13 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

13 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 $ubat 1932: SON TELGRAFLAR Tavfık ROştfl B. şerefine ziyafet Rus murahhası M. Litvinof un beya natı şiddetli münakaşalara yol açtı Parlâmento Fırtınası... SotyaKstler Fransîz mec Fransız Başvekili yeni lisini altust ediyorlar mes'eleleri nasıl görüyor? Türk millî takunınm son aylar zar neviyelerinin her hususta tam bir otorite sahibi olmaları ve diaipiini her fında uğradığı iki maglubiyet, evvelâ Bursa 10 (Hususî) Bursa'da şeyden üstün tutmaları gerekti. Nî • Sofya ve onun arkasından Atina iki seraedenberi az çok montasam bir mağlubiyeti, gazetelerimizde, gene, tekim de böyle idi. Her iki kulübün şehir otobüs hizmeti basladı. Fakat idaresinde ba zaptü raptın o za • hararetli tenkitlere, dedikodulara, bilinısez nedendir bu iş bütün iktimanlar hatta bir çoklarınm canını sıhScuro ve tarizlere vesile oldu. Sofyaçlara tekabül edecek bir tekâmüle ya'dan dahi büyük alâka ve dik • kacak, hoşlartna gitmiyecek dereceye mazbar olamadı. Bu otobüsçüler için katte takip ettiğim bu rrrünakasalavardırıhnış olduğu muhakkaktır. Bu de şehir otobü« sirketi en geni» ve disiplinin esası su idi ki futbolcu yalrın hakern, hava ve topun cesa • muntazam teskilâta maliktir. Böyte metine taalluk eden esbabt muhaffefe nız ve yalnız futbolcu olduğunu bilBerlin 12 (A. A.) Hariciye Berlin fahrî konsolotu M. Şinor olnuuına rağmen bu da tekmil ihti mek, baska seye kansmamak, ve arkısmmı, yani lâfü küzaf taraftnr yaçlara cevap veremiyor. Halbuki Vekili Tevfik Rüştü Bey Başvekil kasına giydiği rengfn şerefi namına Tevfik Rüştü Bey şerefine bir öğhazfettikten sonra, elimizdde kalan Çekirse ile Bursa'yı birbirine manovnamaka nrâkellef ti. Gene muhakyegâne musbet netice, millî takim» • M. Brüning'i ziyaret etnaiştir. Har le ziyafeti vermiştir. tazaın bir sekilde bağlamak lâzun • kaktır ki aradaki şiddetü rekabete mızın değil alelitlak ecnebi takım • biyc Nazın ceneral Gtoener TevZiyafette Türkiye'nin Berlin dır. Bu is Uk günlerde fazla hasılat rağmen Galatasaray • Fenerbahçe'yi lara, profesyonel takımlara, hatta fik Rüştü Bey şerefine bir akşam vermese bile bu intizama halk iti • bir nevt iddia ve Utihfaf ile karşılasidare eden ler, muhtelit takım ve millî ve Tahran sefirleri de hazır bu • mat etmeğe baslayınca her halde ZTyafeti vermiştir. mağa grttiği ?u bir kaç sene'ik Bu] takım mes'elelerinde, elele vererek, lunmuşlardtr. Tevfik Rüştü Bey burada çah**n otobüsler kazanç ta gar ve Yunan takırnlarma büe yenilbirbirFerfni kontrol ederek, en iyi neziyafeti müteakıp Cenevre'ye hayapacaklardır. Gündüz hjzmetleri diği, yani bir takımın diğer bir takıticeyi ahnak için cidden büyük şuur az çok intizam gösterebiliyor. Fakat mı yeamesi için haiz olması lâzım ge ve hüsnü niyetle hareket etmekte Berlın 12 ( A A l Türkiye'nîn reket etmiştir. gece olunca iş değişiyor. Saat (20) len vasıfiardan artık tecerrüt etmeidiler. den sonra Bursa'dan Çekirge'ye veya ğe başladığı hakfkatidir. Fakat kurSplerin başlarma zayıf Çekirge'den Bursa'ya gelebilmek âO iki elrm neticeden çrkan iiçimcü ve iradesiz adamlar geçince, yani redeta talib mes'eles» oluyor. Bu is ve en acı netice bodur. kabetten korkan ürkekler işbaşuva kolayca halTedilir. Meselâ: Güneş Aylardanberi rapor ve mnkavele gelerek amatör çocuklan çalıstıran battıktan sonra her saat başında bir halinde Türk matbuatını beyhude iş«bizr» eksilince, Galatasaray • Fenerotobüs kalkacağını halk bîlse işini ogal eden bütün o mazeret ve hücum na göre tutar ve vaktinde arabayi bahçe rekabeti tavsadı. Rekabet tavnesriyatmın, farkina varmadan, ve hazır bulur. Şimdi Çekirge oldukça sayınca, antrenma»lar gev^edi. An belki de hîç istemeksizin meydana çıkalabalık bir muhit oldu. Civarda tremnaslar gevseyince, maçiar tat • bir hastane bulunması, askeri bir mu kardıHart asil hakikatin bu bakikat, sızlaşti. Maçlar tatsizlaşınca, halkm yani Türk millî takımımn tam bir hitin mevcudiyeti, ziraat mektebi alâkası eksildi ve fazla olarak, Gabir inkılâp müşahade eylemekte ve ez • nin ve bazi fabrikaların yakmlığı bu zâf halinde bulunduğu hakikati ol • Pvı's 12 (A.A.) Gazeteler M. latasaray • Fenerbahçe muhtelkme, cümle mumailcybin mutaarnzlara karşı duğunu kabulden sonra, derdin çareHymans'ın nutkımu vc busmile Belci • raya daima ehemmiyct verdirecek bir nevi spor siyaseti yapmak üzenti»mi aramak için, mes'eleyi su çekilde km'mm «mMMİâmet mts'elesine ehem zecrî ve cebrî tedbirler tatbOnnın lu âmilterdendir. Bu arada Bursa be • sile, lüzumlu Iüzumsuz unsurlar ithal zumuna ait beyanatmı müsaadekârane vazetmek lâzun gelir: mty«t atfchnesirMn tvnamen hususî selediyesme duşen bir vazife var: Haledilmeğe baslandı. Diğer taraftan, bîr tarzda kaydetmektedir. beplarî oldugumı hak eyfiyen beyı / Türk milli takıtnı evvelce rekabet, eski ve müeerrep oynnculara, kın istirahatini temm ettnek içfn pek tmı böyuk bir teveccühle karşuamakta Garîp bir mukayese dar olan otobüsleri ya seyruseferden de bu kadar düfkan bir halde nü geçenlerden daha çok faydab oluyordtrtar. Bihnukabele, M. Lftvinoff'un i Vasington 12 (A.A.) Bir gazeteci raenetnıeli, yahut bunları genifletmeidi? du. Bunlar senelerdenberi tuttuklart zahab gazetelerde şiddetle •aütaleabn tarafuuian sorulan suale cevaben M. yeri muhafaza için çahşmağa mec • 2 Değil idi ise, rriçin bu ktde sabe» elmaktachr. Yakm Sos H3I, cîhan mali inhitatının teslîhaiıo basr olduklarmı t ı w m w ı kavramif geldi? v« komümst matbvab Sovyet nok tenzüine sait olacağuu söylemiş ve haE vaziyette bulnnnyordu. Ba da zail otei •aMurmı takviye etmeicte ve butim hazırdaki Terki Teslihat konferansı • lonca, millî takım, bir taraftan yaşme*ai «rbabının ba noktai nazan k« nın kıymeti hak&ında bedbinliğini iz • Bir çok seneler spor islerile ya • lanan ve paslanan diğer taraftan anİKII «tmeleri lâzun geldiği kanaatinde hardan sonra bu konferansm her î>iri kından uğraşmak, ecnebi takımlarla trenman yapmıyan, hatta antrenman buluaaaaktadr. ayrı ayn tabiatin kendilerme bahset • yapılan temaslarda büfiil çahsmıs, yapmağı meleke ve meharetlerine naMatbuat M. Remel'in nutkunda evmis olduğu silâhlar lehinde müdafa • sporcularımızla onları idare eden vmtcm Cımııu'j« yapibntf olan İskaa ada bulunan bir hayvanlar kongresfle lerin hemen hepsini tanımıs bir adara zaran Iüzumsuz, füzuli bulan, ve beldinavya nömayislerine karşı müterakki mukayese •dilebileceğini söylemistir. olmak sıfatile, bu suallere, gördüğüm ki de bir nevi kiiçüklük sayan 03nınAnktrra 12 (Telefonla) Bacular elinde, eski takımın eti ve kanı ı||fllHmiı<t|H|HHItH|||Hllf'l|iNIHIIKIWIUHItı< ySk Millet Meclisi Reisi Kâzım Pf. ve düşiindiîğüm gibi, cevap vermeğe çeidlmis bir iskeleti olmağa, arasna, çalısacağmı. Hazretleri bugün Ankara'ya gelsu ve bu ecnebi takıma karşı mera • Evvelâ ve dcrhal şunu söylemek miştrr. Meclis Reisimiı, Vekiller lâzımdır ki, Türk milli Lakımı bun ' sim için çıkanlan gülünç ve acinacak bir korkuluk halini almağa basladı. ve meb'uslar taraftndan istikbal dan üç sene evvele kadar asla bu halde değildi Bu düfkün, bu biçare edilmiştir. Ve ... yenilmeğe başladık! hali söyle dursun, hatta denebilir ki, Evvelee yendiğimîz Muıriılara yeecnebi ekiplerle serefli bir surette nildik, evvelce yendiğimiz Slâvya'h boy öiçüsecek ve bunlann bir coğaAnkara 12 (Telefonla) Bugün lara yenildik, evvelce yendiğimiz Viİstanbttl treni iki buçok saat teabttur nu da yenebileeek bir vaziyet ve yana'lüara yeaildik, Rns'lara yerril la gelmiştir. Ba teahhura t*&ep De kHvvette idi. Amatör Türk millî ta dik, B«lgar'lara yenüdîk ve ... Ya • r'mcm ise jzank arasoMİaki hattm, şid kımının seviyesini zaman zaman proParîs 72 (A.A.) Ticaret ve 5a Parîs 12 (AA.) Mefc'vaan m e c nan'iılara yenildik! fesiyoael Avrupayi merkezî takım • detli seilerden bozafanuş oimasıdır. tisi, 4ün g«c* yarısittdankeri teşrü m nayi Odasının ziyafetinde bîr nutuk söy Bozulan hat tamir edilmiftor. **» ları knratına çıkaran bu külfet ve lıyen M. Laval ezcümle, buhranm ip tihabatta ikmci intihap d«vre*inin ilgayretin sebebi, bazılanmn yanlış oBfr taraftan TSrk milli takıraınm tidasındanberi Fransa'nın gayrifaaf gasraa matuf olan intihabatın islahı larak tanmin ettikleri gibi, seyirci • anası olan Galatasaray Fenerbahçe kalmamış olduğunu söyliyerek Fransız kanununun müzakeresine d«vam etlerle dolm tribünlerden kopup gelen rekabeti tavsar, bir taraftan, millî tatefebbiislerini hahrlatmıç ve iptidaî meBtekte idi. ve oyuncuların ruhlarına dolarak kım, şa veya bo tarafradan, şu veya vaddı smaiye ile ziraatin, kredilerin darölgün smirlerini cusu hurusa getiren SoayaKstler, celse emasrada şim bu mülâhaza ile, «'Hizumun.dan fazla besine uğramalarını müteakıp buhrantn Londra 12 (A.A.) Londra'ya gayret avazelerinden değildi. Maddî, Üye kadar parlâaentolar tarihmde olgun» oyuncularfa «henüz lüzumu şiimul kesbeylemiş olduğunu 3âve et gelen malumata göre haziranda topmüsbet sebep, Türk millî takırmnm aıisli görülmemiş sayısız hâdKs«Ier çımistrr. * kadar olmamış» oyunculardan gelisilanacak olan tamirat konferansı hakbe* altı senelik sert bir Galatasarayfcarnmk suretile •iitki» ve sistematik kında Fransa ile Ingiltere arasında güzel devşirilmis garip bîr halita haBaşvekil, frank iftira kıyeUnm e? Fenerbahce rekabetinin olsjrun, canlı, lur oİMtr&katyvn tatbik eylemekte • Paris'te bir itilâf projesi elde edil • linde terkip edilir ve Federasyonun sörülmemi* bir heide otdoğunu ve ecmüeerrep bir mahsulü olmasrada idi. «Brler. nebi ihracatınt kendine celo ve cez • . miştir. vazifesi de «oyuncu yetiştirmek ol • BiHmrlerini yenmek için kendilerini bedebiFecek bir kabifiyette bulunduğunu Bu itilâf diğer hükumetlerin de madığı» en salâhiyettar erkânının Hikrmetm v«ry* •k*eriye»in her şiddetli rekaberierin emrettiği daimî tetkikine vazolunacaktır. ifade ile işsizlere muavenet maksadüe fctr tosebbüsiinde, ao*yalktler; Ker antrenman halmde bulunduran yirmi ağzından söylenirse, 4ortada bir millî tttihaı edüea tedbirleri derhatır etti takım yok ki yenmesi veya yenilmesi iki ovuncıı, evvelâ sahsan bugünkü •lefastada »eclisra bir saatinr isgal rerek Fransız ticaret muvazenesiodeki mevzuu bahsolsun?» suali bihakkm vaziyetlerâe kıymt kabnl etmiyeeek •den ve kürsüde reye raüracaat şarMadrit 12 (A.A.) Madrit'te yeacığm izalesi lüzumu üzerinde ısrar etirat edilemez mi? derece ener ji sahibi, saniyen her iki tile tcbiri mübeyym bohınan birer ni teşkil edilea siyaM fırka program takımın elebaşılan bile, yerlerhıi takrir vrcrek m«JwWe< etmekte ve nizamnamesinin kayıt ve tescHmi Filvaki oyuncu yetiştirmek FzAM. Lava!, Terki Teslîhat Kooferan • muhaf aza için cidden çaltşmak mec«rler. talep etaniçtir. bol Federasyontman cazifesi ol smdan bahsederken Fransız projesi • bnriyetinde olduklannı müdrik idiGece yarısındanberi bu tarzdaki Yeai fırka, bütün bütün baaka bcr nin ehemmiyetine ijaret etmif ve bu ler. Birleşmi* takım manzarasma gemıyabilir. Ama yetişmiş oyuncureyler bej> hükumetin lehinde neiice noktai nazar miidaf aa edecek ve munun, Fransa'nın daima ön safta bu • lmce, yirmi iki oynncunun lâakal on lart teemett te mi acaba vazifesi vakkaten tspanyol lejyonlaruun sa lunduçrunu ve her zatnan için âlicenabane hesinde, ecnebi takımlara karşı beradeğüdir? bık reisi olan Dr. Albinana'nm riyaMSntkare ve monakaşa pek şid • tesebbüsleır« müzaharete hazır oldngu • bcr oynamaktan mütevellit bir «müşseti altın4a bulunacaktır. iietliAr. Smğ cenaJıa BMMUP olan • nu söyîemiç ve soalermi M. Tar Vazifesi olduğu muhakkak buiunterek hareket ve duygu» hassası varîarla aaüar arasuadald fırtmalı «öz duğnna göre, niçin daima işin kolay dı. Birbirlerini yenmek için yaman dieu hakkındaki itiout ve itauaan aücadelelert birbirad takip ve tevali tarafına giderek, eski Galatasaray • ve küritasız bir gayretle çalısan Gahulerini izhar eylenaek suretHe bitir • •grlemektodir. latasaray Fenerbahçe, bir ecnebi ta Fener muhtelitinden müdevver kor • rautir. kımı gelince, en iyi kovvetlerini birkuhığun (empaze) ettiği «millî takım İzmir 12 (Hususî Muhabrrtmir leştirerek derhal milli takım sefdine emrî vakii> ni daima kabul etmiş ve Parn 12 (A.A.) Bahriye Kezaden) fznair Rıhtım şirkeri mea'e* istrhsle ediyor ve ortaya çıkan an etmektedir ? Her şeyden evvel bu sureti, bir akşara grazetestnde intişrr elesr tahkikatı devam etmektedîr. Şîr laşnuş, yüksek, enerjik kuvvet sayeale cevap verrnek lâzun gelir. den ve Bahrisefit Fransız filosunun ket müdürlerinin tevkif edildiklerini sinde de yabancı ekiplerin ekseruini Hakikat şudur: Bugün Türk gençsef erber hale ifrağı edilmiş «Iduğma evvelce biklirmiftkn. Şrket huknk tepeliyordu. liğinin ifadesi denebilecek kuvvette dair bulunan haberi kat'î surette tek müsavri olan Gad Franko Efendinm bir millî takımımız yoktur. Ofmamazip eylemektedir. An«akr amatör takımları böyle yade tevkif edildiği hakkındaki habersının sebebi de şudur; Beş sene ev • nş anasırı gibi daimî bir kuvvet haler doğru değüdir. Fflo, talim devreleri dahtlmde b«12 (Ttlefonla) Ma, velki takun bugünkü millî takımnuş linde calıştırabilmek için oyuncu • Malumatına müracat edilmek ü • hnuBaJcta ve bu talimler çok zaman diye ortaya çıkarılıyor, her ecnebi Etat Bey ou othftirnhı evrel takarrür etmi« bir program daların üzerinde bilhassa müteyakktz zere buraya getirilmis olan muma • maçı meyzuu bahsolvnca kör değneği davrarulması ve kulüp şahsîyeti maileybin ifadesi alınmaktadır. trmnle îttanbmta hmrthet ettnLştir. kilinde icra olunmaktadır. Tevfik Rüştü B. Alman Başvekili ile gorüştü Bursa'da Nakil vasıtaları Bursa otobüslerî ihtiyaca iekabül etmiyor "Millî takım,, mes'elesi Niçin boyuna bekliyoruz?. Sofya, şubai 932 FOLITİKA CİLVELERI: Çtngırağı kim bajlıyacak? Lâfonten'in kikâyesi malâradtm Kedi: Fareleri, âmansız hamlelerle, sizce hep baskın yaparak mahvediyormuş. Fare nesfi tökenecek hâle gdmiş.. Muzakere, rrrazakere.. nihayet, eski a « kılhlardan biri şu teklifi yapmıs: «Kedinin boynuna bir çmgırak asa* Iım. Yürndijkçe çıngırağin sesi duyukır. O hunbar canavar da bize baskın ya • pamaz... Çuıgırağı duydukça delMcre kaçar, camtnızı kurtarırız.n Makul teklifi hep ve ieklif doğru fakat.. Tatbiki: Kedinm boynuna çmgırağı hangi fare asacak?L *** Çia Japon ibtüâfında, yaai şu Mari* çuri mes'elesinde Cemiyeti Akvam mee« lisinm verdiği sudan kararian, yaptaği nazarî ve plâtonik tesebbüsieri okv • dukça hep bu hikâye aklana geliyor? Cemiyeti Akvam mnzakereler yapa dursnn, kararlar versin, tahkik komisyonlan hazırlasut, haktan, muahede « den, daha bilmem neden bahsedip dursun Japonya, Mançuri'yi yavaş ya • vaş, demir pençesi içine aldı. Çin murahhası M. Yen'in dediği gibi iki yüz bin murabba fersahlık yirmi m3« yon nüfuslu Çin toorağmı ysttnw Ce • miyeti Akvam hâlâ muzakere ediyor. Çin: Imdat! hndat!.. Diye yalvariyor?.. Ne çare... Çmgırağı asacak kfmse yok!4 Hariciye Vekilimiz dün Berlin'den Cenevre'ye müteveccihen hareket etti Teslihatın tahdidi! Y. O. Meclis Reisi Kâzım Pş. Hz. dün An kara'ya vâsıl oldu bellemi» gibi hep bildiğimiz malum takım eskimiş formasnn arkasnu ta* karak karşımıza dikiliyor ve genç anasırı aramağa da işimiz gücamüz mâni olduğu için, kendiHğinden gelen meraklılara «gene sen mi geUia?| Eyvallah birader, hoş geldin!» diyo» ruz. Eğer tesadüfen galip gelirsek a i alâ Şayet mağlup ohırsak, hakem, hava, top, güneş, biOıass* yabaneı seyircilerin hainane, mStecavîzanei harekeHeri, her şey elimizde ve kaî* kanımızdır. Bunlann gerîsine saklarur, fırtınamn gecmesinl bekl«r ve başka bir maç için, nefsimizi daimst masun tntanz. fşte bizim futboî poKtflnmmn içyözü! Binaenaleyh aaıl mes'ele, bizî mutemadiyen mağlâp eden başlıca âmil, takımı gençieştirmek mes'elesidir. Ama takımı gençieştirmek demek, a* rasıra, efkâri umuraiyeyi tatmin içnt veya bos delikleri tıkamak kabilin • den, bir iki oyuncuyu şuraya ba • raya serpiştirmek, yerleştirmek de • mek değildir. Bu suretle yapılan gençleştirme teşebbüslerinden alman neticelere asla kıvmet ve ehemmiyet vermem. Hatta, yarısı ihtiyardan, ya» rısı gençten mürekkep bir takıma, hepsi ihtiyardan mürekkep bir ta kımı, bu zikre tercih ederim, On bir kişinin beraber oynadığı bir oyunda* hiç koşmıyan. koşamıyan bir adatnm yanında çok koşan bir adam ne yapabüir, nasıl oynıyabilir? M. Lavarm Bir nutku Ankara treninde teehflr Tamirat mes'elesinde Ingiüz Fransız ihtilâfı ispanya'da yeoi bir Fırka Bir arabanm iki atından biri htzlı, biri yavaş giderse, araba hıx+ lt m gider, yavaş mı gider? Türk Futbol Federasyorumum halledeceği muadele işte budmr. Gayrimüsavi kuvvette iki atm arabayi ayni hızla, binaenaleyh tazam çekemiyeceklerinden ibaro* olan gayet basit ve iptidaî hakikat kabul edildiği gün, Türk millî takımi mes'elesi kendiliğinden halledilecektir. Bugünkü takım, üzerine çaprast» vari iki çizgi çekilerek, çok şerefli vazifesini bihakkm tfa etmiş tarmf bir müessese haline îfrağ edilmeli, ve Federasyon, elindeki vesaitle Tfirft gençliğmm taze kuvvetîerî arasm • dan yeni bir millî takım seçtnefidir. Türk f utbolunun bir merhaleden Wş* ka bir merhaleye gecmesi z u n a v gelmiş, hatta üç sene gecmiştir. Türfc gençliği arasında böyle bhr arastır • manın, serbest ve şuurlu bir araştır manın neticesiz kalacağmı söylemeft için kimsenin elinde bir delil yoktur ve olamaz. Bu araştırma üç sene evvel yapılsaydı futbol ilmi nihayet müstait bir genç için hukuk ve tıp ü* [Lutfen sahifeyî çevJrtafel Rummuzath lâf etme, ona çhfte denmez, çift denir? Çifteyi senm.M« Hadi, hadi, adamt kızdırma... İkili koz mu o ? Al üstüne bir» liyi. Evlensinler bakabm. Seni gebef seni! Ikicik hesap bilmezsin, oenîmle iskambil oynamağa kalkarsın. Ağam, bana bir çay daba? Bir düşeş? Monşerler başı îçm.. Ulan bir düaeş? Göziin kör ola zar gî» bi senin? İki bir geldi be? Ağam * Ocaktan bir düşeş getirî Benden caba! Şaşırtma! İki bir.. Bu ikisi, şu da biri: Pat! Hele şuna bak! Dışarulan karışmak ofaiHM. Dayanatnadım yahu! tki birî öyle mi oynarlar? Ahçı başıyı zatea üç pul vurmuş. Dördüncüsünü vorup ta marsı kaçırmak olur mu ? Yanlama kapıyı al, tık beş kapıya, «*ğl»Tna bağla marsı. Herkes senin gibi Rafcvan Pa şanın uşağı değil. {Mabadi var\ Maarif Vekîli Fransa'mn Bahriseöt filosu İzmir Rıhtun şirketindeki Tahkikat devam ediyor Esat Bey bugün şehri mîze geliyor 1 CUMHURİYErin edebi tehikmı r 1 MEZAR KAZICILAR Müellifi: AKA GÜNDÜZ Ba «aerrmi, Ttbötadlr mitesses'esi , ruhiyatçırmsı doktor Halrt Nad ve mııavını larımız ve hvkukcularamız milli eedoktor Tahrı Can Seylere armağan miyetin bir mes'elesi alacahlar ve eurgorum. A. G, şüphetiz en salâhiymtti olmrah taMH * ••hi d»*tlmrım, edecekler. Umdağumu bulmadım a. Gene bu »ütunlarda tefriha ve son ma, müteessir de olmadım. Roman İrm hitap mlmrak ntşredilen (iki sümgü eımn vazifem, mevzutrrm ilrrte arzet~ mmktîr. San'at oyunları, edebiyaâ te' araamda} mth rommnım, bir cermyei kerlemeleri ikincî derece kahr. Bu, vm adliye mea'elesh idi. Bir kimaeaiz bemim güttitğünr bir fiktrdir. Ve bnbe mmMum uatamdaş n*l*rU w« ne tmtün eserlerimi sırf bu ftkirle yazmı anıyamutn. Bana bu mmvzuu »eren ve sirlerle en hötii vaiaadaf olur? Ve bu atmdır. tetkik ettirem bu üç hıymetli »e kaykötii vatandaş nasıl, öz masumhtğubolmmş inaamdır. tMezar Kazıetlmrı da bu makaat' na dönehitu? İki Mângünmn Türk ceIm yazdtm. (Haaam) bir patolajih tip Birincisi: Müyuk şmr vm bmyük <nmiyetinde açtığt yaralart hangi içtiaan Tevfik Fikret. Onu gömerlerken midir? Yoksa muhite sezişsiz bir umm mttodlarbt tedaui edmbîhnz? meaarctlarm yibderine bakmtştım. ymşla uyan normat tip midir? fianu Ben ladeee bmmt bir mcarsarm um bir ilmm hükmiine btrahtyormn. Bern saİkineİMi Büyük inhdâpçı sc büyük t«tte meşgul oldam. Vmdum ki dece iait bir tesrih maaan, işte ka* insan Mustafa Necip. dcu»rm~ Açtım, »erdim. Bahtmz «e söyleyvuz. Diyorum. Mmzar kazıcı (Sart Dede) vm mshitimdeki tipleri (lombrozo) cdara mt bırakmah, yeni ruhiyatçdara m, (frövid) e mi, yokaa cemiyetin mâsterek hayatmdaki müştereh tmrbiye islerile uğraşantara mt? Bu, romtt nın aeyrine ve neticegine göre aniaşılacaktır. Yalnız aizden atmu rica ederim ki bu aahifelerdeki nunıraralarla hayatta elinizle ve ilminiıle dakundnğunuz manzaralan karatlaş tırınız ve aonumda bmna bir mehtupla Kkirlermizi bHdariniz. Bu vesile ile şunu da aöylerim ki O gün onun mezartnı hazanlar göz bebeklerimden beynime görnüldüler. üçüncüsü: Büyük dott ve büyük insan Enver Nurettin. Vm o günden itibaren mmxar keatcılarla filen meşgui olmağa başladım. Bu eser meydana geldi. Siz de birer büyük doat ve büyük insan olduğunuz için onu size armağan ettim, aziz ve eaki dostlarım. Dıkmen eylul 931 AKA GÜNDÜZ 1 (Höm Borsssf Mah&lle kakvest diyip te geçme • meli. Sahibi, ne işini bilen adam. B*k~ nuŞr ortalıkta buhran var. Tek başına kahve, masrafını korumaz demiş. Sokak köşesini bölüp bir mütekaide kiralamtş. Mütekait o kösede tütün, pul, hediyeli çikolata, gazoz, konyak, rakı satmağa çalışıyor. tç koaelerden birmi bir esnaf ker* berine ayhklamış. Bir koltuk, bir nusa, bir tahta çerçeveli ayna, iki şise, bir bileği kayışı, bütün eşya bunlar.. Ha: bir de aynantn üst koşesinde kirasız oruran kocaman bir örumcekle k a rısı. Dip köşeye de kendisi bir saç ocak kurmuş, kahve, çay pi&iriyor. Fakat zaman dar. Masraf gene çok. tyisi mi demis, şu tarafı para vana ile böler, tütüncüye yatak odası diye aynca kiralanm... Gündüzleri buraya da merakh müşterilerini saklayıp kimine barbut attırıyor, kimine paseta kestiriyor, kimine bir al üç koy, iki ai dört koy, fırıldak çevirtiyor. Ahçı, bahçivan, seyis, veküharç, oda uşağı, çırak* isci... Herkes burada kendine göre bir eğlence buluyor. Tütün, rakı, fıstık, çay, kunaar, nargile, berber, hepsi tamam. Dübeş?. Hele dur bakalım. Dübeş iki.. Bir daha üç, bu da dört. öteden bir ses: Abçıbaşı. gene hamur savurur gibî çifteleri savuruyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: