7 Nisan 1931 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 5

7 Nisan 1931 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 Nîsan 1931 Talipler •..umnMumıııınillllUllllllllliillllüllllllllllllIllllllllllllllllllllinilllınnıın. Cnmhuriyet sı Meb'us olmak için C. H. Fırkasına mü İzmir gazeteleri, İstanbul muhtelitinin racaat edenlerin isimlerini neşrediyoruz güzel oyununu yazayaza bitiremîyorlar [Meb'us namzetliği için şimdiye kadar Halk Fırkasma müracaat e denlerin 1350 yi buîduğunu yaz mıştık. Epeyce yüksek bir n~" 'a baliğ olan taliplerin isimlerini müracaatleri sırasile dercediyo ruz.] Devlet demiryollarından avukat Nev ruz B., Fırka askerî adlî hâkimi İsmail B., Maliye müfettişi Osman Talât B., Istanbul'da avukat Hüseyin Hüsa mettin B., Hilâliahmer Beyoğlu şubesinden Abdürrezak Hüsnü B, Mü hendis Osman B., İstanbul ziraat mektebi muallimlerinden Necati Ziya B., tüccar Halim Sabit B.. sabık Kayseri meb'usu Sabit B., İzmir orta mektebi müdürü Şeref B., Kadıköy C. H. F. sı ocak reisi Mithat Cafer B., istanbul sanayi müfettişi H. Vasıf B., Ayvalık Belediye reisi A. Mühip B., Akşehir bankası müdürlerinden Sami Reşat B., Kemaliye kaymakamı Tevfik B., Şurayı Devlet divanı reisi muavinle rinden Celâl Agâh B., İktisat Vekâ leti teftiş reisi Mithat B., Şurayı dev let muavinlerinden Salâhattin B., Sinop valisi Azmi B. Sabık Menemen asliye mahkemesi reisi Mustafa Kemal B., İzmir'de avukat Refik Şevket B., Ankara ziraat mektebi müdürü Muhittin B., Divanı muhasebat başmurakıplerinden Emin Rifat B., Erbaadan avukat Rasim B., Müstakil Türk ortodokos kiliseleri hukuk müşaviri TiryandafiloeEf., Sıvas Maarif Emini Kadri B., Devlet demiryollan doktorlanndan Rafet B., Sıvas nümune hastanesi hariciye şefi Necdet B., Evkaf umum müdürlüğü avukatı İhsan B., Vefa orta mektebi muallimlerinden Enver Kemal B., Temyiz mbahkemesi başmüddeiumumî muavini Mustafa Nuri B., tayyareci İlhami Recai B., avukat Salih Şebabettin B., mektebi Harbiye süvari sabık muallimi Hüse yin Hüsnü Akil B., Niğde mektupçu su Kâzım B., Ordu belediye resisi Sadık B., Niğde'de mütekait kaymakam Nüzhet B., İsparta meclisi umum! azasından Ethem B., Tarsus tütün inhisarı sabık müdürü Murat Fuat B., lise muallimlerinden Fadıl B., avukat Mustafa Nuri B., İstanbul meclisi umumisinden Mehmet Ali B., tüccar Kızzade Fçvzi B., esbak Bursa meb'usu Muhittin B., Emniyeti umumiyeden M. Adil B., Sıvas meclisi umuml aza sından Baki B., İzmir müessesatı zi raiye müdürü Abidin B., sabık Ererani meb'usu İhsan Hâmit B., esbak Ha riciye nazırı Mustafa Asım B., İzmir belediye reisi Sezai B., esbak Ankara polis müdürü Dilâver B., esbak Bitlis meb'usu Derviş B, Çorum Posta ve telgraf müdürü M. Sami B., mütekait erkânı harp miralâyı Osman SenaiB. İstanbul damga müdürü Omer Faruki B., Ankara C. H. Fırkası ocak azasından Nazif B., Cafer Ef. oğlu Zeynelabidin B., Konya Babalık başmuharriri Muzaffer Hâmit B.. Edirne esbak ziraat mektebi müdürü Ömer Hilmi B.. esbak Eskişehir meb'usu Eyüp Sabri B., Sıhhiye Vekâleti sıtma mucadele mütehassısı Necati B., Ankara ticaret zahire borsası reisi Sabri B . Şurayı devlet azasından A. Sabri B., istanbul ziraat müdürü A. Tahsin B., Hope ziraat fen memuru Remzi B., Uzunköprü belediye reisi Mustafa B , Karaman İş Bankası müdürü Ferit B.. Divanı muhasebat murakiDİerinden Fuat B., Tütün inhisan mülga meclisi idare azasından Yusuf Münür B., Muhtelit mubadele komisyonunda müşavir Mit hat B., sabık Sanayi umum müdürü Recai B., esbak Şibinkarahisar meb'usu Mes'ut B., Denizli meclisi umumî azasından Osman B., Birinci fırka topçu alayı kumandanı Şevket B., Trabzon'da avukat Ali Rıza B., avu kat Zihni B., Giresun Ticaret odası reisi Mehmet Kemal B., Şurayı devlet azasından Haydar B., Görele kavmakamı Rauf B., sabık Genç meb'usu Hamdi B., Arif Fevzi B., Tırhala kaymakamı Kemal B., Canakale C. H. F. idare reisi Veli B., Eskişehir tütün inhisar merkez müdürü Avni B., Bozöyük devlet ormanlan komiseri H. Rifat B., Nemli zade Sıtkı B., Samsun vilâyet tabibi Fahrettin B., İnkılâp gazetesi sahibi Ali Naci B., Samsun'da doktor Yusuf Hikmet B., Bandırma ağırceza azasından Abdülkadir B., İstanbul kambiyo borsa acentası Tayyip B.. Tayyare cemiyeti teftiş he yeti reisi Cavit B.. esbak Siverek meb' usu Nurettin B., Yozgat hukuk hâkimi Ruşen B., Kocaeli ilk tedrisat mü fettişi Necip B., Yozgat gazetesi başmuhariri Rafet B., Gümüşhane valisi Hüsnü B., Erzurum'da avukat Feyyaz B., Emlâk Bankası merkez müdürü Reşat B., Kırşehir gazetesi müdlirü Cevat B, Istanbul'da ikamet eden İsmail Kemal B., Kâhya oğlu İhsan B., Balye kaymakamı Ahmet Refik B , Ço rum vilâyeti encümen azasından Necati B., Menemen belediye reisi Kenan B., Temyiz mahkemesi azasından Abdullah B., sabık Sıvas belediye reisi Hayri B., K 4 muhasebecisi Nuri B., Kastamonu H. F. vilâyet idare reisi Hamdi B., Antalya'da avukat Haydar B., İstanbul şirketler komiseri Fehmi Razl B., Silivri kaymakamı Süleyman Memduh B., sabık Batum konsolosu Sait B., avukat Zal oğlu Halil B., Salim Siyret B., mütekait Deniz miralâyı Tevfik B., sabık Mardin meb'usu İbrahim B., Ankara meclisi umumî azasından Aziz B., İzmir'de doktor Behçet Salih B., tapu ve kadastro müfettişlerinden Muhlis B., Maliye müfettişi Fuat B., sabık Musul meb'usu Nuri B., Çeşme'de balık ve sünger mütehassısı Fahri B., Adliye müfettişi Kasım B., Maden mühendisi Rafet B., Mahke mei temyiz azasından Tevfik Nazif B., Denizli meclisi umumî başkâtibi Gıyasettin B., Manisa meclisi umumî azasmdan Kudret Lutfi B., Ağaçkoruma meclisi umumî kâtibi Hamdi B., Or man mektebi müderrislerinden Esat Muhlis B., Ayvalık C. H. F. reisi dok tor Fazıl Doğan B., kaymakam Rauf B., Samsun'da Yaman oğlu Kadri B., Müdafaai Milliye Vekâlei Sıhhiye 2 inci şube müdürü dokor miralây Kâzım B., Koçhisar kaymakamı Saffet B., Veli B. oğlu Avni B., Bitlis mual limler birliği reisi Ali Rıza B., sabık İstanbul şehremini Emin B., Eskişehrin Sivrihisar H. F. reisi Ali Rıza B., Erkânı harbiye miralâyı Fuat Ziya B., Eskişehir C. H. vilâyet idare reisi Osman B., mütekait binbaşı Cevat B., temyiz mahkemesi ceza dairesi aza smdan Nazmi B., avukat A. Nüzhet B., Balıkesir Milli Emlâk müdürü Agâh Hamdi B., sabık Eskişehir bel°diye reisi Ankara birinci hukuk aza smdan Basri B., piyade 32 inci alâydan mütekait yüzbaşı Ömer Lutfi B., Amasra'dan Fadil B.. Bursa ticaret r « dası başkâtibi Ali B.. Rüsıımat rrnfpttişlerinden Bürhanettin B., Askerl baytar tatbikat mektebi muallimlerinden kaymakam Ali B., Gümüşhane mektupçusu Nazım B., Denizli'den Esat B., Kıbrıs konsolosu Celâl B., Giresun'da tüccar ve kumusyoncu Alâettin B.. Trabzon fırka vilâvet azasından Bürhan Sabit B., Denizli fırka azasından doktor Ali Rıza B., Denizli memleket hastanesl baştabibi M. Hamdi B., Giresun meclisi umumî a zasından Halil Rufat B., kaymakam Memduh B., Ordu ağırceza azasından Sadullah B., Artvin Maarif mıidürii Vehbi B, Bursa lise müdürü Tevfik B., Denizli fırka azasından Fahri Akça koca B., tercüman Mehmet Ali B., Devlet demiryollan ticaret müfettişi Zihni B., Görele hükumet tabibi A. Zeki B., Ankara ziraat müdürü Tay yar B., mütekait erkânı harbiye mi ralâyı Hifız B. <\dar»° '''" ^ " i dan M. Cemal B., esbak Erzurum^ meb'usu M. Kemal B., Devlet demir'^ yollannda mühendis Muzaffer B., Denizli belediye reisi M. NailB., İstanbul müddeiumumisi Kenan B., Trabzon fırka azasından Azmi B., avukat Muhittin B., Ankara orta mektep Türkçe muallimi Rifat Şakir B, Şurayı devlet başkâtibi Saffet B., Giresun'da avukat Hasan Fikret B., ima lât şubesinden Sırrı B., Hobye ma den şirketi komiseri Lutfi Arif B., Maliye Vekâleti tevzi komisyonu reisi Mustafa B , esbak ziraat müsteşarı Ali B. Darülfünun arziyat müderrisi Ahmet Müstak B., Şurayı devlet azasından Asaf Talât B., Harp akademisi muallimlerinden Esat B., mütekait erkânı harbiye miralâyı Nuri B.. Ziraat Bankası müfettislerinden Halit Niyazi B.. sabık İstanbul şehremini muavini Şükrü Ali B., Eskişehir Jandarma kumandanı Turgut B.. sabık Hakkârî valisi Halim B., mülkiye müfettişi Kemal B.. esbak Çorum meb'usu Sıdclık B.. Riverek meb'usu sabıkı Kadri B., sabık Muş meb'usu Ali Rıza B . İzmir'de borsa reisi Talât B., tstanbul dan tüccardan Tevfik B., Ankara'da muallim İhsan B., Kadıköy'ünde tayyare şubesi memuru Nuri B., İstan bul'da tütün inhisarında muhake mat memurlarından İsmail Hakkı B., İstanbul'da Aksaray'da İzzet Tevfik B., Istanbul'da Kandilli'de Hariciye memurlarmdan Edip Kemal B., Gö rele'de davavekili Mustafa Nuri B., Üsküdar ceza hâkimi Emin B., Istanbul'da tütün inhisannda Hasan Rıza B., Birinci ordu müfettişliği erkânı harbiyesinden binbaşı Emin B., Akşehir'de fırka azasından Zeki B.. sabık Yozgat meb'usu Ahmet B., İstanbul'da tütün inhisarında Arif Rüştü B., Ce belibereket fırka vilâyet idare aza smdan Hamdi B., Adliye Vekâleti ceza işleri tetkik memuru Fahri B.. Konya erkek muallim mektebi muallimi Celâlettin Ali B., Molla oğlu Abdülkadir B. Ankara'da Yeğenbey Maliye şube sinden Ragıp Bey, Anadolu Sigorta şirketi müfetişi İzzet Melih B., İs tanbul'da Cibali'de boya fabrikası müdürü Mahmur B., Kadıköy'de sabık iskân memurlerinden Cenap Kaya B.. Kocaeli Maarif müdürü Sait DoğanB. sabık Muş meb'usu Mahmut Sait B., İstanbul'da mütekait askerî katip Mus tafa B., Yüksek ticareti bahriyeden Tevfik B., Adana'da Mardin'li Talât B., İstanbul'da doktor Hilmi B , Hariciye hukuk müşaviri Emin Kemal B., İstanbul üçüncü ceza azasından Hüseyin B., Urfa'da Millî erazete sahibi eczacı Kâzım B., Cevhan fırka idare reisi İbrahim B., Konya baro reisi Hilmi B., Konya avukatlarm dan Fuat Nami B., Beyşehir kaymakamı Nafi B., İzmir'de avukat Şakir B., Diyarbekir merkez baytarı Sıtkı Simavi B', Manisa'da Nuri Sıtkı B., Tütün İnhisarı teftiş heyeti reisi Raşit B., Adana çiftcilennden Osman Zeki B., İstanbul'da mütekait binba şı Tevfik B., Şile'de fırka kaza reisi Sait B., İstanbul'da mütekait mira tercimi Halil H?kkı B.. esbak İzmı: meb'usu Sırrı B., Bilecik'te a vukat Hakkı B.. Ankara'da tüccar kv musyoncusu Şemsettin B., Sıvas'ta tüccar Hüseyin Veli B., ticaret mü messili Faik Kurt oğlu B., İstanbul'da mukim Fazlı B., Bilecik valisi Şevki B., izmir'de Neşet B , sabık Ka resi meb'usu Süreyya B., Nafıa Vekâeti müdür muavinlerinden Vasfi B., esbak Mr.latya meb'usu Feyzi B. Anadolu A^ansı muhasebe müdürü Cemil B.. Aksaray mahkeme reisi Sadık B.. İktisat Vekâleti Deniz müşaviri Mehmet Ali Nasfet B . Yenise liir'de mütekait miralay İsmail Hak1 Kı B.. İzmir'c'f Sifa yurdu doktoru Bahtivar B . Kastamonu maarif mürtijrj i^rr^il Vnmal B Ik^Nat Vckâ1 l=tinde Cemi B. Ankara'da avuk^' ; Hli=:e^n F r ' B . Ad"n?z?n fabrikası müdürü Mehmet Emin B . Adapazarm'da eczacı Mehmet Asım B . An tali'a'da Mchmet Numan B . kay mafam Ziva B, Samsun'da Sükrü Er^in B . Ordu'da avukat Hakkı B.. Mu^la vrHsi Cemal B . Akşehir kaymakamı Sinan B . Edirne'de dis doktoru Sait Tevf'k B, İ'tanbul'ds lo kantacılar ikinci reisi Cema! B.. Ay valık'ta doktor Fazıl Duğan B.. Anka ra Hukuk fakültesi yardımcı müderrisi Ali Fuat B., Ankara'da avukat Cevat Demirav B , Ayvalık kaymakamı Hikmet B. Ordu'da Zeki Mes'ut B . Antalva'da Sıhhat müdiriyeti kâ tibi Arif B.. ceza bâkimi Hasan Ke mal B., Ulukıla Beledive reisi Yakup B. Aksarqv'd? mekt"n muallimi Emin B., Divarbekir Ziraat müdürü Hail B. Dahilive m?hall! idareler umum müdürü Nazif B.. Tavvare cemiyeti reis mnavjri Sükrü B Sanzade Ra "m B , Sanavi müfettişi Bürhanettin B Pıtrive min>i9v mü^ekaidi Ali Rıza B . İstanbul Aîeclisi umumî aza sınd^n Mrstafa Yahva B.. doktor Sakir Fevzi B . Ankara Maarif kütünarer' s*h'bi Ahrnet Edirj B . İstnnbulrin TT''î<;p!in pT(1i P Sa^avi ve Maa din Bankası müdürlerinden Ahmet Esat B . İktisat Vekâletinden Cevat Rüstü B.. İstanbul da mukim Murat Esat B,. Kayseri'de hükumet tabibi Nuri B.. Kırşehir orta mektep mü dürü Aydın B., Adapazarı kaymakamı sabıkı Diızce Sakarva sinemamektebi r Ahmet sı sahibi Hnyri B.. İstanbul Meclisi Hatntft B . T*t3nbıil MecIM a'" umumî azasından Havn Şevket Bey, B.. İstanbul'da Büyükada'da Mehmet m"flll'm Z'^a B. £dir»n'rfa tüccnr Hikmet Pş., sabık Canik meb'usu SüAhmet Fuat B . Orman işleri umum leyman B . Darülfünun müderrisle müdürü BeVir B . Sıvas tamı müdürü v>phr>et B tstT^bul'c'a avukat Celâ rinden Bürhanpttin Ferit B., Balı kesir Noteri Rüknettin B., dava ve lettin B.. İzmir'de avukat Ararjzade kili N'hat B., Havza kavmakp.mı VehCevat B . FPH fakültesi nebatnt muallimi Cemil B. sabık kaymakamlardan bi B . Bergama müddfu'mumisi Rı fat B., Uşak şeker fabrikası rrrha Emin B.. Balıkesir orta mektebi muberat sııbesi şefi Rasim B . İktisat allimi Emin B.. İzmir Sıhhat müdürü Vekâlti müdürlerinden Mehmet FahLutfi B.. esbak Fr°ani meh'um Hakkı B . İVmir'de K^^nii B . İ* Bnnkası rettin B . Temyiz azasından Nazif B . TTsnk «ııhpci ı n i i f l ' i r i i TToTrtpf !»! Tt D e Edîrne'de tüccar Saim B . Vefa orta nizli Sıhhat müiürü Hnsan B Mütemektep muallimi Süleyman Şevket B., kiit, tf>Tnrnrpf*i Hnvrünnas B.. İst^n Denizü'de avukat Sükrü B. Ankarabulda ppip''iT'e oktrnva t^hîikknk me da Nalbant oslu Sıtkı B . Bilecik'te ^nunı TT^iit R . saNk bahrive mi's asma fidarlığı mütehassısı Saban B.. Ankara'da MaarSf Emini Azmi B., Erzurum ziraat müdürü Enver B., Tahsin B., Sıvas maarif müdürü U Nazilli'de avrkat Salih B. luğ B , srbık meb'us Ha^;m B.. Diva[Yarın esaminin neşrine de • nı muhasebat murakıbı Tahsin Bey, vam edilecektir.~\ Muhtelit mübadeİT komisyonu mü 4 Muhtelit takım geliyor lay Asım B., İzmir'de gazeteci Bürhanettin B., İzmir'de Fikirler mecmu ası müdürü Kemal Turan B., Divanı Muhasebat azasından Hasan Basri B., Ankara'da doktor Fahri B., Mektebi harbiye sabık süvari muallimi kaymakam Hüsnü Ömer B., Iskender paşa mektebi muallimi Ömer Hulusi B., avukat Raif B., Niğde Noteri Ali Niyazi B., Siirt'te kaymakam Hik met B., Istanbul'da sabık Muş valisi Rafet B, Keşan kaymakamı Nuri B., Istanbul'da Sıhhî müesseseler muhasebecisi Sıtkı B., Milâs'ta Emin Bey, Baki B.. Antalva'da Ahmet Münir B., muharrir S. Şükrü B., İstanbul'da müfettiş Ahmet Hikmet B, Ankara Belediye azasından Nusrat B , Adana Kız muaHim mektebi rivazive mu allimi Nabi B., Hariciye Vekâleti matbuat müdür muavni Mrammer B.. Niğde Baro reisi Sad^ttin B.. Müs kirat İnhisan nunteka âmiri Ömer Rüştü B., Mersin Meci'si umuml a zasından Ahmet MuMar B , Antal v^'da avukat Kâzım B., Arkara Be ledive reis muavini Hazım B. Sıvasta H^bfnzsde Ali B. fstanVıi'l'da avukat İzzet Necmettin B., İstanbul'da doktor İzzenin Ahmet B.. Trsbzon muaîlimler birü&i reisi Dr. Celâlettin Ali B., Orduda İsa Cemal B.. esbak Izmit meb'usu Hamdi B., İstanbul'da llî Sait B . Ki'leii lisesi muo mPHnc'en Adem Nez^hi B , Türkiye Madenciler cemiyeti umumî kâtibi Sadrettin B., sabık Diyarbekir meb'usu Havdar Adil B., Berçama Noteri Faik B.. Konya Nafıa muhasibi Murat Ali B., Ziraat Bankası müfettislerinden Ke mal Aziz B., mütekaidini askerive den Sadettin B., Sivrihisar'da tüccar Hikmet B., Artvin tapu müdürü Behram B., Samsun 3>pirto İnhisarı basmüdürü Ahmet Nazif B., TMisat Vekâleti bavtar müfettişi umumiM Ali Rıza B , İktisat Vekâleti mütercimi Al*ettin Cemil B , Ni^ie Ziraat Bankası müdürü Ali Rıza B., Ankara elektrik şirketi heyeti idare azasından Arif Hikmet B.. mütekait kayma kam Asım B. İktîspf Vekâlp+i orman müfettişi K^dir B . M^rün'de dok; tor Ali Refik B.. İstanbul'da Ab dülkerim Pş. Corum müddeiumumisi Abdplkadir^ B . İsfmbul Ticaret O .i tfaSı a?asındpn Abctfinnafi B., Bavtar. İzmir muhteliti oyuncuları {ortada rmntaka reisı Vah Kâzım Pasa\ İzmir muhteliti ile iki müsabaka yapan ve ikisinde de galip gelen muhtelit takımımız yarın saat on birde sehrimize gelecektir. İzmir gazeteleri, muhtelit takımımızın oy • nadığı oyun ve aldığı neticeler hakkında muhtelif surette beyanı mü talea etmektedir. Ezcümle Anadolu gazetesi şu mütaleada bulunmak tadır: İstanbul muhteliti son 10 dakîka istisna edilirse bastan nihayete kadar idareli ve şuurlu oynıyarak sâylerinin semerelerini iktitaf et miş oldular. İzmir muhteliti zaman zaman oyuncu değiştirerek takımı bir her cümerce sürükledirler. Bu hareket esasen mefkut olan anlaşmağı bir kat daha izale etmiş bulunuyordu. tstanbul'dan başta Zeki olmak üzere Muzaffer, Fikret, Reşat. Hüs nü ve Mehmet Beyler muvaffak oldular. Müttehit ve kombine ovunları cidden mazharı takdirimiz olmuş tur. İzmir'den daimî marke altında bulunmasına ralmen takımma iki gol kazandıran Vehap, Rebü'yi hemen hemen işletmiyen ve kale ö nünde muhakkak iki gole m&ni olan Feyzi, Sait Beyler birinci derecede, Hakkı ve Hilmi Beyler ikinci dere cede muvaffak oldular. tanbul'a avdet edecektir. Yunanistan futbol şampiyonası Atina 5 (A.A.) Yunan futbol takımları arasında şampiyonluk mü sabakalarına bugün devam edilmistir. Selânik'in Aris takımile Atina'nn Apollon takımı birer sayı ile bera bere kalmıslardır. Bu müsabakada Şeref Bey ha kemlik etmîş ve fevkalâde güzel bir intiba birakmıştır. Selânik 5 (A.A ) BugUn yapıIan futbol maçlarında İrakvit takımı Pire'nin Atmikon takımını bire karşı 2 sayı ile mağlup etmiştir. Cuma günü mac yapmak üzere Selâniğ'e gelecek olan Bulgar ta kımının perşembe günü muvasalatına intizar edilmektedir. VUKÜAT Feci bir öliim Bir amele tren altında ezildi Bu yüzden münakalât bir saat durdu Evvelki gün Suadiye'de bir amelenin feci bir surette ölümile neticelenen bîr demiryolu kazası olmuştur. Saat 17 de Haydarpaşa'dan kalkan şe • hir şebekesi katarı Suadiye istasyonundan geçerken Kartal çimento fabrikası amelesinden 30 yaşında Çerkeş'li İbrahim de yol üzerinden geçmek istemiş ve bu sırada İbra • him makinenin altında kalmış ve vücudü ikîye bölünmek suretile ölmüştür. Vak'ayı müteakip bütün hat üzerinde münakalât kesilmiş ve müd deiumumilik hâdiseye vaziyet edip te tahkikatını ikmal edinciye ka • dar yolcular vagonlarda, istasyon • larda beklemişlerdir. tstanbul mıntakası sporcuları istikbale davet ediyor Türkiye İdman Cemiyetlerl ittifakı İstanbul mıntakası riyasetinden: İzmir'e giden futbolcularımız 8 nisan 931 çarşamba günü saat on birde Ankara vapurile gelcekler dir. Mmtakamıza iki galibiyet kazandı»an arkadaslarımızı istikbal et • mek üzere mıntaka heyetleri rüesa ve azasile diğer klüp mensuplarmın Galata rıhtımında hazır bulunmaları rica olunur. Llk maçlart 10/4/931 cuma günü icra edile cek lik maçları: İkinci küme Kadıköy'ünde: Altınordu Topkapı saat 11 de Kumkapı Beylerbeyi saat 12,45 te Totonya Hilâl saat 14,45 te Hakem Saim Turgut Bey Birinci küme Tasim stadyomunda: Süleymaniye Beşiktaş saat 12 de Hakem Salâhattin Be. Galatasaray Anadolu saat 13,45 te hakem Simen Bey Leveski Fenerbahçe hususî müsabaka Londra Sidney Bir Ingiliz tayyareci yeni bir rekor peşinde Sivil İngiliz tayyarecile ~ ~~~" ~ rinden Misten Nevil Stek Londra ile A vusturalya a rasındaki mesafeyi seki? buçuk günde katetmek ü zere son reko ru kırmağa te şebbiis etmiş tir. Tayyareci 5 gün kadar stek Avusturalya nın merkezi olan(Sidney)şehrinde ve (Melyoren) de istirahat ettikten sonra uçarak Londra'ya avdet edecektir. Mister (Nevil Stek) seyahati ne müteallik hazîrlıklara başlamıştır. Pek yakında yola çıkacak ve Viyana İstanbul Halep Bağdat ve Hindistan tarikile Avusturalya'ya gidecektir. Londra ile Avusturalya arasmdaki bu me safe 11 bin kilometre kadardır. • u ^u <=. •••••• Tufun ışçılerı • •• • Geçenlerde Tütün işçileri cemiyetinin yaptığı kongre hükumetçe gayrikanunî addedilerek mukarrerat kabul olunmamıştır. Ali Remzi, Recep Cemal, Salih, Ali Rıza, Ali Galip, Cafer İbrahim Efendilerden mürekkep musaddak heyeti idare cemiyet işlerini tedvir edecektir. Ambarlı cinayetinin failleri yakalandı Ambarlı'daki cinayetin faillerini meydana çıkarmak için vilâyet jan darma kumandanı Hüseyin Hüsnü Bey bîzzat alâkadar olmuş ve yapılan tahkikat netic?sinde Angurya çiftliğinde ika edilen bu cinayetin faillerinin Arnavut Abidin oğlu Şerif, diğerinin Mehmet oğlu Rıza oldukları anlaşılarak tevkif edilmiş ve dün İstanbul'a getirilmişlerdir. Müddeiumumî muavinlerinden Galip Bey mahallinde tahkikatla meşguldür. Cinayetin Mehmet Ağanın bir ka drnla gayrimeşru temasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. SerherSer sumalan açacaklar İstifa eden Berberler cemiyeti heyeti idaresi istifalarını geri al mağa karar vermişlerdir. Önümüzdeki cuma günü de berberler dükkânlarını açacaklardır. Berberlerin bu mes'eîede hosa gitmiven bir sui tefehhüm hasıl olması hasebile artık bu işe hitam vermek için müttefikan açmak kararım verdikleri anIaşılmıştır. İstanbul Belediyesi bütün mer kezlere bir tamim göndermiş, ce miyete mukayyet olmıyan berber • ler hakkında birer zabıt varakası t'itularak mahkemeye verilmele rini emretmiştir. Bu emir de ber berleri memnun etmiştir. Dün Berberler cemiyeti reisi Mustafa B. bir muharririmize de miştir ki: « Zaten ortada ehemmiyetli bir mes'ele yoktu. Bir sui tefeh hüm vardı. Onu da hallettik.» Balkan olimpiyadı Sofya'da bir Balkan olimpiyadı yapılacak Sofya 5 (A.A.) Bulgar spor federasyonu Sofya'da Prens Kiril'in himayesi altında bütün Balkan milletlerinin iştirakile 24 teşrinievvel den 4 teşrinîsaniye kadar bir sopr müsabakası tertibine teşebbüs et miştir. Balkaniyat denilen Balkan olimpiyadı teşebbüsü Balkan milletleri tarafından müsait bir surette karşılanmıştır. Diğer taraftan Balkan turnuvası tertibile meşgul olan Bulgar komi tesi Arnavut spor federasyonunun Balkan olimpiyadına iştirak edsceğindep resmen haberdar edilmistir. Bu tezahüre iştirak edecek olan Balkan sporcularmın Ba'^an varimadası milletleri arasmdaki rabıtaların takviyesine büyük yardımı ola caktır. Sehrimize gelecek Yunan takımlaır Atina 5 (A.A.) Yunan takı • mının maç yapmak üzere İstanbul'a hareketi için Şeref Beyin yaptığı müzakerat henüz neticelenmemiş • tir. Mumaileyh, bu hafta zarfında ts Feci bir cinayet Yalova'ya yarım saat bir mesa fede Hidayet Efendi değirmeni müsteciri Bulgar muhacirlerinden 45 yaşlarmda İhrahim oğlu Adem ile yanında çalıştırdığı 30 yasmda Et hem oğlu Ahmet arasında alacak mes'elesinden dolayı kavga çıkmif Ahmet balta ile Adem'i öldürmüş tür. Katil yakalanmıştır. İrtihali müessif Birinci ordu müfettişi Ali Sait Pş. Hz. nin teyzeleri, Hasan Fuat Nahit, Ali Hikmet Nahit Beylerin valdeleri Deniz muzikası muallimlerinden Ali Beyin büyük kaymvaldesi Fatma Vildan Hanımefendl irtihal eylemişler dir. Cenazesi saat on birde Cihangir'de Cihan parkı sokağında 4 numaralı apartımandan kaldınlarak med fenl mahsusuna defnedilecektlr. Allah rahmet eyllye. Bir tnen'i muhakeme kararı Şurayı Devlet, Emniyet Sandığı memurlarından Murat ve Mümtaz B. lerin men'i muhakemelerine karar vermiştir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler