17 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

17 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Soğuk ha valarda ciltleriniz çok bozulur buna yegâne çare Avrupa güzellık etibbasınm ciltler hakkındaki tetebbuat ve tetkikatı neticesi olarak imal edilmiş kremler meyanında Necip B. yağsız kremi memleketimizde büyük aileler meyanında birinclliği ihraz etmiş, ciltlere son derece güzellik verid hassasile iştihar etmiştir. Cilt meraklılanna bilhassa tavsiye edılır. NECIP B. YAGSIZ KREMLER1 iOkannuı Elzem bir kl<ap:«» "Camhuriyet 17 Şubat 193: H A C A IV AO/ılı Veni çıktı: 7 F Y T Î N Y A T I Türkiye'nin ve btttün dünyamn en leziz Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda ZJL 1 1 l n 1 iivjl, e e n nelis yağıdır lezzetine payan yoktur. V e e n nelis yağıdır V Dar Kapı! ROM AN Yazın Nefis ipekli kumaşlar V. Size nicinl [BAYER1 tedbirli BİR ADAM Vecizeler! Vecizeler f Vecizeler! Gazinin Vecizeleri Gazimizin t o a seaelere kadar •ftylcdifli Nataklarının ea noktaları (1OO Kuruş) Tercume cden Andre Gide Bürhan Ümit 75 Kuruş Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim. Şirketi (Cumhuriyet Muesseselen) İSTANBUL Matbaacılık ve Neşriyat TUrk Anonim Şirfcetl ( Cumhuriyet MUaMeMlarl ) > 3Töy.leylm m**9 Baş ağnsına karşı en müessir devamrt 'hangi ilâç olduğu hakkında uzun tet;kikat yaptım. Neticede ASPİRİN de .karar kıldım . Size temin ederim ki, nerem agrırsa agrısın, başka tedbire hacet kalmadan "ASPİRİN*,, a ağrının derhat önüne geçer. '"^ASPİRİN „ |r>^sizdeki' ağrılar» da aynı» suretle şifayap edeceği muhakkaktır. Yeni Dr. neşriyat İSTANBUL VERMEYLEN PEDAGOJİ'de TEST USULÜ Nakleden: tstanbul Yüksek Muallim mektebi müdür muavini MEHMET NACİ Her muallim ve her muallim namzedinin şiddetle ihtiyaçları olan gayet kıymetli bir meslekî eserdir. Fiatı 50 kuruştur. Neşreden: İstanbul'da Türkçe ingilizce Turkich inglish Dictionary Mister Thompson Fiatı 250 kuruş m. jn tii/«,esıc Snsiiizce öğrenmek yeni lugat istiyenlere mühim iki eser: •RESİMLİAY MATBAASI • ••• " PAKTERIYOLOG ^X*r. I i ı u n ı i %jnXM " ^ " B \KTERİYOLOJI LÂBORATUVARI LTmum kan tahlilâtı. Frengi nok ^ai nazarından (Wasserman teaııülü) kan küreyvatı sayüması, tl'o ve ısıtma hastaükları teşhlsl, ırirar, balgam, carahati, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopl, ÜSUSÎ aşılar istihzan. Kanda üre miktannın tayini ve kanin sedimantasion sür'ati. Divanyolu'nda Snltan Mahmut tuıbesi No. 189. Telefon: 20981. TAKSiTLE ACELE SATILIK HANE I. Salon, 5. oda, 2. mutbak, duvarlı, mamur bahçeli, hava gazı, elektrik, su. Ankara Emlâkbank Emlâk Mudürü Emin Beyden sual Istanbul 6 ıncı Hukuk Mahkeme sinden: Mediha Hanımın kocası olan Eyüp'te Topçular'da Şeyh Ra*it Ef. köskünde mukim Akif Şükrii Ef. aleyhine ikame eylediği boşanma davasından dolayı bu bapta verilmiş olan arzuhal sureti mumaileyhin gösterilen adreste bulun maması hasebile kendisine tebliğ edi lemediği tebliğe memur mübaşirinin tahşiyesinden anlaşılmış ve buna binaen mumaileyhe ilânen tebligat icrası kararğir olmuş olduğundan mahke me divanhanesine talik edilen mezkur dava arzuhali suretine tarihi ilândan i tibaren 15 gün zarfında cevap ita edil mediği ve yevmi tabkikat olarak tayin olunan 3/3/932 perşembe giinü saat 13,30 da Istanbul asliye mahkemesi 6 ıncı hukuk dairesinde isbati viicut e dilmediği takdirde işbu boşanma da • vasına ait tabkikatın gıyaben icra edi • leceği malum olmak iizere keyfiyet ilân olunur. Mahkemei Asliye 4 ünü Hukuk Dair esinden: Istanbul Evkaf Müdiriyeti namına vekil Mehmet Cemal Beyin evelce Ak saray'da Davutpaşa tskelesi caddesinde bakkal Dimo dükkâm ittisalinde 9 No. lu hanede oturmuş İsmail B. ve Kirya ko Ef. aleyhlerine açtığı fekki haciz davasının arzuhal suretleri mumaileyhlere ilânen tebliğ edildiği halde simdiye kadar cevap vermemiş olduklanndan bermucibi talep haklarında gıyap karan ittihaz edilmiş ve tahkikat giinü 2 4 / 3 / 9 3 2 perşembe saat 14 e tayin kılınmış ve işbu karan gıyabinin tarihi ilândan itiba • ren bir ay müddetle ilânen tebliğine karar verilmiş oîmakla mumaileyhlerin tahkikat giinü hazır bulunmadıklan takdirde tahkîfcatın gıyaplarında icra ve Hanal olunacagi ilân olunur. ANKARA YENi ŞEHiR'de ettiği büyük ipek kıımaş fabrikası pek Ciltli olarak Fiatı 200 kuruştur. yakında mamulâtını MAIHA piyasaya çıkaracaktır' L Samsun Defterdarlığından: İNGİLİZCE Ameiî Ticarî İN6İLİZCE Amelî Gramer Ciltli olarak Fiatı 200 kuruştur. Naşiri: İstanbul'da Kanaat Kütüpanesi Dr. Hakkı Şinasi Muhammen kıymeti Mahallesi Sokagî Cinsi No. sı Lira Meyde Hükumet caddesi Fevkanî odalar 117 ilâ 123, 1/3 14000 ve tahtanî iki bap mağaza ve iki bap depoyu müştemil kârgir hane. Evsafı balâda yazılı kârgir binanın mülkiyeti bedeli sekiz sene Te; sekiz müsavi taksitte ödenmek şartire kapalı zarfla bir ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23 şubat 932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te müracaatleri. . t İş Bankası'nın tesis İLÂN Çorum vilâyetinin Osmancık kazasında Kunduz ormanından senevî 20636 gayrimamul metro mik'ap ihraç edilmek üzere yir mi senede 412720 gayrimamul metro mik'ap çam eşçarınm be her metrosu 150 kuruş esas bedel üzerinden 28/2/932 tarihine müsadif pazar günü saat on altıda ' ihalesi icra kılınmak üzere kapa, lı zarf usulile müzayedeye vazo ' lunmuştur. Taliplerin müzayede ve mukavele şeraitini anlamak üzere Ankara'da Orman Müdiri yetile Müdiriyeti Umumiyeye İstanbul Orman Müdiriyetine ve Çorum muamelât memurluğana müracatleri ve yevmi mezkur da 666 numaralı müzayede ihale*kanunile zeyli ahkâmı dairesinde şeraiti ve teminat vesaikini havi kapalı zarflarını hâmilen Çorum vilâyetinde müteşekkil ihale ko misyonunda hazır bulunmaları i Iân olunur. lYavrunuzun en sıhhî gıdasıdır 1 MUCEVHERAT SATlŞ İLÂNI Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Sandığımîz namîna merhun olup vadeleri hululünde borcun öden mediğinden dolayı 18 şubat 932 tarihinde satılacakları evvelce ilân edilmiş olan müîevherat satışının hasbezzarure tehir edilerek 25 şubat 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te Sandal Bedesteni Mezat dairesinde bilmüzayede satıimasmın mukarrer bulunduğu ve satılacak mücevherat hakkındaki tafsilâtın 20 kânunusani 932 ta • rihli gzetelerle neşredilmiş olduğu ilân olunur. İsUnbul 4 iincü İcra Memurluğundan: Tamamına 2235 lira kıymet takdir edilen Kumkapı'da mykaddema Muh • sine Hatun elyevm Saraç İshak tnahal • lesinde Şakir Ef. Çeşme sokağmda a tik 11 cedit 17 numaralı banenin ta * mamı açık arttnmıya vazedilnuş otup 29 şubat 932 tarihinde şartnamesi dı vanhaneye talik edilerek 12 mart 9 3 2 tarihine müsadif cumartesi günü taat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 4 üncii icra dairesinde açık arttınna suretile satılacaktır. ' Arttırma ikincidir birinci arttırmada en ziyade 500 bes yüz liraya tailp çıknuştır. Bu kere en ziyade arttıranın üstünde • bırakılacaktır. Istanbul Polis Müdürlüğünden: Zabıta memurları için imal edilecek 2000 ilâ 2191 takım resmî el bise ve kaput kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak f iat haddi lâyık görüldüğü takdirde 18/2/932 tarihine müsadif perşembe günü ihalei kat'iyesi icra kıhnacağından taliplerin nümu neleri görmek ve şeraiti öğrenmek üzere idare kalemine ve teminat akçesile teklif mektubunu vermek üzere yevmi mezkurda saat 14 e kadar Defterdarlık dairesinde müteşekkil mubayaat komisyonuna vermeleri ilân olunur. Arttırmıya iştirak için yiizde teminat akçesi alınır, müterakim vergi, Belediye, Vakrf icaresi müsteriye ait > tir. icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu sî cillerile sabit olmıyan ipotekli alacak lıiar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hu susile faiz ve masarife dair olan iddi • alarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarlann isbu maddei kanuniye ahkâmma göre tevfiki hareket etme • tiyenlerin 931/335 dosya nuınarasile Ieri ve daha fazla malumat almak ismemuriyetimize müracaatleri flân o lunur. Zayî Askerî tezkeremi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskUinin htik • mü yoktur. Beşiktaş Dikilitas cami ittisali No. 10 Mustafa Siyami ümumî neşriyatî idare eden Yazt müdüru: Kemal Salih Matbaacilık ve Neşriyat Türk Anonhtt Şirketi htanbui Konya Ahali Bankasından: Konya Ahali Bankası Türk Anon'm Şirketinin 931 senesine ait hissedarlar heyeti umumiyesi 31/3/932 tarihine müsadif perşembe günü banka merkezinde saat dokuzda alelâde olarak içtima edeceğnden yevmi mezkurdan on gün evveline kadar hissedarların hâmil olduk • ları hisse senetlerinin bankaya tevdi ve duhuliye varakalarını ahzey lemeleri ilân olunur. jstanbul: Bahçekapı, Anadolu Han No. 26 İSMET ve AVNi Piyasadan daha yüksek fiatla A L I N I R 6AYRİ MUBADiL BONOLARI Tuz Inhisarı Umum Müdürlüğünden: 27 şubat 932 cumartesi günü saat on beşte Ankara'da Umum Mü dürlük dairesinde (300,000) üç yüz bin adet Kalküte çuvalı mubayaası için pazarhk yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi Ankara'da Umum Müdürlük levazımından İstanbul ve İzmir"de Tuz İnhisarı Başmüdürlüklerinden alarak müracaatleri ilân olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 Heyeti idare lâyihasile murakıp raporunun kıraati. 2 931 senesi hesabatı umumiyesinin tetkik ve tasdiki. 3 Bankamn ahvali maliye ve vaziyeti hakkında verilecek izahat. 4 Azadan dördünün müddeti hitam bülmuş olmasına mebni niEmlâk ve Eytam Bankası İlânları zamname ahkâmma tevfikan yeniden dört aza intihabı lâ zimeden ise de vaziyeti hazıra karşısında heyeti idare azasıBüyükada'da Otel Dö Laplaj kirabktır nın cümlesini tecdiden intihabını Iüzum görmektedir. Bu bapta verilecek karara göre aza intihabı. 32 oda, gazino, sinema ve motör dairesini müştemildir. Kiralamak 5 932 senesi için bir rmırakip tayini ve ücretinin takdiri. , için bankamıza müracaat edilmesi. E. ı

Bu sayıdan diğer sayfalar: