29 Mart 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

29 Mart 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhurıyet ^ LMI MUSAHABE Hindistan'da kanlı vekayi devam ediyor Kavnpor'da yeniden 124 kişi öldü. On bin kişi şehirden köylere kaçmışür Rangoon 27 (A.A.) Inseon'da vukua gelen yeni kanşıkhklar ve bunu takip eden müsademeler esnasında kıyam erbabından 8 kişi öl müş, sekizi de yaralanmıştır. 13 kişi de esîr edilmiştir. Allahabat 28 (A.A.) «Times Of India» gazetesinin verdiği bir habere göre, Cawnpore kargaşahkîa rında ölenlerin miktarı 27 mart akşamı 124 kişiyi bulmuştur. 10.000 kadar kimse, köylere git mek üzere Cawnpore'dan çıkıp u zaklaşmıslardır. Bununla beraber bu çehirde vaziyet biraz düzelmiş • • ıııımılllllllli: Yunus Mhı B. Tahkikat yanlış mı yapılmış? Okçuluk yeni bir spor modası oldu. Ok siperler Vehbi B. vazifesini sui istimal etmemiştir den (Stad)lara intikal etti.(Arcdetriomphe) Çöle inmeğe mecbur kalarm artık yerleri (Stad) methalleri olacaktır! [Beyoğlu polis merkez memuru larak dört gün aç ve Yunus Vehbi Beyin azli hakkında Üstat Selim Sırrı Beye beyanatta bulunan Emniyeti Umususuz yol yürüdü Spor meraklısı gençlere müjde! Bize göğüs geren bu alet, nice asırlar harplerde miye Müdürü Tevfik Hadi B. Vehbi Timbukto (Nigeria müstemleke si Afrika) 26 Timbukto ahalisi dün birden ve şayani hayret bir manzara karşısında kalmıştır. Çöl cihetinden üzerinde erkek elbisesi bulunan beyaz bir kadın sendeliye sendeliye geliyordu. Kadın şehrin kenarındaki ilk evlere yetiştiği za man bayılmıştır. Derhal hastaneye götürülerek ilk müdavatı yapılmıştır. Kadın kendine çeldiği zaman «aman bana su ve biraz yiyecek veriniz» diye yalvarmıştır. Isminin Elli Beinhorn olduğunu, tayyarecilik yaptığını, geçen kânunusanidenberi kısa merhalelerle Garbî Afrika'ya doğru uçtuğunu, Timbukto'dan 50 mil uzakta benzin borusunda bir çatlak hasıl olduğundan çölün ıssız bir noktasında yere inmeğe mecbur kaldığım, dört gündenberi fasılasız yürüdüğünü ve yukarıki ufak sakatlıktan başka tayyaresinde hiç bir ârıza bulunmadığı için ayni tayyare ile mutlaka BuenaosAires'e uçacağını söylemiştir. hiç te yabancı olmıyan bu harp san'ati kıymetini muhafaza ettikten sonra. gene çoktanberi Amerika, İngiltere, Fransa ve insanlann ellerinden düşmemek kabiliyeBelçika'da spor sahasma intikal etmiştir. tini gösteriyor. Hâlâ Belçika ve Fransa'da [Lescheva Dünyaya sür'atle yapılacak istidadmı gösteren bu moda elbette pek yakm za Iiers de l'are} nammı taşıyan ve azası kesir (800) den fazla cemiyet vardır. manda bize de gelecktir. Mazinin, birbirinin gözlerini oydurmak İnsanlann bu kadim ve asil silâhı, harp meydanlarım, ateşler, yıldınmlar püskü için, Âdem oğullarının ellerine verdiği bu ren, gazler. zehirler seçan zemane icatları aleti yeni cemiyetler harap bünyelerin tana terkederek (Stad) ların necip sinelerine mirinde kullanmağa başladı. iltica eden (Ok) tur. Bu asil oyunun yeni kazandığı asrî kıy Kullanmasmı iyl bilen kimselerin bin metleri de gittikçe ehemmiyetini ve sahalerce asır. ırzını, malinl, canmı müdafaa sını genişletivor. Fransa'da olduğu gibi eden bu basit alet, şimdl de kuvvet ve çe Amerika ve İngiltere'de de oku alkışlarla viklik sahasmda faaliyete başladı. Genç kabul eden halkm miktarı ehemmiyetli leri kuvvetli adalelere, mütenasip endam lara, zarif jestlerile cazip kıyafetlere sok yekunlara baliğ oluyor. Hele okun cinsi lâtiften kazandığı taraftarlan pek hararetmağı vazife edindi. lidir. Şarklı'lann bahusus Türklerin ruhuna hiç te yabancı olmıyan bu silâh, son za Hakikaten ok atanlarm almağa mecbur manlarda takındığı halin ve medeni vazi oldukları vaziyetler, vücudün lâtif şekil ve fesile de aramızda büyük bir rağbet kaza endamlı bir kadının elinde çok sehhar bir nacaktır. vasıta oluyormuş. Kadın Yunanilerin âlihelerinden olan Ecdadımızın cihanlar zaptetmek İçin kullandıkları bu silâhı biz artık vücudü [Diyane chasseresse] tevekkeli bu silâhı müzün kuvvetlendirilmesi, güzelleştlrlime kendisine remzolarak kabul etmenüş! si İçin istimal edeceğiz. Biraz da yay hakkında maluraat verelim: Sponın bu nev'inde bütün clhana mey Yaylar bir çok iğacîar^an yapılabilir dan okuyamamak Ok meydanlannı, Ni se de tecrübe edenlerin tercihen tavsiye şantaşlarını askerî bir müze gibl slnesinde ettikleri (if porsuk), (limon), (dut), (dişsaklıyan bir memleketin evlâdına hiç ya budak), (fındık), (söğüt), (günnar) ağaçkışmaz. larıdır. Ok ve yay, [Dianechasseresse] in remzl Yaylann boylan istimal edecek insan olmak itibarile Yunanilere de yabancı de lara göre (1.80 2,10) metre arasinda ihti ğil ise de bu aletin istimalini onlar ilk defa lâf eder. Yekpare yaylar pek makbul ve [cupidon küpidon aşk ilâ.] dan öğren çok pahalıdır. diklerinden er meydanlanndan ziyade aşk Yaylann kuvvetleri kilogramla ölçülür. vadilerinde İstimal etmeğe alışmışlardır. Filân yay (20) kilo gram kuvvetindedir deBu münasebetle gönül delmek lncelikle mek onu ancak (20 kilogramlık fcuvvetle rinde onlar, mesafe kazanmak kudretin kurmak mümkün olur demektir. (50 60) de de biz rekoru daima kırmağa mecburuz. metrelik mesafeleri döven yaylar (12 20) Bu millî ve tarihî vazifenln alın yüksek kiloluktur. Müptediler ise (12 15) lik yayliğile ifası, spor işlerimizin bir daha dedi lalarla başlarlar. Hele hanımlar için (810) koduya kulak asmamak üzere intlzam da kiloluklar kâfidir. (Semlramls) vari ortaya iresine girmesine bağhdır. atılmak lstiyen her manasile (Afetler) Oktan bahseden bugünkü müsahabeml elbette bu kayıttan müstesnadır. kadın karilerim kendilerini alâkadar et Erbabı bilir amma, hanımlar arasmda mez zannile sakm okumamazhk etmesin zuhur edecek şampiyonlarımızı [serçe, bıller. Garbî diyarlarda yaşıyan emsallerinin dırcın, kumru, sülün, tavus, sahln] sikletsporun bihu«rua bu nev'lni cok benimsedlklere ayırmak, hele.. Lıca bülbül, atmaca, lerini derhal haber verelim. ve karga nev'inden olanlara (stad) larda O nefis ve hassas zümre, çok cazip Jestler yer vermemek muvafık olur. Muşmula aalmağa müsait, endam terbiyesine muva nalarla akbabalara göbek taşile tez^âh fık olan bu güzel spor şubesini hiç ihmal başmdan iyl rekor kıracak (stad) ırıı olur! ederler mi? ABDÜLFEYYAZ TEVFİK Harp meydanlannj terkederek (Stad) lara iltica eden bu alet artık nermin par makların baziçesi olabilmek liyakatini de kazanmıştır. Yalnız genç hanımlarımızdan çok rica Bir kaç gündenberi yükselen tazederiz (Ok ve yay) lstimalinde gösterecek yiki nesimî, mevsimsiz hava tahavleri kudretlerin ilhamını (küpidon) gibi Yunanm degil (Rüstem), (Behram) gibi vüllerini mucip olmuştu.Evvelki günşarkın (esatirî) şahsıyetlerinden olsunlar. denberi başlıyan yağmur, dün bilâYoksa, yüreklerl yanıklıktan henüz kur fasıla devam etmiştir. Rasataneden tülmamış erkek gençlerimizde rekor kır aldığımız malumata göre: Hava mak degil ellerine (yay) almak takatinl tazyiki dün sabah saat yedide büe bırakmazlar. (755), öğleden sona (754) derece Fedakâr hanımlarımız, lâtif cinsleri için olmuştur. Rüzgâr saniyede 12 mettefevvuk temin edeceğine hiç şüphe olmı yan bu dikenli yolu, (hariçte cihan naza re sür'atle poyrazdan esmiştir. Dün nnda kazanacağımız mevkil tehlikeye dü akşama kadar yağan yağmurun ir şürmemek için ihtiyar etmemelidirler tifaı 12 milimetre olmuştur. Bugün millî zaferin hatırı İçin çok müşkül olan hava yağmurlu olacak ve rüzgâr bu nefsî feragate katlanacak kadın gene Türk kadını olacağına benim imanım var mutavassıt sür'atle gene poyrazdan dır. Bilmem siz ne dersirüz zarif karile esecektir. Dünkü hararet, azamî rim? (5) ve asgarî ( l i ) di. Ok, mızrakla beraber dünyanm en eskl silâhını temsil eder. Atikiyat ilmine mahMemurlar ve tarik bedeli sus müzelerde bunlardan eskilerine tesadüf Badema tarik bedeli taksitinin edilmemektedir. müesseseler muhasebecileri tara Hele ok ile yaya beşerin en nmumî silâhı nazarile bakmak mümkündür. Zira vaktile fından senede iki defa olmak üzere ok kullanmamış hiç bir millete tesadüf memurin maaşlarından kesilmesi ve bunun Belediyelere teslimi alâka edilmemiştir. Tarihin geniş zamanve mesafelerine darana tebliğ edilmiştir. Kadın tavyareci Ok atmak merakı tir. Münferit taarruzlar azalmaktadır. Fakat, yangınlar ve yaŞmacı hklar devam etmektedir. Şimdiye kadar yanan evlerin miktarı Hint'li kuyumculara ait dükkânlar da dahil olduğu halde 200 kadar tabmin o lunmaktadır. öldükleri yukarıda bildirilen 124 kisiden başka yüzlerce yaralı olduğu da söylenmektedir. Vaziyetteki gerginliğe rağmen polis ve asker kuvvetleri sükun ve huzuru muhafazaya muvaffak ol muşlardır. 150 den fazla şahıs tevkif edilmiştir. lllltlllMirınıııııııı»«ıtt.«..«... Fransa'nm korkusu f Haricî borçlar Alman Avusturya itilâfı Hâmiller müzakereye girmek istiyorlar dehşet veriyor! Paris 27 (A.A.) M. Hender son, M. Briand ve Dumont, tngiliz Fransız ttalyan itilâfının bazı te ferrüatı hakkında görüşmüşlerdir. Almanya Avusturya gümrük itilâf J hakkında fngiliz gazetecilerine be • yanatta bulunan M. Henderson, Almanya ve Avusturya hükumelteri nin aralannda aktetmiş oldukları itilâfnameyi Cemiyeti Akvama tev diden istinkâf etmekte olduklanna ihtimal vermemekte olduğunu söylemiştir. Meb'usan meclisi gümrükler encümeni, bir karar sureti kabul et metten Almanya • Avusturya gümrük protokolunun aktine şiddetle muhalefet etmesi talep edilmekte dir. Le Journal gazetesi, Daily He rald gazetesinde peyda olan sulh • cuyane aksülâmelleri ve M. Edouard Herriot'un «Fransa gafil avlanma malıdır» sözlerini ehemmiyetle kaydettikten sonra diyor ki: «tşleri iki ay muallâk bir halde bırakmak gafil avlanmak, aldanmak demektir.» Ankara 28 (Telefonla) DOyunu Umumiye hâmilleri 26 martta Paris'te toplanmışlardı. Hâmillerin tekrar hükumetimizle müzakereye girişmeğe karar verdikleri tahmin ediliyor. Yeni müzakeratın hangi esaslar üzerinde cereyan edeceği malum değildir. Hükumet noktai nazarını evvelce muhtelif defaiar izhar ve taksitleri 3 te bir vermek suretile bilfiil teyit etmişti. Beyin refikasına ait bir iskân mua melesi için vazifesini sui istimal ettiğini söylemişti. Vehbi B. uzun zabıta memurluğu ve âmirliği hayatında temiz ve dürüst tamnmış bir zat olduğu için azli ve esbabı hayretle karşılanmıştı. Dün kendisinden bir mektup aldık. Vehbi B. diyor k i : ] «Kaydımın niçin terkin edildiğine dair Emniyeti umumiye müdürü Tevfik Hadi Beyefendinin mufıterem gazetenizde çıkan beyanatı noksanii tet kikatın ve yanhs bir kanaatin mah sulüdür. Çünkü ben muhacirlik iddiasile iskân talebinde bulunmuş değllim. Adiyen iskân edilen ve hakkı iskânı bulunan refikamdır. Bu mua mele üc sene evvel cereyan etmiştir. Refikam Radoviş'te muhacirdir. Burası Balkan muharebesinde Bulgar lar tarafmdan işsral edilmiş ve refikama ait emval ve emlâkin kısmı a zamı yahlmış, yıkılmıştır. Kendisi şimdiye kndar hic iskân çörmemistir. Flyevm Radovişte'de buIıınan30dükkân, 4 ev ve bir deŞirmenile sair arazi ve çiftliklere ait yedinde iki yüz otuz adst taDU senedi vardır. Bu em lâk ve arazl şimdi işçal altındadır. Maden rüsumu Ankara 28 (Telefonla) lktisat Vekâleti Meclisten çıkan son ka nuna göre maden ihracatımızı tezyit için rüsumu nisbiyeyi yüzde 5 e tenzil edecektir. Izmir'de kar! tzmir 28 (Hususî) Bugün lzmir'e biraz kar yağdı, sonra yağmura çevirdi. Izmir dağlarına kar yağmakta devam ediyor. Devlef Bankası Ankara 28 (Telefonla) Cum huriyet Merkez Bankası tesis heyeti 1 Izmir limanı tzmir 28 (Hususî) Yeniden yapılacak tzmir Iimanmın körfe • zin neresinde yapıiması muvafık olacagimn letfctfet hrrisat Vekâle • tinden bildirilmîştir. »»î«j»*»«'~ Malijfc V«Icîlînîn rîynseti le toplanarak bir ay zarfındaki hisse senedi kaydı muamelesini tetkik ederek bankanın tesis hazırhkları ile meşgul olacaktır. Irmak Ereğli hattı Çankırı 28 (A.A.) Irmak Ereğli hattında bugünden itibaren Çankırı'dan Ereğli'ye doğru ray ferşiyatına başlanmıştır. Yirmi güne kadar Aysaray istasyonuna va racaktır. Yeni Sanayi müdürü Ankara 28 (Telefonla) Yeni sanayi müdiri umumisi Şerif Bey vazifesine başîamıştır. Yakinda tetkikat için fzmir ve tstanbul'a gidecektir. Nüfuz ve tesir icrası suretile refl kam hakkında hilâfı hakikat rapor alarak memuriyetim nüfuzunu sui istimal etmedim. Refikamm iskân tahkikatı usulü dairesinde yaDilmıştır. İskânın tahsis ettiği ev üç odalı ha rap ve ahşaptır. Ayni zamanda borçlanma kanunu mucibince bedelini yirmi taksitte ö demeei de kabul etmiştir. Şu halde parasile ev satm almış demektir. Gerçl İskân idaresi evin istirdadına karar vermiş ise de gayrika nunl olan bu dava Şurayl Devletçe derdesti hiyet bulunmuştur. Hakikî bir Balkan muhaciri olan ve ayni zamanda memleketinde külliyetli mal terkeden refikamm bedelini yirmi senede ödemek üzere üç odalı bir ev almağa hakkı yok mu? Yirmi senedenberi nanıus ve vicdanını lekelememiş, hak ve hakikat yolunda gereli gündüzlü çalışmıs bir memurum. BulunduŞum muhtelif polis devair ve şuabatmda çok iyi eser ler bıraktığımı bütün meslektaslanm ve halk takdir ederler. VerdiSim şu izahattan benlm nasıl bir yanlıshğın kurbanı olduğum anlaşılabilir efen dim.» Yağmur devam ediyor Şarlo'ya nîşan verîldi Paris 27 (A.A.) Hariciye Nezareti kâtibi umumisi M. Berthelot, Charlie Chaplin'e Lejyon donör ni şanını tevdi etmiştir. â Merkez Bankası 15 NİSANA KADAR HİSSE KAYDINA DEVAM EDİLECEK Beheri yüz liradan ibaret hisse senetlerinin bedeli bir senede taksitle ödenecek Hisse senetlerine üç sene için yüzde altı temettü vermeği hükumet tekeffül etmiştir Hem kârlı bir iş yapmış, hem de Türk parasmın kıymetini yükselt miş olmak için bu fırsattan istifade diniz. Yerli ve ecnebi bütün bankaların kiselerinde kayıt muamelesine devam hdilmektedir. Yeni forpidolarımız Ankara'dan veri'en habere göre ftalya'da inşaatt bitmiş olan torpito muhripVrimiz, 15 mayısta Hmanımızda bulunacaklardır. Bu sebeple şimdiden ltalya'ya gedikli zabitan ile bir kısım mü rettebat gönderilecektir. Ankara Cemiyeti Belediyesi Ankara 28 (Telefonla) Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesi 1931 bütcesini müzakere için 1 nisanda içtimaa davet edilmiştir. Memurin kooperatifi Ankara 28 (Telefonla) Memurin kooperatifi heyeti umumiye içtitnaı dün Trabzon meb'usu Hasan Beyin rîyasetinde yapıldı. Hasan B. beyanatında kooperatifin, ileride Büyük Rehberin işaretile Çankava'da teşekkül edecek olan kooperatifle birleşmesi ihtimalinden bahsetti. Kooperatifin blânçosu kabul ve tasdik edildi. Çînde sefalet ve açiık Şanghay 27 (A.A.) Resmî rapora nazaran geçen sene zarfında Şanghay sokaklarından toplanıp kaldırılan cesetlerin miktarı 36 bini tecavüz etmektedir. Bu cesetlerin 34 binden fazlası küçük çocuklardır. Dreyfus piyesi temsil edilirken Paris 27 (A.A.) Temsilinden vaz geçîlmiş ve bu yüzden parlâmentoda istizahlar yapılmış olan Dreyfus mes'elesi piyesi dün ak sam yeniden temsil edilmeğe ba* lanmıştır. Daha oyunun bidayetinde tiyatroda gözyaşı döktürücü bombalar atılmış ve tiyatro hemen boşalmıştır. Telefat yoktur. «Yeni Adana» davası Adana 28 (Hususî) Meclisin şahsiyeti maneviyesini tahkir maddesinden mahkemeye verilen Yeni Adana gazetesi sahip ve muharrirlerinin muhakemesine yarın Ağırcezada devam edilecektir. 30 bin liralık münakale Ankara 28 (Telefonla) Maliye Vekâleti bütçesinde mütekait memurlara ikramiye, hasta memurlara tedavi ücreti ve açık maaşlar için 30,500 liralık münakale icra edilecektir. Cumhuriyet'm tefrikası: 28 Yazan: Andre Morttva IKLI XV Aceleye gelmiş olacak. onunia buluşacaktı, dedim. Bu vaziyette ka rım ona «her halde kocama bir şey yazayım...» Demiş olacaktı. Karınun ona bu lâfı söylerken simasımn almış olacaeı hali düşü nerek güzelli&inin hâlâ hayranı ol duğumu tasdik ediyordum ve avdetini temenniden başka yapacak bir seyim kalmıyordu. Kanmın hareketini müteakip hafta içinde Miza'dan bir telefon geldi: Biliyorum ki yalnızsınız. Odil sizi sattı, gitti. Ben de yalnızım. Ailemin yanına geldim, çünkü Paris'in havasına biraz ihtiyaç duydum; fakat anam, babam kimseler yok. Bütün apartımanda yapayalnızım. Ba Dedi. İki mektup aldığımı söyle dim. Kimselere rasgelmîş mi? Brest'e gitmiş mi? Hayır, Brest onun oturduğu yerden epey uzaktır. Dedim. Fakat sual tuhaftı. Miza'nın kolunda mavi ve yeşil boncukTerceme e4*>r>: Havdar Rifat tan bir bilezik vardı. Bunun hoşuma gittiğini söyledim ve daha yakından na sreliniz. görmek üzere bileğini elime aldım, Miza ile konuşarak, ortasın Bana doğru iğildi. Kolumu beline da bocaîadığım mes'um ve bisut attım, sesini çıkarmadı. Hissediyorfikirlerden kurtulabüeceğimi düsündüm ve hemen o aksam bek dum ki bu pembe ipeklinin altında bütün vücudü çıplaktı. Bana heye lemesini bildirdim. Bana kapıyı kencanlı ve istifhamkâr bir nazarla disi açtı. Hizmetciler cıkmıstı. Kenbaktı. Ben de iğildîm ve dudaklarını dîsîrî cok güzel buldum. Kanmın buldum ve güleştiğimiz gün olduğu kendisine iare ettiği modele göre gibi bugün de göğsümün üstünde biçümis dekolte pembe ipeklUer çifte memesinin tas gibi mukavemepriymisti. Başmı da karım'n usulüntini duydum. Kendisini arkası üstü de tanzim ettîrmişti. Gündüz konan uzatmama müsait davrandi. Orada, fırtına üzerine hava aksam üstü soo ateşin karşısında, o yastıklarm üğumuştu. Şömînede odun yakıîmişzerinde metresim oldu. Hiç bir aşk tı. O ateşe karşı, bir yastık yığını hissi duymadım, fakat onu, icim ceüzerine atjjdı. Ben de yanına sokulkiyordu. Kendi kendime «böyle bir dum ve aüslerimizden... yazın berbat dakikadan istifade etmezsen alçak lığından, Gandüma'dan, kocasın • vaziyetinde kalacaksın.» diyordum. dan, karımdan bahsettik. Bari siz haber alıyor musunuz. Ateşin yanına döndüğümüz za Bana hiç yazmadı, yakıştıramadım. man bitmek üzere olan son bir odun yanıyordu. Eli elimde idi. Yüzüme mes'ut ve muzaffer bir bakışla bakıyordu. Ben bir hüzün duyuyor ve ölmek istiyordum. Bana: Ne düşünüyorsunuz? Dedi. Zavallı karımı düşünüyorum, dedim. Bir husumet duydu, alnının üzerinde iki sert çizgi peyda oldu. Bakınız, dedi, ben sizi seviyorum, binaenaleyh artık gülünç şey ler söylemenizi istemem. Neden gülünç? Tereddüt etti ve bana uzun uzun baktı. Sahihten anlamıyor musunuz? Yoksa anlamıyor görünmek mi is tiyorsunuz? Dedi. Bütün söyliyeceklerini tahmin e diyor ve onu susturmak lâzım geldiğini anlıyor, fakat öğrenmek ihti yacından da kurtulamıyordum: Hakikat bu, bir şey anlamıyorum. Ya? Ben sizi her şeyi anlıyor da karmızı terkedemiyecek ve hatta bunu ona söyliyemiyecek kadar fazla sevdiğinizi zannediyordum. Çok kere sizi her şeyden haberdar etmeği düşündüm... Fakat karınızın dostu idim, bana ağır geliyordu... Ne yapmalı? Bugün sizi onu sevdi ğimden bin kat fazla seviyorum... Bunun üzerine kanmın Kro zant'ın metresi olduğunu, bunun altı aydanberi böyle olduğunu ve hatta zarfların üzerindeki pullardan Tulon'dan geldikleri belli olmamak, benim dikkatimi celbetmemek üze re mektuplarınm kendi vasıtasile geldiğini birer birer anlattı: Vaziyetin benim için ne kadar müşkül olduğunu takdir edersiniz... Hele buna bir de benim sizi ötedenberi sevmekte olduğumu ilâve ediniz... Sizi üç yıldır sevdiğimin hiç farkında olmadınız mı? Erkekler bir şeyden anlamazlar... Nihayet şimdi her şey yolundadır. Göreceksiniz ki sizi bahtiyar edeceğim. Buna hem siz lâyıksınız, hem de ben size o kadar meftunum ki... Sizin tapınmağa lâyık bir seciyeniz vardır. Uzun bir müddet beni cemilelerine boğdu. Bunlardan hiç bir tat duyduğum yoktu. Düşünüyordum ki bunların hepsi ne kadar sahtedir, ben hiç bir suretle iyi de^Uim ve ben karımdan geçemem. Şu halde bu rada işim ne? Hâlâ elim neden bu ka dının belindedir. Yanyana iki bahtiyar âşık ve maşuk gibi oturuyor duk, halbuki ben ondan nefret e diyordum. Miza, dedim, kanmın emanet ettiği bir sırra, nasıl hiyanet edebilir siniz? Bu iğrenç bir şey değil midir? Hayretle yüzüme baktı: A!.. Bu o'ur şey değil.. Onun miidafaası size düşer mi? Evet, bu yaptığınızı doğru bulmuyorum, hatta benim icin yapmış olduğunuz halde bile! Karım sizin dostunuzdur... İdi; artık kendisini seymivo rum. Ne zamandanberi? Sizi sevdiğim zamandanberi. Beni sevmemenizi te menni ederim. Çünkü ben karımı bulunduğu halde de seviyorum. Söylemekte devam ederken Miza'ya istihfaf ile bakıyordum; o titri yordu... Karımı niçin seviyorum nok • tasına gelince bunu tayinde güçlük çekeceğirn... Beni hiç sıkmaz, o benim için hayat ve saadet demektir. Mabadi var

Aynı gün çıkan diğer gazeteler