14 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

14 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muallim Bey ve Hanîmlara Hayat ansiklopedisini tanzim ederken hilhassa muallimleri • miz ve çocuklarımız nazari dikkate almmıştır. Gerek derste, ve gerek ders haricinde muhtaç olduğunuz malumatı ancak Hayat Ansiklopedisinde bulabilirsiniz. Çünkü Hayat Ansiklopedisinde muallimleri alâkadar eden mevzu ve bahisler, ayrıca aıuallimlere mahsus bir Amerikan mual lim ansiklopedisinden alınmış tır. Bu sayede muallim Hayat Ansiklopedisinden hem her dersin, hatta her bahsin tedris usuKinü öğrenmiş olacak, hem de meslekî malumatını arttırmağa rnuvaffak olacaktır. Keza mektep talebesî, ders haricinde ve başka kitaplarda bulamıyacaklan malumatı an • cak Hayat Ansiklopedisinde bu'abileceklerdir. Hayat Ansiklopedis! mekter kütüpanelerinin en zengin ha • zinesi, talebe ve ebeveynin en kuvvetli malumat membaı ola caktır. Her muallim ve her aria baba evinde Hayat Ansiklopedisin' ulundurmaea mecburdur. Dün Çıktı Hayat Ansiklopedisi, en köçök yaştan en biiyük yaştakilere kadar herkesin muhtaç olduğu malumatı bir arada ve tasnif edilmiş bir şekilde veren biricik eserdir. Hayat Ansiklopedisi, Törkiyede ilk defa neşrediıen Ansiklodedidir. Beşer dimağının asırlardanberi bütön fikrî mirası burada kolay anlaşılır, kolay okunur bir şekilde yazılmıştır. Hayat Ansiklopedisi sadece bir tercü me ve yahut bir kişinin eseri değildir. Memleketin en salâhiyettar zevatından mörekkep bir heyet tarafından hazırlan m mıştır. W Evinizde ve eliniz alfında seyyar ve zengin bir kütüphane bulundurmak is terseniz Hayat Ansiklodedisini alınız. Bu Ansiklopedi, hem sizin, hem çocuklarınızın en zengin malumat hazinesi olacaktır. Hayat Ansiklopedisine sahip olan muallim mesleğinin en çok muvalfak olan muallimi olacaktır. Hayat Ansiklopedisine sahip olan kimse muhitinin ve mesleğinin en malu matlı adamı olacaktır. Bilir misinlz Hayat Ansiklopedisinin hususiyetlerinden biri de en canlı mevzulan, her gün çocuğunuzun sorduğu sualleri bir araya toplıyarak onlara cevap veren hususî sahifelere malik oimasıdır. Çocuğunuz her gün bunlara benzer sualler sorar: Suyun niçin lezzeti yokatur? Kuş yuva yapmayı nasil öğrenir ? Btdutlartn üstünde ne vardır? Kastrga neden olur? Tayfun nedir? Biz kaç yıldız görurüz? PU hava mı daha ağırdır, temiz havamı? Niçin rüzgâr bazan sıcak, bazan soğttk eter? Esnemek niçin sdridir? Dilsizlik neden olur? Yılan nastl yürür? Uyarken işitir miyiz? örumeek ağını nasıl yapar? Bu ve bunlar gibi binlerce sualin cevabmı ancak Hayat Ansiklopedisinde bulabilirsiniz. İkinci Cüzü Bayilerden isteyiniz Hayat Ansiklopedisi Mafbaacılık ve neşriyat Türk Anonim Şirketi I Hayat Ansiklopedisi Herkesin alabilmesini temin için Hayat Ansiklopedisi on beş günde 48 sahifelik bir cüz halinde neşrolunacaktır. Her cüzün fiatı 25 kuruştur. Biitün eser 100 cüz olacak ve on cüz bir cilt teşkil edecektir. Cüzlerini muntazam ve temiz almak isti • yenlere abone olmalarını tevsiye ederiz. 10 cüzden mürekkep bir cildin abone bedeli 225 kuruştur. Abone olmak îstiyenlerin sağdaki ku ponu doldurup gonderebilirler. Hayat Ansiklopedisini görmeyip te bir fikir edinmek istiyenlere sureti mahsusada hazır ladığımız 16 sahifelik broşörü bedava gön • deririz. Bunun için de soldaki kopunu dol durup göndermek kâfidir. İstanbnl'da: Düyunaumumiye karşısında Hayat Ansiklopedisinin 10 cu züne abone kaydetmenizi rica ederim, bedeli olan 225 kuruş adresinize gönderilmiştir. i s i m : > •» • " » • • » •• • »• " •• • •• » ı Matbaacılık ve neşriyat Türk Anonim Şirketi Hayat Ansiklopedisi Cumhuriyet müesseseleri Istanbul'da: Diiyunuumumiye karşısında İkinci Hayat Ansiklopedisi için hazırlanan bedava broşürden bir tane adresime göndermenizi rıca ederim. Adres: ••• ••• isim: Adres: isim: •• •• Adres : ..•»». • «

Bu sayıdan diğer sayfalar: