16 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

16 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Subal Meclis'te f aaliyet başladı Mecliste dün ekserîyet olmadı, yalnız İktisat Encümenî toplandı ve çalıştı ( Birinei sahifeden mabait ) mufassal esbabı mucibe meya • nmda ezcümle diyor ki: « Teşkilâtı esasiye kanunu • nun 102 inci maddesi hükmüne göre imtiyazlar kanununun Devlet bütçesile onu alâkadar eden mülhak bütçelerin varidat veya masraf cibetlerinden birine az çok tealluk eden hükümlerinin mef • suh bulunduğu neticesine varıl maktadır. Bu suretle teşkilâtı esasiye nin mer'iyet tarihinden itibaren verilmiş ve verilecek imtiyazlar da hâlen ve âtiyen varidat ve masraf cihetlerinden hiç bir suretle umumî ve mülhak bütçeleri alâkadar etmiyenlerin itasına icra vekilleri heyetince devam olunmast tabiî ise de bunun haricinde kalacak bilcümle imtiyaz muka • velelerinin Meclisi Âlinin tas idikına arzolunması mecburiye ti karşısmdayız.» Hasan Fehmi B. teşkilâtı esa • sîye kanunu ile imtiyazlar ka nunu arasmda tedahül eden sa • lâhiyetlerin tefrikini temin içis hiç olmazsa mes'elenin tefsiren hallini istemektedir. Bu takrire göre yeni bir aza ihdası takdi rinde bu kararın da Mecüsten geçmesi Iâzım gelmektedir. Hasan Fehmi Beyin takriri teşkilâtı esasiye encümenine havale olunmuştur. Günün eğlences Lünkii bilmecenin halledilmiş şekfi 1 ÇIRA, 2 EMİR, 3 MALA, 4 İNCİR, 5 ŞIRA, 6 KECİ, 7 ESİR, 8 ZÜLÜF, 9 ECİR, «10 KAVUK. (ÇEMİŞKEZEK) Hindenburg mu Hitler mi Almanya'da Riyaseticumhur intihabı, günün en mühirn mes'elesi oldu (Birinci sahifeden mataif) Hinderrbarç'an beyanatt Berlin 15 (A. A.) Mare»al Hmdenburpr. bu sî'b'b ^tî^ki bevannamevi ne^redecek, 13 m^rtta Rei«icumhurluk irîn va^'lacak intibabf»tta namzetl' Sî nî koymaŞa r»uvpf»i*ai etmiş oldugunu bil dirmîstir: «Uznn uzadıva teemmı"! ettikten ve vatan'm'in mt'kad^era tma karsı ™e«'T!Îiystimi jjöziî önüne «r«ti'"î'l'f'* mi yeniden intihao oîunm»!' Vîn vatan'mızın emrine pmade k»I în sivasî bir f"k»^an srelnvverek eayet peni* halk t«V»»» kal^nn'îan »»e'"iî« olması k»^fiveti do'a'«"^'^'' bu b<°vpn«»tta b'i • lurtmaSa kendim için bir vazife af! J ettim. Sayet tekrar mtîb»n *<?i'»'*<»lc o'urs»m va^n'm'zın haricte hürriyetini v»» T>"kuk"«"n musava • t'nı ve {'"bilde v?hdetini ve re • fabını pi^f» etrn«»sine varfJvm et m°k îcin bütî'n Inivvetîmi'* memtabi o'j>rak hizmet etmekte devam Von Horn'da yeniden namzetliğini kovması icin müşariînileyh ne7dinde rîcada buî'inmustur. Bu stıretlemare'3İ, ysîniz S?h îpîn temsîi etmp^te ol çu merkez v » sol cenah srrup • < lannm namzedi oîmak vaziye tin^en kurtuîmustur. Hmd*»nl'"rff'un karari, mü.«a run'levhî M. Brürnng'ten »vrıl • ma?a i^b'r icin sa» ccnpb fırkası tarafınd»n vapılan bi'ti'n te şebb?"«!ere hat'me cekmistir. B»rlin 15 (A. A.) ^ Üst f'rkası, revl'*»:ni Hînden burg'a vermemeği kararlaştırmıştır. Berlin. 15 (A. A.) Ceük fer tesk'lâtı rei«îeri lconferansı Aîman s'vasetinin de5î«tirilec»'"fn'* daîr temînat v«»rî'»nek «artîvlı» Hindenbur«»'nn P»î*icumbuTİuS'^ nacnzetüeini ilfîzsma müttefikan karar vermî*tir. Berlin. 15 (A. A.) Konferans halinde tooN"rni8 olan gnb'V muharinler tesVilâtı reıMeri, R^isicumhur Hirfîenburg'a karsı duydukinn sad»k?»t ve itimat his'erîni bir ^pha izhar ve teyit etmi»îerdir. Dıha *imf*'den mumaH^yh için iki buçuk milyon rey toplami'lardır. Bu akşamki program tSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19.30 Alaturka (Hafa Bürhan B. heyeti) 20.30 Gramofon va sıtasile bir opera (belki karmen) 91 Haf ız Bürhan B. heyeti 22 Orkestra. VİYANA: S17 ra. 18,05 Serenat ve muhtelif musikl par • çalan 19 20 Konferans 19 45 Konfc rans 20,10 Jlmnastik 20 35 Havadlsler20 45 Konferans 2110 (Madl aus Wlen) 2 perdellk operet 23,55 Dans muslklsL BERLtN: 1635 m. 17 35 Lâyipzig'den nakü 1851 Muh telif musiki 18 55 Gendik İçin konser « 19,20 Hafif musikl 20 15 Kıraat saatl 21 05 Aksam konserl 22,05 Havadlsler T« spor haberlerl. BELGRAT: 429 m. 18 35 Şarkılar 20 05 Lisan dersl 20 33 Konferans 21.35 Keman konserl 22,05 Koro konserl 24.05 Aksam mnsU&L ROMA: 441 m. 18.35 Şarkı ve orkestra konser) 21.05 Gramofon 22,05 Muhtelif musikl 24 Son haberler. BUDAPE5TE: 560 m. 18 05 Sigan musikisl 18 55 Konferans 19,35 Onera binasından naklen (Siegfriedi Vagrıer'ln operası İstlrahatlerde hav» raporu ve havadisler Bundan sonra Macar Sigan orkestrası. VARŞOVA: 1411 ra. 17.25 Musahabe 17,49 Gramofon 1815 Krakau'dan nakfl 18 40 Halk kon« seri 19 55 Muhtelif 20,40 Graraofon 20,50 Radyo gazetesl 21.05 Tefrlka J1.20 Orkestra konüerl 23,45 Havadlsler 23,5, Dans musiklsL PALERMO: 541 m. 18 35 Kadın programı 21,05 tngiltec* ders ve gramofon 22,05 Salon musüdsl24 Son havadisler. Masuniyeilermin ref'i istenen mebuslar Ankara 15 (Telefonla) Gaziantep meb'usu Remzi Beyle Gi resun meb'usu thsan Paşanın aleyhlerinde açılan davalar dola yısile tesriî masuniyetlerinin ref'i hakkında jjelen Basvekâlet tezkereleri alelusul teşkilâtı esasiye ve adlive encümenlerine havale olunmu"tuT. Bu davalar teşriî mas'miyetin ref'ini icap ettirecek mahi yette r*»S»1»1ir. Bugünkü bilmece Yeni muahedeîer Ankara, 15 (A. A.) Hükumet>'miz1e înciltere hükumeti arasmda mün'akit mu^shereti adliye mukave!"sinin t*sdikın? »*air kanun lâyihası Adliye ve Hariciye Encümenlerine: Irak hükumetiyle yapılan iadei mi'cnmin ve ticaret muahedelerivle i^amet mukavelerjamesnvn tasriikma da?»" kanun 'âvihal»n Haricive ve Adlive ve îktisat Encümenlerine: Lehîstan hükumetiyle ı'kamet mukavelenamesinin tasdilona ait kanun l«vihası Hariciye Encümenine; Yunanistan ile mün'akit ikamet, tîcaret ve seyrisefain mukavelenamesine merbut A ve B Iistelerindeki hatalarm tashihine dair kanun lâyihaları Haricive ve tktisat Encümenlerine tevdi edilmistir. A, A, A, ÎN, İR, Kİ, PE. RÎ, SAP, SIR, ŞA, ŞA TİK, YA, ZE. Yukarıdaki hece1 .... leri ikişer ikişer 2 .... yanyana getirip a • 3 .... şağıdaki tariflere 4 • .... göre birer kelime 5 .... teşkil ettiğiniz tak • 6 .... dirde, baş harfleri 7 .... yukarıdan aşağı o 8 .... kununca: BİR BÜYÜK ŞAİR ÎSMt Meydana cıkacaktır. 1 Akılh; 2 Kiiabet; 3 Tahrir; 4 Cevik; 5 Melek; 6 Sinirîer; 7 • Kafiyeli yazı yazan.' 8 Yüz yıl. Halkevleri Cuma günü yapılacak me rasim tesbit edildi Ankara 15 (Telefonla) Halkev ler'i 19 şubat cuma günü saat 15 te merasimle açılacaktır. Merasim pro • gramına göre Ankara HalkevPnde evvelâ İstiklâl marsı çalınacak, mütea • kıben temsilî bir tablo önünde Cum • huriyet yemini verilecek, bundan sonra C. H. F. kâtibi umumisi Recep B. bir nutuk irat edecektir. Nutuktan sonra Reşit Galip B. Halkevleri'nin gaye ve mesaileri hakkında bir hasbihal yapacak ve manzum «Çoban» piyesi Ankara Halkevi amatör temsü grupo ta • rafından oynanacaktır. Merasimî, radyo ile memleketîn her tarafmdan takip etmek mümkün olacakhr. Garip bir Tayyareci Veraset mes'elesi Olmak istiyenler Esat Pş. Toptani'nin to Dün akşamki derste 50 rununu kaçıracaklarmış! talebe bulundu Balkan harbine istirak eden, tş • kodra müdafaasında buJunan ve bî Ifth&re Arnavutluğ'un siyasî entrikalanna ısmî kanşan Esat Paşa Taptani mutareke sıraltrmda Paris'te oldürülmUsrü. Pasa Türk tâbiiyetinde buhmuyordu. öldükten sonra 10 milyon Hra kıymetinde bulunan menkul ve gayrimenkul emvalîne Arnavut hükumeti tarafından vazıyet edil • misti. Son zaraanlarda Türkiye ile Arnavutluk arasında dosiluk müna • sebab başlayınca pasanın verese • sîaden olan kızı Süat Hanım bu tnallann iadesi için Arnavutluğa gitmis, Kral Zogo'ya müracaatte bulunmuştur. Süat Hanıra elyevm Hüsamettin . Bey isminde bir Arnavut'Ia evlidir. Bu yiizden bu hanımin oğlu ve paşanm torunu Salih Bey de Arnavut tâbiivetine girmistir. Süat H. yukarıda anlattığımız tesebbüsü yapraak için Tiran'a gittiği sırada Zeko isminde birinin Salih Beyi kaçırmak üzere tstanbul'a bareket ettiğini haber almış, derhal buradaki ailesine keyfiyeti bildirmîştir. Esat Paşanm ailesi bunun üzerine İstanbul zabıtasına müracaatle himaye tedbiri almasını rica etmiştir. Bunun üzerine Zeko ve dieer bir şafcıs polisçe kefalete raptedilmiştir. Aerokulüp'te tayyarecilik derslerine devam edilmektedir. Dün akşam da saat yedide havaî seyrüsefer dersi verilmiştir. Tayyarecilik kurslarına rağbet gün geçtikçe fazlalasmaktadır. tlk derse 18, ikinci derse 35 talebe istirak etmiştir. Dün akşamki derste de elliye yakın talebe bulunmuştur. Tayyarecilik kurslan için hazırlanan programda seyrüsefer havaî, aero dinamik, tayyare telsizi, tay • yare fotoğrafı, amelî ve nazari mo> tör dersleri vardır. Dersler, tayyareci Nurettin, Vecihi, Savmi, Mithat Nuri, Hayrünnas Beyler tarafından verilecektir. Rasat derslerini vermesi için, kulübe aza olarak Rasatane Müdürü Fatin Beyden kulüp namına ricada bulunulacaktır. Kulüp, tayyare enkazma ait pusla, gökte, kanat, motör gibi tayyare malzemelerinden birer nümune veril • mesini Erkâni Harbiyeden rica et • miştir. Bunlar alındıktan sonra kulübün üst katında bir atelye yapıla • cak ve burada tatbikat dersleri ve • rilecektir. Aerokulüb'ün azası 42 gün zarfında 358 kişiye baliğ olmuştur. Kulüp yakında (Çelik Kanat) isminde gazete şeklinde bir mecmua çıkaracakhr. Bu mecmuada kulüpte verilen dersler, tayyarecilige ait yazılar, haberler nesredilecektîr. izmir'e giden takım Futbol Heyetinden: Bayramda İzmir'e giden Süleymanîye futbol takımı hakkında gazetelerde İs tanbul genç muhteliti tabirinin kulla • uıldıgı göriilmüştür. Giden takım takviye edilmis, Su • leymaniye kulübüdür, tavzihan tebliğ olunur. sam. hir kimsc beni mö*kvl hir daV'kada v^zifecni terketmi* olmaHa muahaza e^ern'v**r*»ktir. Bu benim naz»rımda hakîka»*n millî olan tek bir gaye vardtr. Milletin bek^ î»*în V«TÎ^CJ»«I müca • defede v?hde? halind" bulunm^sı ve her Aîman'ın mem'o'^t'n b"rriyet ve azameti için fcdakârlıkHîndenburg, bir colc verîerdeki vatanperver te^ekkullerin^en gelen »«»lorafnameler Gzerine butrun M. Sahm tarafından i^^e olunan komîtenin yapması lâzraı gelen tesebbüsten evvel tasavvurunu hildirmeğe karar vermiştir. Töccar eşvası ve kontenian Ankara 15 (Telefon'a} Konten îan listelerinin mer'iyeti devam ettikçe tficcar esvnlarmm antrenolarda ka • Iac*ch müddetin iki misline iblâgı Heyeti Vekilece ks»rarİB«tm!mıştır. Dün Beyoğlu'nda herkes temis giyinmiş bir efendiyi yakalamak üzere koşan bir kaç genci seyre> diyordu. Bu efendi, yann aksan OPERA sinemasında BEBE DANtLES ile beraber «AYA ÂŞIK] ilk sözlü filmi takdim edecek meshur sinema artisti DOUGLA FAtRBANKS'hr. BiR TAKiP 1RT1HAL Halkevi lisan ders'eri Cagaloflu'nda Halkevi'nde ötedenberl devam etmekte ften grlp salgını ve bay ram dolayısile tatil edilen türkçe ve ac • nebl lisan dersleri evvelkl program veç hlle tekrar baslamıştır. Alâkadaranu» de • vanu lüzumu llân olunur. izmir'e giden futbolcular İzmir 15 İstanbuPdan gelen genç futbolcular şehrimizdeki ecnebi fut • bolculannm teskil ettîkleri muhtelit takımla dün dördüncü ve son maçlannı yaptdar. Maçta İstanbul takımı 1 4 mağlup oldu. Şekercilerin vaziyeti ( Birtnci mabaü bu şeker fabrika depolarında du • rurken mahza kontenjan listesinde toz şeker bulunmadığı için fiatın böyle insaf ile kabili telif olmıyacak bir dereceye çıkarılması • eğer doğru ise cidden hayretle karşılana cak bir hâdisedir. Bu yüzden bir kaç gündenberi tstanbul'da ne kadar şeker fabrikası, çikolâta ve helva fabrikası varsa cümlesi de muattal bir halde âtiye intizar etmektedirler. Fabrikalar ellerinde bulunan altı bin kadar a • meleye geçirdikleri şu tereddüt devresinde vâkıa izin vermiyerek boş durdukları halde yevmiye ita etmekte iseler de fabrikatorların daha uzun bir intizara tahammülleri kal > mıyacağı ve nihayet araeleyi aza'tacakları ve yahut büsbütün işi tatile mecbur olacaklan da ihtimal dahilindedir. Kontenjan harici olarak şekerli mevat sanayii için günde iki vagon şekere müsaade edildiği takdirde toz şeker fiatı derhal 34 liraya te nezzül edecektir. Memaliki ecnebiyeden ithal edilen toz şeker kiloda 28 kuruş beş para rüsuma tâbi iken çuvalda tüccara yarım Hra kâr bırakırken gümrük resmine tâbi olmıyan yerli şekerler 40 buçuk liraya satılırsa acaba ne kâr bırakacaktır? İşte şekerciler bu maddeler üzerinde yürüyerek dün içtimadan sonra Ticaret Odasına müracaat etmiş lerdir. Şekerciler Cemiyeti ayni zamanda Ankara'ya giden Ticaret Odası heyetine bir de rapor tevdi etmiştir. Bu rapor İktisat Vekâletine takdim edilecektir. Vekâletin bu mes'eleyi hal için kat'î bir karar ittihaz edeceğine hiç şüphe yoktur. ECONOMOU OPERET HEYETt FRANSIZ TtYATROSUNDA Matbuat Cemiyetine ait on iki adet maltbua seklz adet makbuz dip koçanı İle on Bu akşam saat 21,30 da ilk defa olarak O DİMAR HOS lkl adet davetiyeyi zayl ettim. Bunlann hiç bir kıymetl yoktnr. İptall İçin cemlyete mflYann aksam racaat ettim. Hiç bir nara İle hiç bir kimseRİRİKA nln kabul etmemeslnl rica eylemekle beraber bulan zatın bizzat veya posta va Yann akşamdan itibaren sıtasile namıma göndermeslnl nezaket ve ORERA SiNEMASINDA insaniyetincîen rica ederim. Bu zata çok Halkm en ziyade sevdigi artist medyun ve minnettar kalacağım. DOUGLAS FAlRBANKS'in MUlijret gaaetesl muharrlrlerindea Tevîlk Necaü Kadıköy Süreyya slnemasında bugflnden İtibaren iki büyük fUim blrden Zayi makbuz ve bir rica Sabık Bagdat 6 mcı orda sSrari ka mandant Ferik merbum K&ztm Pa • şanın büyük hemsiresi BezmigSl Dfl ber Hanımefendi vefat ebniştir. Ce namst 16 rabat 9 3 2 bugânkS salı gfini saat 11 de Kıaltoprak'taki kSykle rinden kaldmlarak Zühtfi Pasa eami şerifmde namazı kılmdıktan sonra Sah rayikebir kabristanına defni hakki gvl ran kılraacakfar. Cenabihak rahmet ey lesin. iRTıHAL tstanbul tstinaf mahkemesî «a*vi n bıkasından ve ServetifGnun gazete v tnatbaa mSdiri sabıkı Mostara Asnn E uç gündenberi mupteli oldogn ha*la lıktan rehayap olamıyarak ba gece saı ikide irtihaU dari beka eylam>ti Cenazesi bugân sah günfi ogleyrn Sa. tanahmet'te Park karşısmda Firutai eamiî ittisalindeki hanesinden kaldın larak Beyazıt camiinde namaa badel eda metfeni raahsnsuna defnedîleeekt Aiiei kederdidesi Münevver Ha nımefendive ve birader Te hemsirai delerine beyani taziyet eyleris. Levazim mektepleri kimya hoeui 1 kimyaker kaymakam Faik HosoS B« yin pederi Rüsumattan mütekah HSsn Ef. eceli mevudile vefat etmiş re aS kabristanı olan Merkerefendfve d«f nedilmittir. Mevlâ rahmet eyliye. Amerika'lı bakireler Con Kravberd ve Anlta PaJ tarafmdan Lilyan Hayd tarafından Hayalin sonu YANIK KALPLER rngiliz tayyarecisi konlerans verdi Avrupa'mn Kundura Kralı milyoner Bata'yı tayyare ile Hindistan'a götürerek şehrimize gelen meşhur İngiliz tayyarecisi Mr. Neville Stak tavyaresini tamir edemediği için hareketini tehir etmiştir. Mr. Neville Stak dün AerokulHb'ü siyaret etmiştir. tngiliz tayyarecisi kulübü gezerek beğenmiş ve Türk tayyarecilerine şu sozleri söylemistir: « Türk tayyarecilerinin kulü • bünü çok mükemme! buldum. Sizi tebrik ederim. Ben tstanbul'a bir kaç îdefa gelmiştim. Bu sefer kendimi hiç te yabancı bir muhitte bulmadım. Türk meslektaşlanmla tanıştığım için çok memnunum.? Maruf tayyareci, dün akşam saat altıda Aerokulüp'te yaptığı rekor lar ve sef erler hakkında ingilizce bir konferans vermirtir. Konferaas türkçeye tercüme edilmistir. Sıhhiye Vekilinin ziyaretleri Sıhhiye Vekili Refik Bey dün Is« tanbul Sıhhiye Müdiriyetine gitmiş, Sıhhiye Müdürü Ali Rıza Beyle gö • rüşmüştür. Refik Bey bir, iki güne kadar Ankara'ya avdet edccektir. GARRY COOPER ve MARLEN DlETRiCH'in temsili muazzamlan olan Fransızca sözlfi aşk ve ihtiras filmi Kıralın perestişkân idi, Halk kendisini alkı^iayordu. Fakat kırık kalbi adi bir neferin elinde idL Bu kadın meşhur RAŞİT RIZA TiYATROSü ^ Şehzadebaşı 16 şubat sah akşamı 21,30 da Sthhiye Vekili bir ziyafet verdi Hıfzıssıhha müesseselerimizin tesisatı için Drest'ten celbedilen Al man profesörü Hutig şerefine Sıhhiye Vekili Refik Bey tarafından bir öğle ziyafeti verilmiştir. Vekil Refik Bey ziyafet esnasında Alman mütehas • sısı ile hıfzıssıhha müesseselerimizin tekemmül ve inkişaf ı mevzuu etra • fında görüşmüştür. Vodvfl 3 perde Naklede: Mahmot Y « Zabitana, moallimlere ve talebeye bı temsflde btrrâd 5 0 dufaoltye 3 0 YEKTA EFENDİ İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi TemsiUer BUGÜN AKŞAM en £üze1 tuva'etierini lâbis olan san$»n BEBE D A N İ E L S ile birükte 932 Macar Kraliçesi (Birinci sahtteden mabait) hemen bir muaşeka başlamış ve Mis Macaristan'ın validesi bir izdivac talebi muvacehesinde kalmıştır. Güzel kızın validesi mes'eleyi derhal zevcine bildlrmiş ve telgrafla şu cevabı almıştır. «•Şiddetle reddediniz. Şanghay şehri bugünlerde ikameti çok teblikeli olan bir mahaldir.» Redde uğrıyan nisanlı anlaşilan kendisini mağlup addeylemiş ve işlerinin tesviyesi için âcilen Sanghay'a azimet eylemiştir. Pek yakında avdetle Budapeşte'de ikameti thtiyar edecektir. Mme. D U B A R R Y ' dir NORMATALMADGE ^M Bu rolu temsil ediyor. H (Ihtlratlar kadım) A Y A Â Ş I K AKIN Destan 3 perde Yazan; Farnk Nafiz Salı ve Çarşamba talebe ve zabitan gecesl s.at 21,30 ,« JehirTıyatros istobul Belcdhjd Biıinci sözlü ve şarkılı filirolennde konuştug^ınu, atladıgını, hayatını tehlike^ ye koyduğuna göreceksiniz. P Postanedeki paketler tkinci kânun ayından evvel ts • tanbu] postanesine gelen paketlerin kontenjana tâbi tutulmalan karar • lasmıştt. Şubatm ilk baftası zarfmda gelen fcoliler kontenjana tâbi turolarak muamele göreceklerdir. Metropolıtain operasından BKRNİCE CLAİRE ve ALF.XANDRE GRAY A L E V Ş A R K I S I JİHÜ, tarahndan temsil edilen TAMAMLN RbJNKLt ilmi fevkalâde bir muvaffâkiyetle devam ediyor. Şimdiye kadar görüimemiş bir harikadjr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: