7 Nisan 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

7 Nisan 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet Ç ASKERl TEKAÜT MAAŞLARI Yarın Muameleleri ikmal edilenler M. M. tekaüt şubesi tarafından tanzim edilen listeleri neşrediyoruz lAskerî mütekaidin, eytam ve eramil ve malulinin malsandıklarına müracaat ederek maaş alabilmeleri *resnu senetlerzinin zmuntazam borçlar müdürlüğü» ne gönderildiğinden malumattar olnıalarile kabüdir. Muhterem karilerimize bir kolayltk ve hizmet olmak üzere «Müdafaai Milliye Tekaüt subesh tarafından tanzim, ıkmal edilmiş ve senetleri *Muntam borçlar müdtriyeti* ne verilmiş olan zabitan ve eytam listesinin mabadini bugün de neşre devam ediyoruz:] Topçu miralay Derviş Bey İstanbul emvalinden verilmek üzere 31 1333 No. ve 14 mart 931. Piyade kaymakam Mustafa Hulusi Bey İstanbul emvalinden verilmek ü zere 31 1358 No. ve 14 mart 931. Piyade yüzbaşı Hüseyin Avni Efendi Samsun emvalinden verilmek üzere 30 8973 No. ve 14 mart 931. Cerrah yüzbaşı Abdullah Efendi İstanbul Aksaray emvalinden verilmek üzere 30 4892 No. ve 16 mart 931. Tabip binbaşı Mesih Efendi Zile emvalinden verilmek üzere 30 8342 No. ve 16 mart 931. Süvari K. yüzbaşı Halil Efendi Ayaş emvalinden verilmek üzere 31 12 No. ve 16 mart 931. Piyade yüzbaşı Mahmut Efendi ts tanbul emvalinden verilmek üzere 31 756 No. ve 17 mart 931. Piyade binbaşı Isa Ruhi Efendi De nizli emvalinden verilmek üzere 30 6617 No. ve 17 mart 931. Levazım vlnbaşı Şevki Efendi Yoz gat emvalinden verilmek üzere 307404 No. ve 17 mart 931. Piyade binbaşı Mehmet Ali Efendi Adana emvalinden verilmek üzere 29 5947 No. ve 17 mart 931. Sınıf 6 hesap memuru M. Mehmet Ali Efendi İstanbul emvalinden veril mek üzere 31 1393 No. ve 17 mart 931. Sınıf 6 hesap M. Ali Rıza Efendi Bayburt emvalinden verilmek üzere 31 812 No. ve 17 mart 931. Sınıf 8 hesap M. Şevki Efendi Erzurum emvalinden verilmek üzere 31 1395 No. ve 17 mart 931. Süvari K. yüzbaşı Fikret Efendi An kara emvalinden verilmek üzere 31 1408 No. ve 18 mart 931. Süvari K. yüzbaşı Ahmet Efendi Ankara emvalinden verilmek üzere 31 1359 No. ve 18 mart 931. Piyade birinci mülâzim M. Ekrem Efendi Ankara emvalinden verilmek üz e r e 31 931 No. ve 18 mart 931. Piyade birinci mülâzim M. Celâlet tin Bursa emvalinden verilmek üzere 31 378 No. ve 18 mart 931. Piyade birinci mülâzim Zeki Efendi Siirt emvalinden verilmek üzere 31 541 No. ve 18 mart 931. Piyade kaymakam Ahmet Cemal B. Kastamonu emvalinden verilmek üze re 31 1297 No. ve 18 mart 931. Süvari binbaşı Rifat Efendi İstanbul emvalinden verilmek üzere 31 1113 No. ve 19 mart 931. Çarkçı yüzbaşı İbrahim Efendi İs tanbul emvalinden verilmek üzere 31 768 No. 16/3/931. Güverte yüzbaşı Necati Efendi Is tanbul Kadıköy emvalinden verilmek üzere 31 1089 No. ve 16/3/931. Tabip K. yüzbaşı Osman Efendi İs tanbul Beyoğlu emvalinden verilmek üzere 31 262 No. ve 16/3/931. Binbaşı Salih Efendi zevcesi Emine Hanım istanbul emvalinden verilmek üzere 30 3141 No. ve 16/3/931. Türk Ocağmdan: İtalyan Darülfü nunluları şerefine çarşamba günü saat 9 da Türk bcağmda bir eğlenti yapılacağından Ocaklılann ailei muhtere melerile birlikte teşrif etmeleri rica olunur. Elbise serbestir. Monmarter'in meşhur artistlerin den Lusien Boyer ve arkadaşlan İstan bul'dan ayrılmaları münasebetüe yan n akşam Glorya sinemasında bir gala müsameresi vereceklerdir. Bu müsamere en iyi numarası meşhur Zaro Baby isimli bir revüsüdür. Aynca yeni bir konser verilecektir. ART.ST.K SiEMAS.NDA akşam EĞLENCE KOPRÜSÜ HIT THE DECK pek müessir bir raevzua malik ve kısmen renkli senenin en zengin eseri. ALELLU|AH şarkıını taa,anni eden yuzleıce zenciden n.ürekkep bir heyeti rrugannıye. ]ACK OAKİE, POLLV taraîından WALKER M E L E K 8 nısan çaramba ve E L H A M R A S 1 N E M A L A R 1 N D A birden BÜYÜK GALA olarak Şinadiye kadar sinemada göriilen Ülmlerin en mu?zzam ve en îevkalâiesi olan ve ABEL GANGE tarafından göriiliip dinlenraiş D ü N Y A N I N S O N U filmi ta<dim edeceklerdir. Meşhur Fransız heyetşınası GAMtLLE FLAMMARlOVun bir eserine göre vicude getirilraiş olan bu rauazzan filmde dünyanın bıitiin lisanları ve ezc mle İÜKKÇE ve RUMCA konuşulduğunu işideceksiniz. Yerlerinizi evvelden temin ediniz Fiatlarda zammiyat o'mıyacaktır. Tekaüt zabitan kısmı BUYUK IHTİRAS (Die Grosse Sehnsucht ) Liane Haid Anny Ondra, Camilla \M Dagover Conrad Vei î v^ siire tar f ndan. Telefon: B. O 2851 ,** Buffün ve yırın matınelerde Ankara: Merkez Han| Hacı Bavram caddesi Müptedi ve müterakki talebe için: YENİ KURSLAR BERLIT HER LiSANI OĞRETİR Mektebinden İstanbul: lstiklâl caddesi 356 Hususî dersler: Hane nizde veya mektepte. TECRÜBE DERSİ açl'ıyor IV.EJCANENdir. TELGRAFNAME 6 4 1931, CUMHURİYET saat i 8,30 gazetesine Istanb '1 Charlie Chaplin'in "CITY LtGHTS,(Şehir ııklarO namındaki son îilmi, memleketinizJe Cemal Af'mıt ve "Şarekâsının. Optra fılim„ müessesesine terk ve tevdi edıLiğini arzederiz. Selâm. I c Artites A^socıes Seyrısetaın Merkez Acentası: Galata Köprubaşı B. 2362 şube acentası: Sirkeci Mühürdarzade Hanı 2,2740 AYVALIK SÜR'AT POSTASI (MERSİN) vapuru 7 nisan 17 de Sirkeci Rıhtımından Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, Bürhaniye, Ayvalığ'a kalkacak dönüşte Altınoluğ'a da uğrıyacaktır. Gidiş ve gelişte Gelibolu için yük alınmaz. Güle Oynıya Dönen Çocuğunuz Hepsini Sarfediyor mu? G L O R Y A HUDADAT ŞAKlR HANltVI MİLLETLER ŞARKISI filrninde Sinetna O R Y A Mersin postasl (ÇANAKKALE) vapuru 10 nisan cuma 10 da Galata'dan Çanakkale, tzmir, Küllük, Bod sun, Ordu, Fatsa, Jnye, SamAlâiye, Mersin'e kalkacak dönüşte Taşucu, Anamor, Finike, Dalyan Marmaris Gelibolu'ya da uğrıyacaktır. Azimette Çanakkale için yük alınmaz. DEVLErt mevsıminin en muazzm KEKVANI filmidir. ALEMDAR SİNEMASNDA Senenin en muazzam ve en muht.şem şaheseri sesli ve şarkılı tarihî fılmi kemali muvafLıüyetle devam ediyor. Görmiyenlerin istical etmeleri tavsiye Gündüz 246, Gece 9,30 de I Ona Bir KUMBARA Alarak Para Biriktirmesini Telkin Ediniz! ( Türkiye İş Bankası Gençllğf satın alıyorsnnnz HAYATI hapEndı ı3 2 212 168 50 118 25 1032 312 C E C I L L E D E M l L L E S ' i n Trabzon ikinci postası (CUMHURİYET) vapuru 9 nisan perşembe akşamı Galata'dan İnebolu, Sinop, Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'ya kalkacak dönüşte Pazar, Rize, Of, Sürmene, Trabzon, Polathane, Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, Sinop, 'Jnebolu, Zonguldağ'a uğrıyacaktır. iS A Deniz kısmı Borsa Kamtıiyo ve Nukut Nukut Httrlln lntili» Amcıikan Frank fransi/ >0 Lirei ltalya 20 Frank telçlk» > Cralıni' VBnaıı C 30 Frank lr»ifie 30 Le»a Bolgat l Florin Feltmenk 30 Koron Ctkoslorak l ŞHIn Avosturja t Ra)h;mark Alman • 1 Zelotl LehUtaD 20 LW Romanya >0 Dlnar Vog Şehzadebaşıı Ferah sinemada Bu gece tiyatrosinema, Asso jano (meşhur çingeneler), sinemada Lon^aney, aynca tombala. 9 nisan perşembe günü akşamı büyük müsamereyi kaçırmıymız. Zengin program el ilânlarında Bakırkoy sulh hukuk mahkemesin den: Bakırköy'ünde Yenimahallede On temmuz caddesinde 79 numaralı hanede mukim iken vefat eden Hiranoş H. ın mutasamf bulunduğu hanenin mevcut veresenin tasarrufu mümkün olmadığmdan açık arttırma ile satıl masına karar verilmiştir: 1 Bakırköy'ünde Ontemmuz cad desinde 79 numaralaı ve iki oda bir halâ ve bir mutfak ve bir kuyu ile ayrıca bahçe içinde bir oda ve bir halâ ve muştemilâtı saireyi muhtevi ahşap bir bap hanedir. 2 Hudutları canibi yemini bahriye kaymakamlarından Sait Bey ha nesi, yesarı Besime Hanım hanesi, cephesi atlı yolu halen Ontemmuz caddesile mahduttur. 3 Hanenin kıymeti muhammenesi 550 liradır. Talip olanlarm kıymetinin yüzde onu nisbetirfde pey bedeli vermeleri lâzımdır. 4İhale gunü 26/4/931 pazar saat on beşte Bakırkoy sulh mahkemesin de üç defa bağırıldıktan sonra en çok bedel verenin üzerine kat'î satışı yapılacaktır. 5 Satıştan beş gün sonra müşteri bedeli mezkuru tamamen vermediği takdirde tekrar müzayedeye çıkarıla rak bu bapta ihtiyar olunacak masarif ve faiz ve farkı bedel tazmin oluna caktır. 6 Talip olanlarm ve fazla malu mat almak istiyenlerin 930 '2 dosya numarasile Bakırkoy sulh mahkeme sine müracaatleri ilân olunur. ıss ne 0 12i Ocakta eğlenti '1 ı t 75 .'6 2b 7b 60 1.7 • U e 24 .6 •6 Kamblyo Londra Isterlln kBTU» NBy. biı Ttirk Hrası dolar Parls bir TUrlı llran Franl llâno blt Tttrk . Lltet Belga Bıüksel Frank Cinevre Leva »ofya Florin Amstcrtfam Puta . adriı Berllo v.arl Varşova Zelotı liükrtş 20 Ley Knrırç «••ya l Çervene^ı Knras İJSO .4 23 ı2 06 50 Q ı 1 dı39. 30 9,30 45,2c 6 10 b 10 , 66 l 1 •.65 . 60 I 9,5C l 95. ı2 12 1 24 1 .4 30 79 30 1068 0.4 7 23 12 06. 50 Lucien Boyer gidiyor tsham ve tahvilât Tahvilât liahll stlkraa % ı | Açıldı | Kapandı 101 75 "* tCl 76 ALENTTEŞEKKÜR Sofya eşrafmdan Topuzlu osman Pa a hafidesi validem Şerife Hanımın s dört aydanberi duçar olduğu amansız hastalığın pençesinden kurtılamıyarak vefatile gerek cenazesinin Eyüp Sultan'daki medfeni ebedisine tevdii esnasında işbu matem merasimine iştirak eden ve gerek bilvasıta taziyette bulunan lutufkâr zevata alenen arzı teşekkü rat eylerim. Kızı : Fatma Çocuk hastalıkları mütehassısı 0U>nBD monahhldc ®l ı Rn. dcmiı >ollv >krami>e A. . A ttrtlbl °fo4 buçok A. . D A. . F , Calata ecyojlo TUne! 6 75 8,76 Kisse senedatı • ş Bankası İstanbul Tramvay şlrket Anadolı dcmlr yolu Osmanlı B a n k a s ı Limanımıza muvasalatt beklenen vapurlar Yetmiş scneliF DİANA vapuru 9 nisan per bir mevcudlyele şembe (Odesa: Romanya ve malik rormülü Bulgaristan) dan. sayesinde Simon. VESTA vapuru 12 nisan pa kremi, pudrası ve zar (ltalya ve Yunanistan) dan. sabunıı, beşereKARADENtZ POSTASF nln hüsnü muhaYakında limantmızdan hareket Tazası en mükemedecek vapurlar mel Te şaj anı ba>TEVERE vapuru 9 nisan perret vasıtalarıdır. şembe sabah tam 10 da (Lloyd trünü akîamı 18 de Sirkeci nhtımın Ekspres) olarak (Pire, Brendidan hareketle (Zonguldak, tnebozi, Venedik ve Trieste) ye. lu. Samsun, Ordu, Giresun. Trab DİANA vapuru 9 nisan per zon, Sürmene ve Rize ) iskele şembe (Selânik, Midilli, İzmir, lerine azimet ve avdet edecektir Pire, Patras, Korfo, Ayasaran Tatsilât için Sirkeci'de Yelkenci da, Brendizi, Fiuma, Venedik ve Trieste) ye. Hantndaki acentasına müracaat (KREll SLYlOı\) VESTA vapuru 13 nisan pa Tel: îstanbul 1515 zartesi (Burgaz, Varna, Kös tence ve Odesa) ya. İLÂN (COSULİCH Line) kumpanya Mahsup muamelesi: Balık Pazar Vapur mücehhizi Naim, mahza sının lüks vapurlarına aktarma e Maksudiye han No. 35 Derviş ihtiyacatı hazirai ticariyeyi nazan itidilerek Şimalî ve cenubî Amerika bara alarak tarifeyi yeniden tatbik ve istanbul yedinci icra memurluğunlimanlarınr gitmek için tenzilâtlı dan: İstanbul Izmir arasındaki haftahk doüru bilet verilir. Saime Hanıma borçlu bedestanl Yuseri postasını ifa etmek maksadile lüks Her nevi tafsilât için Gaîata'da suf Efendinin haczolunan İstanbul'da " A r  N A vapurunun 16 Nisan Mumhane (Lloyd Triestino) ser Akbıyık mahallesinde Değirmen sokamükerrer defa mükerrer tarihî n den itibaren yeniden icrayı seyacentasına. Telefon Beyoğlu: 2^27 ğında eski 4 18/2 18/3 18/4 numaralar20 yeni 18/1 rüsefere başlıyacağını muhterem müşveya Galatasarayın'da sabık Se da murakkam üç bap hane bir bap halânik bonmarsası binasındaki ya mam derunünde nısıf masura mai leterileri'ie arz ile kesbi şeref eyler. zıhanelerine. Telefon Beyoğlu ?499 zizi havi gayrimenkulün üçte bir hisse" A D A N A n vapuru her persi tarihi ilândan itibaren bir ay müdve yahut Sirkeci'de Kırzade ha detle açık artırma suretile müzayedeye şembe günü saat 18 de Galata nındaki vazihanesine müracaat vazolunmuştur. Mezkur gayrimenkulün rıhtımından ve her pazar günü tamamına sekiz bin lira kıymet takdir edilmesi. Telefon: îstanbul: 235 Yelkencı Vapurtarı ErZU UM vapuru 8 nsan ÇARŞAMBA CUEME Deyin ılmühaberile Dr. Semiramis Ekrem H. Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 2496 Çocuk hastanesi kulak, boğaz, burun mütehassısı Dr. Emin Rıza Kadın erkek Zührevî ve tenasülî hastalıklar tedavi olunur. Galata Mumhane caddesi Galata Han Tel. Beyoğlu 3589 uOK.or ^aat 14 te Izmir'den hareket e d . ıektir. S vahat müddıti 90 «a'tt'r DOKTOR FETHÎ Gerrahpaşa hastanesi Bakferiyoloğu Kan (Vesserman teamülü) idrar, balgam, cerahat tahlilleri ile hastalıkların hususî aşıları yapılır. Telefonla malumat verildiği takdirde tahlil edilecek mevat aldırılarak bilâhare raru takdim edilir. Ağacamiinin karşısmda Telefon BevoŞlu 354 Dr. Ekrem Behçet B. oğlu Mektep sokak 1 Telefon B. O. 2496 Yenişehir hukuk mahkemesinden: Yenişehir'in Subaşı köyü halkından iken vefat eden Dede oğlu Mehmed'in kızı Hatiçe'nin umur ve hususatını tesviye etmek üzere dayısı MehmeeUin vasi tayinine 15/2/931 tarihinde karar verildiği ilân olunur. Osman Şerafettin Emrazı imtan'ye mütehassıs' >s;aloğlu Nuriostnaniye caddesı lelefon: 893 Muayene zamanı cuma'dan maada 1,307 (Gureba hastahanesi) dahîlî sar Hasta ı'Uar mütph?<5sısı Ürküp hukuk hâkimliğinden: Ürküp İçkiler idaresinin İstanbul'da Erenköy'ünde Kozyatağında Bostan caddesinde dört kardeşlerin Mustafa Efendinin kiralık 46 numaralı hane sinde doktor Ferit Beyin nezdinde Ürküp Müskirat memuru sabıkı Suphi Beyin aleyhinde Ürküp S. H. K. mah kemesinden istihsal eyledikieri 1357 kuruşun tahsiline dair 22/1/931 tarih ve 31 numaralı fıkrai hükmiyenin mumaileyh Suphi Beyin mahalli ikame tini saklamak suretile tebliği kabil olamadığından mezkur hüküm aleyhine tarihi ilândan itibaren bir hafta zar fmda temyizi dava edilmediği takdirde hükmün kesbi kat'iyet edeceği tebligat makamına ilân olunur. Ankara'da Hamamönü mahrukat ekmek ve bakkaliye ticaretile meşgul İken elyevm ikafnetgâhı meçhul bulunan Namık Kemal Beye: İstanbul üçüncü icra memurluğun dan* Arapzade Sait Beyin zimmetinizde matlubu bulunan 500 liranın 15 lira protesto masrafı ve protesto tarihin den itibaren faiz % 10 ücreti vekâlet ve masraflarile tahsili hakkında vaki takip talebi üzerine tarafınıza gönderilen ödeme emrine verilen meşruhatta mezkur mahalde olmadığınız anla şılmakla ilânen tebligat ifasına karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren bir ay zarfmda müracaatle bir itiraz dermeyan ve anı takip eden 8 gün icinde borcu eda veya borca yetecek mal ve saire gösterilmedifi takdirde hakkı nızda gıyaben muamelâtı icraiyeye devam olunacağı mezkur ödeme emrinin tebliği makamına kalm olmak üzere İlân olunur. olunmuştur. Talip olanlar kıymeti muhamminenin yüzde yedi bucuk nisbetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Ve altı yüz elli liraya Sabire Hanıma ipotektir. Taliplerin ipotek fazlasına talip olmaları lâzımdır. Birini ihale 10 mayıs 931 tarihinde saat on altıda İstanbul yedinci icra dairesinde icra olunacak acık arttırma ve dosya müşterilere daima gösterilebilir. Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu mnlumatı almış bedeli zamanmda verilmezse gayrimenkul ikinci bir arttırma ile satılır ve bedel farkı mahrum kalınan yüzde beş faiz ve diğer zararlar avnca hükme hacet kalmaksızın memnriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Bes numaralı fıkradaki şart tahakkuk etmek kaydile üç defa bağırıldıktan sonra gayrimenkul en cok arttıranın üzerinde bırakılır. Şart tahakkuk etm°zse arttırma gerl bıra kılıp aîıcı taahhütlerinden kurtulur ve teıtıinat ta kalkar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: