13 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

13 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tayyare piyankosunun Keşidesi ikmal edildi 30,000 Iiralık ikramiye (18371) numaraya çıktı20,000 Iiralık mükâfat ta çıktı [Tayyare piyangosunun on ikinci tertip birinci keşidesine dün sabah ta Darülfiintm konferans salonunda devam edilmiş ve mütebaki numa ralar çekilmiştir. Bu tertibin yirmi bin Iiralık mükâfatt en son çekilen yirmi numara arasmda taksim edilmiştir. Otuz bin Iiralık büyük ikramiyeyi de 18371 numara kazanmışttr. Diğer ikramiye kazanan numaralar sıra tertibile aşağıdadtr:] 35782 38871 40287 42332 44205 45784 48484 36183 39141 40476 42560 44385 46818 48614 36716 39212 40602 42956 44561 47056 49256 37461 39238 40615 43021 45015 47427 49663 38011 39294 40720 43540 45356 47647 49828 38248 39497 41014 43631 45392 47684 38723 39654 41161 43709 45496 48256 Günün eğlencesi Dünkü bilmecenin halledilmiş şekli 1 KEMİK, 2 ÜMİT, 3 LÂ . ZIM, 4 BARDAK, 5 ARTIK, 6 SOFRA, 7 TABAK, 8 ILIK. (KÜLBASTI) ÎLMÎ MUSAHABE : Dünya buhranı ve şeker Bir istihlâke karşı üç misli istihsal yüzünden dünya şeker stokları ile doldu! ı^vınro Bu akşamki program tSTANBUL: 1200 m. 18 Gramsfon 19,30 Birinci kısiffi alaturka musiki (Darüttaliınl musiki heyetı) 20,30 Gramofon vasıtasile bir opera21 Alaturka (Darüttallml musiki) 22 Stüdyo orkestrasL BERLtN: 1635 m. 17,10 Hafif musiki 18,45 Haftanın hS ' diseleri 19,10 Spor musahabesi 19,20 Haftalık mulâkat 20,15 Konser: Faust (Guno); Chant hindou (Korsakov). La Traviatta (Verdi); ve saire 21,35 Kabare musikisi 23,05: Havadisler sonra dani musikisL \^İYANA: 517 m18,05 Hafif musiki 20,05 TerM Tesli hat Konferansı 20,25 Havadisler 20,40 Tefrika 21,10 Konser 22,25 Dan« mu sikisi 23,30 Havadisler 23,45 Sigan musikisL BUDAPEŞTE: 550 m. 18,35 Şarkı ve orkestra ile Viyana ha valan 20,05 Gramofonla eski parçalar21.10 Macar tiyatrosundan naklen üç perdelik komedi Sonra Sigan orkestrası. VARŞOVA: 1411 m. 18 40: Genç musiki istidatlannın konserf19,10 Çocuklar için program 19,35 Gençlik için konser 21,20 Hafif musiki 23,15 Şopen'in eserlerinden konser 23,55 Dans musikisL ROMA: 441 m. " 18 35 Şarkı konseri 18 50 Ortestra kon» seri 21,05 Gramofon 22,05 Bir opera binasından nakil. LOZAN: 678 m. CENEVRE: 760 m. " 17 35 Kentet konseri 18.35 Dans mu • sikisi 19,05 Yeni kitapların tenkidi 19,35 Beynelmilel siyasî mes'eleler 20,07 Gramofon konseri 21,05 Terki Teslihat Konferansına bir nazar 21,15 Terkl Teslihat Konferansmuı gölğeleri (musaha be) 21,40 Senfonik konser: (Handel'in, Ştrauss'un eserlerinden). 23 35 Dans mu* sikisi' (Montrenx'ten naklen). , BÜKREŞ: 3 9 4 m. ' "'•' 16.05 Gramofon 19.05 Talebe programit 20,05 Radyo orkestrası 22 05 Tarih. cofrafya ve turism (konferans) 23,05 Şarkılar 23,50 Askerî mızıka. 13 1932* 30 lira kazananlar 922 85 228 448 643 800 846 1323 1261 1284 1300 977 996 1255 1431 1490 1643 1726 1778 1799 1710 1879 1998 2279 2594 2787 3407 3494 3557 3560 3589 3635 3743 3830 3968 4225 4296 4443 4482 4943 5035 5196 5578 5626 5759 5894 5952 6011 6032 6095 6128 6385 6386 6408 6704 6894 6916 6992 7008 7160 7187 7372 7407 7558 7750 78107886 7934 8021 8228 8281 8305 8404 8430 8446 8622 8694 8820 8997 9072 9345 9350 9388 9666 9737 9817 9883 10136 10254 10423 10642 10963 11163 11177 11221 11338 11391 11408 11463 11781 12190 12201 12316 12396 12808 12832 12943 13141 13333 13956 13969 14057 14293 14365 14472 14838 14882 14909 14960 31310 15027 15035 15047 15149 15559 15588 15659 15750 15765 15783 15879 16278 16389 16601 16645 16835 17062 17150 17267 17638 17730 17742 17847 18017 18166 18167 18489 18598 16203 36749 41901 18702 18976 19065 19094 19124 19133 19325 19446 19526 19679 19712 19795 19901 20060 20088 20249 20839 20870 20939 21011 21170 21187 21289 21291 21500 21564 21736 21868 2006 10862 12670 41729 22176 22491 22635 22736 22899 22906 23033 23143 23164 23283 23345 23373 23428 23543 23598 23609 23771 23857 23863 23922 23976 24168 24269 24454 24459 24489 24526 24537 2477 2538 2592 3192 3898 24612 24625 24700 24736 24902 24924 24932 9492 10857 12135 14704 15157 25124 25426 25474 25528 25566 25671 25711 17420 17740 23189 24732 25384 25715 25755 25829 25901 26017 26181 26210 27778 27854 29253 32261 34727 26311 26403 26521 26846 26857 27104 27193 27414 27622 27724 27816 27978 28045 28101 35556 35799 36447 37342 37777 28205 28207 28313 28467 28518 28544 28698 38177 39683 41581 43608 44435 28752 28768 28827 28866 28873 29188 29241 44470 44787 47808 29290 29518 29530 29557 29662 29736 29861 29985 30016 30125 30433 30541 30613 30608 30874 30937 31073 31150 31167 31199 31312 2198 3690 5712 6396 6818 7091 7191 31632 31762 31929 32023 32070 32070 32072 32155 32181 32386 32421 32433 32757 33227 7202 10941 11185 11333 12441 12513 12890 33235 33268 33378 33435 33447 33534 33555 13245 14268 14348 14528 15099 16796 18953 333760 34023 34057 34075 34143 34231 34286 20057 21804 22135 22574 25258 26329 27516 34552 34556 34582 34624 34643 34833 34877 27623 27898 28171 30134 31660 31810 32097 34955 34985 35079 35168 35423 35437 35488 32282 32870 33081 34253 36407 38246 39699 35513 35555 35641 35905 36039 36101 36246 40217 41086 41241 41454 43499 36294 36358 36483 36499 36638 36680 36681 36930 36990 37330 37400 37422 37742 37992 38076 38483 38556 38889 38897 38985 39072 16 249 943 1494 1599 1639 1797 39143 39221 39377 39411 39537 39688 39949 4260 4390 4537 4582 2686 3603 3818 39968 40132 40307 40371 40408 40521 40584 4678 4761 4883 5030 5521 5608 5792 40657 40834 40909 40920 41055 41066 41124 5819 6282 6344 6838 7379 8578 8753 41159 41216 41370 41420 41431 41447 41595 9497 9986 10352 11231 12437 12654 13456 41601 41741 42035 42165 42174 42383 42417 13870 14460 14502 14636 14779 15054 15094 42471 42587 42749 42856 42953 43009 43212 15355 15532 15809 15953 16202 16291 16497 43323 43568 43702 43838 44022 44318 44640 16506 17748 178SÎ Î81Î1 Î8308 4477244296 44023 45050 45136 45186 45347 18973 19193 19730 20116 20413,20453 20516 45430 45553 45560 45630 45763 45785 45926 45942 46338 46396 46579 46764 46983 47101 20629 20885 20941 20997 21038 2T200 47108 47109 47181 47403 47451 47467 47655 22752 23173 23246 23266 23569 23816 24218 47892 47916 47959 48170 48244 48291 48404 24425 24465 24879 25226 25622 25949 26303 48535 48624 48704 48853 48874 49037 49042 26785 27079 27764 28305 28399 28931 29955 49089 49169 49279 49351 49372 49561 49700 30188 30490 30670 31206 31495 31861 32355 49824 49963 32830 33740 32932 33978 32653 32711 32807 34724 J4816 34837 35023 35065 35220 35469 30 bin lira kazanan 18371 10 bin lira kazanan 13066 5 bin lira kazanan 2500 iira kazananlar 1500 lira kazananlar 1000 lira kazananlar 150 lira kazananlar 50 lira kazananlar minden de güç bir bilgi olmıyacağına gore şimdiye kadar mücerrep ve ehliyetini isbat etmiş bir Türk millî takımı vücude getirilir ve binlerce in • «an gayrimömkün neticeleri elde edememekten mütevellit halecanlara uğratılmaz ve ecnebilere yenilme • mizin kabahatini de topa, havaya ve bağirıp çağıran seyirciye yüklernek hafifliği irtikâp olunmazdı. Esasen millî takımın yalnız imtiyazlılara mabsus ve yenî yefîşenler için «inaccessible girilmek gayrimüm kün» bir müessese olmadığı resmen ilân edildiği gün o bayrağı vücudüne sarıp oynamek ve yabancı ile karşılaşmak için can atacak, çalışacak ve alnımızı ak çıkaracak taze ve gürbiiz gençlerin, İstanbul'da, tzmir'de, Ankara'da, Konya'da, Adana'da, Bur • sa'da, memleketin her tarafında, zannettiğimizden pek çok fazla olduğu derhal anlaşılacaktır. Ama, millî takım mülâhazasmı bütiin arkadaşlık ve dostluk mülâha zalannın üstüne çıkararak bu radikal hareketi bir hamlede yapmak cesaretini kim gösterecek? Bu cezrî bareketi yapmak cesaretini gösterince ecnebilerle mac mütarekesi yaparak bir müddet bekle mek, iyice hazırlanmak, ondan sonra, hazırladığımız taze kuvvetle ortaya çıkmak i?in tekâmülüne ait tabiî safhalardır. Böyle bir intizardan, kaybetsek etsek, nihayet bir kaç mağlubiyet kazanabiliriz. Yani, olsa olsa, bir kaç sene içinde, daha beş altı defa yenilmeyiz. Bu radikal hareketi yapmak cesaretimiz yoksa, o halde, mütemadi mağlubiyetlere katlanmak zilletîne tahammül edeceğiz. İki şıkkın üçüncüsü yoktur ve Futbol Federasyonunun başındaki zata diişen yol birinci yoldur. Dünkü koşular ( Birinci sahifeden mabait) mensup müteaddit atletler iştirak et • miştir. Müsabakada Beşiktaş'tan Rauf B. birinci, Beçiktaj'tan Muhsin B. ikinci, gene Beşiktaş'tan İbrahim B. üçüncü olmuflardır. Koşudan sonra müsabıklara tstan bulspor kulübünde bir çay ziyafeti ve • rilmiftir. Fenerbahçelilern koşusu Fenerbahçe kulübü tarafından ter • tip edilen büyük sokak koşusu da dün Kadıköy'ünde muvaffakiyetle yapıl • mışhr. Koşu 5500 metrelik bir mesafe üzerinde icra edilmiş, Fenerbahçe ku lübüne mensup atletler iştirak eyle • mişlerdir. Neticede Ziya B. birinci, Hüsnii B. ikinci, Nuri B. üçüncü, Ziya Ata B. dördüncü, Reşat B. beşinci gelmişlerdir. Yarıştan sonra birinci, ikinci ve ü çüncü gelenlere Muvaffak B. tarafın dan madalyeler verilmiştîr. Pera, Kurtuluşu mağlup etti Dün Taksim stadyumunda olim • piyat lik maçlarına devam edilmiş, Pera • Kurtuluş takımları kalabalık bir seyirci huzurunda karşılaşmışlardır. Müsabaka, umumiyetle Peralı'ların hâkimiyeti altında ve sert bir sekilde devam etmiştir. Pera takımı ilk devrede 2, ikinci devrede 3 gol ki cem'an beş gol yapmıştır. Kurtuluş ise son dakikada serbest vuruştuktan bir şeref sayısı kazanarak 5 • 1 mağlup olmuştur. Suleymaniyenin üçüncü maçı neticesiz kaldı I Bn lilm bir halta zarlmda 20,000 kışi liiraiıuılaıı prülıuilş 20,000 kişi iijlarciisına (iıilnııış 20,000 kişi alkışlanıışt ır. L U S T R A C I L A R ŞAHI: MİLTON T G O Y L RA ALİ NACİ Izmir 12 (A.A) fstanbul Sü • leymaniye takımı bugün üçüncü maçını Altay takımı ile yaptı. Havanın kapalı olraa.Mna rağmen, yağmur dinmiş olduğundan sahada çamur kalmamış ve oldukça kalabalık bir seyirci kütlesi toplanmıştı. Her iki reye dayanacagı meydandadır. Yani stok Şeker, azvî âlemin en umumî ve arta arta nihayet müstahsilleri çok teh münteşir gıdasıdır. A, A, AS, DAN, Fİ, ĞAÇ, KA, KA, likeli akibetlere sürükliyecek olan fiatİnsanlarm bu maddeye ne kadar LEM, MAÇ, PA, PAK, SO, ŞI, YA, I muhtaç olduğunu, tabakat san'abnm ne Iann zarurî tehvini top gibi patlıyacak. YA. ! fis ve ince kısrmlarmı hep bunun yardrmı İşte mes'elenin kolaylıkla çözülmiyen en Yukarıdaki hece1 mühim düğümü! ile vücade getirdiğini söylemege bile leri ikişer ikişer 2 ... Şimdilik bir dereceye kadar fiat tehbacet yoktur. yanyana getirip a 3 ..... vini mecburiyetine düşen piyasalardan Ekseri hayvanlar şekere insaalardan şağıdaki tariflere 4 «..„ birini misal olarak ele alalnn: zîyade muhtaç ve müptelâdır. göre birer kelime 5 .... Meselâ (New York) piyasası 1929 teşkil ettiğiniz tak 6 .... Biitün insan ve bayvan yavmlannm sonlannda 2,37 olan fiat 1931 del,95 dirde baş harfleri 7 ilk gıdalan olan (süt) ün en mühim miktarma düşmek zaruretine uğramışyukandan aşağı o 8 .... unsuru da şekerden ibarettir. tır. kununca: Hele haşarat zümresinde sekerin vaBuhrani meydana getiren, fazla BİR MEMLEKET İSMİ zifesi çok mühimdir. Snf majsetleri bn (Stocks stok) un birikmesini meydaMeydana cıkacaktır. cevhere munhasır olan pek çok mah • 1 Yazı aleti; 2 Telkih; 3 • Kor luklar vardır. na getiren sebeplerden biri de umumî pe ağaç; 4 Bir nevi örtü; 5 Bir harptir. 1914 ten evvel umumî dünyalşte tabiat uzviyata elzem olan bu kıt'a; 6 Kaba baston; 7 Bayır; daki senenin şeker istihsalinin ancak semaddeye güzel bir Iezzet vennishV. Za8 Gölge veren fidan. kiz milyonu pancardan çıkarılıyordu. ten bu amn eski adeti degü midir? Yapbrmak istediği teylerita ardmdan Halbuki şimdi istatistikle şöyle bir bizi tahammül edilemez Iezzetlerle kofgöz atacak olursak 1919 da pancardan turmaz mı? ahnan miktar 4 milyon tona düştüğü Hayvanlarla şeker aranodakl raünahalde Avrupa haricinde kamıştan çı sebeti başka bir yazıya bnakalım, bu kanlan sekerin 12 milyonu tecavüz etnefis gıdayı kendi noktai nazanmıza tigi görülur. Bundan bir müddet evvel Eminögöre tetkik edelim: Kamısm pancara bu kahir tefevvukunu nü'nde iki bakkal dükkânmı soyan Şeker ihtiva ettiği (Atom) larm adegören Avrupa fabrikaları pancar is ve o vakittenberi yakalanmıyan Sadine göre (tetrose), (Pentoses) (Hexo tihsalâtmı yeni baştan zorlamağa başlamon isminde bîr sabıkah ahiren za ses) kısımlanna aynlır. Bunlann içinde lamışlar a* vakitte umumî isthisal mik • bıta tarafından derdest edilmiş, ev • en mühimmi (glucoses) namını verditannı 18,25 milyona yükseltmişlerdir. rakile beraber Adliyeye verilmiştir. ğimiz altı karbonlu (Hexoses) br. Halbuki bu hesap ve gayret çok yan Bu kıymetli madde nebatlarm da en Iışbr. Hiç olmazsa tezayüt miktan senebaşh gıdasıdır. de yüzde ( 2 3 ) nisbetinde artan müsSon aylar zarfmda umumî kütüKendilerinden istihsal yapılabilecek tehlik tczayüdünün fevkine çıkarmak panelerdeki kıymettar kitaplardan derecede şekeri bol olan nebatlar me* lâznn gelirdi. tşte bu yanlış hareketler bir kısmmın kaybolduğu anlaşılmışyanında (şekerkamışı, pancar, havuç, 1926 da 3,6 milyon olan stoku 1927 de tır. Keyfiyet zabıtaya haber veril • yerelması, mısır, sorgho, bugday, ve her (3,8) e, 1928 de (4,1) e, 1929 da miş ve bu hususta tahkikata baş • nevi meyvadır... Bahusus hurma ve (6,8) e, 190 da (7,8) e kadar yük lanmıştrr. Kaybolan bu kitaplardan (erable isfendan)... (Nusuglan) en seltmeğe sebep olmuştur. bazılarmın kitapçılara satılmak is • ziyade zikre şayandn. tendiği baber alınmıştır. Bu hususta Avrupa'da ( 1 9 3 0 ) da pancara aynŞekerkanuşmm zer'i tarihten evveüri bazı tertibat almmış ve Kâmil is • Ian arazinin vüs'atine bir bakınızL zamanlara aittir. Şimalî Afnka fle U • minde birisî, bir kitapçıya, umumî Memlehet Hektar panya'ya ilk defa Arap'Iar tarafından Rusya 1,000,000 kütüpaneden aşırıldığı anlaşılan kıy ithal edilmiştir. Amerika ile Antil'lere Almanya 455,000 metli bir kitabı satarken yakalanmış Ispanyol'lar tarafından götürülmüştür. Fransa 270,000 Bugün a k ş a m Tsianbuf Belediyesi ve Adliyeye teslim edilmiştir. Cava ile Hmdistan'da şekerkamışı Çekoslovakya 267,000 Saat 21,30 da Polonya 220,000 ziraatî pek münteşirdir. 130,000 Ta (1806) tarihine gelmcîye kadar İngiltere Yedikule ve civarındaki deri fabİtalya 110,000 şeker yalnız kamıştan istihsal edilirdi. Macarlstan 73.000 rikalarından muhtelif zamanlarda deO tarihte ilân edilen umumî ablukada Ispanya 63.000 ri çalan Ali ve Talât isminde iki hırAvrupa limanlarmın tngüiz donanması Felemenk 60 000 sız zabıta tarafından yakalanmış, Destan 3 perde 57,000 tarafından hariçle alâkalan kesih'nce Belçika adliyeye verilmiştir. Yogoslâvya • 52,000 ilk hissedilen elim mahrumiyet şeker Vazan: Romanya 50 000 II I olmuş, bütün ilim «damlan ve kimya İsveç . 35,000 Divanyolu'nda saatçi Kirkor K8 gerler şekerkamısının yerini tutacak bir ATusturya ^ 4 , *as* T f 32,000 Danimarka 31.000 mürciyan Efendinin dükkânı, meçhul nebat aramağa koyulmuşlar, nihayet Btılgarlstan 15,000 şeker pancan denilen bir nevi pancarra bir hırsız tarafından söynlmuş ve Bugünden itibaren Bu korkunç istihsal rekabeti eğer itîbu vazifeyi ifa edebüecegini meydana 1300 lira kıymetinde 408 saat aşirılA R T İ S T İ K sinemasında dale rücu etmezse müstahsilleri ya iflâs çıkarnruşlardır. mıştır. Hırsızlar, dükkânm kilidini ve yahut sermayelerini başka işlere tevHARRY BAUR,un 100 İdlo pancardan % 88 i şekerden kırmak suretile içeri girmişlerdir. zie sürükliyecektir. tlmin nurlu delâle • ibaret olan ( 1 1 0 ) litre usare almabfleHakikî bir ibdai tmden aynlan her işin akibeti budur. ceği görülünce ümitler artnnş 1813 te VtCDAN AZABI * îktisadtn ruhu olan rekabet bile makul pancardan ahnan sekerin miktan 4 0 0 0 dereceleri aşınca böyle aksülâmeller tonu bulmuştur. Selânik tütün tüccarından merhum meydana getirir. Biraz da bu çok leziz ve faydab gı • Hasan Akif Beyin kerimesi Acile H. ABDÜLFEYYAZ TEVFİK danın son zamanlarda uğradığı buhrandüçar olduğu uzun hastalıktan kur dan bahsedelim. tulamıyarak genç yaşında ve büyük Yüzlerce nevilerini görmeğe ahşfa DOKTOR iztirabat içinde hayata ebediyen gözğımız iktisadî buhranlar arasında en lerini yummuştur. Zevci Kudret E • ziyade pancar ve kamış zeredenlerle hat B. ve ailesi biraderi Nuri Akif bir de bunlardan istihsalde bulunan B. ve ailesi, hemşireleri Fatma HüsEmrazı entaniye mütehassısı fabrika işletenleri, müteessir eden • bir nü, Emine Fuat, Melek Muhlis, Sa(Gureba hastanesi) dahilî, sari de şeker mes'elesi vardır. Dört, beş tebire Akif, Inayet Şadi Hanımlar ve hastalıklar mütehassısı nedir bütün ilmî ve tecriibi gayretler uraum efradı ailesi bu feci ve mü • Avrupa'daki tetkikat seyahatinden sarfedildiği halde henüz tabiî bale ircaı ellim haberi kendisini tanıyanlara ve avdct etmiştir. Her gün öğleden sonmümkün olamamışbr. sevenlere biitün meyusiyetlerile tebra Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi Seneden seneye hayli büyük ni» • liğ ederler ve bugünkü cumartesi 19. Telefon: 20893. bette artan şeker istihlâki, daha büyük günü vuku bulacak cenaze merasi • nisbette meydana getirilen istihsal fazmine iştirak etmelerini ehibba, ak lalığını telâfi edemiyor. raba ve bilcümle dostlanndan rica Bu elim ve neticesi teemmüle muhtaç ec!erler. hali, sarfedilmiyen sekerin seneden seCenaze Şişli'de Küçük Bahçe so • neye dağlar gibi yıgılan miktan pek vaIrağmda Karlo Amançiç apartı • zih bir surette gösteriyor. manında 6 numaradan saat on bu • Gitlikçe birikmekte devam eden bu çukta kaldınlarak Teşvikiye camii mah elden çjkarmak ve istihsal ile is • CftCKMAMNCHATRlAN şerifinde namazı badeleda Maçka M 41AH URH tihlâk arasında bir muvazene tesis ede • kabristanında defni hâki gufran edi bilmek için ya istihlâki tezyit ve ya islecektir. tihsali tenkis etmekten başka çare yoktur. Fransızca sözlii ve şarkılı olan bu mutakım saat 15/10 da alkışlar ara azzam filim her cihetçe mükemmel ve sında sahaya çıktılar. Mutat merasimVâkıa daha fazla şeker yemek isti • psikolojisi hakikate mutabık ve san'atden sonra oyun hakem Altınordu'Iu yenler yok değüdir. Fakat bunlan fazla kârane tertip edılmiştir. Mustafa Beyin idaresinde başladı. istihlâke sevkedecek yegâne yol fiatlann tehvininden ibarettir. Biraz düşünmek Birinci haftaym her iki tarafın müteaddit akınlarına ve gayretlerine fiat tehvininin hiç kolay bir iş olmadı • ğını meydana çıkanr. Çünkü toptan pirağmen 0 0 beraberlikle neticelenyasa fiatlan istihsal masrafını koruya * di. Süleymaniye takımı hakemin obildikten sonra sermayenin întifa hakyunu tarafgirane ve hatalı idare etkım pek cüz'î bir mflctarda ödiyebilmektiğini iddia ederek ayuna devam ettedir. Bu hali göz önüne aknca, fnkara mediler. Bu yüzden Altay takımı muazzatn dram, etnsali göriilmemiş zengin bir opera olup NewYork Me halkın büyük bir kısmını fazla şeker sarhükmen galip addedildi. fma sevkedecek kadar fiatlarda tenzflât tropolitain operasından ilâhî muganni meşhur tenor ALEXANDRE GRAY yapmamn imkânsızngını anlanz. ve sevimü BERNİCE CLAIRE tarafından temsil edilerek kemali muvaffakiyede İstihsali azaltmağa gelince bu keyfiÇangırı 11 (Gecikmiştir) ( A . A . ) devam etmektedir. yet te son sistem şeker fabrikalannın Kırıkkale'den gelen Kırıkkale spor ku Bu filmin musikisi fevkalâde müessir olup mükemmel meiodüeri, feerik bamakine ve tertibabnı bilenler için, şün • Iübü ile şehrimiz spor kulübü arasında dilik tatbiki muhal hayalden başka bir müsabakalar yapılmıştır. letleri havidir. Sahnede 10.000 figüran, Balalaika 120 musiki aleti teşkil edi şey değildir. Voleybol müsabakasını 630 Çangırı yor. Rus şarkı hevetine 200 ki«i i^t'rak edivor. Bu harika tamamen renklidir. O halde ne olacak? Eğer iş kendi have futbol müsabakasını da 3 • 0 Kı • rıkkale kulübü kazanmıştır. Müsabakalar line terkedilecek olursa neticenin ne • fevkalâde heyecanlı olmuş ve sahada beş bine yakın seyirci hazır bulunmuştur. Kınkkale sporcuları bugün avdet etmislerdir. Bugünkü bilmece VUKUAT Salamon yakalandı Kıymetli kitap hırsızları İSTANBUL BELEDIYESI Darülbedayi Temsilleri Deri hırsızları yakalandı AKIN Bir saatçı dükkânmı soydular Faruk Nafiz lll lll lll Müessif bir irtîhal Osman Şerafettin LE COMGP /AMU/E K0N6RE EGLENiYOR Bugün: M A J i K Sinemasında A LEV Ş A RK İ S I Çangırı'da spor müsabakaları M U S T A F A "HAYAT YOLU,, sinemasında gösterilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: