14 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

14 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Şubat 1S32 "Halkevleri,, ne rağbet Çjamhariyet Bugünkü Yeni Gün'de Amerika ile Japonya tutuşurlarsa? harbe Abidin Daver Borsa Dün akşam kapanan Borsada bir Türk lirası mukabili: Fransız Frangı Dolar Liret Belçikâ Drahmi Isviçre » Leva Bulgar Florin Yalnız İstanbul "Halkevleri,, ne dün akşama kadar 2000 âza kaydolundu Halkevleri memleketîn Ker yertn> Müdafaalı hayvanlar avı, sürgün mümkün olan yardımlan yapmak de aym on dokuzuna miisadif cnmt a n ve at koşuları, millî cirit oyunu, tedbirlerini düşünür. dağ ve kış sporu, yelkenli »ür'at hagünü açılacaktır. Halkevleri nizam • 4 Köylerden gelen tedaviye reketi, açık denizde balıkçıhk, açık name mucibince 9 şubeyi ihtiva et • muhtaç çiftçiler ve ailelerinin şehir denizde yelken sporu. mektedir. ve kasabalarda barmdınlması ve teBu şubelerin masraflannı Cum * davileri ve fakir işçiler ve aileleri 4) Jimnastik ve diğer beden ha • huriyet Halk FırkaUn temin ede hakkmda aynJ yardımda bulunulması reketleri de ferdin ve milletin bedevazife sayıhr. eekler, kaydolunan azanın Fırkada nî, ruhî ve ahliki terbiyesinde ve sıhmukayyet olup olmadığı aranılmı • hatinde biiyüic bir ebemmiyeti haiz5 İşsizlerin iş bulmalanna de yacaktır. dir. Jimnastik v« beden hareketleri lâlet olunur. tki giindeoberi tsianbui Halke • funlardır: 6 Şube bütün bu vazifelerîn yavi'nde de kayıt muamelesî baslamış» Serbcct beden hareketleri; ritmik pılabilmesi için varidat raembaları atır. Bu işle şimdilik Muş meb'usu Ha jimnastik, san'atlı danslar, toplu yaya rar. Bu maksatla münasip zaman ve ean Reşit Bey meşgul olmaktadır. gezintiler, gülle, trapez, sandov ve fırsatlarda mahallin icaplarma uy • saire gîbi vasıtalarla yapılan aletli gun müsamere veya tenezzühler ter9 şubeye kaydolaniar bu cuma jimnastik. tip eder veya ettirir. günü toplanacaklar, her sub« için ayn bir heyeti idare intihabı yapılaBu jimnastik ve beden hareketle6 Halk dershaneleri ve karscak, bunu müteakıp bu şubelerin rerile bütün muhit fençliği (spor ku • lar şubesi: lüpiertne dahil olan ve olmıyan) ve islerî vilâyet umumî heyeti idaresini 1 Halkm seviyesini yükseltecek halk tabakaları iştigale sekvolunur. teşkil edeceklerdir. her türlü okutma, yazdırma ve yetişHalkevlerinde imkânın müsaadesi 2000 aza kaydolundu tirme hareketlerinin ilerleyip geniş derecesfnde ve tedrîcen jimnastik satstanbul Halkevi'ne iki gün zar« lonlan ve açık jimnastik sahalari bu lemesini temin ve himaye maksadile f ında yani dün akşama kadar kaydoher halkevinde bir (Halk dershanesi lunur. Halkevierinin spor ve gençlik lunan azanın miktarı 2000 dir. Btrave kurslar şubesi) açılacaktır. subeleri bu salon ve sahalarda mün • lar memurlarla serbest me*lek er • 2 Bu şube ıyıhallî idarelerle fsrit ve toplu hareketleri öğrenirler. ba^ından mürekkeptir. belediyelerîn ve hususî tesebbüs erBeden terbiyesi ve jimnastik öğ • Kayıt muamelesi içîn tstanbul babının: retmek işi daima bilgili ve tecrübeli Halkevi'nde bir kalem teşkil olua • Okutup yazdırmak. muallimlerin eline ve nezaretine bı • muştur. / Ecnebi lisanı ve fen dersleri verrakılır. mek. Vatandaşlara modern sıhhat te • San'at öğretmek. Halkevi teşkilâtma ait olarak n«ş lakkisinin esası olan ev ve oda jim • Amelî hayat bilgileri talim etmek. nastikleri öğretmek ve bunun günlük re başladığımız talimatnamenin so» Gibi ferdî takviyeye matuf tesebyaşayışm en lüzumlu bir vasıtası olkısTnını bugün dercedivoruz: büslerini yakından ve sağlam bir alâduğuna herkesi inandırmak şubenin Güzel san'atlar şubesi: ka ile takip ederek istenilen şekilde mühim vazifesidir. 4) Suhe, mümkün olan yerlerd» çalışmalarına ve istenilen neticeye Spor ve gençlik şubesr ümnastik acacağı kurslarla güzel san'atlar varmalanna yardım eder. Teknik ve salonunda veya sahada talim ve tatmüntesiplerini çoğaltmağa ve mu • ihtisaa mektep ve kurslan açtırmağa bitte bediî duyuş ve anlayış seviye • bik edeceği hareketleri yüzlerce ve bilhassa ehemmiyet verir. yerine göre binlerce vatandaşlara sinî yükseltmeğe çalısır. 3 Halkevlerinde bu bilgi tnüesmüsait fırsat ve zamaniarda kütle ha5) Bütün halkın millî marşları ve seselerinden mümkün olursa hepsi, linde tatbik etttirmeği bu husustaki şar^ılan öğrenrnesine vardım etmek iştigalin yüksek hedefi ve gayesi ola olmazsa bir kaçı açılacaktır. ve bunlann millî tezahür günlerfle Ders ve kıırslarda vatandaslann rak telâkkî etmelidir. halkevleri umumî müsamerelerinde fikrî seviye ve tahsil derecelerine göBeden terbiyesi ve jimnastik ça • milletçe, bir ağızdan söylenmelerini re okumak, yazmak, tarih ve yurt bilhşmaları zamanlı ve programlı ol • temine çalısmak, güzel san'atlar şugileri, medeni bilgiler, ecnebi lisanı, mahdır. besi musiki kısmının en başta gelen hesap, muhasebe usulü ve makine yaHalkevleri, yerine ve imkânraa vazifelerindendir. zısı gibi hayatı kazanmak için fay göre bir veya iki yılda bir mahallî 6) Sube, halk arasmda, bilhassa dalı olan dersler metot ve usulleri krMerde ve aşiretlerde soylenen millî jimnastik günleri tertip ederler. Aydaîresinde öğretilir. rıca üç veya dört yılda bir bütün vatürkülerin notalan ve sözlerile millî 4 Halkevlerinde açılacak derstana şamil büyük jimnastik bayramoyunlar tarz ve ahengini tesbH eder. hane ve kurslann muallimlikleri fahları tertip olunur. 3 Temsil şubesi: Bu bayramlan umumî idare heyeti ridir. Vatandaşlan okutmak ve öğ • 1) Halkevleri temsil subeleri, temretmek suretile hayat mücadelesinde tanzim ve teblif eder. Tatbikatı halsil san'atına. heves ve istîdadı olan ka kevleri spor subeleri tanzim ederler. daha kuvvetli ve muvaffakîvetli bir dın ve erkek azadan mürekkep bir hale getirmek gibi çok şerefli olan bu Jimnastik bayramlan büyük millî tem«îl srrupu teşkil ederler. vazifeyi kıymetli arkadaşlanmız e birligin asaletli ve muhabbetli bir te2) Halkevîeri; müsamerelerinde sirgemezler. zahürü olduğu gibi bu vesile ile halumumî idare beyetince mevcutlar akevleri spor ve gençlik subeleri çalıs5 Halkevleri müsait olmadığı rasından tercih edilecek veya yenimalannm hesabınt vermiş olurlar. takdirde dershane ve kurslar tedarik den telif ettirilecek piyesler; halkevi 5) Yurdun uzak, yakın her köşe • edilecek başka münasip yerlerde aumumî müsamerelerinde temsil etti »îni sevmek duygusunu kuvveti en • çıhr. rilir. Bunlardan ayn olarak temsil dirmek için, bir gezme kültürü ya 6 Halkevi erinin açacağı dershaedilecek piyeslerin merkezce görüratmalı; yaya ve vasıtalı seyahatler nelerin ve kurslannın idareleri bu şulüp tensio edilmiş olması lâzımdır. ve kamplarla Türk vatanının dağlabe komitesinin yapacağı ve halkevi 4 Spor şubesi: rında, ormanlannda ve sulannda gezidare heyetinin tasdik edeceği hususî 1) Spor ve bütün beden hareket • megi, yaşamaği, buniara alışıp ısınleri gençlik terbiyesinin ve millî ter • maği, bunlan sevmeği, bunlara ruhan bir talimata tâbidir. Bu şube hususî idarelerle belediyeler tarafmdan a • bağh kalmağı ve bunlar için can verbiyenîn vaz gerilmiyecek olan aslî çılmış olan dershanelere mümkün omeği millî bir seciye, bir sunr ve bir ve mühim bir rüknüdür. Bu sebeple ideal haline getirmelidir. Spor ve lan yardımlarda bulunur. Türk gençliğinde ve Türk halkında 7 Halk dershanelerinde yeti • spora ve beden hareketlerine sevgi ve gençlik subesinin bu yolda heves uyandırması ve f ilea tertip ve tatbik •en her devre mezunlannın şehadetalâka uyandırmali, bunları bir kütle etmesi vazifedir. hareketi, millî bir faaliyet haline genameleri bütün halkevinin iştirakile tirmeîidîr. şereflerine yapılan toplanmada me 6) Spor ve gençlik şnbesinîn va » 2) Bu millî idealin tahakkuku içîn, zifesi olarak sayılan bütün bu faalirasimle dağıtıltr. sporun ve bütün beden hareketlerinîn yet ler hakkmda herkeste alâka ve 8 Hususî teşebbüslerle açılmış fennî usuller ve kaideler dahilinde, heves ve sevgi uyandırmak için halbu kabil mektepler ve kurslar me sistem ve plân dairesinde tatbik ve kevi erinin umumî konferans mesaisi zunlarına ait sehadetnamelerin de îcrası lâzım geldiği daima göz 5nün» ara«ntda yer ayırmak mühimdir. bunları yetiştiren müesseselerin ta • de tutulmalı ve bunun için, Türkiye 5 İçtimai yardım şubesi: lebi ve muvafakati ile halkevi salo • idman cemivetleri ittîfakına dahil buŞubenin esas vazifesi; halkevinin nunda ve ayni merasimle dağıtılması lunan ve bulunmıyan spor teşekkülbulunduğu mmtakada hakikî surette muvafık olur. lerinin inkişaf, terakki ve tekâmülleyardıma rauhtaç kimsesiz kadınlar, 7 Kütüphane ve nesriyat rine yardıra ederek, memleketimizde çocuklar, maluüer, dermandan düs • teknik spor faaliyetlerinin intişannı şubesi: tnüs ihtiyarlar ve hastalar... gibi zatervîç etmelidir. Bunun gibi, ittifaka 1 Kütüphaneler ve okuma o • valhlar hakkmda îçtimaî heyetin şef'dahil bulunmıyan kulüplerin fede • dalan. kat ve yardım hislerini uyandıracak rasyon nizamnamesinin talep ettiğî Kütüphaneler halk bügisinin ilerive bu hisleri yavas yavaş en yüksek liyakate çıkarak ittifaka girmelerini lemesinde bashca âmillerdir; bu se derecesine çıkaracak faaliyet ve deVe henüz hiç kulüp bulunmıyan yer • lâletlerde bulunmaktır. beple her halkevinin bulunduğu yerlerde kulüp tesisini teşvik, ihzar ve Bunun için: de bir kütüphane, bir okuma odası temin etmelidir. Gene bunun gibî ha1 Memlekette mevctrt biifün ha bulunmak halkevinin ilk tesis şartlariçte kalan gençleri spor kulüplerine yn* cemiyetlerinin faaliyetlerini harından sayılır ve kendi binası müsait girmeğe ve kulüpler dahilinde fennî kikî surette semereli ve muvaffak oldukça burada bir kütüphane, bir metotla yetistirilmiş birer hakikî kılacak surette çalısır. okuma odası ayrılır. Binası müsait olsporcu olmağa teşvik etmelidir. 2 Resmî ve hususî hastane, mıvan veya mevcudu ve tesisatı kâfi Bugünün spor mefhumu bedenî darülâceze, dispanserler, çocuk dogelmiyen yerlerde bir kitap dolabı güzelleştirecek, tekâmül ettirecek ve ğum ve bakım evleri, süt damlaları, veya rafı olsun bulundurulur. Hal irade, nefse itimat sribi ruhî vasıfları kimsesiz işçi kadmların çalıştıkları vekleri kendi kütüphanelerini, oku • yükseltecek bir f aaliyettir. Her yerîn zaman çocuklarına bakacak müesse • ma odalarını kendi binalarından ayrı hususî imkân ve vaziyetine göre a • seler (Kreş), talebe yurtlan, Hıfzısyerlerde de açabilirler. şağıda sıralanan fennî spor tasnîfine sıhha kanununda yazılı şirketler ve uyan hareketlerin inkişafı teşvik ve Bulunduğu şehir ve kasabada u müesseseler tarafmdan vücude getitakip edilmelidir. muma açık bir kütüphane bulunsa rilen işçi tedavi yurtlan... gibi içti • a Daha ziyade sıhhî maksatlara maî yardım müesseselerinde çahş bile her halkevi gene kendi kütüphanesinin esasını kurar veya kuruncuya hizmet eden, kuvvet sarfile yapılan malarını semereli kılacak ve bu mükadar elde bir başka kütüphane veya ve bedenî kuvveti, bünyeyi, inkişaf et esseselerde bannanlann ihtiyaçlarmı oda varsa onu himaye eder. Her halde tiren spor nevileri (Vıunda jimnastikdaha iyi bir surette temin ettirebilekütüphaneyi bir ihtiyac bilir ve bunu lerin bir çoğu dahildir.) cek alâka ve iştigalde bulunur. herkes için bir ihtiyaç haline getirir. Kürek çekme, yürüme, atletîzm. Hapisanelerde bulunan muhtae b Kuvvet ve maharet talep eden lan da gözetmek şiar olmahdır. Kim2 Okunacak tedariki. ve bunları inkişaf ettiren spor neBir kütüphaneyi zenginleştirmek isesiz mektep çocuklannın elbise, yevileri: mek, ikamet ve bakımları ile bilhassa çin şu yollardan gidilir: Futbol, yüksek jimnastik hare alâkadar olunur. a • Aynen kitap, gazete, mecmua ketleri, eskrim, boks, güreş, oto gibi matbualarm ve fotoğraf kollek3 Tedavi müesseselerinde yatımabil, bisiklet, yüzme, adi ata bin nlarak tedaviye alınmasi lâzım gelen siyonlannın, albüm ve haritalarının me, müdafaasız hayvanlar avı, iç su sahipleri, muharrir veya naşirleri vemuhtaç hastaJarın mahallî hastane . larda olta ve ağ ile bahk avları, si lere kabul ve tedavilertne başka ma ya alıp okuduktan sonra kendilerinlâhla atıcıhk. de sakhyanlar tarafmdan kütüphahalde tedavi icao edenleri o mahalle neye teberrulan teşvik olunur. c Kuvvet ve meharet talep eden nakle delâlet eder. Evlerinde yatan kimsesiz hastalara ve evlerinde do « (Talimatnamenin son kısmım yave az çok bir tehlike ile bağh olan rtn nefredeceğiz.) spor nevileri; " N ğuran kjmsesiz muhtafi kadınUra Limanımızdan hareket edecek vcpurlar / ' y Yandı gülütn ketenhelva! Terbiye Hikâye: En sahifesi Mahmut Yesari Kâzun Nami TAV1L ZADE VAPURLARI İZMİR POSTASI büyüğü tanıyan büyük Aka Gündüz SAADET Cihan tarihinde meşhur kadınlar: Cinsiyetini örtüp yıllarca korsanlık yapan Iâtif kadın.. ömer Rıza Maziden notlar: Taassup sa • tan üfürükçü Hâkim Ziya Kuron Çek Şilin Avusturya Pezeta Alman markı Zloti Pengö Macar Ley Romanya Dinar Çernuviç vapura her pazartesi 17 de Slr keci'den hareketle Gelibob, Çanakkale ve îzmir'e azimet ve Çanakkale'ye uğnyarak avdet edecektir. Yolcu büeti vapurda da verilir. \dres: Yemis'te Tavilzade Mostafa biraderler. Telefon : 22210 I Gençlik, Hanımabla, Sıhhî nasihatler, Tenkit yazıları Altm Mecidiye Banknot Bir Ingiliz lirası Masör Danyal tncinmelere, kınklara ve bfl • hassa sişmanlığa ve vücut biçimsizliklerine karsı son dere ce müessir her nevi masajlar... Her gün saat 10 dan 20 ye kadar. Tedaviye muhtaç hastalan rontken mütehassısı Dr. Kenan Hasan Bey mnayene edecektir. Beyoğlu'nda: Tokatlıyan oteli karşısında Sa Terazi sokağın da No. 12. '"" ' " " " " " ' " ""mııııııııııııınılıllııııııııı İstanbnl Hayvan Borsası II'2'932 Dlri hayvan satışlan Cins Dağbç Kırırak KDZH ERZURUM KARADENİZ VAPURLARI POSTASI Kilo fiah Adet 305 630 289 12! 339 33 pazarfesi Kn 22 25 21 40 12 9 13 30 Azami Ko ISa. Kalkevi teşkilâtı Keçi (Kara) Oküz Inek Manda 2i 27 24 40 17 50 50 50 II 13 S günü akşamı Sirkeci'den hare< ketle (Zonguldak, Inebolu, San> sun, Ordu, Giresun, Trabzoa Siirmene Rize ve Hope')ye gi" decekür. Fazla taîsilât için Sirked Yelkenci hanındaki acentalığına mü« racaat Tel: 21515 UÜIL'IlffllüllllllllIlllIllHlllfflHIIllIlllIü; Aile kumbaraları INEBOLU BARTIN POSTASI Bursa rdzar Pn7n r günü saat l7 d e Slrked nhamından hareketie EregU, Zonguldak, Bartın, Amasra Cide, Ineboiu, Evrenye, llise ve Abana\a azimet ve avdct edecektir. Yük ve yoicn için Ualata'da Küçfik Rıhöm Hanmda 45 numaraya müractat Telefon: Beyoğlu 913 Hantalzade Tayyar vapurlan Ayvalık postası Tayyar her pazar akşamı saat 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Ça nakkale ve Körfcz tarikfle Ayvalıga aziraet ve avdet eder. Yolcn bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtam Han No. 5 Telefon: 21977. vapuru Geçen sene bu ayda kumbâra Çocuk hastanesl kulak, boğaz, burun mütehasâisı alan yüzlerce ailenin şimdi üçer, | beşer yüz lira birikmiş paraleırı I vardır. Türkiye İş Bankası ( ıiRDinıınniıiıııniıiııııııiüiniıuiBiiınnınuuuıııı Dr. Ekrem Behçet B. oğlu Mektep sokak X Telefon B. O. 2496 Gazi'nin vecizeleri Cem ve telf ik eden M. Agâh Büyük Gazi'nin mazbut sozleHrfden iktibas olunan vedzeler, kitap şeklin de ve mazrufa lâyik bir zarf dahilinde pek nefis ve memleketimizde tabı san'atınm bediî bir eseri olarak taboluri muş ve kitapçılara tevzl edilmlstlr. I ı Pazarlıkla kok kömürü mubayaası Pendlk Bakteriyolojihanesi için pazarhk suretile on beş ton kok kömürü satın alınacaktır. Vermeğe talip olanların 15/2/932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte Fındıkh'da Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek mektepler muhasebeciliğinde müteşekkil mu•» î * • bayaat komisyonuna müracaat etmeleri. Gazi'nin vecizeleri Türk vatanmm halâs ve Oıyasîm b tihdaf, Gazi'nin büyük dehasfle İdare olunarak tahakkuk eden büyük üüolibnı bütün safahatmı gös önünde pek manidar Ievhalarla tecessüm ettiren çok kıymetli bir eserdir. Gazi'nin vecizeleri Mudanya Belediyesinden: Mudanya Belediyesine ait olup Belediye amban avlusunda bulunan bir adet muhtacı tamir lokomobil makinesi 315 lira bedel ile ve kapah zarf usulile 7 «ubat 932 tarihinden 28 şubat 932 tarihine kadar ve yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip olanların ihale günü olan 28 şubat 932 pazar günü saat 15 e kadar %7,5 teminatlarile birlikte Mudanya Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. Yüksek bir deha ve irfanın blrer şeraresidir. Eser her meslek erbabı için başlan daraldığı, sıkıldıgı zaman mOracaat edilecek bellibaslı rehberdir. Denilebilir ki eser asker, sivil, kuraandan, zabit, âmir, memur, tüccar re çiftçi. san'atkâr ve isçi velhasü herkes için elmaslardan islenmiş kurtana, sihirli bir muskadır. Gazi'nin vecizeleri ~K'r~ Eser Büyük Gazi'nin ayakta 3 renkli bir tasvirleri, muhtelif zamanlarda, muhtelif vazife başlarmda, at fistfinde istirahat halinde, Başkumandan kıyafetile Büyük Millet Meclisi Rebl ve Re isicumhnr halinde alman diğer altı kıt'a resimlerile de tezyin edilmiştir. Karilerunize ve okuma yazma büen herkese bu eseri bu hakikî inkılâp t*rihini ehemmiyetle tavsiye ederiz. Eser kitapeılardan ve «Cumhuriyet» matbaasmdan tedarik ve talep olunabilir. Fiatı her yerde (1) bir liradır. Zonguldak belediyesinden: Ankra, İstanbul, Zonguldak Belediyelerinde mevcut şartnameye tevfikan Zonguldak Şehir imar ve hudut haritasını yapmağa talip olacakların gazeteniz ile ilân tarihinden itibaren üç haftaya kadar mezkur Belediyelere müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: