17 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

17 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1/ Şubat 1 3 2 Cam/rarîyef Ziraat buhranınm dünya telâkkisi [Başmakaleden mabait] ağır vergîler, sabık ve esbak zenginlerin, varidatı çoğaltmak suretile bütçelerindeki açığı kapamalarına müsait değildi. Bu çaresizlik zenginlerî, her türlü vasıtalara müracaat ederek sermayelerini çoğaltmağa sevkettî. Bunun için yezâne yol spekülasyondu. Hummalı bîr gayretle bu tehlikeli yola sapan tamahkârlann, ne feci akibetlere uğradıkları ma lumdur. Spekülasyon yüzünden ne büyük iflâslar, ne acmacak harabiler oldu!.. Ne servetler heba edildü. Ne hanümanlar söndü!... Evrelce, zürra, mahsulâtını, dahilî pazarda, yani kendi memleketi içinde satamazsa, ne yapıyordu? Mahsuiâtı, îhraç ediyordu değil rni? Halbuki, şimdi, ecnebi pazarların kapıları sımsıkı kapalıdır. Komşu milletlerin hemen ekserisî, gümrüklermde hakikî birer Çin Seddi viicude getirmişler'dir. Mübadele serbestisinin son ta • hassungâhı olan İngiltere bile kapı • lannı kapadı. Fransa'nın sebze ih racatı tngiliz pazarlarına vaki olu yordu. Fransız sebze bostanlannın en İnymeili mahreci büyük Britanya idi. Rakamların, şaşmaz belâgatine müfracaat edelim: 1930 senesinde Franka'dan eanebi memleketlere 20 mil|ron kıymetinde kuşkonmaz ihraç e'dildi. Bunun İS milyonlu&u tngiltete'ye gitmişti. Salata, şu bildiğimiz pesilsalata yok mu? Fransa'ya se nevî 16 milyon frank getiriyordu. înfciltere'ye her yıl 15 milyon franklık çilek satardık. 5 milyon franklık kiraz ihraç ederdîk. Sîmdi, bütün bu mahsullerinıiz memleket içinde ka • fayor, satılamıyor. Komsularımızın, bu vaziyeti kar • fısında mukabele bilmisil de bulunduk mu? Şimdiye kadar bu iste çok gevsek davrandık. Ancak, son xa tnanlarda müdafaa çarelerine tevesfcül etmeğe başladık. Uzun müddet takip ettiğîmiz açık kapı politikasının bize ira» ettiği mazarratın derece • kini, Allah bilir!.. Gümrük idaresinîn, gizli gizlî anlattıgı derdlere kulak verelim. Bu Sşin hakîkati, iç ve dış yüzünü en iyi bflen; dafre tabiî gümrüklerdlr. Bakinız gtimrük kayıtlan ne dîyor: Yalnız Modan ve Vintimil tarikile Fransa'ya günde 247 öküz ithal olunmaktadır. Yüksek bir rakama baliğ olan bu ithalâtı, (1928) de ttaiya ile mttn'akit itilâf kolaylaştırmakta idi. Bu itilâf ın gümrük hudutlannda açtj&ı gedikten biHstîfade, Romany*, Çekoslovakya, Macaristan, başka yere süremedikleri bakarî hayvanları Fransa'ya ihraca muvaffak oiuyor • lardı. Avni zamanda, Havre limanı buzhanelerine 500,000 kental dondurnlmuş oküz eti girerken Danimarka ve Felemenk, şimal hudutlarımızdan iaze ve yahut dondurulmuş bir et feyezanı fle Framsa'yı adeta kaphyorlardı. Hariçteır, memleketimize bu kadar f azla et gelmesine müsaade ettiğimiz halde acaba, et fiatı düşüyor mu idi? Bunu da ahçmıza sorarsanız, hakikati iyice anlarsınız. Her hangi noktaya bakılacak olsa ayni hâdiseye ratgelinirt İstihsalât fazlalığı, lthalât. Bu katmerli sebep, bîlfarz sarap • farımtzın büyük bir buhran geçirmesini intaç ettL Evvelce değresi 1820 franga satılan şarapiar bir müddet 89 franga kadar düşürmüştü. Diğer cihetten, yabancı buğday, kendi pazarlanmızda, gelip, yerlî buğdavmııza rekabet ediyordu. Rekabet o kadar hızlı idi ki, yerli müs tahsillerimiz buğdaylarmı, ziyanına, 'satmak mecburiyetinde kalıyorlardı. Buna mukabil, di&er zahirenin fiatlare, zlyanlanmızı telâfîye medar olabiliyor mu idi? Hayır, hayır.. Şeker buhranı, keten buhranı, süt buhranı, memlekerimizîn her tarafında şîddetîe hüküm sürüyordu. Artık buna bir çare arayıp bulmak zamanı hulul etmişti. Fransa'da işler yolunda gitmedi mi, Öerhal hükumeti itham etmek, hükumetin mes'ulivetini ileri sürmek âdet hükmündedir. Bu itham, behemeha! haksızdır, demiyeceğhn. Fa • kat bu defa, Ziraat Nezaretinin, vaziyeti ıslah için lâzım gelen her ted • bîri ittihazda bir an tereddüt etme • diğini söylemek bir borçtur. M. Tardieu (Ziraat Nazın) mutadı olan kat'iyyet ve metanetle doğrudan doğruya hedefe yürümüştür, hiç bir te reddüt ve taallül eseri göstermemistîr. Gümrük mânialarımız, apaçıktı. Nazır, bazısım büsbütün kapadı, bir kısmını da yarı yarıva kapalı bîr vaziypte getirdi. Nitekim: Kontenjantman gümrük rüsumtt, sthhî tedbirler, yerli mahsulâtın meeburt istimali ve ilâ.. Gîbi, himaye usulü cephaneliğinde mevcut her türlü silâhı kullandı. M. Tardieu bu tedbirleri ittihaz ederken gîrîstiği faaliyete: Hudutların meydan muharebesi, fsmini vermisti. Filhakika, bu, bir meydan muharebesi idi. Memlekettn ziraatini kurtarmağa matuf, koca • man ve hararetli bîr mücadele!.. A • caba M. Tardieu meydan muhare besinî kazandı mı? Bu gibi işlerde muzafferiyet kolay kolay elde edilen bir perî değil dir. Bîr günde, bir ham I lede zaferle kucaklasmak imkânı yoktur. Ancak, yavaş yavaf, mu • vaffakiyetten muvaffakiyete gidile • rek beklenilen netice zamanın yar dımile elde edilebilir. Ziraat Nazırı, bu muvaffakiyetleri elde edebildi mi? Evet, şhndiye kadar, insanı bu yolda sebata teşvik edecek muvaffakiyetler kazanılmıştır. Rakamlar bunu, »adakatle isbat eder. Bakarî hayvanların Fransa'ya girdiği fürce, kontenjantman sayesinde kapatıldı. üç ay zarfında ttalyan hududundan geçen hayvanlar hayli azaldı. Nitekim: Bakarî hayvanlar: 47,000 den 23,000 bine ve Domuzlar da 140,000 den 30,000 e dUşmüştür ki, muvaffakiyet maddeten tebellür etmiş demektir. Saraba gelince: Memleketuniz, büyük bir musibete doğru sürükleni • yordu. Gümrük resimlerinin yükseltilmesî, yüksek randmanlara vazedilen tax, zeriyatın tahdidi, mecburî taktir ve ilâ.. gibi esaslı tedbirler sayesinde, vaziyet salâha doğru gidecektir. Bu tedbirler, çok metanet ve sebatı müstelzim çarelerdir ki, bazı taraflarca hükumeti tenkit ve muahazeye vesile olmustur. Fakat, bir hasta, haleti nez'e geidiği vakit, müdavim hekimin onu kurtarmak için her çareye tevessül etmesi kat'î bir vazife değil midir? Fransız istihsalâtını himaye maksadile yapılan bütün teşebbüsleri kayıt ve işaret etmeğe bu makalenin dar çerçevesi müsait değildîr. Bütün müstahsil maddeler: Şeker, keten, süt ve süte müteallik maddeler, hep himaye hudutları dahiline almmıştır.. Bu meyanda en mühim nokta, buğday fiatını mümkün mertebe muhafaza etmeğe ve buğdayımızı hakikî bir hv hidamdan, umumî bir iflâstan kur tarmağa, 1 kânunuevvel 1929 kanununun tatbikı kâfi gelmîstir. Bu tedbîr tam vaktinde tatbik olunmustur. Bu yazılarımızı okuyanlar, bîzi, her şeyi pembe görmekle, fazla ve yersiz bir nikbinlik göstermekle it • hama kalkısmasınlar. Çünkü, acı hakikati saklamak istiyenlerden de» ğiliz. Hayır, biz de biliyoruz ki, her şey gülpembe değildir. Bilhassa, prensip itibarile mükemmel olan kontenjantman, kendisinden beklenilen neticeleri tamamile vermîs değildir. Fakat, bu, tatbikatta yapılan bazı hatalar yüzündendir. Yoksa usulün mükemmeliyeti kat'iyyen söz götürmez bir hakikattir. Yeni Ziraat Nazırı, selefinîn ziraat Sİyasetini takip edeceğini vadetti. Bu sözü emniyetle kabul edebiliriz. 1880 senesinde tahaddüs eden buhrandanberi, memleketimizin geçir diği ziraat buhranlarının en şiddet lîsi olan bugünkü müzayaka, yalnız, nafakasını topraktan çıkaranlara musallat olmuş değildir. Bu buhran, bütün memleket için bir tehdittir. Ziraat erbabı, fakrü sefalete mahkum olursa elbet, masrafını kısar. Bundan ticaret ve sanayi erbabı müteessir olur.. Halbuki, refah ve bolluk içinde yaşıyan zürra ticaret ve sanayiin en sağlam ve bereketli müşterisidir. Bugün yeis ve nevmidî: Kırlarımıza, köylerimize sirayet ediyor. Ziraatten vaz geçenlerin sa yısı günden güne çoğalıyor. Köylerden kaçanlar, kendileruıe fabrika larda, tezgâhlarda, atelyelerde birer melce arıyacaklardır. Acaba sanayi, ba yeni gelenleri kayırmağa mu vaffak olur mu? Onlara verecek ekmek bulabilir mi? CH. BRİLLAVD DE LAVJARDİERE Voleybol maçiarı Voleybol heyetinden tebliğ edil miştir: 19/2/932 cuma günii Galatasaray kulübünde yapılacak voleybol maçiarı: Fenerbahçe Topkapı saat 17 ha kem AH Rıdvan B., Beşiktaş İstan • bulspor saat 17,30 hakem Sami Bey, Vefa Kumkapı Galatasaray saat 8 hakem Necmi B. Limanımızdan fıareket ed«cek vfipurlar inci tertip keşide dedir. ıNEBOLU BARTIN POSTAS Galatasaraylılara 19 kânunusani 932 cuma günii iç • tima eden heyeti umumiyede takarrür ettiği veçhile Galatasaray spor kulübü fevkalâde kongresi 19 şubat cuma günü saat onda kulüp binasında inikat ede • ceğinden azanın isbati vücut etmeleri ilân olunur. Bursa Perşembe d e 6üreş müsabakası tstanbul Güres Heyetinden: 19/2/932 cuma günü C. H. Fırkası Beyoğlu kaza merkezindeki mıntaka idman salonunda matbu program mucibince tecrübeli güreşçiler arasında bir müsabaka yapılacaktır. Müsa • baka tam saat 14 tedir. Müsabıkların tartılmak için 13 buçukta salonda isbatı vücut etmeleri lüzumu tebliğ clunur. Tütün İnhisarı Umumî Müdürlüğüden: Görülen lüzuma binaen: 1 (40,000) kilo yerli nebatî kolanın mubayaası 7/3/932 pazar tesi. 2 Habbe halinde (1000) kilo Sülfür dö Potasyom ile (500) kilo Eter Sülfürik, (50) kilo hamızı kibrit, (30) kilo hamızı Tartar, (5) kilo Peridrol ve (200) kilo Nitrat dö Sudun mubayaası da 10/3/932 perşembe günlerine talik olunmustur. Sirkeci nhamından bareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra Cide. Inebolu, Evrenye, llişe ve Abana'ya azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için ualata'da Küçük Rıhtım Hanında 45 nutnaraya mıiracaa Telefon: Beyoğlu 918 TAVİLZADE VAPURLARI Ayvalık postası SELÂMET vapuru her perçemb 17 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Körîez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avde edecektir Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Yemis'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 Vapurcular ve hiikumet Metruk, menkul ve mektum malIarı ihbar edenlere verilecek ikramiye kanununa ait mufassal bir talimatname dün Defterdarlığa tebliğ edilmistir. Mektum mallara karşı talimatname iki tiitün kaçakçısı mahkum oldu Besiktaş'U kahveci Abbas Efendi nin dükkânında kaçak olarak yedi bu • çuk kilo tütün bulunmu», Abbas Ef. ile birlikte cırağı 65 yasmda Leon Ef. de mahkemeye verümisti. Bunlar hakkındaki muhakeme hitam bulmus, usta ve çırak birer ay hapse, knrk lira para cezasma mahkum olmuşlardn*. Heroin kaçakçısı 5 ay yatacak Kaçak heroin satmak cürmünden A • ğnrceza mahkemesine verilen Lâzari ismîndeki bir şahıs muhakeme edilmiş, Lâzari, yası küçük olduğundan bef ay hapse, 83 lira para cezasma mah • kura olmustur. Hasköy cinayetinin tahkikatı Hasköy*de demirci Abdullah is minde birinin ölü olarak bulunduğunu yazmıştık. Zabıta ve adliye, bu cinayetin failini henüz bulamamıstır. Maamaf ih tahkikata ehemmiyetle devam olunmaktadır. Hâdise tahkikatına müddeiumumî muavinlerinden Şefik Beyin vaziyet ettiği yazılmıstı. Halbuki tahkikatı müddeiumumî muavinlerinden Nu • rettin Bey idare etmektedir. S (Birinci sahifeden mabait) « Milliyet gazatesinde Seyruefain idaresi ile hususî vapurcuların mukayesesi neticesinde mevcut tic • car vapurlarının is göremedikleriiçin mubayaa edilerek deniz nakliyat ve Fransız Frangı J2 06 ticaretinin devlet inhisarı altına a • Dolar 0 47,61 Iınması hakkındaki mütaleayı »kuLiret 9 16 dum. Bu mütalea yanlıştır. Çünlü bir Belçikft , 3 40,95 taraf, devlet bütçesine, diğer taraf ta Drahmi şahsî sermayeye istinat etmektedir. 36 51 0 Bundan maada Seyrisefaîn, ticcar fsviçre 43.54 vapurcularının mazhar olduğı bir Leva Bulgar 64 çok muafiyetlere malik bulunnak • • Florin J 17,46 tadır. Elbette bu kadar müsteına bir Kuron Çek 16 08 vaziyete sahip bulunan bir ıtüesseŞilin Avnstury» 4 27,14 senîn mükemmel olması lâzın gelir. Pezeta 6 10,40 Seyrîsefain ile mukayese edilemiye • Alman m»rkı I 99,80 cek derecede sermayeye maik ol • Zloti 4 27,14 duğumuz halde ve devlete, StyrisefaPengd Macar 3 85,80 inin mükellef olmadığı bîr ç»k ver • giler vermekte bulunmamızf rağmen, Ley Romanya 79 91 biz, on senedenberi Karad<niz'deki Dinar 26 86 limanlarla diğer limardarınız ara Çernüviç 1087,50 sında ve Rus limanlarile talya ve Altın 9 36 Fransa limanlan arasındavapur iş Mecidiye letmek suretile milletimein şerefli Banknot 32 sancağını ecnebi sularındı da gttsterLira Kumş mekte ve her gittîğimiz ecnebi limanında takdirler kazanank çahşmakBir Ingiliz Urası 26,75 tayız. Seyrisefainin semayesinden dörtte birine malik olsam Sütün Avİetanbul Hayvan Borsası 14'2>935 nıpa limanlarına sefer ya)acak geDiri hayvan sattşları mi, teşkilât, vesaitî temin ebbilirim. Kilo fiatı Seyrîsefain, Avrupa limmlarına Asgari Cins Adei Azami sefer yapmak suretile lîmananmızı Ku a |Sa. Avrupa limanlarına bağlanuğı dü • 2? ı 18 22 şünmelidir ki bu idarenin yıpması Daglıç lâzım gelen işlerin en mühinmidir. 29 217 21 Kırırcılc Seyrisefainin limanlarımızdaı elinî 42 86 42 Knzu çekmesini teklif edecek kadaımüfrit Keçi (Kara) 33 15 15 17 düftünmiyorum. Seyrisefainin da Okaz 160 8 II 6 hildeki vazifesi de vapurculara re10 lnek 12 1? 8 kabet değil; belki muayyen birprog Manda ram dahîlinde muayyen bir n.vlun tesbit ederek hiç bir rekabetle mnu DOKTOR değiştirmeyip vapurculara bir nti • aam ve mükemmeliyet nümunei ve hüsnü misal olmaktır. Vapurcula* paEmrazı entaniye mütehassısı ra kazanırsa hepimizin canü göıül(Gureba hastanesi) dahilî, sari den arzu ettiğimiz Sntizam ve nü hastalıklar mütehassısı kemmeliyeti kendiliklerinden yapırIar; çünkü, bu menfaatleri iktizamAvrupa'daki tetkikat seyahatinden dandır. Her kazanan müessese e avdet etmiştir. Her gün öğleden sonkidikçe tekemmül eder. Kazanmtzsa ra Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi bittabi bugünkü gibi gemileri ba; • 19. Telefon: 20893. Iar. Kazandığımız takdirde, Kari • deniz hattında Seyrisefainin malk olmadığı gemileri de tedarik e<Ip çalıştırmamız işten bile değildir. Çinkü Avrupa piyasasında bugün kreJi Dahiliye mütehassıst ile pek mükemmel vapurları gayel Cumadan maada hergün saat ucuz olarak satın almak kolay bir i;(2,3t dan 5 e) kadar tstanbul'da tir. Elverir ki meydan bulunsun.» Divanyolu'nda (118) numaralı Vapurcular birliği reisi bu fikri manakaşaya bile değer görmiiyor tususî kabinesînde hastalarını kabul \e tedavi eder. Millî vapurcular birliği reisî Mu Beklememek istîyenler, kabîneye zaffer Bey dün bu mes'ele hakkında nüracaatle randevu alabüirler. kendisile görüşen bir muharririmize şunları söylemiştir: Kulak, Boğaz, Burun mütehassısı « Deniz nakliyeciliğînin devlet inhisarına alınması ciddî ve tnakul sebeplere istinat edemez. Bu husus • Cağaloğlu: Hamam sırası \o. 24 Comadan başka her gün saat 15 ten taki sayialar bile ciddî ve makul gö« itibaren hastalarını kabul eder. rünmüyorlar. Vapurcular arasında inhisar lehine temayüller tasavvur etAdalar Sulh İcrasından: mek biraz tuhaf olur. Bu kanaatle • Bir deyinden dolayı mahcuz olup padir ki bîz, îdare heyetinde bu fikri Bya çevrilmesine karar verilen bir demünakaşaya bile lüzum görmedik.» nir kasa 29/2/932 tarihine mıisadif Vapurcular gümrük idaresini {azartesi günü saat ondan itibaren Kadava ettiler aköy'de Havyar Ham tahtmda 11 No. Gümrük idaresile vapur kumpanh dükkân önünde satılacagından ta yaları arasında çıkan ihtilâf hâlâ neIp olanlann mahalli mezkurda hazır buticelenememiştir. kınacak memuruna müracaatleri ilân Vapurcular mahkemeye müracaat •lunur. etmislerdir. Bu hususta her kumpanya ayrı ayrı dava açmıştır. Bu davaIar perşembe günü beşinci hukuk mahkemesinde rüyet edilecektir. Vapur kumpanyalarımn müdafaaMerzek acenta: Galata Köprübaşı B. 2362| sını sabık Adliye Müsteşarı avukat Sube A. Sirkeci Miihürdar zadp H. 2. 2740 Arifi Bey üzerine almıştır. Borsa Satılık yalı Fabrikaya elverişli mezbaha civarında Karağaç caddesinde 37 numaralı se kiz yüz arşın bahçe ve nhhmı olan dokuz odalı yalı ehven fiatla satılıktır. Talip olanlann Merkez Bankası vez nedan Ferit Beye müracaatleri. Dün akşam kapanan Borsada bir Törk lirası mukabili: Hantal Zade Tayyar vapurları ACAOfiLU AHMET Izmir postası İNGİLTERE V E Seyyar her çarşamba akşamı saat 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve İımir'e azimet ve avdet eder. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım Han No. 5 Telefon: 21977. vapuru HİNDİSTAN ! bütün dünya siyısetini en ziyade meşgul eden mesele 75 Kuruş TEVZİ YERfs Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi Ltmammtza muvasalatı vapurlar beklenen Osman Şerafettin çarşamba (ltalya ve Yunanistan) dan. AS1RİA vapuru 17 şubat çar şamba (Batum) dan. Afyon tcra Dairesinden: Yakında limammndan hareket Karahisarî Çakırzade Ismail Efen edecek vapurlar diye Afyon hukuk hakimliğinin 2 5 mayıs 341 tarih ve 1703/1387 numaALBANİA vapuru 17 şubat ralı kesbi kat'iyet etmiş ilâm ile ez çarşamba (Burgaz, Varna ve gayrimasarif 204 lira 33 kurus itasına Köstence) ye. medyun îzmir Arasta kara Osmanoğlu Hanında tmdat gazetesî sahibi olup EASİRtA vapuru 18 şubat perrenköyü'nde Mehmet Ziya Pasa kös şembe (Midilli, tzmir, Pire, Kankünde hâlen kadastro heyeti fenniye diye, Hanya, Kalamata, Kata müdürü Halit Ziya Beyin bu mahallerde bulunamamış ve bu itibarla da ikakulo, Venedik, Triyeste, Fiume metgâhı meçhul kalnus ve ilânen teblive Triyeste) ye. gat ifasına karar verilmis olmakla ta • PALESTİNA vapuru 18 şubat rihi ilândan bilitibar 7 gün içinde Af yon icra dairesine şifahen veya tahriren perşembe (Samsun, Trabzon, Baitirazım bildirmesi ve 15 gün içinde tum ve Novorosisk) e. borcunu maamasarif tesviye etmesi ak(COSUL1CH Line) kumpanyasi takdirde icraya devam olunacağı i Kitapçılardan arayınız lân olunur. Dı\ Hafız Cemal' HÜNAKASA İLÂNI Tütün İnhisarı İstanbul Baş müdürlüğünden: Mamulâtı idareden olan tütün ve sigara sandıklarmdan (60) sandık ve gayrimamul yaprak tütün denklerinden (500) denk ittiabına kâfi ve satış tnahallinden başka memurine mahsus olmak üzere ayrıca iki odayı ve bir gece bekçisinin yatabileceği mahalli havi bina tütün inhisar i daresi tarafından 1 mart 932 tarihinden itibaren kiralanacağmdan (Rami • Boğazköy)ünde bu evsaf ta binası olan • ların 28 şubat 932 akşamına ka dar Tütün İnhisarı İstanbul Başmüdürlüğü muhasebesine müra caatleri ilân olunur. Adalar Sulh îcrasından: Bir deyinden dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir kanape, bir sedefli etajer, dört koltuk, bir cevizli masa 29/2/932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on ikiden iti baren Beyoğlu'nda Aynahçeşme'de 19 No. lu hane önünde satılacagından ta ilp olanlann mahalli mezkurda hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. Doktor thyaSalih sımn lüks vapurlarına aktarma edilerek Şimalî ve Cenubî Amerika limanlarına gitmek için tenzilâtlı dogru bilet verilir. Her nevi tafsilât için Galata'da Mumhane (Lloyd Triestino) ser acentasına. Telefon Beyoğlu: 711 ve 4818 veya Galatasaray'ında sabık Selânik bonmarşası binasm daki yazıhanelerine. Telefon Beyoğlu 2490 ve yahut Eminönü tzmir sokak yazıhanesine müracaat edilmesi. Telefon: İstanbul: 235 SOVTORGFLOT İstanbul • Selânik 28 saat FRANTZ MERİNG vapuru 18 subat perşembe saat 1 7 de (Selânik, îzmir, Pire, Yafa, Portsait ve îskenderiye) ye hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galata'da Çinili Rıhtım hanındaki acentalığına müracaat. Telefon Beyoğlu: 2358. Ticaret îşleri Umum Müdürlügün • den: 30 ikinci tesrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan ec nebi şirketlerinden (istern karpest limtedeastern carpest limted) sirketi bu kere müracaatle Türkiye' deki faaliyetine nihayet verdiğini bildirmiş olmakla mezkur sir ketle al&kası bulunanların şirkete ve i cabında tstanbul mıntakası Ticaret Mndürlüğüne müracaat eylemeleri ilân o lunur. SEYRÎSEFAIN Vedat Nedim Bey Şehrimize gelen Millî lktisat ve Tasarruf Cemiyeti muamelât müdürü Vedat Nedim Bey bir kaç güne kadar Layipzig'de açılacak sergiye gide rek tetkikatta bulunacaktır. İÇarşamba TRABZON POSTASI KARADEN1Z 17 subat 18 de Galata Rıhtımından kalkar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: