıulim. bir iakct dclinı. Es:cr rıicüımni daımı ilc t«ıııa~. lanin dokuz saate tenzili için bayramdan piyesteki bazı sahneleri mugayin a r ü Müslümanları ile Hindıılar atay \apmali. m t'lc kalma/: ısülıi> /ım olsa idi <ıra\a verirdik. arasınds âonra bir tecrübe katarı bu mesafeyi haya bulmuş. temsili menettirmişti. Bu vukıı bulan kanlı müsademe bu iki un Nazmi Nıırı Hv\ Sıhhi>e cncıuncni meler) dokuz saatte katetmeğe tesebbü.s ede j F m d ı k i h r a c a t ı i ç i n b i r n i z a m n a m e hâdise etrafında vâki neşriyattan dola Salâh OİUKO/ Bev Bııda tdııı.ı/. un nin dUMinccsi ~aıniınıtlir T.ıli cncumeulcr surun yekdiğerıle uyuşmaktan cok u cektir. lyı netice alındığı takdii'de ' yı Şükrü Bey bir dava acmıştır. Bu me zak olduğunu gösteriyor. yapılıyor Iıazırlndıkları l.ı\iln\ı h'r/e \cnrhı\ itfi l.ıra trlbisr yapmak iaııe kabilindcndir. G ı r i p t i r k' Ankara Istanbul ekspres tanfpsı derR,is Takrlri re>bıi/.e ar/ediyorunı Iktısat Vekâleti memleketimizin t ı n yanda Nizamettin Nazif Bey aleyhine bu müsademe ingiliz e m t i a s m a boyko 1 iek kabul cdcıı/ hal değistınlecektır. dık ihracatını t«zyit için yeni bir ni de dava ikame edilmiştir. A\ni Bc\ Daimı fiiııınıcn h<~..\p \ıf Kabul edcnler cl k.ıldırın. yapılıp yapılmıyacağı mes'elesinden ileMüstakil ressamlar sergisi Valnı/ Kana H. m eli k.tlkı\or \e l)u zamnanıe hazırlamaktadır Tncgf mechıır bir encuınendir Kıuımıcn Nizamettin Nazif Bey. mahkemede. \ ri glmıstır. Mustakıl ressamlar sergiî'ı buşün . s ı h h n r pncumpnıııin taleplerini ınıı;t<ılı j n a Nonradan iki el daha in/imanı < etlnor hayvan o zamanlar Ahenk ve Yeniasır gazete MUHARREM FEYZİ Beyoğlu ncia e.kı Karpic lokantasi olan 1930 senesinde ne kadar j Uıi: Kabul r t n m e n l e r cl kaldır >ın. /ar bir ckildc h.ı/ıılar lerinde çalıştığmı o gece piyesi menet satıldı? salondn açılacaktır. Sergide yüz otuz j Butun ellcr kalkı^oı Tc\tik N.ılinı IN IMII '>u kadar u/ıva Hayvan bor&ası 1930 senesi zarfında mek için Müddeiumumi muavini Şükrü pser teşnir edilecektir. Sergi tertıp h e Rcih Kabul edılmrmıtii' elL'iıdiııı • ısını lıic taiımin etnıcmiştim Biz iş fi yeti t a r a t ı n d a n haftada iki gün yeni yapılan diri hayvan ve e t satışlannı Beyin sahneye cıkmasını hos görmedi M n n a k icin tırnk lif teklii %aptık. Efen { B»ndan .onra tetkiki hesap raporıımın miktar ve fiatlarmı müş'ir bir cetvel ğini, bu hareketile Şükrü Beyin makamı san'at cereyanları lıakkmda kor hler. isimı/ budur! Tatilckn i,tiiadc cttik. ' muzakcresine aretilrii Vakıi Milar mes'cleraiTIar verilecektir tanzim etmistir. Bu istatistiğe göre ge âlii iddiayı çok müşkül vaziyete sok u z u n alıstık. Menılekcte nafi olalım dcdik. 1rt|*> uzaclıya »orusııldıı. Aza evkafın 144 103 kuzu, tuğunu söylediğini, sözlerindc h a k a r c t ,!k edcccuimi/ bu ivlcı acıııatak bir haldc . v.ikıf sulaıınııı paraMiıı \ormecli*intlcn Agopyan Hanı faciasında yarala" cen fene 477.679 koyun 58.186 keçi. 15,485 öküz. 6.029 inek. 1.120 kasti olmadığını anlatmış, evrakın Iz nan bir genç kız vefat etti i ı b i r i n d ı n daha fenadır. Bclki maddi ~c J •"ika.et tttileı mir'e iadesine k a r a r verilmistir. Gaiata da Ygopyan Hanı iacıasmda dana. 65 boğa. 3.117 manda. 935 malak lırplcr vardır. Fakat bclki de bunn carc ! A\ni Bcı Si/p H\ kalııı bıraktığı svılaiüı »•ılabilirz. Oturııp platonik tcnıennileılc I Miridatmdaı, bir mial: SamerM, n,r varalanin tedavi altına alınan Matmazel ı alımsatımı olmnştur. Rasim Ali Beyin yazdığı fıziyoloii kitabı fjunde i (un MI ~,arfedıv(,r. Lili evvdkı ş ü n vefat etmistir Matma : Bir h a f t a h k i h r a c a t istatistiği dcsilİ7. Istedisiıuz >cy ığı>r 'u iıamanı \ar hdkkında serdettiğı tenkıtlerden dolay ı Bu iıaınam 17 .enedc vu liedcli olarak ' zel Lili'nin cene kemiği iki t a r a t ı n d a n , s o n oır hafta zarlında Istanbul'dan Miı ıiaMİ olnıa*!. «•iıtiin na><ıl nlm.ı^ı h.ıl Darülfünunda büyük bir dedikodu mevzıi'i knılmıştı. Ayni vak ada yaralanmıs o ; 755,000 kilo buğday. 550 bin kilo arpa, Gayrimiibadiller kongresi •ında bir karar IM' onu hıf/ı>^ıhlıa kila J7> kurus vcri\or. açan Dı. Kemal Cenap B. dün: Dariılfünuîi Nuri Be\ Vakf'i\el<r tet lan daktilo Ayşe H. da elyevm h a a t a n e 4 1 K n n d ı k afyon 185 bin Gayrimübadiller cemiyeti bir ay evvel ıslah ve tensike muhtactır> serlevhalı bi: hiııın ilk Nahifcsimlc bıılur^unıız. Fak.it i k i k edil(l ne\i hallcdenıezsini^. Butce encumende ' Varidat zt,u mevdana c i k n i a d i . d e buiunmaktadır. Ay»e Hanımın sıhhi , b a d e n i 2 17 cuval kabuklu ve kabuksuz ekseriyet olmadığı için aktedemediği se makalesi ile bu dedikoduyu bir kat dah«fmdık. 160 balye tiftik ve 1500 sandık nelik kongresini Türk Ocağı ımasa ıelelinı. Kanuııi imkânları tetkik Evkai' para vermiyor. Son rtefa bunîarın vaziyetı şrittıkce ıyileşmektedır. müsaade alevlendirmıştiı Seyyahlar •rlclim. Sut mes'elesinin halli lâ/ım. Bu vakıfiarı asardır. dediler. Binaenalevb para yunır.rtj! ihrac ediîmiştir. ettiği takdirde b a y r a m d a n üOnra 25 şu Kemal Cenap B. makalesınde Darülfıi \<remevi7. divoılar. EVVOIKİ 'uın Honifnk vapurilp ~ei:rlbıısusia hir cok e* ler Mipıldı. bi< biı" ııt* İzmir'den d e : 49.375 kilo afyon. 28.950 b a t çarşamba günü Ocak binasında ak nunda ıslahaım zaruri olduğunu söyledlkT Salim P^. O haldt hu MI iini hal mi2'3 golen seyyahlar dun aksam I*kenten sonıa: Darulfünuna genç yaşta ansıutice cıkmjdı nldıısfiı aibi duruvor. Yoaıırtkilo palamut, 301.585 kilo t ü t ü n . 51.440 tedecektir. <: I li'tmck icin de kulci zciTiitı nıut.ihasMM deıry''rr müfeveccıh 'n hareket et kilo uzüm. 17.700 adet yumurta, 1.904 lar alınırken seciyelerde cok kıskanç dav \'t. voâıırt dcâil sutlrr ~;ut tlcsil. Her neKongrede cemiyetin geçen b'ir ranmak takülteler heyetinin en mühin. ri'den alırsanı/ alını/. Bu c^^alı hulamaz ^ıhi bir ınütena>.»ı^ hııtnıalı ı sulıİMneler). mi=leıc!ır denk yün. 772.489 zeytınyağı ıhraç edil lik raes?i=;i tetkik edilecektir. milli vazifelerinden biridir. Darulfünuna bu "•ıni7. lotisiiTii/ butıııı ••ıılar Mi/.ulımmiMii ıiZannım.ı kalır^a bu lnısu^ta c^a'lı calı miştir. iıısan i ~ i cok yeni unsurlar alındı, bunlar meyanınci;". Runlarııı lctkikinî dc hutıc nuı/akcıe~ine j •^ıimı^ ^{cdeııi nicmlckctlci'dc Samsun'cian 300 bin ku^uı lira kıy 1 tüzulı şahıslaı vardır ki henüz asistanLk hırakır~ak ueııe lıic bir M\ ^auamiM/ i lıa~.ına 150 kilo ~u lıt'ap rdilir. Bu lıesaba Asım Be. Ankara'dan geldi metinde 1844.91 kilo t ü t ü n ihrac edil î<ırc bizc nl cağında ve bugun ortada duran bu najıt ."ılak'atıinıı/ alâkadartnrla «oru»'liiıi M Bır rr.udck'ttenberi Ankara'da bulun miştir. ı biı da kâii kitap gibi yazîlar koyabilecek vasıfta olancırelcr buialnu makta olan Müskiraî inhisar mudürü Merbin'de i&e son bir hafta zarfında lan da v.irdır diye Rasim Ali Beye nücuiı. Mektepten kaçan kız İzmir'e düsiınup ona çöre i . .apmalm/. Soıi'a ~ \'ali Mııhittnı Bcv S:lıhi\e ını ıuncnı Asım B dün Ankara dan I^tanbula gel ', 130.551 kiYo pamuk" inrac'edHmîsti"r.""" edıyor. ecne SUSH7 kaiıri7 naklediliyor lu'i arzu rtti^i /aıııan bcndcn \c >ıhhi\e mistir. A.sım B. Anknra'dc bulımdugu; , . .... Dun Rufiuu Ali Beyden bu hucumu nasıl Dr. Hikıuct Bev Su \oUular. lılkt m nis"iuduruımi7dpn !.ı/ım ?elcıı izahafı a h r . Maarif Vekâleti gecenlerde Erenköy miuld'H zarfında Mahye Vekâletıle İn | LsKişehır luletaşı m a m u l a t ı t a k l i t karşıladığını sorduk. Rasim Ali B. dedi kı \et almadan <u vermiyorlar: 'annedo'inı kı bu hııstısta tıı n i mahımahisara ait bazı husu.~at hakkında îe ediliyor Kız liseainden duvardan atlıyarak k ı Şimdiye kadar gazerclerle bu husu^ ı \Julıa,ebPci Nıııi Bev Mmak ta ver r tı da biz \ crcbılıri/ ^laamalih ıncunıcn Eskışehır luletaslaımdan yapılan ve son can V* geceyi dışarıda geciren talebeden ait beyanatta bulunmağı muvafık bulmemi'k tc bir lurunulür fiı/e haber crilsiıı mas etnvis ve İnhisar bütcesinin ih?a1 rlc de tcma~ta bultıiı.ıhılirN ı rıncla iıanr bulunmuştur. Buteede a | zaınanda memleketimizde ıağbet görnn d l m ı 1( takıjı cıleliın :ın >ahsıma karşı olan hücumlara «klindeki iğnelerin mechul bir Nimet Hanımın. İzmir Kız lisesine nak i â Aıui R«v 1 alcplcrinı hı ıı dc kahul edilmiştir. ilır.ı iiıehalilce ve ilmi biı aurctte cevap vt Lcvtlet Kcıını Bey >'\ka(tan nııı.ı\\cn znmi tasarrufa riayet lini muvafık görnıüştur. Bu hususta Ts biı ev almalıvız ve »u \olciilanm takip bütce tasarrufu dolayisüe bozı memur > a müessese tarafından taklit edilerek pıya tanbul Maarif Emanetine emir veril leceğim. Br. husuna bir de kitap hazırtes y a Sc~!cr Mıı/.ıUcrc kalıdır cıkanldığı anlasılmıstır Bu taklit maktayım. efnıclhi/ Alak.uu rl.ı bu ilcıi takip tme lnrın hcrıce cıkarılacakları ıDVİenmekmistir. 'J c\ l'ık Salım I'aı MulııUin Heıc Ia lidir. malların hariete imal edilip getirildiğine tcdir Gazete sütunlarında gittikee büyüyen o\: lcbııni/! kubııl tııı\'irdııki.irı K m l«~ıl,i ıır mes'ele gerek Maarif Vekâleti ve gerek Dı,Rci~ . bu ı~..ı~laii rc\c koMİu .c kalnıl Kibrit Şirketinin gümrükte kaybo" Odası: bu hususta tetkikata baslamısf.r. rülfünun Emaneti carafmdan dikkatle l a eticrinı rdıldı lan çakmak taşları kıp edilmektediı. K c ^ O haldı cnrumcnlcrlc \c ıııak.ım Iknıt'i L'clscdt tetkiki hcsap raporıımın Ankara'dan verilen bir habere gore Eserin ilmi kıymeüni tesbit edecek ko i' ra ilc tcm;i~ tdırek ictiınalaı aktetnıple mcnba sııfarı ı n a d d o i nıüstesna ulmak li Istanbnl G ü m r ü e ü n d e muhim bir sui Güzel San'atlar Birliğinde İran hukuıneti elyevm maslâhatg.ızar mioyon gecen ictinıauıda Kemal Cenap B< i")i mın.ıfık ijıırınor ııııısıınu/? /cıe \aıidat kısımnııı nıuzakerc~>i ' î'"îıilrti istimal vaki olmustur Kibrit Şirketinin Guzel San'atlar Birliğinden lıkla idare edilen Ankara sefaretine İran yin eser hakkmdaki tenkitlere dair serdettilctınıa müddeti bittiğinden 10 «un tenı celbettıâi 150 kilo cakmaktası gumrük.psler KalıııJ. k.ıbııl.. Mehmet âi müdafaayı dınlemiştir. 172931 s a h günü saat t a m 17 de Hariciye ııezareti erkânmdan Muhittin Be> Rana II nikah mcnııır (lidiııc \e pa'/aıtesi ^ünıı tam saat \4 te iç ten çıkarılırken 125. 130 kilosu ortadan Sadık Hanı tayin etmistir. Mumaiîeyhlr. Bugünkü içtimamda da eser hakkınd. larınııı kı.\afetlcri lıjkkmda biı lakrir jtima ecJiltne*.iın karar verildi vr celse k a kaybolmuştur. Kaybolan malın kıymeti umum! idare heyeti fevkalâde içtima eTahran'dan sehrimize müteveccihen ha kaft bir hüküm verecek vc kararmı bir rn\> ımişli'i rtir. Fak.ıl hu bir schir m azayi kiramın teşrifleri. 50 60 bin lira raddpsindedir. reket ettiği haber alınmıştır. ipori Ffikıilte riyasetine bildirecektlr. Kan bu, coşmıya görsün, insanın gözüne katır da hatun görünür! Tüccar vaziyetten şikâyet ediyor oynıyan raylar f Bedri Beyin beraeti © İh k Beyannameler Müddet bu akşam hitam buluyor Ankara ekspresile seyahat dokuz saate indirilecek Kemal Cenap B. Darülfünun ıslaha muhtaçtır diyor Yeni İran sefiri

Bu sayıdan diğer sayfalar: