14 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

14 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Şubaî 1932* Doktor KEMAL RAG1P .1 1 ALi VAHİT BAKTERÎYOLOG ^ m . . . ı U t.l Uf YILDIZ Türkçe ingilize Yeni lugat Turkich inglish Dictionary Mlster Thompson Dr. 1HSAN SAM1 BAKTERİYOLOJI LÂBORATUVAR1 ümum kan tahlilâtı. Frengl nofc tal nazanndan (Wasserman teamülü) kan ktireyvatı sayüması, tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhlsl, idrar, balgam, carahati, kazurat ve su tahlilâtı, Ultra mikroskopi, husnsî aşılar lstihzan. Kanda üre mlktannın taylnl ve kanin sedlmantasion sür'atL Divanyolu'nda Sultan Mahmut turbesl No. 189. Telefon: 20981. Bir izdivacın Hikâyesi! ROMAN Eski harflerle OCUK UND Nefis ipekli kumaşlar |Çok besler. Çünkü madenî maddeleri, fosîoru, vitamini, çoktur. Memej çocuklar için yegâne bir gıdadır. Içindeki tarifeyi dikkatle okuyunu/] Deposu: Hasan ecza deposudur. 5O Kuruş SABUNSUZ FIRÇASIZ susuz IPEBH Her ycrde arayınız Fiatı 250 kurnş •iı| M. Thompson'un hocasız Ingilizce öğrenmek istiyenlere mühim iki eser: 1 Alır, Satar, Ipotek yapar. Bono sahiplenne emlâk \e arazı almak snretıle menfaatlenne en uvgun ve her hangı mahal ve sekılde sur"atle muamele vapar. Bahkpazar Maksudne Han \ o 35 Ufcurlıı Zade M Dervış İNGİLİZCE Amelî Ticarî Ciltli olarak fiatı 200 kuruştur. İNGİLİZCE Amelî Gramer Ciltli olarak Fiatı 200 kuruştur. Iâhzade Yuzüm daima mnattar ve yumuşakdr^ Tahamışat ve kırmızılık kalmamışür. T I R A Ş oluyorum. Naşiri: istanbul'da Kanaat Kütüpanesi Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketinin 17 roart 932 tarihine müsadif CUt ve zührevî hastalıklar mütehassı çarsamba giinü saat on dörtte İzmit'te Banka Merkezinde inikadı mukarrer sesı Karaköy, büyük mahallebici yanında nelik alelâde hissedaran Heyeti Umumiye içtimaında hazır bulonacak gerek asaleten ve gerek vekâleten lâakal bes adet hisse senedine malik hissedaramn tz • 34. mh'te Banka Merkezine müracaatle içtimaa takaddüm eden on gün zarfmda his • Bursa Sulh Hukuk Mahkemesinden: selerini tevdi ederek duhuliye almaları lüzumu ilân olunur. Saadet H. vekili Namık Cemal Be ym Giresun'da Orta mektep muallimi 1 Meclisi Idare ve murakıp raprolannın kıraatL Nebahat H. ile İstanbul'da Pangaltı'da 2 1931 senesi bilânçosunun ve kârü zarar hesaplannın tasdikL Nisantaşı'nda Güneş apartımanı itti • 3 1931 senesi temettüatının sureti tevzii. salinde Zafer sokağında ( 4 0 ) numa 4 Esas mukavelenamemizin 12 ve 16 ıncı maddeleri mucibince müddetleri rada Muzaffer B. nezdinde Kemalettin hitam bulan Meclisi Idare azasınm yerlerine yeniden aza intihabı. B. aleyhine ikame eylediği alacak da • 5 1932 senesi için yeniden murakıp intihabı. vasından dolayı mumaileyh Kema • MECLİSİ IDARE lettin Beye ustılen ilânen tebligat ifa olonduğu halde muayyen günde mahkemeye gelmemîş olduğundan hakkında gıyap kararı verilmi» ve bu sebeple mufaakeme 27/2/932 tarihine müsadif Mudanya Belediyesine ait olup gümrük önünde mağruk bir halde cumartesi günü saat ( 1 4 ) e tayin olun bulunan Biga vapurunun çıkarma ve limanın tathiri ameliyesi 200 lira mus olmakla yevmi muayyeni mez bedeli muhammenle 10/2/932 tarihinden 1/3/932 tarihine kadar kurda bizzat veya tarafından musad müzayedeye vazedilmiştir. Vapurun tekmil enkazı müteahhidine adak bir vekfl bulundurmadığı takdir ittir. Talip olanların 9c7,5 teminat akçelerile birlikte ihale günü olan de hukuk usulü muhakemeleri kanu 1 mart 932 salı günü Mudanya Belediye Encümenine müracaatleri nunun ( 4 0 2 ) , ( 4 0 4 ) ve mevaddı mü ilân olunur. . t ^ w | <*>£* a, ^ * • * ^ > , teakıbesine tevfikan hakkındaki hük mün gıyabî olacağı malum olmak iize re ilân olunur. Dr. A. KUTIEL Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketinden: Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketi hissedarlarına Muhakkak bir defa tecrube edlnlz En sert sakal bile derhal ve ağnsız tıraş olunur. Tubü her yerde 50 kuruş lstanbul Sultanahmet 2 inci sulh hukuk mahkemesinden: Makbule Hanımın Kayseri'de Devlet Demiryollan veznedan Hasan Tahsin Bey aleyhine ikame edilen davada müddealeyhe istîktap ve yemini havi gıyap kararının bîr ay zarfmda tebliğine karar verilmiş ve olveçhile gonderilen gıyap karan üzerine raüddeaaleyhin ikametgâhının meçhui olduğu anlasılmış olmakla işbu istiktap ve yemini havi gıyap kararının bir ay müddetle ilânen tebliğine karar ve • rilmis ve yevmi muhakeme de 10/3/ 932 persembe saat 13,30 talik edil • mi* olduğundan muayyen günde gelmediği ve îtiraz dahi etmediği tak • dirde muamelei müteakibei kanu niyenin ifa olunacağı tebliğ maka mına kaim olmak iizere ilân olunur. KÂRLI BİR IŞ için 2000 5000 lıra sermaytli anyor. Galata Ada Han Fehmi Saat 12 1,30 müracaat İstanbul 5 inci tcra Memurluğundan: Bir borcun temini için mahcuz ve paraya çevrilmesi karargir olan Amerikan tulumbalan ve eğe ve somun anahtan ve yayh pens ve sair müceddet alât ve edevat subatın on yedinci çarsamba günü saat ondan itibaren Galata'da Fer • menecöer'de No. 125 açık arttmna suretile sahlacağından istiyenlerin miira caatleri ilân olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT Mudanya Belediyesinden: İş Bankası nın tesis ettiği büyük ipek kumaş fabrikası pek yakında mamulâtını piyasaya çıkaracaktır. Dr. HODARA CILT, SAÇ ve ZÜHREVI hastalıkian mütehassısı. Beyoğlu Tünei sokağı No. 11 Elektrik Şirketi karsı sında öğleden sonra 2 den 8 e kadar kabul eder. Telefon: B. O. 2136 Zonguldak belediyesinden: Zonguldak'ta yaptırılacak beton arme iskelelerin proje ve keşiflerinni ihzarına ait tanzim edilen şartname ile iskele mahallini ve civarım gösterir plân Ankara ve Istanbul Belediye riyasetlerine gönderilmiştir. Talip olan alâkadarlarm mezkur Belediyelere müracaatleri lüzumu ilân olunur. Halis limon çiçeğinden müstahzar 90 derece Süt veren annelere Bir damlasında bir limon bahçesi mündemiçtir.Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet â'eminde menendi ve naziri yoktur. HASAN KOLONYASI Taklitlerinden sakımnız. bir harikai san'attir Fosfatlı Şark Malt Hulâsası istanbul'da Bahçekapıda Hasan Ecza deposu. Kullanımz sütünüzü aıttırır Çocukların kemik!er'ni kuvvetlendirir. İLAÇLARIMI DOKTOR Osman Şerafettin Emrazı entaniye mütehassısı (Gureba hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı Avrupa'daki tetkikat seyahatinden avdct etmiştir. Her gün öğleden sonra Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi 19. Telefon: 20893. Dr. Hafız Cemal' Dahiliye mütehassısı Cumadan maada hergün saat (2,3t dan 5 e ) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda ( 1 1 8 ) numaralı hususî kabinesinde hastalarını kabul ve tedavi eder. Beklememek istiyenler, kabineye müracaatle randevu alabilirler. Beşîkta? tkinci Sulh Hukuk Mahke • mesinden: Beşiktas Paşa mahaliesinde Tram • Vay caddesinde 20 No. lu hanede mu Irim diş tabibi Davit Hayon Efendinin alnl hastalığı ile malul olduğu tabibi adlî raporile anlasılmış olduğundan kendisinin hacrile zevcesi Sinyora Hanı • mın vasi tayinine 11/2/932 tarihinde karar verilmi? olmakla alâkadaranca malum olmak üzere ilân olunur. Mudanya kasabasının yeni su tesisabndan abonelere verilecek su Muhammen tesisatında kullamlmak üzere 15 adet su saati açık münakasa ile mükıymeti Mahallesi Sokağı Cinsi No. sı Lira bayaa edilecektir. Talip olanlar her markadan su saati gösterecektir. Meyde Hükumet caddesi Fevkanî odalar 117 ilâ 123, 1/3 14000 Bu nümunelerden en kullanışlı ve fiatça en ehven olanı tercih edileve tahtanî iki bap ceği şartname icabındandır. Talip olanlar münakasa müddeti olan mağaza ve iki bap 7 şubat 932 tarihinden 28 şubat 932 tarihine kadar şartnameyi göredepoyu müştemil bilirler. Münakasaya iştirak edeceklerin 28 şubat 932 pazar günü saat kârgir hane. 15 e kadar %7,5 teminatlarile birlikte Mudanya Belediye Encü menine müracaatleri ilân olunur. Evsafı balâda yazılı kârgir binanın mülkiyeti bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile kapalı zarfla bir ay müddetle Hali tasfiyede bulunan Uşak Terakki Ziraat müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23 şubat 932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te müracaatleri. HUU uun ASİPİROL Mudanya Belediyesinden: Samsun Deîterdarlığından: Doktor ihyaSalih SLiH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz taze ilâçlarla ciddî bir istikametle yapılır yerli mustahzarı tercih edlniz. Kulak, Boğaz, Burun mütehassısı Cağaloğlu: Hamam sırası No. 24 Cmnadan başka her çün saat 15 ten itibaren hastalarını kabul eder. Sultanahmet Sulh 3 üncü Hukuk Mahkemesinden: Rafail Eli Ef. tarafından Banko Di Roma lstanbul subesi aleyhine 12 ey • lul 927 tarihinde mezkur Bankadan alıp Marko Politi namma ciro edilen B. seri 011056685 ve 11056/674 nu maralı ve 1025 ttalyan liretini natık bir kıt'a çekin ziyaı dolayısile iptali ve bmne» tice bedelinin tahsilî hakkında ikame olunan davanm esnayî muhakemesmde kanuna ticaretin 6 3 6 mcı maddesi mu • cibmce ilânat icrasma karar verilmiş olduğundan salifüzzikîr tarih ve numaralı çekin mahkemeye ibrazı lüzumu ve ta • rihi ilândan itibaren 4 5 gün zarfmda ibraz edilmediği takdirde müddeti mezkure hitamında mebhus çekin iptal e > dileceği ilân olunur. ümumi neşriyatt idare eden Yozı müdüTÜ: Kemal Salih Matbaacütk ve Neşrtyat Türk Anonim Şirketi • Istanbui Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: Şirket hissedaran umum heyetinin aşağıda münderiç ruznamede yazılı mesaili müzakere etmek ve bir karara raptetmek üzere 25 şu bat 932 tarihine msadif persembe günü saat 14 te Uşak şeker fabri • kasında adi surette içtimaa daveti takarrür eylediğinden şirket esas mukavelenamesi mucibince en az altı yüz hisseye malik hissedarların mezkur içtimada hazır bulunmaları ve içtimadan evvel duhuliye varakası almaları ilân olunur. Ruznamei müzakerat: Tasfiye muamelâtına müteallik izahat ve şirket meveudatindan olan şeker fabrikasile teferruat ve müştemilâtmın pazarlık suTetile satılması hususunda salâhiyet talebini mutazammın tasfiye heyetinin teklifi. Tire Belediye Riyasetinden: 1 Evvelce kapalı zarf ve pazarlık usullerile münakasaya vaze dildiği halde ihalesine imkân bulunmıyan kasabamız fennî su tesisatının münakasa şartnamesile mukavelename esnasında bu kere müteahhitler lehine icap eden tadilât bilicra mezkur tesisat ayni proje ve plânları tahtında yeniden ve 1/2/932 tarihinden 16/3/932 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 2 Proje ve plânları görmek ve yapılan tadilâtı öğrenmek istiyen talipler belediyemize müracaat etmelidirler. 3 Arzu edenlere yirmi beş lira bedeli mukabilinde su tesisatınîn proje ve münakasa dosyalarmdan bir nüshası gönderilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: