14 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

14 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sCumhnriyet İ4 Şubat 1932* Türk İngiliz Mahkemesi Beneceri kendini Niçin öldürdü? Nazım Hikmet Beş Hasta var!. Etem tzzet Dün 32 davayı karara raptetti Muhtelit Türk îngiliz mahkemesi dünden itibaren yeniden faaliyete geçmiş ve otuz iki davaya bakmıştır. Bir müddet Kıbm'ta oturarak tngiliz tabiiyetini ihraz etmiş oldukları iddiasında bulunan on yedi Ermeni tarafından Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki em lâklerinin iadeleri için hükumetimiz aleyhine açılan davalann reddine karar verilmiştir. fngiliz tebaatından M. Barington tarafından İzmir'de Ziraat Bankası ittihaz olunan binanm i« adesi için hükumetimiz aleyhine açılan davaya mahkemece ademi salâhiyet kararı verilmiştir. İngiliz tebaası olduğunu iddia eden Mehmet Asaf Bey nammda bir zatm harbi umumî esnasında Haliç'teki bahrî inşaat tezgâhlanna vazıyet edilmesinden dolayı hükumetimiz ve SeyrUefain aleyhine açtığı otuz bin liralık tazminat davası reddolunmuştur. İskoçya'da bulunan Yahudi komitesi meclisince İzmir'deki emlâkin iadesi hakkında hükumetimiz aleyhine açılan davadan feragat edildiğinden dünkü celsede bu feragat keyfiyeti tesçil olunmuştur. Mahkeme geri kalan diğer da • valar hakkında da kıtmen ret ve kısmen ademi salâhiyet kararı vermiştir. * Tekaüt Şubesinde Muameleleri bitenler.., Yeni gelen lîsteî Cevaplarîmîz Ayasofya'nm Mozayiklarî Müzeler müdürü yapilacak ameliyeyi anlatıyor Boston şehri Bizans enstitüsü na« mına M. Wihtemero isminde Ame» rika'lı bir mütehassısın Ayasofya ca« miindeki muzayikları meydana çıkar» mak üzere şehrimize geldiği ya • zılmıştı. Bu mes'ele hakkında Müzeler müdürü bir muharririmize şu izahatı vermiştir: « Amerîka'h M. Wihtemero bîr müddettenberi İstanbul'da bulun • makta, Ayasofya'da yapacağı tet • kikat için hazırhk görmektedir. Amerika'nın Boston şehri Bizans enstitüsü namma hareket eden mü« tehagsısın nczaret ve murakabemiz altında yapacağı ameliyat, Ayasof ya'nın muhtelif kısımlarında badana ve sıva altında kalmış muzayikları meydana çıkarmağı, temizlemeği ve bunlann fotoğraflarmı ve boya ile resimlerini almağı Utihdaf etmek tedir. Çok ince bir ameliye olan bu ifin bir kaç ay devam edeceği tahmîn olunabilir. Meydana çıkacak rouza yikları hakkında şimdi den bir şey söylemek doğru olamaz.> Aziz Bey bundan sonra Müzeler idaresinin faaliyeti hakkında da funları söylemişlir: < Yalova'da tesadüfen bulunan harabede müzeler idaresince yapı • lan hafriyat kısmen inkişaf etmiş addolunabilir. Müdevver bir şekilde ve büyük kıt'ada taştan yapılmış olan bu binanın kutru on altı metreyi, taştan olan *kısmmm irtifaı da dört buçuk metreyi tecavüz etmektedir. Binanın üstündekj kubbeyi tutan altı tane mermer sütun vardır. Bunlardan ancak üçünün kaideleri yerli yerinde durmaktadır. Sütunlarm şid • detli zelzelelerle yıkıldığı anlaşıl maktadır. Hafriyat mevsirn dolayısile muvakkaten tatil edilmiştir. Ameliyat hitam bulunca buna dair resimli küçük bir eser neşredeceğiz. Bu eserde rnimarîmiz tarafından binanın hali asüsini gösteren bir plân da bulunacaktır. Sultanahmet meydanında soylenllen şekilde yapılmış hafriyat yok tur. Yalnız köşelerde yapılan sun daj ameliyeleri Müzeler idaresi ta« rafmdan icrası lüzumlu görülen bir. tetkikten ibarettir.» Roman ve tiyatro tenkidi yapan[Naşiri: Sühulet kütüpanesi. Fiaların ekserisi tenkidî mülâhazala tı: 75 kuruş. Sahife: 116.] rını yazmazdan evvel mevzuu bir keŞu klâsik dedikleri divan edebi yatmın, yahut Tanzimat ve Serveti re karie anlatırlar ve mevzuun im . kân ve hakikatle olan münasebetleri. 'ffintm edebiyatlarının lâfız oyun ni araştırırlar. Bence bu tenkit şekli caklarına ki3rmet veren veya mü doğru değildir. Romanda mevzu dieerredatı terennüm eden ferdiyetçi ye bir şey tevehhüm etmek ve tenkidî şürlerile ünsiyet edenler, daha doğ hükümlerini bu nokta üzerinde teksif rnsu edebî terbiyesini bu eski veya etmek yanlif bîr görüştür. Roman bir ön dokuzuncu asrın yaldızı dökül küldür. Müellifinin zaviyei rüyetinmüş sırıtkan f âkirlerinden mülhem den, gözünden, muharrirînin hissî •debîyatlarına borçlu olanlar, bu süzgeçinden geçmiş ve yalnız ken • eemîyetçi edebiyatı ve bu edebi dine mahsut bir üslupla yazılmif yatı süsliyen ritmik «iirleri zevksiz görebilirler. Fakat teknikte his ve hayal âleminin akisleridir. Beşerî b*r ınevzuu işliyen bir tezi İVrîkalar ibda eden yirminci asrın müdafaa etmek istiyen roman raüeljiyüzlerce metre derin toprak altın !da gtmeşten mahrum çalışan, yahut lifleri olduğu gibi hiç bir fikri veya bir tezi ihtiva etmiyen sadece üslubiie ates püskürücü fabrikalarda çıpbizi satırlarınm ardından koşturan lak" vücutlerini kavuran materya muellifler de vardır. Biz bunlann her list kütlelerin edebiyatı, ne saray, ikisinde de müellifin ifade etm«»k i«ne de salon edebiyatı olamaz. tediği bir hissi karie naklinde ne deRusrtin Türk nasyonalistlerinin ereceye kadar muvaffakiyet göster • S^Siyatı ne olmak lâzım gelirdi? diğini ölçeriz. Bir romanın her sa • «Cumhurivetçi, milliyetçi, halkçı, hifesi bize perde perde müellifinin devletçi, lâik, inkılaDCi» olmak lâiç âlemini seyrettirir. Çünkü hâdisezım gelmez miydi? Böyle bir Türk ler ve tabiat müellifin dürbinile göedebiyatı görüyor mutunuz? var rünüyor demektir. Onun kendine mahtnı bir tek şiir ki meselâ halkçı idea«us bir rengi olacaktır. İşte bu rengt le tevafuk etsin ve halk kütlesini yeolmıyan eserler muvaffak sayılamazrinden oynatsın, sıçratsın. koştur lar. eun. güldürsün, aşrlatsın? Roman, bir âlem, bir dünyadir. Bize ya hâlâ salon şürleri, yahut Müellifi tarafından halkedilen bu â«asahra, keselim!> diye emperya lemde bir takım insanlar yaşar ve olistleri güldüren demagoji şürleri lürler. Onların bir hayatı, bir tarzı scyliyenlere, bize nefsinden bahse«denlere, dünyanın endişeden kırıhp maişeti, onların hareket ve tefekkürleri vardır. Bu tipler, bu kahramanlar döküldüğü bu ateşli buhran dev rinde »evgilisinin mavi gözlerini te müellifin hayata hediye ettiği insanlardır. Bunlar cemiyetin tarzı maişeti, rennüm eyliyenlere bu devritj ve tarzı tef ekkürü üzerinde müessir olbu Türkiye'nin şairi denebilir mi? dukları gibi cemiyetin ahlâk direk«Nazım Hikmet» komünistmis. siyonunu da idare ederler. bana ne! Onun şürleri büyük bir Ethem İzzet'in ve beş hasta karkısım beserin çektiği ıztırabı bana yolasmı kurduğu 591 sahifelik bu bütün çiyliğile, acılığile hissettiri • muazzam eserinin bu noktalardan yor B U ? Bana eski Anadolu'dan kısa bir tahliline girîşmek isterim: bahsederken, yurdumun henüz kurEthem İzzet'in eserleri mahailidir. tulmağa meydan bulamadığı içtimaî Onların üzerine içinde yaşadığı ce ve idarî facialarını bana matırlatı • miyetin damgasını vurabilmiştir. Ceyor mu? Daha ne isterim"' Ben, açmiyetimize adapte edilmiş yahanct hğın, sefaletin, acının yaratıcı zev muhitlerin kokusu sinmiş eserler rnilkini Nazım'ın şürlerinde tattmı. O lî roman için kusurların en büyüğübana gördüğünü^ve düşündüğünü, nü taşıyorlar demektir. Ethem İz • •ıkılmadan, muraıbır nezakete bü • zet'te bu yoktur. rünmeden, açık açık, hatta çiy ke Ethem İzzet'in tipleri berhayattır. limelerîe, 'tısa kısa, ahenkli anla Belki hastadırlar, fakat yaşarlar. Beltıyor. ki fena konuşurlar, fakat vardırlar. İşte «Benerci kendini niçin öldürdü?» romanı da, Nazım Hikmet'in Gezerler, yürürler ve düşünürler. Ethem tzzet'in beş hastasından bibundan evvel çıkan üç eseri gibi, ayri Bekis'tir. Belkis, cemiyetin âli leni ideali, bence, daha ziyade artan bir iman ve heyecanla ifade eden bîr mayüllerindcn süfiî temayüllerine kitaptır. Nazım'ı ayıplamak, yahut it insiyakî bir Mlayışla kayip gitmiştir. Şimdi Belk'Vin bu ahlâkî tereddisi faam etmek yolunu tutmak değil, bikarşısında müellif ne yaptın? Belkis zim genç sairlere, Nazım'ı taklit etmek, yahut ondan daha heyecanlı ve cemiyete bir sokak kadını olarak mı bu asrın ruhî ve içtimaî endişelerini, bırakıyor? Hayır! Onu düştüğü çuTürk halkınm ümit ve neş'elerini da kurdan çıkarmak için san'atın muaha canlı terennüm etmek yolunu tut venetine iltica ediyor ve hemen bir artist doğuruyor. Bu bir ressamdır ki mak lâzım gelmez mi? Belkıs'ı bu devrildiği mezbeleden çe«Benerci kendini niçin öldürdü?» kip çıkanyor. Ben Belkis'i bir fahişe bir tezi müdafaa için yazılmış manolarak kalraalı mıydı? Yoksa ce zum bir romandır. Bu tez, bence, çok miyete böyle fena bir hediye vermekorijinaldir; bunu «Benerci» nin ağ« tence onn seyyiatmdan kurtararak zmdan dinliyelim: cemiyete tekrar nasıl aldise öyle iade «Dünden itibaren katarın başında etmek mi Iâzımdı? Bunlar için bir gidiyoram. Halbuki fiziyolojim berşey söylemiyeceğim. Yalnız şu var ki bat.. Kafam alestihiyetini kaybettu Ethem İzzet'in bu romanı bu nok Dönemeçleri zamamnda dönemiyetadan bir tez romamdır. Bunu kusur ceğîm. Ellerîm lüzumundan fazla titaddetmek doğru değildir. riyor. Akıntıdn diimen tutamıyacak Ethem İzzet'in romanlarmı üslubir hale geldiler. Akışın temposunu bile ölçmek, ifade, teşrih etmek ishızlaştırmak nerede? Onu yavaşlatmam muhtemeldir. İstemeden, ira • tediğî marazm nasıl bir ustalıkla neşterlendiğine dikkat etmek Iâzımdemin dıştnda, yanlış adtmlar ata « cağtm. Biliyorum: Hareket belki beni dır. Ethem Izzet, hastalarîle pek glizel altı ay sonra, bir sene sonra bir safmeşgul olmuştur. Onları tedaviye ra gibi fırlatacaktır. Fakat, o beni, muvaffak olmuş, hastalıklarınm teşfırlatıp atana kadar, ben ona firen olacağtm. Halbuki ben kemiyette bi hisini koymuş ve bu hastalıkların nele bir sene değil, bir gün bile, irade relerden geldiğini izah etmîştir ki işte bu cihetlerden de Ethem İzzet'in min dışında, bilerekten ona ihanet romanları «tezli roman» çerçevetinin edemem.» içine girer. Anladınız mi? «Benerci» nin fi Ethem İzzet'in bazı tipleri hakikî, ziyoloji itibarile bittiği bir sırada bazıları da gayrihakikidir. Fakat onhalk onu telîb etmeğe kalkıyor. «Benerci» idealine sadık ise, halkı kur ların gayrihakikî olmalan yaşama • tarmak için intihar etmelidir. Ve in larma mâni olmamıştır. Ethem tzzet tasvirlerinde çok orijinaldir. Bu tastihar, ancak böyle bir halde meş • virler görüş hususiyeti itibarile çok rudur. Nazım'ın bu dördüncü kitabını u şayani dikkaUir. Ethem İzzit'in üslubu seyyaldir. zun uzadıya teşfih etmeğe, ince • O, kelime nümayişleri içinde boğu • den inceye tenkit etmeğe lüzum görmüyorum. Ufak, tefek teknik ha lup kalmaz. Herkesin konuştuğu dilden, herkesin kullandığı kelîmelertaları, anlaşılmaz imazlar, tuhaf taden bir terkip yapar. birler, lüzumsuz tekerrürler yoktur Ethem İzzet'in felsefî düşünüşle diyemetn; fakat bunlar, bu güzel erindeki isabet hakkında biz bir şey ser için bir ayıp dahi teşkil etmez ilâve etmeksizin sözü müellife bıraler. Eserin bir hayli yerinde vecde gel karak sözlerimize şurada nihayet verelint. diğimi, hele Somadeva'nın ölümün • Genç ve güzide edip Beş Hasta'sıîden bahseden kısmmı okurken göznın başında da, sonunda da şunları lerimin yaşardığını itiraf edeceğim. Gönül isterdi ki kıymetli eseri, yalnız söylüyor: «Ruhlarda hastalık var. tllet vichissî değil, edebî noktai nazardan da uzun uzun tahlil edeyim; mükemmel danlarda. Mikroplar, insan ahlâkî, onun fazileti, onun seciyesi üzerinde addettiğîm bazı parçalarını şuraya nakledeyim. Fakat bir gazete böyle birer ur gibi açıp büyüyorlar. Aile hasta, kalpler hasta. Ve.. havat bü şeylere müsait değil ki.. Ben her halde «Nazım Hikmet > in tün bu hastalıklarm zemirli mikropyî«Tifnci asrm Türk edebiyatma şe larını salvalı dislerinin arasında besr«»f veren bir delikanlı şair olduğuna liyen bir kaynak!» kar>i'm. Kendisîni candan tebrik e • Buraya kadar iyl, fakat «onu kurderim. tarmak lâzım» dediği zaman bir roKÂZIM NAMİ mancı olduğumı unutarak bir ahlâk* Konyctmn Polatlar mahalle • sinden ömer oğla şehit Halil oğlu Ömer Efendiye: «Evrakınız Tekaüt Şubesi tarafından 31 5601 numara lle 30/1/932 tarihlnd© Konya Askerlik Şubesine gönderilmiştir.» Taksim'de Feridiyefde 83 nu . maralı hanede Nuriça Hanıma: < Hastalıktan vefat edenlerin yetimlerine maaş bağlanmıyacağının size teb lifi zımnmda evrakınız Tekaüt Şubesln den 31/5498 numara üe 4/2/932 tarihinde Beyoglu Askerllk Şubesine gönderılmiştir.» * Kar ve tipi {BiTind sahifeden mabait) lan kar tipisi dehşetli bir manzara almıştır. Beş metre ilerisini bile görmeğe mâni olan bu tipi saat sekizden on bire kadar devam etmiş bu müddet zarfında vapur lar ve diğer vesaiti nakliye iş • liyememişlerdir. Saat onda Haydarpaşa'ya mu • vasalat eden Ankara ekspresi yolcuları İstanbul'a Usküdar'dan geçmişlerdir. Yollarda düşenler Dün Ankara caddesi, Divanyolu, Yüksekkaldınm gi • bi yokuşlu yerlerde kadın, erkek bir çok kimselerin düştükleri go> rülmüştür. Bu meyanda Katırcı oğlu hanından Bahçekapı'ya i • nen küçük yokuşta Avadis Ef. isminde bir tüccar da düşmüş, başı yanlmış, derhal eczaneye gö • türülerek tedavisi yapılmıştır. Kenar »emtlere kurt indi Evvelki gece kardan sonra fstanbul'un kenar semtlerine bu meyanda Kartal taraflarına kurt lar indiği görülmüştür. Rasataneden aldığımız malu mata göre dün tazyiki nesimî 760 dan itibaren yükselmeğe başlamıçtır. Ruzgâr mutavassıt sür'atle yıldız poryrazdan esmistir. De recei hararet azamî 2 ve as garî 4 derece olmuştur. Bu • gün hava karlı olacak ve kar fırtınası şiddetini gittikçe azalta • caktır. i Zonguldak'ta 6 kişt dondu Zonguldak 12 Kısa bir fasîladan sonra kar tekrar başla « mıstır. Bir çok yerlerde müna kalât durmuştur. Geçen haftaki soğuklardan altı kişi donmuştur. Tuna nehri dondu Bükreş 11 Tuna nehri b"uz tutmustur. Buzun kalmlığı bazı yerlerde 40 santimetreye yakla • şıyor. Romanya'nın her tarafm da şiddetli kar fırtınalan hü • küm sürmektedir. Bazı mahaller de karın irtifaı yanm metreyi geçmiştir. Bir köyde iki aile efradı so • ğuktan donmuştur. Bulgaristan'da kar fırtınalari Sofya 11 Bulgaristan ve Sırbistan'da şiddetli bir kar fırtınası hüküm sürüyor. Bir çok yerlerde yollar kapanmıştır. çı, bir terbîyeci sınıfına dahil olu yor. Zaten bu büyük cilt rlman bana bu ihlâkî tezin müdafaası için yazılmış gibi geldi. Ve Ethem tzzet daima bu hastalarının arasında on • ları cemiyetin müfit birer uzvu ol masma hizmet eden, çalışan bir mürşit vaziyette kalmaktadır. Mlralay Ahmet Hamdi B. Beşlktaş emvalinden resml senedi 31 8629 No. 28/1/932 Binbaşı A. Celâlettln Ef. İsparta em •allnden resmî senedi 31 8099 No. 28/1/932 Blnbaşı Hüseyln Rüştu Ef. Baknrköy emvalinden resml senedi 31 8399 No. 28/1/932 K. yüzbaşı Salih Ef. İzmlt emvalinden resml senedi 31 8696 No. 28/1/932 Binbaşı Murat Ef. İsparta emvalinden resmî senedi 32 4T3 No. 28/1/932 Mülâzim Mahmut Ef. Bartın emTalln den resmî senedi 30 8951 No. 28/1/932 Hs. Me. Hasan Ef. Elâziz emvalinden re»mî senedi 32 14 No. 28/1/932 Kâtip Mehmet Ferit Ef. BakırkSy emvalinden reamî senedi 31 8459 No. 28'1/932 Mir&lay Kâzım B. Bursa emvalinden resmi senedi 31 8784 No. 30/1/932 K. yuzbaşı Kadri Ef. Beşikteş emvalinden resmî senedi 33 530 No. 30/1/932 Posta memuru M. Bkrem Ef. Ankara eravallnden reami senedi 32 68 No. 30/1/932 Kaymakam A. Salâhattln B. Üsküdar emvalinden resmî senedi 32 561 No. 30/1/932 Hs. Me. Ahmet Ef. İzmir emvalinden resmî senedi 32 534 No. 30/1/932 Mu. Me. Abdülhamit Feyzi Ef. Bursa emvalinden resmî senedi 32 535 No. 30/1/932 Kaymakam Nazml B. Adapasan em • vallnden resml senedi 32 178 No. 1/2/932 K. yüzbası Hasan Tahsin Ef. Bakırköy emvalinden resml senedi 32 105 No. 1/2/932 Binbaşı Mustafa Halit Ef. Erzunım emvalinden resmî senedi 31 8512 No. 1/2/932 K. yüzbaşı BeMr Sıtkı Ef. Emlnönü emvalinden resml senedi 31 8269 No. 1/2/932 K. yüzbaşı Salih Zekl Ef. Erzurunı em valinden resmî senedi 32 56 No. 1/2/932 Mülâzim Hasan Ef. Eminonö emvalinden resmî senedi 31 2373 No. 1/2/932 Binbaşı Mehmet Halls Ef. Bursa em valinden resmî senedi 32 615 No. 2/2/932 Binbaşı Mehmet Ali Ef. Beşiktaş emvalinden resmi senedi 32 614 No. 2/2/932 Binbası Şemsettin Ef. Kadıköy emvalinden resml senedi 31 8360 No. 2/2/932 Hk. binbası İsmail Ef. Bursa emvalin den resmî senedi 32 46 No. 2/2/932 Yüzbası Hasan Halis Ef. Eminönü em valinden resmî senedi 31 8840 No. 2/2/932 1. Mlz. Mehmet Ata Ef. Artuvin emvalinden resmi senedi 51 4631 No. 2/2/932 Tabur kâtibl İsmail Ef. Beşiktaş emvalinden resmî senedi 31 6938 No. 2/2/932 Miralay Ali Seydi B. üsküdar emvalinden resmî senedi 32 632 No. 3 '2/932 Kaymakam Haydar B. Fatih emvalin den resmî senedi 32 635 No. 3/2 '932 Mu. memuru Faik Ef. Ankara emvalin den resmî senedi 32 153 No. 3/2/932 Osmari oğlu Şaban allesl Bifa emva linden resmi senedi 31 8301 No. 30/1/932 Emin oğlu İsmail ailesi Kastamoni emvalinden resmî senedi 31 8552 No. 30/1/932 Nuri oğlu Mehmet aUesi Avanos em valinden resmî senedi 32 101 No. 30/1/932 Mustafa oğlu Mehmet ailesi Mu§la emvalinden resmi senedi 31 4173 No. 30/1/932 Mııite'a oela Ali ailesi Babaeski em valinden resmî senedi 31 4231 No. 30/1/932 Ali oğlu Fmln ailesi Giresun emvalin den resmî senedi 31 460 No. 30/1/932 Mehmet oğlu Ömer ailesi Bursa emva linden resmî senedi 31 6530 No. 30/1/932 Mustafa oğlu Nuri ailesi İnebolu em valinden resmî senedi 31 8139 No. 3O'l/932 Mnstafa oğlu Mehmet ailesi Erzincan emvalin âen resmî senedi 29 8747 No. 30/1/932 Mehmet oğlu Ali ailesi İzmit emvalinden resmi senedi 29 2799 No. 30/1 '932 Mehmet oğlu Hali! ailesi Ediroe em valinden resmî senedi 31 7482 No. 30/1/932 Ömer oğlu Ali ailesî Karaisalı emva linden resmî senedi 30 5057 No. 30/1/932 İsmail oflu Hartm ailesi Adapazan emvalinden resmî senedi 30 5057 No. 30/1/932 İsmail oğlu Mustafa ailesi Zonguldak emvalinden resmî senedi 30 5647 No. 30/1/932 Süleyman oğlu Raşit ailesi ş. Koçhlsar emvalinden resml senedi 29 10755 No. 30/1/932 Yusızf oğlu Mustafa aliesi Boiu em valtnfi«"i resmi senedi 29 11218 No. 30/1/932 Mehmet A!i oğlu Mustafa ailesl Avancık emvalinden resmi senedi 29 10939 No. 30/1/932 Tekctât zabitan kttmi Eytam efrat kısmı Eyüp oğlu Güzel Bekir ailesi Beşiktaş emvalinden resmî senedi 30 3485 No. 30/1/932 Yusuf oğlu Hasan ailesi Kozan emva linden resmî senedi 29 354 No. 30 '1/932 Hüseyin oğlu Numan ailesi Ayancık emvalinden resmi senedi 28 2396 No. 80/1/932 Halil oğlu İbrahlm ailesi Gerede em valinden reemî senedi 28 11311 No. 30/1/932 Emin oğlu Sait ailesi Edime emvalin den resmi senedi 28 999 No. 30/1/932 Durmuş oğlu Mehmet ailesi Gerede emvalinden resmi senedi 28 5087 No. 30/1/932 İsmail oğlu Hasan ailesi Demirci em valinden resmî senedi 28 1815 No. 30/1/932 Mehmet oğlu Halil ailesi Tekirdağ em valinden resml senedi 30 4864 No. 30/1/932 Halil oğlu Emin ailesi Orhangazl em valinden resmî senedi 30 4278 No. 30/1/932 Ali oğlu Mehmet allesl Çorum emva linde n resml senedi 30 530 No. 31/1/932 Ali oğlu Esat eytamı Zara emvalinden resml senedi 31 3868 No. 30/1/932 Mustafa oğln Mehmet eytamı Afvon emvalinden resmî senedi 31 3584 No. 30/1/932 Hüseyln oğla Veli eHamı Bayramiç emralinden resmi senedi 28 1319 No, 81/1/932 Kadir oğln Ramazan ailesi Bor emva linden resmi senedi 28 2201 No. 31/1/932 Salim oğlu Hasan evtamı Tekirdsğ emvallndeT resmî senedi 28 2797 No. 31/1/932 Ahmet oğlu Mustafa evtamı Usak em vallnden resmi senedi 29 1990 No. 31/1/932 Mustafa oğlu Reslî evtamı Demirci emvalinden resmî senedi 30 1280 No. 31/1/932 Ahmet oğlu Akîf evtamı Karacahey emvalinden resml senedi 30 1418 No. 31/1/932 Ahmet oğlu Şükrü eytamı Gümüş Ha eiköv emvalinden resmî senedi 31 8142 No. 31/1/932 Emin oğlu Ahmet pvtamı Adanazan emvalinden resmî senedi 31 7334 No. 31/1 '932 Hüseyin oğlu Mustafa pvtamı Usak emvalinden resmî senedi 31 1883 No. 31/1/932 Süleyman oğlu Anf eytamı Merzifon emvalinden resmî senedi 31 1360 No. 31/1/932 Hasan oğlu Şevkl evtamı Bolu emva linden resmî senedi 31 1338 No. 31/T/932 ' Hacı Tarik oğlu Recep eytamı Gönen emvalinden resmi senedi 32 1S6 No. 31/1/832 Abdullah oğlu ömer evtamı Cerkeş pmvalinden resmî senedi 29 11824 No. 31/1/932 Ali Osman oğlu Şevkl evtamı Cide emvalinden resmî senedi 29 2301 No. 31/1/932 Nuh oğlu İsa AH eytamı Boğazlıyan emvalinden resmî senedi 30 6667 No. 31/1/932 Kör Hüseyin oğlu Bektaş eytamı SlUfke emvalinden resmî senedi 31 8548 No. 31/1/932 Hüseyin oğlu Hasan eytamı Bavramlç emvalinden resmî senedi 29 2981 No. 1/2/932 Emin oğlu Mehmet eytamı Maras em valinden resmi senedi 29 • 1049 No. 1/2/932 Ali oğlu Ahmet eytamı Ayancık emva linden resmî senedi 30 1820 No. 1/2 '932 Osman oğlu Recep eytamı Daday emvalinden resmî senedi 30 2004 No. 1/2/933 Kadir oğlu Mehmet eytamı Uşak em valinden resmî senedi 30 1600 No. 1/2 '932 Derviş oğlu Ömer eytamı Tarsus em valinden resmî senedi 30 228 No. 1 /2Z932 Yakup oğlu İsmail eytamı Çangın emvalinden resmî senedi 31 8493 No. 1/2/932 Mehmet oğlu Cemal eytamı İzmit emvalinden resmî senedi 31 230 No. 1/2/932 Mehmet oğlu Hüseyin eytamı Hayra bolu emvalinden resmî senedi 28 3083 No. 1/2/932 Ömer oğlu Seyit Mehmet eytamı Geyve emvalinden resmî senedi 32 19 No. 1/2/932 Mustafa oğlu Mustafa eytamı Kastamoni emvalinden resmî senedi 28 11851 No. 1/2'932 Ahmet oğlu Mustafa eytamı Cide em valinden resmî senedi 28 5661 No. 1/2/932 Ali oğlu Hüseyin eytamı Çansm em valinden resmi senedi 30 899 No. 1/2/932 Hasan oğlu Mehmet eytamı Akseki emvalinden resmî senedi 30 3547 No. 1/2/932 Mustafa oğlu Hasan eytamı Elâziz emvalinden resmî senedi 30 1261 No. 1/2/932 Sadullah oğlu Mehmet eytamı Şibinkarahisar emvalinden resmi senedi 28 1540 No. 3/2/932 Ali oğlu Ahmet eytamı Kastaminl emvalin dpn resmî senedi 28 5402 No. 3/2/932 Ali oğlu Hüseyin evtamı Hayrebolu ?mvallnden resmî senedi 28 5460 No. 3/2/932 Hasan oğlu Ali eytamı Tarsus emva lirden resmî senedi 29 5049 No. 3/2 '932 Ahmet oğlu Hasan evtamı Gerze em valinripn resmî senedi 29 10483 No. 3/2/932 \Mabadi vari Adliye sarayında tamirat tstanbul Adliye sarayı merdivenle • rinden bir kısmı harap olmuştur. Dünden itibaren bunlann tamiratma baş « Ağır cezada dönku muhakemeler Dün Ağırceza mahkemesinde iki k~atil davasına bakılmışhr. Bunlardan bi • risi Balat'ta bir meyhanede çalgi çal • mak yüzünden çıkan hâdisede Ke mal isminde birini katletmekle maznun Yani'nin ve Yani'yi cerh etmekten maznun Tatar Feyzi Efendinin muhakemeleridir. Dünkü celsede, hâdiseye şahit olanlar dan bazıları dinîenmiştir. Şahitle rin bir kısmı gelmediğinden muhake me talik edilmiştir. Diğer katü davası da Knrtdoğdu koyü'nde Bekir isminde birini öldur • mekle maznun olan Ahmet'in davası • dır. Dün, bîr av kopeğin! öldürmek mes'eîesinden çıkan, bu hâdiseye şahit olanlardan bir kısmı dinîenmiştir. Gelmi yen şahitlere yeniden tebligat yapılmak üzere muhakeme talik olunmuştur. Doktor Matyos Efendinin muhakemesi Matyos Ef. isminde bir Dr. sabıK Maliye müşavirlerinden Davit Efendinio vefatına sebebiyet vermek suçundan ceza mahkemesine verilmisti. Bu da • vanın tahkikat safhası ikmal edîlmia, müddeiumumî iddianamesini »erdetmek için evrakı mütaleaya almışh. Dünkü kar dolayısile, mahkeme heyeti, davanm muallâk bulunduğu saat 10,30 da teşekkül edememiş, ancak on ikiye doğru toplanabilmiştir. Bu yiizden makamı iddianın mütaleasını dermeyan edebilmesi ve tarafeyn vekülerînin iddia ve müdafaalartnı yapa bilmeleri için muhakeme gelecek cu martesi günü öğleden sonraya bıra • kılmışhr. Burhan cahit B. in muhakemesi «Göroğlu» (razetesinde mtişar eden «Bir sahur hatırası» başlıklı yazı miistehcen mahiyette görülerek mez kur gazete müdürü Bürhan Cahit B. aleyhine dava açılmış, dava evrakı üçüncü ceza mahkemesine verilmisti. Bu davaya dün devam edilecekti. Fakat Bürhan Cahit B. rahatsız olduğuna dair rapor gönderdiğinden muhakeme talik edilmitür, , Bundan evvelki liste tam bir sahife olarak 3 şubat 932 tarihli nüshamuda münderiçtir. Bundan eveelki liste

Bu sayıdan diğer sayfalar: