14 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

14 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

" w VfTl BİR DEVRİN TARİHİ | { Sehîr ve memleket haberleri Şehir Meclisi Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Keıpal Beyin hayatlarma ait hatıralar Temdit edilecek Selânik valıi sabıkı NAZIM PAŞANIN haUrantından iktibas Siyasî icmal İtalya ve terki teslihat Terki teslihat konferansmda bü • " yük devletler sırası ile noktai na « zarlarını izah ederek teklif lerde bu lunuyorlar. Bu teklifler arasında müttehit noktalar yok değildir. Ezcümle bomba tayyaresi, zırhh, tank, ağır top ve büyük tahtelbahir gibi taarruz silâhlarının sulh ve müsalemet ve beşeriyetin huzuru için teh • likeli olduğunda bütün devletler miittefiktir. Fakat bu tehlikenin berta raf edilmesinde tutulacak yolların tayininde devletlerin fikirleri değişi» yor. Fransa Cemiyeti Akvamın devletlerin fevkinde ve bunlara hâkim bir müessese haline getirilmesini ve mezkur silâhların bunun emrine bı rakılmasını teklif etti. ; Versay muahedesile zaten mez * kur silâhiardan tecrit edilmiş olan Al« manya, devletlerin teslihatı ne su • retle tahdit ve tesbit ve tenkis edilirse edilsin müsavat arasına riayet e • dilmesini talep etti. En ilraî ve pratik teklifi yapan Italya'dır. Versay konferansında Almanya mezkur silâh lardan tecrit edildiği ve diğer si lâhları tahdit edildiği zaman galtp devletler umum devletlerin dahî teslihatını ayni derecede tenkis edeceîo lerini resm^n Almanya'ya karşı taahhüt etmişlerdL 14 İki doktorun Muhakemesi Gümrüklerde Tahkikat Ziya Pş, ile Namık Kemal Beyin teşkil ettikleri cemiyet nasıl dağıtıldı? Ziya Pş. vezîrlik payesile Şam Valiliğîne, Süleyman Pş. da feriklikle Herseğ'e nefyedildiler 21 Bunun üzerine katil, bîr meyhanede îyice sarhos olduktan sonra Mithat Pş. nın konağma gelmiş, Paşanın ağaları ve uşakları, Çerkes Hasan'ı nâlâ şehzade Yusuf Izzettin'in yaveri zan; nettikleri için, meclis odasından çeri girmesine bir şey dememişler.. Vak'anın hemen ertesi giinü Redif Paşanın riyaseti altında Divanıharp toplandı. Ve Hasan'm idamına karar verdi. Çerkes Hasan cumartesi Sfünü Beyazıt meydanına bakan Babısaraskeri kapısi yanında bir dut ağacına asılarak idam olundu. Çerkes Hasan vak'ası tstanbul'u bir hayli müddet heyecan içinde bıraktı. Dedikodulann envaı, türlüsü yapılıyordu. Bu dedikodulardan bazıları inanılmasına imkân ve ihtimal obnıyan iğrenç şayialar idi. Mithat Paşanın düşmanları, bu cinayetin Mithat Paşa tarafından yaptırılmış olduğun» kadar varıyorlardı. tddialarını, sözde, isbat etmek için, Mithat Paşa ile, Çerkes Hasan tarafından katledilen Hüseyin Avni Paşanın arasındaki münafereti kaydediyorlar. Ve Mithat Paşanın yapmak istediği teceddüt ve ıslahata karsı Hüseyin Avni Paşanın daima mii • manaat etmiş olduğunu ileri sürüyor lardı. Ve cinayetin Mithat Paşa konağmda ika edilmiş olması da, bu bethahlarm iddialarım isbat için ortaya çıkardıklan delillerden biri • siydi.. Bu menfur dedikodudan baska, Çerkes Hasan'ın Sultan Aziz ve ta raftaranının intikamını almak için bu işi yaptığını söyliyenler de çoktu.. tşte daha bu gibi binbir türlü şayialar, tstanbul'u bir ihtilâl zama nında yaşanıyormuş gibi bir hale sokmuştu. Benîm şahsî kanaatimce bu iste Çerkes Hasan'ın Hüseyin Avni Pa şaya karşı beslediği şahsî husumct ile Sultan Aziz'in sarayına mensubi • yetinin büyük dahli vardır. Yoksa Mithat Paşanın bu cinayette bir dahli olduğu aklü hayale bile gelmemesi icap eden bir iftiradır... Maamafth bu Çerkes Hasan vak'asından sonra bizim: <Be biz Otmanhlarız bizde çok aslan bulunur..» Mısraı da ağza alınmaz oldu.. * Hersek vak'ası başlamıştı. Askere levazımı şitaiye ve saire tedarik etmek için (Hediye) istnile Beyazıt'ta bir cemiyet teşekkül etmişti. Bu cemiyetin azası meyanında idim. Ziya Paşa reis idi, Namık Kemal Bey de faal azalardandı. O vakit Galata Zabıta müdürü olan Agop Paşa mubayaa ve levazım işinde, Hidayet Pa • şa da ambar idaresinde bulunuyordu. Cemiyetin tahrîr işleri bana havale olunmuştu. Aynen verilen eşya bedeli de dahil olmak üzere yüz bir bin küsur ltra iane toplanmıştı. Ve orduya gönde rilmişti. Hediye cemîyetimizin azalarının ekseriyeti hürriyet taraftarı idi. Ve bundan dolayı, ergeç, cemiyete nazar isabet edeceğinden korkuyorduk. Ve nihayet korktuğumuz başımıza geldi. Ziya Paşa ile Namık Kemal Be • yin tensibi ile, cemiyetimizm (Asa • kiri mülkiye taburlart) teşkil etmesi kararlaştırılmıştı. Cemyetimizin bu kararı ilân o) Ve dehşetli rağbet gördü. HerKcs fevç fevç gelip yazılmakta id Nihayet her ...ahallede bölükler Her an fikrini değiştiriyordu. Daima takip ettiğimiz istikametin gayrı bir îstikameti takip etmemi emrediyor • du. Fakat, ben benzin yetişmîyece > gini söyliyerek onu bu fikrinden vaz geçirmeğe çabahyordum ama, bu teşebbüslerimin hepsi neticesiz kalıyordu. Nihayet kendisine sözümü din • letmeğe karar verdim. Çünkü esansrmız bitecek ve biz de yere düşe cektik. Batavyc'da bulunduğumuz sıralarda bir merhalede Batavya'dan Silân'a uçmamızı istedi. Fakat buna imkân yoktu. Çünkü tayyaremiz çok yüklü olduğundan böyle bir yolculuk için lâzım olan esansı taşıyamazdı. O ısrar etti, ben reddettim. Adana'ya geldiğimiz zaman da vazifemden istifa ettim. Kendisinden alacağım paranın mühim bir yekun tutmasına rağmen bundan vaz geçerek yol masrafı diyerek bana (10) lngiliz lirası vermesini istedim. M. Bata (25) tngiliz lirası verdi. tstanbul için biletimi alırken Bata'mn kâtibi yanıma gelerek geri dönmemi rica ettL Gitteşkil edildi. Zabitler intihap olundu. Yer yer talimler icrasına başlandı.. Gençler arasında heves günden güne artıyordu. Hele nümunesi yapılan elbise, bütün İstanbul gençleri arasında moda olmustu. Talim için hükumetçe tüfekler verildi. istanbul sokakları, (Asakiri mülkiye taburları) efrat ve zabitanı ile doldu.. Tam hazırlıkiar ikmal e • dilip, taburîarın sevki zamanı gelince, birdenbire, bir gün kıyamet koptu. Cemiyetin reisi Ziya Paşa vezirlik payesile Şam valüiğine, cemiyetin faal azalarından Süleyman Paşa feriklikle Herseğ'e gönderildiler. Adeta nefyedildiler. Cemiyetin riyasetine Ahmet Vefik Paşa tayin olundu. Asakiri Mülkiye Taburları derhal dağıtıldılar.. Namık Kemal, Nuri Bey, Ebüzziya, Halet Bey ve ben cemiyetten çekiidik. Ahmet Vefik Paşa cemiyette bulunanların defterini almış. Bizim Uimlerimizîn üstüne (mim) koyarak mabeyni humayuna göndermiş. Işte Vakit gazetesinde çıkan mahut şiir ve bu mim konma işi beni de (şüpheliler) arasına soktu. Ehibba ve dostlarda muamele değişti. Memuriyetimde başıma türlü türlü çoraplar örmeğe başladılar. Çalışamaz oldum. Çok elim zamanlar geçiriyordum. tşte bu sıralarda, Adana Valüiğine tayin edilmiş olan Ziya Paşadan bir mektup aldım. Hayatımda bu mektup kadar beni inşiraha kavuşturan bir hâdise daha olmamıştır. Ziya Paşa, mektubunda Adana mektupçuluğuna tayinimin Dahiliye Nezaretine yazıldığmı bildiriyordu. O zamanlar Sadrazam Saffet Paşa idi. Hemen odasına gittim. Beni gülerek kabul etti. »> • ' Paşa Hazretleri, dedim, vaziyetim malumunuzdur. İstanbul'da kalmam başıma daha bin türlü belâ getirecektir. Saffet pasa sözümü kesti: • Ah, siz çocuklar, dedi. Ne zamanı anlarsınız ne mekânı.. Peki, zaten Dahiliye Nazırına söyledim. Adana mektupçuluğun olacak. Gidip Ziya Paşana kavuşursun. Hakikaten on gün sonra Adana'ya mektupçu tayin edildinv Ve Ziya paşa'ya kavuştum.. Ziya Paşa ve Namık Kemal ile Mithat Paşanın aralarının açılmasında en büyük âmil kanunu esasî meselesi olmuştur. Bu mes'eleyi bizzat Ziya Paşa bana şu suretle hikâye etmişti: < Kanunu esasî müsveddeu tanzim olunduktan sonra, bizzat Mithat Paşa götürüp Sultan Hamid'e verdi. Artık neticeyi merakla bekliyorduk. Hemen her gece Kemal Bey, ben, Mithat Paşa toplanıyor müsveddenin encamını münakaşa ediyorduk.. Fakat aradan on beş gün kadar bir zaman geçtiği halde saraydan hiç bîr haber çıkmıyordu. Artık adamakılh sinirlenmiştik. Hele Kemal Bey yerinde duramıyordu: < Sultan bizi tuzağa düşürdü!» diyip duruyordu. Bir iki gün daha böylece geçti. Nihayet bir gece gerek ben, gerekse Kemal Bey, Mithat Paşanın bizzat evine gidip saraydan cevap alması hususunda ısrar ettik. Paşa bu ısrarımızı haklı buldu. Ve ertesi gün derhal gideceğini söyledi.. Mabadi var medim. Nihayet M. Bata bizzat geldi. Kendisinden tayyarenin idaresini tamamen bana tevdi ettiğine daîr imzalı bir kâğıt aldım. Fazla olarak bana, tayyare karargâhmm müdürlüğünü teklif etti. Cevabımı tehir ettim. Bu teklifi kabul etmezsem ye niden Londra • Avusturalya seferini yaparak müddet rekorunu kırmak ve sonra da Londra • Hindistan sefe • rini yapmak için hazırlığa başlıya • cağım.» Meclisîn içtima müddeti Şayani dikkat bîr ölüme yarın bitiyor sebebiyet davası Şehir Meclisi dün birinci reis vekili Sadettin Ferit Beyin riya • setinde toplandı. Maden yağlannın sikleti izafiyelerini tayin için yapılan tahlillerden iki lira harç ahnmasına karar verildi. Sütninelik yapan kadınlarla yiyecek ve içecek satanların muayenelerin • den ücret alınması hakkındaki teklif tetkik olunarak hıfzıssıhha kanununda meccanen muayene • leri yapılması icap edenler mu > sarrah bulunduğundan bu kabil kimselerin muayene ücreti ver meleri lâzım geleceği kararlaş • tırıldı. Bir dişçinin yanında çalışan Melek H. isminde biı hanımın vaz'ı hamlî esnasında ölümüne sebebiyet vermek cürmünden Ağırceza mahkemesine verilen Dr. Şirinyan Ef. ile bu hu • susta yanlış rapor vermekten suçlu Jeremya hastanesi sertabibinin muhakemelerine dün devam edilmiştir. Dünkü celsede Jeremya hastanesi hastabakıcılanndan Sör Margrit şahit olarak dinlenmiştir. Tercüman vasıtasile istitrta edilen hastabakıcı kadın, makamı riyaset tarafından so rulan müteaddit suallere cevap vermiş, Melek Hanımın bir Türk erkek ile bastaneye geldiğini, hastanede bir gece geçirmeden vefat ettiğini, ameliyat esnasında ameliyat odasına çıkmadığı için bu husus hakkında taf • Sarıyer kaymakamlığınm Sa silât veremiyeceğini, hastane serta • bibinin, tabibi müdavi tarafından verıyer'deki metruk mezarlık ar • rilen raporlan itimat üzerine her vasasının pazar mahalline tahsisi kit imzaladığını, hastanedeki vak'ahakkındaki teklifile makamın ların daima zabıtaya bildirildiğini Mecidiyeköy'ünün tekrar Bele • söylemiştir. diye hududu dahiline alınması Şahidin istiçvabından sonra müş • hakkındaki teklifi Mülkiye En teki ve maznun vekilleri yeniden bazı şahitler göstermişlerdir. Müddeiumucümenine havale edildi. mî Cemil Bey de, hastane sertabipleBundan sonra celse on dakika rinin, tabibi müdavilerin verdikleri tatil olundu. tkinci celse açılınca raporlan bilâtetkik imza etmelerinin bazı azanın muhtelif komisyonla bir teamül olup olmadığının Sıhhiye ra intihabı hakkındaki divani riMüdiriyetinden sorulmasını istemiş • tir. Heyeti hâkirae şahitlerin celbini yaset tezkeresi okundu, tasvip ove müddeumuminin talebini kabul elundu. Ruznamede başka müza derek muhakemeyi 5 marta bırak • kere edilecek bir şey kalmadığınmıştır. dan celse tatil edilecekti. Bu sırada azadan Mehmet Ali Bey soz alarak, meclisin bu devresinin tetkiki hesabat devresi olduğunu, müddeti içtima bitmek üzere buEdebiyat Fakültesi talebesi pek yalunduğu halde tetkiki hesap ra • kmda Anadolu'da bir tetkik seyahatine çıkacaklardır. porunun görüşülmediğini söy ledi. Yeni ve büyük bir suiistimal çıkarıldı! İstanbul ve Galata gümrük lerinde vukua getirilen bir çok suiistimallerin senelerce tahkik siz kaldığını, nihayet Maliye teftiş heyetleri reisi Adil Beyin, bu tahkikatı kendi nezareti altında bazı Maliye müfettişleri mari • fetile icra ettirdiğini yazmıştık. Maliye müfettişlerinin bu baptaki mesaisi müsbet neticeler vermiştir. tstanbul Te Galata gümrükle • rinde ayrı ayrı tahkik olunan mes'elelerin bazılan neticelenmiş tir. Bu meyanda Yenipostane arkasında bulunan bir ticaretane • nin binlerce liralık otomobil lâstiği ile bazt vapur makinelerini^ gümrükten geçirirken noksan f i • atlar gösteren sahte faturalar ibraz ettiği anlaşılmıştır. Edabiyat Faköltesi talebesi Maarif Müsteşarının ziyareti Meclisin vazifesini yapmış olup olmadığını sordu. Azadan Tevfik Salim Paşa ile Cevdet Kerim ve Avni Beyler de Darülâceze pro • jesi, et ve kanalizasyon mes'ele leri gibi mühim mes'eleler mev cut olduğunu, her halde bu devrede bunlar hakkında bir karar verilmesi lâzım geldiğini ileri sürdüler. Pazartesi günü tekrar içtima edilerek bu cihetler münakaşa olunmak üzere müzakereye nihayet verildi. Meclisin kanunî müddeti yarin tamam olacaktır. Fakat mevzuubahis mühim mes'eleler karşısında içtima müddetinin temdidine karar verileceği muhakkak görülmektedir. Maarif müsteşan Salih Zeki B. dün Darülfünunu ziyaret etmiştir. 6ümrük antrepofarında tadüât tnhisarlar Vekili Rana Beyin tstan • bul'daki tetkikatı esnasmda gümrük antrepolannda bazı tadilât yapılması ka rarlaştırılmıştır. Antrepolara girecek eşya yalnız bir kapıdan girecek ve yalnız bir kapıdan çıkacaktır. Rus'Iar portakal alıyorlar Dörtyol portakalcılarile Sovyet Rus> ya ticaret mümessiligi memurlan ara • smda cereyan eden müzakere neticc sinde Ruslar 90,000 sandık portakal almagı kabul etmişlerdir. PortakaJlar doğrudan dogruya Dörtyol'dan alına • cak, üç vapurla Rusya'ya sevkedüe cektir. Ruslar'ın mubayaatı portakal fiatları üzerinde mahsus bir tesir yap • mıştır. FilyosAnkara hattında bir kaza İtalya hükumeti hem bu ahdin ifa edilmesi, hem de esasen sulh ve müsalemeti daima tehdit eden mezkur Bu hususta tahkikat yapan Ma silihlarm bais olduğu tehlikenin ref'i ve izalesi îçin cümlesinin ilgasmı liye müfettişleri aynca sekiz bin teklif etmiştir. Bu silâhlar ilga edilliralık bir sahtekârlık daha meydikten sonra daha ziyade müdafaaya dana çıkarmıçlardır. Bu tica • hâdim olan diğer silâhlann tahdidi ve Almanya ile diğer devletler araretane hakkındaki tahkikat evrasmda müsavat tesisi kolay olacak kı Adliyeye verilmiştir. : tir. Bu ticaretanenin şimdiye ka • Büyük devletlerden Japonya dadar hazneye noksan verdiği rü hi noktai nazarını izah etmiştir. Fa • sum cezasile beraber 14,000 li • kat bu devlet yalnız bahrî harp silâhlann a ait tasavvuratını beyan etmek ra tutmaktadır. ile iktifa etmiştir. Dünyanın en büAdil B. 6a akşam gidiyor yük askerî devletlerinden biri olan Gümrük ve lnhisarlar Vekâleti Japonya kara silânları ve askerî kuv« müsteşarı Adil B., dün de Tütün vetler hakkmda fikrini henüz bildirmemiştir. Japonya saffıharp gemile İnhisar tdaresine giderek tetki rlnin hacimlerinin ve top çaplannm katla meşgul olmuştur. tenkisine ve tayyare gemilerinm kü fnhisarların tevhit ve nakil iş çültülmesine ve lüzumu halinde ilşrasına ve tahtelbahirlerin mGdafaaya leri hakkında yaptığı tetkikatını hasredilmesine taraftar olduğunu bilbitiren komisyon, dün Tütün İn • dirmiştir. Zehirli gaz ve mikrop gibi hisannda heyeti teftişiye reisi Ra vasıtaların harpte kullanılmamasma şit Beyin riyasetinde içtima et ve sivil ahalnin sıyanetine aît beynel* miş ve raporunu hazırlamakla Tnilel kanunların tevsii hususunda u > mum devletler müttefiktir. meşgul olmuştur. Teknik hususunda devletlerin araMüsteşar Adil B., buradaki işsında itilâf husulü imkân haricinda lerini ikmal ettiği için bu akşamki değildir. Fakat devletlerin fevkinde trenle Ankara ya avdet edecektir. bir müessese vücude getirilerek büyük silâhlann buna tevdii hakkında Fransa'nm ortaya attığı siyasî teklif ile diğer devletlerin noktai nazarla rını telif etmek âdeta muhaldir. 1b. « timal konferans bu yüzden akim ka* lacaktır. * • Fîlyos • Ankara hatbnın altmcı kıs • " ^ MUHARREM FEYZl mında bulunan kulübelerin bîrinde bir kaç işçi gazle soba yakmak için uğ • raşırlarken ansızın tutuşmuşlardır. AmeIeden iiçü öbnüştür. Bir kaçı yaralı olarak güçlükle kurtulmuştur. Hâdise hakkm • da tahktkata başlanmıştu. Gazı koprusu Cuma tatili yapmıyan esnaf Ban esnafın cuma tatfline riayet etmedikleri hakkında yapılan »ikâyetler çoğalmış, zabıtai belediye memurlan geçen cuma giinü muhtelif mıntakalar da anî bir teftis yaomıslardır. Bu tef • tiş neticesinde kepeklerini yanya kadar açarak alı» veriş ettikleri görülen bir \asım esnaf hakkında zabıt varakası tanzim olunmuştur. Bu tarzdaki teftiflere devam edilecektir. Bir italyan âyanı şehrimizde ttalyan Âyan Meclisi azasından M. Alessandra Gioccro zevcesi ile sehrimize gelmistir. Bir istirahat ve tenezzüh seyahati yapmakta olan M. Alessandro dün tehrimizin şayani temaşa yerlerin] gesmistir. Bugün memleketine dönecektir. Eskişehir Müddei Umumisinin vefatı Eskisehrr Cumhuriyet müddehanu • misi Haydar B. gripten vefat etmiştir. Cenaze merasiminde mahkemei tem • yiz reîslerile azası, Adliye erkânı, as • kerî bir kıt'a, polis ve zabıtai belediye memurlan bulunmuslardır. îktisat Vekâleti şartna meyi değiştirdi Gazi köprüsünün münakaşa şartnamesi Vekâletçe tadil olunmuş, Belediyeye iade edilmiştir. Buna nazaran inşaatı deruhde edecek grup taksit zamanı ge • lince ayni miktarda yerli mah aldığmı vesaik ile isbat edecek, tak» sit bedelleri bunu müteakip tediye olunacaktır. Koprü için üç sene evvel tayin edilen bedeli keşif malzeme farkı dolayısile de • ğişmiştir. #*• <"*BinaenaleyK yeniden bedeli keşif takdir edilmiyerek müte • ahhitlerin gösterecekleri kıymet esas tutulacaktır. Yeni köprünün uzunluğu 450, genişliği 25 metre olacaktır. » Romany'da türkçe ezan Vilâyet idare Heyeti toplandı Vilâyet idare heyeti dün Vilâyette Vali muavini Fazlı Beyin riyasetinde toplanmıştır. Yeni vilâyetler kanunu mucib'îice devair rüesa ve müdiranından miırek kep olarak toplanan bu heyet Vilâyete ait bazı idarî işleri tetkik edecektir. Dünkü içtimada bir mesai ruzna * mesi tanzim olunmuştur. Zonguldak ve Bartm"da iki yangm faciası Zonguldak ve Bartın'da iki yangtn faciası vuku bulmuştur. Ankara Filyos hattınm altmcı kıs» mindaki amele barakalarmdan bîrînden yangm çıkmış, üç amele alevler arasında ölmüşlerdir. Pazarcik'ta tiçadalar camii ve ük defa türkçe ezan oktıyan İbrahlm Cavit Bey Bartın'da da Çoban oğlu Muttafa Romanya . Pazarcuetan yazıhyor: camiinde okunan türkçe Kur'an ve isminde birinin evinde sobanm devAna vatandan ilham alan Romanmevlit ve alınan tekbirler burada rilmesinden çıkan yangm 6 yaşında ya Pazarcık Türk'Ieri, Pazarcık iki büyük radyo vasıtasile, kadın ve bir çocuğun yanarak ölmesi ile netîTürk cetnaat heyetinin teşvik ve arzu erkek binlerce Türk tarafından büysile ibadetin türkçe yapılması için son yük bir alâka ile dinlenmiştir. Burada celenmiştir. ana vatana karşı merbutiyet çok büderece faaliyet göstermektedirler. yüktür. Her millî müessesedeki muaŞubatın üçüncü gününden itibaren camilerde ezan türkçe okunmaga baş melât yeni Türk harfleriledir. Yeni Moskova tarikile Tahran'dan Berharf lerin tedrisi için gece mektepleri lanmış, türkçe ibadet köylere de si • Bn'e avdet ederken te'graf havadisi açılmıştır. Nikâhlar, belediye evlenrayet etmiştir. Pazarcık'ta ilk defa olarak yazdığımız İş Bankası Umumî me memuru huzurunda icra edilmektürkçe ezanı îbrahira Cavit Bey okumüdürü ve tzmir meb'usu Mahmut C«tedir. Hutbelerîn ve Kur'anın her camuştur. mide türkçe okunması için tesebbuslâl Beyin yarm şehrimize geleceği ha « Kadir gecesi tctanbul'da Ayatofya ler yaki olmaktadır. / ber aunmısnr* Mektepler açıldı Grîp salğını ve bayram tatili dola • yısile 20 gUndenberi kapalı bulunan mektepler dün açılmış, tedrisata baş lanmiftır. Fakat karın şiddeti ve bazı yerlerde vapurlaruı işliyememesi yü zünden bir kısım talebe mekteplerine gideraemislerdir. Müyonerîn istanbul'da tethikah Bir kaç gün evvel şehrimize gelen meşhur Kundura Kralı milyoner BaÂli Ticaret Mektebi son suuf tale • ta, burada bulunduğu günler zarbesinden 30 kişilik bir kafile tetkikatta fında sehrimizin muhtelif yerlerinde bulunmak üzere Adana'ya gitmiştir. tetkikat yapmış, bu arada Kadıkö • yüne'de gecerek Suadiye'ye kadar o* lan sahayı dolaşmıstır. Milyoner Bata, Moda taraflannda Maliye Vekâleti müsteşarı Ali Rıza gayet büyük bir kundura fabrikası açmak istemektedir. Bunun için şeh B. dün şehrimize gelmistir. Ali Rıza B. rimizde bazı alâkadarlarla temaslar bir iki gün burada kaldıktan sonra Ankara'ya dönecektir. da da bulunmuştur. Adana'ya giden ticaret talebesi Ce'âl Bey yarın geîlyor Maliye Mösteşarı şehrimizde

Bu sayıdan diğer sayfalar: