16 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

16 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Şubat lf32 Borsa Dün akşam kapanan Borsada bir TOrk lirası mukabili: , ' | ' ' ! ' 1 Fransız Frangı Dolar Liret Belçika Drahmi * üumhuriyet' Aile kumbaraları 06 47,57,66 15,80 BÜYÜK TAYYARE PıTMflOSÜ Bııyıık ikramıje 3 5 0 0 0 liradır Ayrıca bir de 20^000 liralık mükâfat 12. inci tertip 2 . inci keşide 11 M A R T 1932 dedir. Limanımızdan'fıareket edecek vppurlar J Isviçre Leva Bulgar Florin Knron Çek Şilin Avustarya Pezeta Alman markı Zloti Pengö İVIacar Ley Romanya Dinar Çernoviç 12 0 9 3 36 2 63 I I? Hantal Zade Tayyar vapurlan 40,60 j 4 6 1 4 3 42 ' 43,37,60 s 91 17,52 99 , 26,11 02 | 99,31 26,11 84.87 ] 38 80 1093 37 1 49 32 Izmir postası Seyyar vapuru Nörasteni, zaflyet ve Chlorose her çarjamba akşamı saa 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Izmir'e azimet ve avdet eder. Yolcu bfleti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım Han No. 5 Telefon: 21977. 1 Alon 1 Mecidiye Banknot Bir Ingiliz lirası 79 26 9 2 Lira KANSIZLIK «nizsizlik icin yegâne deva kanl ihya eden "n mnntahİD etibba tarafından tertip edilmistir. SIROP DESCHIENS. PAR1S Kuruş 7 26 ALENÎ TEŞEKKÜR Mersin defterdan sabıkı Sıtkı Be ym vefabndan dolayı yazüan taziyet • namelere ayn ayn cevap verilemediginden kendflerine ve cenaze merasiminde balunanlara teşekkürumüzün iblâğını rica ederiz. Fatma Mehdîye Semiye Geçen sene bu ayda kumbara alan yüzlerce ailenin şimdi üçer, beşer yüz lira birikmiş paraları J vardır. Kiralık fabrika mahalli Azapkapı'da 53 • 61 No. lu imalâtane fabrika ve antrepo için çok elverişli ve hâlen Mebmet Rüstü Çini fabrika*ı kiralıkhr. 4 finefi Vakıf Han asmakat 7 No. ya müracaat. Telefon: 20149. Gazi'nin vecizeleri Cem ve telfik ederi M. Agâh BüyOk 0021*11111 mazbut sözlerînden iktibas olunan vedzeler, kitap şeklin de ve mazrufa lâylfe bir zarf dahilinde pek nefls ve memleketimlzde tabı san1atının bedlî bir eseri olarak tabolun mu? ve kltapçüara tevzi edilmiştlr. 1 Tütün înhisarı Umumî Müdürlüğüden: Türkiye tş Bankası 1 Şartnamesi dairesinde (500) kilo soda, (1000) kilo Arap «abunu, 22/2/932 pazartesi saat 10 1/2 2 Muhtelif şekil ve eb'atta (200) metre kalbur teli; 3/3/932 perşembe saat 10 1/2. 3 Tütün tandıklarına mahsus muşamba imali için nümune ve şartnamesine tevfikan (7000) yarda beyaz yağh kanaviçe pazarhkla satın ahnacaktır. 5/3/932 cumartesi saat 10 1/2 Taliplerin yukanda gösterilen gün ve saatlerde % 7 1/2 teminat akçelerini hâmilen Galata'da Mubayaa komisyonuna müracaatleri. *^m Dr. Ihsan Sami 18 şubat İZmir Vilâyeti dahilinde Kayas'tan Hasanbatakhğı'na ve Gümüşbagünü saat takhğı'ndan Hasanbatakhğı'na açılacak kanalların inşaatı kapalı zarf 17 de usulile ve 2 mart 932 çarşamba günü saat 15 te İzmir'de Su işleri Mü Sirkeci nhümından hareketle Ereğli, diriyetinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaya vazolunmuştur. Zonguldak, Bartın, Amasra Cide, Ine3 3 bolu, Evrenye, Uişe ve Abana"ya azi1 Ameliyat (35000 m)bataklıkta ve (30000 m) kuruda hafriyat met ve avdet edecektir. 3 Yük ve yolcu için Ualata'da Küçük ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. Rıhöm Hanında 45 numaraya müracaat 2 Talipler (661) numarah kanunun tarifatı ve münakasa şartnaTelefon: Beyoğlu 9 1 3 mesi veçhile ve dosyasında mevcut nümunesine tevfikan tanzim ede • cekleri teklifnamelerini yukanda yazılı saate kadar mezkur Su İşleri VAPUR MÜCEHHiZi NAiM BEY Müdiriyetine tevdi etmelidirler. 3 Talipler balâdaki mekadire nazaran teklif edeceklerî fiatlara vapuru 18 şubat perşembe günü efcşagöre bedeli baliğinin % 7,5 miktarmdaki teminatı teklif mektubuna mı Sirkeci'den hareketle Izmir, Küllük, leffedeceklerdir. Bodrum, Antalya, Alâiye Mersin ve Tay4 Taliplerin, şartname, proje teklif mektubu suretlerini gormek yar ) a yolcu ve cşyayi tic»riye tltrak ve tetkik etmek üzere her gün izmir Su İşleri Müdiriyetine müracaat azimet ve avdet edecektir. Ieri ve arazi üzerinde izahat almak istiyenlerin de 22 şubat 932 pazarTafsilât için Galatt Site fransez N o . tesi günü saat 9,5 ta Kayas istasyonunda hazır bulunmaları lüzumu 13 te kâin Şarl Suma acentasına mü* racaat. TeL B. O. 1041 ilân olunur. Su işleri ikinci daire Mfidürltiğtinden: NEBOLU 6ARTIN PÖSTÂSİI Bursa Pazar vapuru ADANA Adliye Vekâleti Adlî Tıp İşleri Umum Müdürlüğünden: Mork subesînde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptırılacak soğukhava cihazı 25 gün müddetle münakasaya konmuştur. îzahat ve taf silât alınmak ve bu baptaki münakasa şartnamesini okumak istiyen taliplerin ihale günü olan 10 mart 932 tarihine kadar her gün saat 12 den 14 e kadar Soğukçeşme'de Adlî Tıp İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatleri. TAVİLZADE VAPURLARI Ayvahk postası SELÂMET vapuru her perşembe 17 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Körfez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avde edecektir. Yolcu bfleti vapurda da verilir. Adres: Temif'te Tavilzade Mustafe biraderler. Telefon: 22210 Istanbul Asliye Mahkemeti Birinci Ticaret Dairesinden: Istanbul Şehremanetinin Pangaltı'da Davutoğlu sokak 14 No. lu Takfuryan apartımanının 3 No. sında mukim iken badehu Nişantaşı'nda Ahmet B. soka > ğındaki aparbmanında mukim Ebfil • muhsin Kemal B. ile diğer miiddeaaleyh Tesvikiye'de Kâğıtane caddesinde 6 2 numaralı hanede mukim Aziı B. aleyhine 929/533 dosya numanuüe ikame eyledigi 3677 lira 27 kuruş tahribat davasmdan dolayı muddeaalevhlerdeB Ebübnuhsin Kemal ve Ariz Beylere teb> ligi muktezi evrak ikametgahlan roeç hul olduğu cihetle tebliğ edilemediğinden hukuk usulii muhakemeleri kanu • nunun 141 inci maddesi mucibince ilânen tebligat ifasına karar verüerek tebliğ olunacak evrak mahkeme drvan • hanesine talik kılmmış oldugundan muddeaaleyhimler Ebulmuhsîn Kemal ve Aziz Beylerin tarihi ilânm ferdasın^. dan itibaren bir ay zarfında ye müracaatle dava arzuhalini tebUğ v« cevap lâyihası vermedikleri takdirde haklannda muamelei gıyabiye icra ki • lınacağı ilân olunur. : « * Cazi'nin ' vecizeleri *T5rk vatanmın halâs ve ihyasını istibdaf, Gari'nin büynk dehasüe idare olonarak tabakknk eden biiyük inkılâbın bütün safahatını gö« önünde pek manîdar levhalarla tecessüm ettiren çok kıymetH bir eserdir. GazVnin vecizeleri Yüksek bir deha ve irfanın blrer şeraresidir. Eser her meslek erbabı için başları daraldığı, sıkıldığı zaman müracaat edilecek bellibaşlı rehberdir. Denilebilir ki eser asker, sivil, kumandan, zabit. âmir, memur, tüccar ve ciîtçi. san'atkâr ve işçi velhasü herkes icin elmaslardan işlenmiş kurtarıcı, sihirli bir muskadır. Öksürük Şurubu öksürük ve nefes darlığı için pek tesirli ilâçtır. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 1 8 9 • Her eczanede bulunur. p ^ | KÂRLI BİR İŞ için 2000 5000 lira sermaytli ortak anyor. Galata Ada Han Fehmi B. Saat 12 • l,?0 müracaat Gazi'nin oecizeleri Eser Büyük Gazi'nin ayakta 3 renkli bir tasvirleri, mnhtelif aamanlarda, muhtelif vazife başlarında, at üstünde istirahat halinde, Başknmandan kıyafetUe Büyük MUlet Meclisi Reisi ve Reisicnmhur balinde alman diğer altı kıt'a resimierile de tezyin edilmiştir. Karilerünize ve okuma yazma bilen herkese bn eseri bu hakikî inkılâp tarihini ehemmiyetle tavsiye ederiz. Eser kitapçılardan ve «Cumhuriyet> matbaasından tedarik ve talep olunabilir. Fiatı her yerde (1) bir liradır. DOKTOR Osman Şerafettin Emrazı entaniye mütehassısı (Gureba hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı Avrupa'daki tetkikat seyahatinden avdct etmiştir. Her gün öğleden sonra Cağaloğla Nurosmaniye caddesi 19. Telefon: 20893. SEYRİSEFAİN Merzek acenta: Galata Köprnbaşı B. 2362 Snbe A. Sirkeci Mühnrdar zadp H. Z. Merhunatın cins ve nev'i Hesap Borçlunun No. ismi CİLT, SAÇ ve ZÜHREVl hastalıklan mütehassısı. Beyoğlu Tünel 212 Hasköy'de Kiremitçiahmetçelebi mahallesinde ha • K EL E P 1 R sokağı No. 11 Elektrik Şirketi karşı Devren sabhk lokanta ve gazino rapçeşme sokağında eski 14 yeni 18 numarah bah • Buyukdere'de kibrit fabrikası kar sında öğleden sonra 2 den 8 e kadar çeli bir ahşap ev, Mm. Kılara kabol eder. Telefon: B. O. 2136 şıtındaki lokanta ve gazino sahibinin 6931 Usküdar'da Altunizade mahallesinde Beylerbeyi tasraya azimeti dolayısüe devren eşya Bürhaniye îcra Memurluğundan: caddesinde eski 42 yeni 6 8 7 0 numarah bir köşk. sile sahlacakbr. Derunünde Necati BeAlacaklısı narruna birinci sıra ve deMehmet B. ye müracaat edümesi. recede ipotekli ve dairemizce satıl • 7198 Unkapanı İbnimeddas çıkmazı Ayazma sokağında ması mukarrer olup 14 kânunuevvel 931 TASHİH eski 8 mükerrer yeni 14 numarah bir ahşap ev. Asiye H. tarihinde yapılan birinci açık arttır • 26 kânumuani 932 tarihli ve 2775 mada kâfi bedelle alıcı çıkmamasından 7344 Bahçekapı'da Şeyhmehmetgeylânî mahallesinde A • numaralı nüshamızm 7 inci sahifesindeki 4 üncü icra dairesinin üânmdaki ta dolayı satışı geri bırakılmıs olan Bür • rabacılar caddesinde eski 40 yeni 6 0 6 2 6 4 numa rih 18 şubat yazılacağı yerde seh haniye'nin Yaya karyesinde ve Yaya ralı maaoda dükkân. Ayşe H. ven 8 şubat yazıldığından keyfiyet tasköy ile Gömeç nahiyesi arasındaki so 10145 Kulekapısı'nda Yazıcı mahallesinde Hendek soka hih olunor. sa yolu üzerinde kâin malumülhudut ğında ve caddesinde eski 128 • 130 yeni 136 138 ve bu baptaki arttırma şartnamesinde Zayi Soltanahmet Askerlik Şu • evsafı ve içinde mevcut alât ve ede • kârgir iki ev. Mm. Karmelâ. besinden aldığım terhis tezkeremi ve vab bertafsil yazılı bulunan ve virmi beş 10153 nüfus kâğıdımı zayi ettim. Yenilerini Fener Abdisubaşı mahallesi Fener caddesi sokağmbeygir kuvvetinde motörü muhtevi ve alacağundan hükümleri olmadığı ilân da eski 334 334 mükrrer 336 • 336 336 mükerrer yağ ve pirine mağazalarile hayvan damolunur. yeni 302 304 306 • 308 numarah mağazaları müş lan ve makine ve tamirat atelyesini Kazlioestne Camüferif sokağında 20 temil kârgir depo. Ahmet B. müştemü ve 19210 lira kıymeti muhamNo. lu hanede Bekir oğln İzzet meneli bir bao yağ ve un fabrika Yukanda hesap numara'arile isimleri yazılı zevat emlâlc mukabiOrhangazi Asliye Hokuk Mahkemesi sınm ikinci açık artbrması 16 mart 932 linde Sandığımızdan istikraz eyledikleri mebaliği vadesi hitamında Tahkikat Hâkimliğinden: tarihine musadif çarşamba günü saat ödememelerinden dolayı istikraz esnasında tayin olunan ikametgâhSölöz Cedit karyeeinden Mehmet Aon beste dairemizde yaoılacakbr. Bu ea kızı Havriye H. kocası Nedim oğla larında tebligat ifası için icra kıhnan tahkikat neticesinde buluna mal üzerinde her hangi bir suretle hak Süleyman aleyfaîne Orhangazi asliye humadıklarından ilân tarihindsn itibaren üç ay zarfında borçlarını taiddiasında bulunanlann ilân tarihinden knk mahkemesine ikame eyledigi terk maraen Ödemedikleri veya yenilemedikîeri takdirde merhunatı mezitibaren yirmi gün içinde evrakı müs sebebile boşanma davasında müddea bitelerile birlflcte memuriyetimize mü • kurenin bilmüzayede satılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere aleyhin ikametgâhının meçhuliyetine racaatleri lâzımdır. Aksi halde bu hu • ilân olunur. mebn! gıyaben tebligat icrasma karar veröerek dava arzuhalinin bir sureti mahkeme divanhanesine talik kılmmıs olduğundan tarihi ilândan itibaren on gün zarfında cevap vermen flân olunur. Zayi Derunünde bir takun evrak ile sekiz sene evvel almif oldngum Iran pasaportumu havi cüzdanımı zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskUinin hükmu yoktur. Meshedî Sadık o | l u Settar sustald iddialanmn nazara ahnmıyacagı ve arttırma şartnamesinin dairemizde 931/109 No. ile herkese açık bulun durulmakta olduğu flân olunur. Dr. HODARA I Emniyet Sandığı Müdürlüğünden; KEFALJİN, BAŞ, DİŞ vc NEVRAUİ AftllLARIMA KAIŞI MERSİN POSTASI (ÎNEBOLU) 19 şubat cuma 10 da İdare rıhtımından kalkar. Büyükada iskelesindeki 9 No. lu dükkân müzayede ile 1 3 sene için kiralanacaktır. Teminat % 10 İhale 15/3/932 saat 17 Topane'de tdare nhtımında seyyahin salonu içindeki 6 ve 11 numaralı 2 vitrin ayrı ayn kiralanacaktır. Teminat % 10 dur. İhale 29/2/932 saat 17. Zonguldak Hukuk Mahkemesinden: Zonguldak'ta Ayşe Nimet H. tara fmdan ikametgâhı meçhul Utanbul Beyoğlu Tellalbahçe Turşucu sokak 12 numaralı hanede bahriye mütekaitlerin den Ibrahim Ef. aleyhine ikame olunan Zayi Süleymaniye Askerlik Şu • boşanma davasmdan dolayı mumaileyh hakkında ilânen yapılan tebligat üze • besinden aldıgnn terhîs tezkeremi zayi rine mahkemeye gelmediğinden tahki • ettim. Yenisini çücaracağnndan zayiin katın gıyaben icrası takarrür etmiş olhükmü yoktur. dugundan ilândan itibaren on gün î • Tahtakale Mektep sokak No. 7 kahvede 313 tevellütlü Ahmet oğlu Musa çinde itiraz etmediği ve 24/2/932 çarZayi tran pasaportnmn zayi et • şamba günü saat 10 da mahkemeye dm. fCimin nezdinde ise yenisini çı • gelmediği takdirde bir daha mahkemeye kabul edihniverek iddia ve vakı • hükmö yoktar. alan kabul etmiş nazarile bakılacagı Mahmutpr°a'da tnhafiyeci Mehmet Ali ] ilân olunur. ] Galatasaray lisesi Müdürlüğünden: SABUNSUZ FIRÇASIZ susuz Mektebimiz talebesinin mart 1932 üçüncü taksit ders ücretlerinin tahsiline 25 şubattan itibaren başlanılacak ve bu muamele martm ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edilen şu müddet zarfında verilmesi lüzumu ilân olunnr. Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: Alemdağı Sultan çiftligi civarında (780) kantar odun eşçan (5/mart/932) cumartesi günü saat on dörde kadar müzayedeye vazedihniştir. Talip olanların yevmi mezkurda ve yahut daha evvel !stanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaatle • ri lüzumu ilân olunur. lâhzade Yüziim daima muattar ve yumuşaktır. Taharruşat ve kırmızılık kalmamışar. 1 T I R A Ş oluyorura. RAZVITE ^ ^ ^ 7 9 Chımp».6ifj»tı Muhakkak bir def a tecriibe edlnlz. En sert sakal bile derhal ve ağrıaıa tıra# obınur. Tjıbü hejr yerde 50 kuruş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: