11 Ağustos 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SEKiZiNCi SENE No. 2608 Ba^mııhnrHrl •+ * • • •*+*•' • « NADI !,,irM mahsosa İHAREHANESİ: IWvnnuıımı;:niı,ı k«ı;\.> r ' ı Telgraf: İstanbul C u m h u r i v e t Posta kutusu: N° 2 4 6 Başmuharrir Tahrir müdürü Idare müdürü 22365. Matbaa 22366 232 36 20472 umhurıy Yerli mallar sergisi bugün merasimle acılıyor dir, 175 müessese istirak etmistir """ ' •ııiHiıtMHiNinıuınııııııiH m İHI1 uii.niuuiN.iNii SALÎ H AGUSTOS 1931 A B O N E ŞFH/IİTİ M Ü D D E T : J T Ü R K İ Y E İÇİN j Seneliği • 6 Ayiığı Â İ ' 144)0 Kr. : 2700 Kr. | 750 Kr. î T450 Kr.. j : 3 Aylığt j 400 Kr. ~8ÖbkrTJ Nflshası her j e r ' ' ç llllml 3 üncü Yerli Mallar Sergisi Bugün Açılıyor " ll 5 Kuruştar " " 1 '""" "'""''»»»»'"""' '"» ' 1 " 1111 Hazne varidatı, Memleket varidatı Memleketimîze celbedilecek ec nebi seyahatleri neticesinde bu yüzden kazanacağımız paraların yavaş yavaş senede iki yüz milyon liraya çıkabileceğini ve bunun ise şimdiki Karicî ticaretimizde hemen hemen ihracatımız mukabili olarak elde etmekte bulunduğutnuz paraya teadül eyliyecek bir miktar olduğunu yaz mıştık. Bir mecliste ayni mevzu üzerinde konuşulurken mes'eleye me rak eden bir zat sordu: Bu parayı elde etmek için ec nebilere vergi mi tarhedeceğiz? Bu telâkkideki yanhşhğı tashih etmeğe lüzum görerek mevzuu bahis paranın doğrudan doğruya hazne ye girecek bir vergi mahsulü olma dığını, bu paranın memleketimize getirilecek ecnebilerin burada sarfetmek suretile bırakmış olacak • ları bir para olduğunu izah ettik. Bu izah vaziyetî tenvire kifayet etmiş olsa bile mes'cle bir de burada bir musahabe zemini o!ma?a lâyık görülecek kadar dikkati caliptir. Şunun için ki bizim memlekette umumî servetle hazne varidatı arasındaki münasebetlerin hududu, her birinin e hemmiyetini ayrı ayrı tebarüz etti recek veçhile ayrılmamıştır. Biz memleketin servetini ekseriya haz ne varidatı şeklinde anlıyoruz. U • mumî serveti ise Ali'nin Veli'nin bize hiç taalluku olmıyan hususî »ervetleri cümlesînden saymak hatasım işle mekte devam edip gidiyoruz. Bizdeki bu ruhî haleti tebarüz ettirecek hikâyelerdendir: ,.w.Nasrettin Hocaya biri bîr'gun: Sizin mahalleye bir tepsi baklava gidiyordu. Demiş. Hoca: Banane? Cevabını vermiş. Herifin: Ama tepsi galiba sizin eve gidiyordu! Diye ısrar etmesi üzerine Hoca: O halde sana ne? Cevabını vermiş. Bunun gibi bir çoklarımız memlekete gelecek ecnebi hamala, arabacıya, otelciye, lokantacıya para bırakacaksa bundan bize ne diye düşiinebiliyoruz. Halbuki bundan bize pek çok şey vardır. Memleketin umumî servetini arttıran her santim milletin bütün fertlerine şamil bir huzur ve refahın sebebidir. Bu hakikati vazih surette anlamak için şimdi memleketimize ecnebi seyyahı gelmediği halde vaziyetin neden ibaret olduğunu düşünmek ve kısaca tahlil etmek kâfidir: " """""" lt 11 1 ıl..iHM.iM.lıtiiiıuuıılulıl.ıiHuıı ' ™ """^ 2 m> "" , ınınn.M.MUM Sergi evvelkilerden daha mükemmel C. H. Fırkası Umumî İda(Vâ NÛ) ve İ. Fahrettin B.ler dün tevkif edildiler re heyeti dün topıandı Akşam ga zetesi muharrirlerinden Vâlâ Nurettin ve mes'ul müdürü İskender Fahrettin B. ler dün sabah tevkif edilmişlerdir. Tevki fe sebep Ak şam gazete • sinde neşre (Vâ Nu) imzasile dilmekte olan yazı yazan «Rahip ve RaValâ Nurettin B. hipler» ismindeki tefrikadır. Vâlâ Nurettin Bey dün sabah saat onda Kalamış'taki evinden, tskender Fahrettin Bey de Pan galtı'daki evinden çıkarken tevkif edilerek müdiriyete getirilmişler ve Adliyeye teslim edilmişlerdir. Vâlâ Nurettin ve tskender Fahrettin Beyler bilâhare tevkifha neye gönderilmişlerdir. ' II 1 iHiiHiııunnmS!mHiı»mımıH Neşriyat cürmü ' """""" '»""' » ,.,., ^ , " ' ™ <»»'"»" ^ m . ı . W uun. ....„.,„ uuum.Ü , * f *JS!!,,mmmmnm~HW İstanbul teşkilâtı, esnaf cemiyetlerinin tensikile mesgul Yerli mallar sergisinin tertip heyeti Uçüncü yerli mallar sergisi bugün saat 16 da Galatasaray lisesinde me* rasimle açılacaktır. Millî Sanayi Birliği dün İstanbul matbuat mümes silleri şerefine bir çay ziyafeti vere rek sergiyi gazetecilere gezdirmiştir. Millî Sanayi Birliği kâtibi umu misi ve sergi komiseri Nazmi Nuri B. sergi hakkmda verdiği izahatta serginin müıkülÂtla ve büyiik f edakârIıklarla tesis edildiğini ve Birliğin bütün bu yoksuzluklar karşısında bir mevcudiyet göstermeğe muvaffak olduğunu söylemiştir. Bundan sonra sergi heyeti terti biyesile gazetecilerin filimleri alın • mıştır. Sergi, daha kapıdan girilirken büyük ihtimam ile tanzim edilmiş bir eserin başlangıcmda bulunulduğunu göstermektedir. Sergiye istirak eden müesseseler 175 i mütecavizdir. Paviyonlar, geçen seaelere f aik bir surette tanzim edilmişlerdir. Mekteplerin eylulde açılması muhtemel bulunduğundan sergi ancak 26 agustosa kadar devam edecekth. Sergide her hangi bir yangın ihtimaline karşı bina, Millî Sanayi Birliği tarafından 250 bin liraya sigorta ettirilmiş ve mektebe bir de itfaiye bölüğü yerleştirilmiştir. Gemlik yolundaki Yolculardan soyulan eşya da meydana çıkarıldı Dün gece Bursa Valisi Fatin Beyden İstanbul Vilâ • yetine gelen bir telgrafta Yalova ile Gemlik arasında otomobil leri soyan ça pulcuların ele başılarının ci var köylerin Bursa Valisi Fatin B. den birinde derdest edildikleri bildirilmektedir. Bu habere na zaran haydutların otomobiller den aldıkları da meydana çıka • rılmış, diğer ikisinin de hüviye ti tesbit edilmiştır. Bunlar da yakalanmak üzeredir. Gemlik 10 (Hususî) Yalova yolundaki soygunculuğun eleba • şılarından Orhangazi'ye tâbi Gemiç köyü muhtarı Halit ve köy korucusu Nuri ve gene o köyden Koca bıçak Hasan derdest ve tevkif edildiler ve mes'eleyi itiraf eylediler. Gene Gemlik'ten Cellât oğlu Halil ve Görle'den dönme kopuk Mehmet te yakalandılar. Jandarmanın takibinden ka çan Çeltikçi köyünden Hüseyin ve arkadaşları takip edilmektedir. Halk bu takip ve derdestte Büyük Gazi'nin büyük tesirine minnettardır ve bütün muhit kendi sine şükranlarını arzetmektedir. Reşit Bu iş için evvelki gün tekrar Yalova'ya giden Vali Muhittin Bey İstanbul'a avdet etmistir. Cumhuriyet H. Fırkası umumî idare heyetinin de, umumî kita • bet bürosile be raber Ankara' dan İstanbul'a geldiğini ve heyetin İstanbul Fırka merkezi binasında tasis edilen dairede içtima ederek Fırka mer Dün Recep Beyin riyasetinde toplanan Fırka umumi idare heyeti içtimaına ait intibalar kezinin işlerile beraber Istan bul'a aitmesa ili de tetkik edeceğini yazmıştık. Umnmî idare heyeti dün umu(Mdbadi 2 inci sahifedei Futbolcularımız gittiler Rusya'da dört maç yapacak ve 31 ağustosta gelecekler Amerikalı kadınlar İş ve Meslek Birliği azası dün Türk kadınlarına bir çay ziyafeti verdi Rusya'ya giden Darülfünun futbol takımı vapurda Şimdiki umumî servetimiz menkul ve gayrimenkul, canlı ve cansız mevcudumuzla bunlar üzerindeki îstihsal ve istihlâkimizden ibarettir. Bilhassa istihsal ile istihlâk arasında esas itibarile tabiî bir muvazene mevcuttur denilebilir. Bu tabiî mu vazeneyi ihlâl eden sebepler mutlaka normal şekle irca olunmaîarı lâzım fevkalâde hallerdir. İstihsal arttığı Beynelmilel iş ve meslek kadınlartnın dün kadar ve artan istihsalin temin et • intiba tiği kıymet kadar iktisadî faaliyet te artmış olur. Bir milletin en hakikî Evvelki gün şehrimize gelen serveti de işte bu iktisadî faaliyetin beynelmilel meslek kadınları birderecesile ölçülür. liği azası dün saat 17,30 da To istihsalin hasılını aynen kullan kathyan'da Türk Meslek kadın mak veya nakte tahvil ederek mübaMMIIIimilllllllllllllMlimillllllllllllHI dele şekillerinden geçirmek suretile ricî ticaretimizin temin ettiği ka kullamrız. thracat eşyası olarak dış dar para getirmeğe muvaffak olur memleketlere sattığımız mahsulâtı sak umumî iktisat faaliyetimizi o kamız, o memleketlerden kendi diya dar arttırmış ve umumî servetimizi rımıza getireceğimiz eşya karşıhğı de o kadar çoğaltmış oluruz. olur. Tediye muvazenesi denilen keyHariçten memlekete gelecek pafiyet dış memleketlerle bu alış veri ra altın ayarında döviz olmak haseşin tekabülündeki netice demektir. bile bu sayede tediye muvazenemizin Nitekim umumî buhran hasebiie sarsılmaz bir kuvvetle takviye edilmahsulâtımızın ya ihracatmdaki miş olacağına şüphe yoktur. Mem müşkülât, ya kıymetlerindeki az çok leketin servetine katılacak yeni sernoksan yüzünden arasıra endişe ve vet unsurlarının umumî faaliyeti artıztırap dakikalan yaşadığımız da tırmak suretile memleketin umranına herkesin bildiği bir hakikattir. ve halkın refahına hîzmet edeceği Memleketimîze celbini temin ede çok meydanda bir hakikattir. Hazceğimiz ecnebi seyahat, ziyaret ve nenin varidatı memleketin servet ve ikametlerinin bu memlekete bıraka faaliyet membalanndan geldiğine cağı para memleketimizin durup du göre bu sayede bütçe işinîn dahi yeprurken elde edeceği kazançlardır. E yeni feyizli bir manzara arzedeceği ğer bu yüzden memlekete şimdiki ha de kezalik muhakkaktır. Bütün bun Rus futbolcularile temas etmek ı dilecektir. Son müsabaka Ode üzere hazırlanan Darülfünun ta ; «a'da yapıldıktan sonra takımı kımı dün Lenin vapurile şehrimiz mız 31 ağustosta şehrimize hareden Odesa'ya hareket etmişlerdir. ket edecektir. Kafile reisi Taip Servet Bey Heyete Taip Servet Bey riyaset etmektedir. İlk müsabaka Har seyahatleri hakkmda bize şu bekof'ta yapılacak, bundan sonra ta yanatta bulunmuştur: « Rusya'ya gidecek futbol kım Moskova'ya geçecektir. Moskova'dan sonra Leningrad'a gi mmıuııııııııııııuıııııınııiıııııııııııııııııııı ııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııı Lutfen Sayfeyi çeviruıiz ımıtıınııtutınıımııınuıııııııııııııııııiııiMiıtnıııııııuıtıiMiııtmıı Hapishanede mahkumlara ders Tokatliyan'da verdikleri ziyafetten bir larına bir çay ziyafeti vermiştir. Ziyafette, meslek ve iş kadın ları hakkmda konferanslar verilmiştir. llllllllllllllllll lara ilâveten memlekete celbi temin edilecek ecnebi seyahat, ziyaret ve ikametinin vatanımız hesabına haiz olacağı medenî mananın kıymeti çok yüksek olacağını da göz önünde tutmak lâzımdır. Hulâsa mes'ele fevkalâde mühimdir. Biz onun her şeyden evvel yerli, yabancı azadan mürekkep mütehassıs bir heyete tetkik ettirilmesini istiyoruz. Bu yolda bir tetkik teşebbüsünü ilk merhale olarak İstanbul vilâyet veya şehrinin bile deruhde edebileceğini söyledik. Hele mes'ele böyle bir mütehassıs heyete tetkik ettirilsin, onun ne kadar büyük bir ehemmiyeti haiz olduğu o zaman bütün sarahat ve kat'iyeti ile görül • müş olacaktır. YUNUSNADl Dahiliye ve Hariciye Vekilleri bugün geliyor Ankara 10 (Telefonla) Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Hari ciye Vekili Tevf ik Rüştü Beylerle umum jandarma kumandanı Kâzım Paşa bugünkü akşam trenile Yalova'ya hareket ettiler. Şükrü Kaya Bey yapacağı tetkik seya hatine bilâhare Yalova'dan baş hyacaktır. TürkRus muahedesi Ankara 10 (Teİ£?onla) Türk Rus ticaret muahedesi resmî gaze tede intişar elmiştir. Hapishanei umumide mahkumları okutmak için bir dershane açıldığım yazmıştık. Mahkumlara muayyen günlerde ders gösterilmeğe başlanmıştır. Ders okuyan mahkum çocuklara bir trikotaj fabrikası sahibi tarafından on beş yün kazak gömlek hediye edilmiştır. Hapishane idaresi çocuklara mahsus olmak üzere hapishane matbaasmda defterler tabettirmiştir. Talebe ve muallimlerin hapish^ne müdürü ve doktonmun ders esnasında çekilen bir resmini dercediyoruz.