January 6, 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6

January 6, 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

! İLAÇLARIIIZI Bahçekap.da OALîN Dr. İHSAN SAMt Cnmfttrrîye#! lllVk tahzarı tercih ediniz. s6 Kânunusani 1932! den taze ilâçlarla dddî bir A N M KMl istikametle yapıhr HVII alınız. Reçeteleriniz l O i n i D H I ağr.lar.nda pek müessir olan bu rlaAMZi D l M Ü A KALMİ1 Salih Necati d a ı m y e r l i mus soğuk alma, kınklık, baş ve diş T H I > ı V17 DITD i T U L HttlY DepOSU: "ecail ASiPiNKEN AN i z : Soğuk algınlığının, grip, nezle, baş ve diş ağrılarının Gonokok Asısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 189 en birinci ilâcıdır İNGİLİZCE ve FRANSIZCA lisanları Muktedir muallimler idaresinde çok müsait şeraitle senebaşından itibaren yeni MÜPTEDİLER kürslan açılyor. 1 den 8 kânunusani 1932 ye kadar hususî tenzilât vardır II Akşam dersleri II Dr. HORHORUNİ Zühreviye ve bevliye tedavihanesi: Sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tariabaşı, Taksim Zambak sokak No. 41 AMERiKAN ERKEK LiSAN ve TİCARET DERSANESi İstanoul No. 23 ALEMDAR caddesi 42 Meîrutivet caddesinde, BEYOGLU ŞLJBFSİNDE ayni dersler verilmektedir. Kadın ve erkekamele kayıt muamelesi bitmiştir. Beyhude yere mü racaat olunmaması ilân olunur. KiBRiT FABRİKASINDAN: ı* Büyükdere 6ARTIN İNEBOLU POSTASI ÇARŞAMBA Niltifer 6 K. sani günü saat 1? de vapuru I. Or. Hakkı Şinasi Yavrunuzun en ?ıhhî gıdasıdır. MAMA Favdalı Bir iliiıı Son defa olarak ve on beş güne mahsus ticarethanemiz Memleketitnizin en biiyük müdenis ve 'oktorlarının tavsiye ettiği tıraş bıçagı 66TİMSAH (Crocodile) marka tıraş bıçaklandır. İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 1 Sayım Ocağında Karaağaç civarile Nezi 50 dönüm tarla rin mekânı nam mahalde. 2 Sayım Ocağında Taşköprii ve eski çeşme 44 » » civannda. 3 Sayım Ocağında Keçe mandıra Valdesuyu 27 » » civannda . 4 Sayım Ocağında Taşköprü ve Hekimsuyu 41 » » civannda. 5 Sayım Ocağında Gümüşsuyu, Kanlıçeşme 80 » » ve Yıldız Tabya civannda. 6 Sayım Ocağında vakfa ait ocak civannda. 24,5 » » 7 Sayım Ocağında vakfa ait Küçükköy ci 34 » » varında Mandıra önünde. 8 Sayım Ocağında Vakfa ait Ramiz ci 105 » » varında. 9 Sayım Ocağında vakfa ait Nezirin mekânı 50 » » üstünde. 10 Sayım Ocağında Küçük köy civannda. 34 » » Mevkii ve nevileri balâda yazılı tarlalar üç sene müddetle icara verilecektir. Müzayedesi (19 kânunusani 932) salı günü saat on dörde kadardır. Talip olanlann tstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazii Vakfiye Idaresine müracaat etmeleri. Sirkeci nhtımından hareketle Ereğli, Zonguldak , Bartın , Amasra, Cide , Inebolu, Evrenye, Abana ve llişe'ye azimet ve avdct edecektir. Yük ve yolcu için Lralata'da Küçük Rıhtım Hanında 45 numaraya müracaat Telefon: Beyoğlu 913 Beyoğlu Sulh 2 inci Hukuk Mahke mesinden: Sadri esbak mwh«.m &ut T;. ver^esile Köseoğlu Harlambos veresesmin çayian ve müştereken mutasarrıf olduklan Nişantaşı'nda Teşvikiye mahallesinin Kâğıtane ve tramvay caddesinde atik 98 ve cedit 142 numaralı Saitpaşa konağı namile marof konağın müfrez bnyük kısmı şüyuunun izalesi znnnında açık arthrma ile satışa çıkanlmıstır. Mezkur konak kârgir olup cadde üzerindeki biiyük kapısmdan girildikte bir bahçe ve bu bahçede b:r garajı muhtevi olup zemin katı mermer ile mefruş bir salon ve üç oda bir kiler ve bir aptesaneyi ve karsı'ıklı mermer T.i*Ur. metdivenden girilen ikinci katta biiyük bir salon ve altı oda ve bir banyo ve ap • tesane mevcut olup üçüncü katta gene bir salon ve altı oda ve diğer bir merdiven ile üstkattaki daraçaya çıkılır. Koridorlar ile geçilen diğer kısmında gene bir zemin kah ve bu katta dört oda kiler ve aptesanesi mevcut ve ikinci katta yekdiğerine muttasıl iki salon bes oda ve önünde çini ile mefruş vâsi bir daraça ve üçüncü katta bir salon ve beş oda ve üst kısmında gene bir daraçası vardır. Salon ve odalar yağhboyalı ve terkos ve elektrik tertibatı mevcut olup cüz'î bir tadilât ile aparbman halinde isb'mali kabildir. Gayrimenkülü mez • kurun arkasınrK vâsi ve çam ağaçlarile müzeyyen bir bahçe ve bu bahçede mermer biiyük bir havuz mevcut ve bahçenin genis cephesi tamamen Nüzhetiye caddesine nazır olup burası aparhman ve sair her türlü inşaata müsaittir. Konağın bir kısmı Amerikan hastanesi memurininin ikametine tahsis suretî ve 1200 lira bedeli icarı senevî ile 1932 senesi ağustos bidayetine kadar mezkur hastane idaresine icar edilmiş ve diğer kısımları boştur. Seneden mesahai sathiyesi tamamuun 4978 ziradır. Kıymeti muhammenesi 70,000 yet miş bin lira olup müzayedeye iştirak edeceklerin yüzde yedi bu çuk nisbetinde pey akçesini mah keme veznesine tevdi eylemeleri mesruttur. Mezkur gayrimenkulde tapuca müseccel ve gayrimüseccel hak sahiplerinin tarihi ilândan itibaren yirmi gün zarfmda mahkemeye müracaatle haklarını tescil ettirmeleri lâzımdır. Aksi halde gayrimüseccel hak sahipleri satış bedelinin paylaştınlmasından hariç bıra kılırlar. Şartname 30 kânunuevvelde talik edilmiştir. Mezkur gayrimenkul 1932 senesi subatının 7 inci pazar günü saat 12 den 15 e kadar Beyoğlu 2 inci Sulh Hukuk Mahkemesinde açık arthrma ile en ziyade arttıran müsterisi üzerine ihalesi icra edileceği ve daha fazla malu mat arzu edenlerin 930/973 dosya numarasile şartnameyi tetkik için mah keme satış memurluğuna müracaatleri ilân olunur. izmir Belediyesinden: Karşıyaka'ya isale edilecek suların şartnamei fenniyesine tevfikan plân, proje ve keşifnamele rinin tanzimi müsabakaya vazedilmiştir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikinciye 1000 lira ve rileccektir Müsabakaya iştirak edeceklerin Yüksek Mühen dis mektebi diplomasını haiz bulunmaları şarttır. Müsabaka 1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti beş aydır. Şartnamei fenniyelerin musaddak suretleri on lira mukabilinde verilir. Kıırk satmaktadır. Mahmut Pş. Kürkçü Han BEYKO Tel: 21685 Mühim bir keşif ADEMi İKTİDAR mağlup oldu Doktor ALi VAHiT VİRİLİNE (Erkekler için) YILDIZ İzmit Orta Mektebi Müdürlüğünden: î Evvelce ilân edildiği veçhile mektebimiz tamirat ve inşaat münakasasının şartnamesinde görülen lüzuma mebni yapılan tadilât do iayısile münakasa hükümsüz addedilerek yeniden 20 gün müddetle kapah zarfla münakasaya konmuştur. 2 İ h a l e 14/1/932 tarihinde şimdiki orta mektep binasında saat 14 te yapılacaktır. 3 Talipler bizzat mühendis veya mimar ve yahut bir mimar veya mühendisi inşaatta istihdam edeceğine dair noterden musaddak bir teahhütname vermiş müteahhitler olabileceklerdir. 4 Talipler usulü veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarına taliplerin ehliyet, salâhiyet ve istihdam edecekleri mimar veya mü hendisin evrakı müsbitesini 810 liralık teminat mektup veya makbu zunu usulü veçhile raptedeceklerdir. 5 Tafsilât, plân, keşif, ve sair evrak her gün öğleden sonra orta mektep müdürlüğünden alınabilir. FERTİLINE (Kadınlar için) fERTHİNE TENASUL Genç ve dinç KUVVETLERI hayvanatın hüs HYA ye ve Hormonlarından miirekkeptir. Eczanelerden arayınız. OCUK UNU Çok besler. Çiinkü madenî maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme[deki çocuklar için yegâne bir gıdadır. tçindeki tariîeyi dikkatle okuyunu Deposu: Hasan ecza deposudur. İLÂN Avrupa biiyük gemi tersaneler ve fabrikalannda çalışmış, 25 senelik tecrübeli Türk makine ve elektrik mühendisi vapur motör ve diğer makinelerin imali tesîsi ve işlettirilmesi • ve her türlii elektrik tesisatlar için bir mü hendis mevki anyor. Birinci bonservisler. Adres: Mühendis M. V. Beyoğlu Bekâr sokak No. 8. Muğla Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden: Muğla Vilâyeti dahilinde Ula Köyceğiz yolu üzerinde Çiçekli mevkii mebde itibarile 1000 12 725 inci kilometroları arasında muhtelif açıkhklarda müceddeten yaptınlacak yirmi adet köprü ve menfez 32235 lira 78 kuruş bedelle 31 kânunusani 1932 tarihine müsadif pazar *ünü* saaf on teste îîıale! IjaiTyesî Tcra İnTînmaE üzere kapah zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. Taahhüt olunacak imalâtı sınaiyenin heyeti umumiyesi 931 senei maliyesi gayesine kadar hitam bulması meşrut olup bedeli ihale 932 senei maliyesine ait bütçede mevzu tahsisatmdan verilecektir. istanbul Evkaf Müdürlüsimden. BONO VI. Derviş Bahkpazar. .Vlaksudhe Han No alır satar UROLOG Dr. FEYZi Böbrek, mesane, idrar yolu mütehassısı, Avrupa'dan avdet etmiştir. Her gün öğleden sonra saat 2 den 9 a kadar Beyoğlu İstiklâl caddesi Elhamra apartımanı No. 3 de Tel. B.O. 1797 İstanbul 4 iıncii İcra Memuriuğundan: İstanboTda Mercan'da Çökelek sokağında 13 numaralı hanede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul olan Küreinushas'ın Demirciözü karyesinde Reside kızi Necibe Hanıma hissedar bulunduğu Küreinuhas'ın Demirciözü karye • si mıntakasmdaki tarlalarınızdan 8 0 0 lira kıymeti muhammeneli tarlalardaki borçlu İsmail usta hisselerine dairemize niyabeten Küreinühas İcra Memurlu ğunca mahallen 19/1/932 tarihine müsadif salı günü saat 15 ten itibaren 77 dosya numarasile satalacağı hissedar olmanız hasebile açık arthrma ilâm tebliğ makarrna kaim olmak üzere 929/85 dosya nur amızla tarafmıza ilânen tebliğ olunur. İstanbul Mehkemei Asliye tkinci Ticaret Dairesinden: Raşit Baha Ef. tarafından İstanbul'da tüccardan Mihal Çikvaşvili Ef. namına gönderîlip muhtelif cesamet ve renk • Ierde 7000 düzüne pamuklu çorabın transit suretile satılması takarrür etmis olduğundan talip olanlann 9 kânunusani 932 cumartesi günü saat 10 da İs • tanbul İthalât Gümrüğü karşısında Rıhtım Şirketine ait N transit ambarına mü~=»caatlerî îlân olunur. 1 Şehremin'inde Yenibahçe'de Arpaemini mahallesi Tathkuyu caddesinde (48) metro murabbaı (69) zira arsa. İşu 20 adet imalâtı sınaiye projede ve keşifnamesinde Nafıa Vekâ2 İçerenköy'ünde Hamam sokağında (19 • No.) ahır ve dükkân. leti Celilesince yapılacak tadilât aynen müteahhit tarafından kabul 3 Paşabahçesin'de Sultaniye mevkiinde çayırdan müfrez (30) edilecektir. Talip olanlar Ticaret Odasına mukayyet olmaları ve ka dönüm tarla. ıunî teklifatlarile birlikte Nafıa münakasa şeraiti umumiyesinin 2 inci 4 Üsküdar'da Dağ hamamında (3) dönüm tarla. maddesinde gösterildiği veçhile ehliyet vesikalannı da yevmi iha 5 Üsküdar'da Nuhkuyusun'da Seyitahmet deresinde (20) dönüm leden lâakal sekiz gün evvel makamı Vilâyete veya Başmühendislitarla. ğe göndermeleri lâzımdır. Fazla malumat almak istiyenlerin Vilâyet 6 Beykoz'da Hünkâr iskelesinde Tabağhane ittisalinde cayır Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilân olunur. ve kır kahveciliği. 7 Hasköy'de Piripaşa mahallesi Dere sokağında (43 No.) bosM H H H GY i Ü A i B N LR H H ^ H İ A R B D O OA I M L tanın nısıf hissesi. S\T1LIR, ALiNIR. Alâkadaranın doğnıdan doğruya müracaat etmeleri menfaMevkii ve Nevileri balâda yazılı oîan mahaller üç sene müddetle atleri icabındandır. Yeni Postane karsısında Biiyük Kmacıyan Han N o 24 teigraf icara verilecektir. Müzayedesi (19/kânunusani/932) salı günü saat on adresi: ZİYATOR İstanbul, Telefon 22716 dörde kadardır. Talip olanlann istanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazii Vakfiye îdaresine müracaat etmeleri. istanbul Evkaf Miidiiriiiğünden: Kiralık Emlâk Vakıf Paraîar Müddet icar sene Müdürlüğünden: 1 Haseki'de Bayrampaşa namı diğer Başmakı şerif tekkesinin 1 numaralı harem dairesi. 2 2 Haseki'de Bayrampaşa namı diğer Başmakı şerif tekkesinin 63 numaralı odaları. 2 3 Çemberlitaş'ta yağlıkçı hanı üst katta 7 No. oda 1 4 Çemberlitas'ta Yağlıkçı hanı üst katta 8 No. oda. 1 5 Çemberlitas'ta Yağcı hanı üst katta 18 ve 12 No. iki oda. 1 6 Çarşı'da Sıra odalar hanı birinci katta 5 No. oda. 2 7 Çarşı'da Cevahir bedesteninde birinci adada 27 No. dolap. 2 8 Çarşı'da Cevahir bedesteninde Şerifağa sokağında 131 No. dolap. 2 9 Çarşı'da Orta Kazazlar sokağında 69 No. dükkân. 2 10 Mahmutpaşa'da Kürkçü hanında çeşme önünde 11 No. baraka. 3 Balâdaki emlâk pazarlıkla müzayedededir. Taliplerin kânunusaninîn dokuzuncu cumartesi günü saat on beşe kadar Âkarat kalemine müracaat leri. 20950 numaralı senetle Hüseyin Efendi tarafından borç alınan mebaliğ mukabilinde idaremize teminat irae olunan ve bilâhare muma ileyhin vefatile verasetinin kerimesi Emine Şerife H. ve mahdum ları Abdürrauf ve Arif Hikmet Beylere inhisar eylediği anlaşılan Lâleli'de Kızıltaş mahallesinde Aksaray caddesinde eski ve yeni (2) numaralı ve (800) lira kıymeti muhammeneli (50) zira arsa üzerinde bilâmüştemilât bir bap kârgir dükkân vade sonunda borç verilmemesine mebni icra kılınan müzayedesinde (650) lira bedel ile talibi üzerinde takarrür etmiş ve 21 kânunusani 932 tarihine müsadif perşembe gününe kadar müzayedesi temdit olunarak takarrür edecek bedeli haddi lâyıkında görülürse o gün saat (15) te kat'î karannın çekilmesi mukarrer bulunmuştur. Taliplerin vazedecekleri bedelin yüzde onu nisbetinde pey akçesi vermeleri ve bizzat veya tasdikli vekâletname ile müracaat eylemeleri müzayede şartlarındandır. Müzayede Bah • çekapı'da Dördncü Vakıf hanın ikinci katında (14, 20) No. da Vakıf Paralar Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin vaktinde müracaat etmeleri ve evvelce pey sürüp te kat'î karar esnasmda bulunmıyanlardan son talipten maadasının müzayededen çekilmiş sayılacaklan ilân olunur. Şile Kazası İcra Memuriuğundan: AIi B., Ayşe ve Nahide Hanımlann müştereken mutasarnf olduklan ve hisselerinin tefriki kabil olmadığmdan hükmen satılması tahtı karara alınan 1300 lira kıymeti muhammeneli ve 76265 motör numaralı ve Şevrole markalı, kapah ve en az on müşteri isb'ap eden ve karasöri müceddet, arızasız, noksansız, sağlam ve çalısabilir bir kamyon memuriyetimizce sahlığa çıkanlmıshr. Satış günü 21/1/932 tarihine mü sadif perşembe günü saat 16 dadır. Talip olanlar her zaman dairemize müracaatle otomobili görebilirler. Ve fazla malumat edinmek istiyenlere tahriren de cevap verilir. Talipler satış günün den evvel yüzde 10 pey akçesi vermek suretile müzayedeye iştirak etmeleri ve satış peşin para ile Şile İcra Dairesinde yapılacağından herkesin bilmeleri ilân olunur. İstanbul Asliye Mahkemesi 3 üncü Hukuk Dairesinden: Hanım, H. tarafından İstanbul Gaiata Tüneibaşı'nda Şahdeğirmen sokağında Halil B. hanında mukim zevci Kuruçay Lâz Hasan oğullarından Mehmet oğlu Rıza Ef. aleyhine ikame eylediği bosanma davasının tahkikatı 1/2/932 pazar günü saat 14 e talik kıhndığından yevm ve vakti mezkurda mahkemeye gelmesi lüzumu hâlen ikametgâhı meçhul bu Iunan müddeaaleyh Rıza Efendiye ilânen tebliğ olunur. Umumî neşriyatı idare eden Yazı ijleri müdüru: Kemal Salih Matbaacılık ve Nejrtyat Türk Anonim Şirketi • İstanbul

Aynı gün çıkan diğer gazeteler