18 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

18 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhttriyet B1R DEVRİN TARİHİ | ( Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Ke mal Beyin hayatlarına ait hatıralar Selânik valii sabıkı NAZIM PAŞANIN hatıranttndan iktibas edilmiştir. Sehir ve memleket haberleri Siyasîicmal Japonya ve devletler Çin hükumeti Japonya ile olan iKtilâfından dolayı Cemiyeti Akvamm büyük meclisinin toplanmasmı talep etti. Beş aydanberi Cemîyetî Akva mın meclisine mütemadiyen müra caat ettiği halde bundan bir fayda görmemesi üzerine Çin hükumeti sod çare olarak büyük meclisin davetini istemlştir. Fakat bu müracaatten dahi bir fayda çıkması memul değildir. Büyük devletlerin Çin hükunıeti nez< dindeki sefirleri şimdi Şanghay'da / toplanmış bulunuyor. Sefirler bir ta« raftan mezkur şehre ait mahalli ihtilâfın halli içm Çin ve Japon me murları ve kumandanlan arasında tavassutta bulunmağa ve diğer ta • raftan Çin hükumetini büyük meclisi davetten vaz geçirmeğe çahşıyorlar. Cemiyeti Akvam esas itibarile sulhperverane tavassut ve telif mü* essesesî ise de harp tehlikesi kar şısında müessir müdahalede bulun » mak salâhiyetini haizdir. Fakat bu müessese bir türlü Japonya'ya karşı ciddî ve müessir bir hareket ve teşebbüste bulunamıyor. Buna sebep olarak ta Cemiyeti Akvamm teşkilâtı mükemmel ve asrî devletleri temsil eden bir teşekkül olduğundan ancak bu gibi devletlere karşı vazifesini bi* hakkın ifa edeceği iddiası ileri sürülmektedir. Yirmi senedenberi dahilî harpler içinde çalkalanmış ve harap olmuş olan Çin'de hüküm ve nüfu • zunu her tarafta icra eden bir hükumet yoktur. Merkezi Nankin'de bulunan millî cumhuriyetin havzai hükumeti mevcudu yirmiye yakın olan Çin eyaletlerinin ancak üç dördüne münhasırdır. ' Bunun için Mançuri mes'elesinden dolayı Çin hükumetinin ilk yapmış olduğu müracaatin Cemiyeti Akvam kâtibi umumisi tarafından kabul edilerek mecüste mevzuu bahsedil mesine sebep olması bu müessesenin mehaf ilinde derin ademi memmıniyet uyandırmıştir. thtimal kâtibi umumî Sir Drumond'un istifası dahi bundan neş'et etmiştir. Devletlerden çoğu Çin'in doğrudan doğruya Japonya ile müzakerede bulunarak mevcut ihtilâflan aralarında halletmelerini istî* yor. Japonva'nm dahi istediği budur. Fakat Çin hükumeti dahildeki mev» kiinin zayıf olmasından dolayı buna cesaret edemiyor ve Cemiyeti Ak • vamı tavsit etmeğe çalışıyor. Büyük devletler ve bilhassa Fransa cihan si« yasetinde büyük nüfuzu olup dün • letlerinden biri bulunan Japonya ile hoş geçinmek istiyorlar. MUHARREM FEYZl Şehîr Meclisinde Vapurcular ve Gümrük Gümrük idaresinin ihmalinden vapur r yesinden bir parça insat edecektir. Gene Darülfünunlu bir genç Halkevi'nin mahiyeti ve mânası hakkmda genclik namma bir hitabe irat eyliye « eektir. Halk Fırkasmda bugün de bir içtima yapılacaktır. Giizel San'atlar şubesi için ihzarî mahiyette konuşulmak üzere ihtisaslarile tanınmış zevat ve Giizel San'atlar Birliği idare heyeti azalan bu içtiraaa davet olunmuşlardır. Bn faaliyetler devam ettiğî «ırada Halkevi'ne aza kaydı muamelesi ile de rneşgul olunmaktadır. Millî vapurculardan sekiz, on sene Şehir Medisi dün birinci reî« Tekili evvel aldıklan vapurların gümrük res • Sadettin Ferit Beyin riyasetinde toplandı. tçtma hayli hararetli geçti. Bil minin şimdi istenildiği ve işin garibi ba verginin gemilerin alındığı zaman mer'i hassa Iktisat müdürlüğü maaşınm olan ton başına 75 kuruşluk tarife üze tezyidi hakkındaki teklif etrafında rinden değil de şimdOd 400 kuruşluk ta1 hayli uzun süren münakaşalar oldu. rifeye tevükan ^1^1^»^ istendigini yazEvvelâ Vali Muhittin Bey Mecidimıştık. ye köyünün tekrar şehir hududu daMutlaka vapurcularm aleyhinde bir hiline ahnması hususunda izahat 25 karar verilmesini ister göriinenler, sekiz, verdi: vak'ası ve bir iki ricali hakkmda da « Fakat bu hürmetimi on senedir gümrük resminin talep edilc Bu köy esasen şehir hududu ha bazı hatıralarımı tekrar kaydet memieketimin menafiine mugayhr dahilinde idi. Geçen sene yeni kanun memiş olmasuu gümrük idaresîne ait bir mekten gene nefsimi menedemedim faarekette bulunmağa alet ittihaz ekusur olarak kabul etmekle beraber, mucibince şehir hududu haritası yademem. Mes'uliyetim azimdir. Evvel Şöyle ki: pıhrken ben mezun idim. Nasılsa hu gümrüğe ait olan bu kusur ve kabahatin Konya mektupçusu idim. tstanbul' beevvel mes'uliyeti vicdaniyemden cezasuu da vapurculara çektirmek is dut harici bırakılır. Bu vaziyet gaydan Konya'ya gelebilmem de bir hâkorkanm. Sonra da ef'al ve hareketiyorlar. «Vaktile gümrügü alınmamış ritabiidir. Köyde Kâğıtane suyu ve disedir. Konya'ya mektupçu olarak timden dolayı benden hesap soracak elektrik lâmbalan vardır. Hudut ha mallardan gümrük resmi ahnırken eski tayin edilmem üzerine gidip, o zamilletten korkanm.» tarifeye göre değil, tatbik edilmekte burici kalınca lâmbalarm sönmesi lâ man Dahiliye Nazın olan Mahmut «Bana tevdi eylediğiniz vezaifi zım geldi, kıyamet koptu. Köyün şelunan tarifeye göre gümrük resmi aluur, Nedim Pa^ayı gördüm. Paşa gü!e • memurîyet gayet mühimdir. Bilirîm hirle sıkı alâkası vardır. Esasen köy kanun böyledir» diyorlar. rek: Osmanh sıfatile uhdeme terettüp elüler de eski vaziyetin iadesini iste* Kanun demek, haksızhk ve adaletsiz* Hangi tarikle Konya'ya den vezaifi ifa ettiğim gibi devlet mişlerdir.» lik demek değildir. Kanun demek bilâ • eeksiniz, dedi.. metnuru sıfatile dahi vazifei mevd'iaCevdet Kerim Bey: Paşanın bu suali ve tebessümü bekis hak ve adalet demektir. Gümrük i* mı ifaya mecburum. Vazifei hamiyeni şaşırttı. < Mecidiye köyündeki arazî, mî daresi, başkalan tarafmdan tstanbul litini ifa etmiyen bir Osmanlı vicda Bursa tarikile gideceğim efenri arazidir. Buradaki halkm ekserisi nına karşı mes'uldür. Ben ise Sadramanına kayıt yani memlekete ithal edü* dim, dedim.. çiftçidir. Köy şehir içine almıp ma • zam olmak h?ysiyetiîe hem vicdamiş olan vapurlann gümrük resmini, Nedim Paşa daha çok gülerek: halle haline kalbedilirse köy lüler genıma, hem tnillete karşı mes'ulüro. bunlan tstanbul'da sahn alanlardan se tyi ama, dedi, Bursa Valisi Ah Vicdamma karşı olan vazifemi icra ne bu araziden istifade edebilecekler kiz, on sene sonra istesin, bu haksızlık ettim. Nefsime karşı olduğu gibi oyle met Vefik Paşadır. Eğer illeti tutarsa mi?> diye bir sual sordu. yetişmiyormuş gibi, bu sekiz, on senelik milletime karşı da ferih fahur olmak size jandarma vermez.. Bu kavda Muhittin Bey cevap verdi: ihmalin cezasnu nüUî vapurcular çeksin. isterim. Dokuı fün oluyor ki raaru kıyamette, yolların bu asavissizliği c ^ Burası altı ay evvel budut fia Bunun, bir cürmün cezasuu baska birine zatımı kabuf etmemekte ısrar edıyor ile ne yaparsınız bilmem. Fakat bir ricine çıktı. Altı ay evvel o araziden çektirmekten zerre kadar farkı yoktur. sunuz. Tabiri diğerle ameleye muhtaç tecrübe edin bakalım.. istifade ediyorlardı. Gene de ede • Hakikaten de Mahmut Nedim Pa olduğu aîet ve edevatı vennekten cekler.> şanın dediği çıktı. Ahmet Vefik Pa imtina edtyorsımtız. Ben «letsiz iş Köyün, şehir hududu dahiline alınşa, Hediye cemiyetimiz dolayısile göremem. Hali hazırda elimde bu ması için köylüler tarafından verilmif lunan alât ise binayi devleti yeniden vaktile Istanbul'da bizi mimledigini olan mazbata okundu. Reye konarak unutmamış. Jandarma vermedi. Beinşa etmekten ziyade Ubribine yarı kabul edildi. reket versin ki, Bursa Jandarma ku yanlardır. Binaenaleyh bana tevdi lktisat müdürlüğü mes'elsei mandanı Hakkı Bey, gizlice bize jan ettiğiniz veznifi baska birine ihale Sanayi Birliği Kâtibi Umumisi, darma terfik etti. Karlar ve fırtınabuvurmanızı rica ederim....» lktisat müdürlüğü maaşınm üç yüc tstanbul Şehir Meclisî azasından lar içinde Konya'ya dokuz günde u liraya tezyidi hakkındaki mazbata* Mithat Paşa ile Sultan Hamid'i da Nazmi Nuri Beyden dün şu mek • lasabildik. nın müzakeresine geçildi. ha ük günierde çarpıştıran zabirî tubu aldık: Konya Valisi, Fethi Paşa damadı sebeplerden birisi de, Mithat Paşa* Muhittin Rev, hanıri noktaya daîr *Bir haknzhğa ve taarrnza ağmn Hünkâra verilecek parayı kendi tngiliz Sait Paşa lâkabi'e anılan xat izahat istendigini sordu. Sadettin Fetı. Çok muhterem bir şahsivetti. Tam rit Bey; mazbatada esbabı mucibe radtm. Arzedeyim: Evimde bir rad\ hnberi olmaksızın vermemesi için on yedi sene Londra'da top imali tah yo ve ba radyonun bir anteni varMaliye Nazırina yaptığı tenbihtir. gösterilmediği için izahat Utendisrini silinde bulunmuş. tngriltere'de Vile dır. Dün telefon memarlart geleHatta bir vükelâ içtimamda, Sultan söyledi. topçuluk mühendisliğile teferrüt etrek bizim anten telefon hututuna Hamit hususatı zatiyesi için hakkı Muhittin Bey dedi ki: miş, tngilîz usul ve etvarım takinmı engel oluyor diye efradı ailemin, olmıyan bir para istemiş ve Mithat « tktisat isleri hakkında mühiır. doğru sözlü, doğru özlü ve gayet âfi komşulanmın mümaneatine rağ • Pa*a buna mâni olmuştu... tedbirler almak zaruretindeyiz. Bu idi. tngiliz edebiyat ve felsefesine nten antenimi zorla ve cebren koFakat söylemiş olduğum gibi. bümakama iktisat ilmini tahsil etmiş br dair mühim tetebbüatı vardı.. partp atarak tavufup gittiler. Hertün bunlar zahiri*eb«plerdi, asıl sezatın getirilmesi lâzımdır. Bu kabil Fakat Sultan Hamit, o zaman kesin menkul, gayrimenkul malt1 bep istiklâline sahip, hakikaten meşzevat bizim aldığımız< r>««««» '.T * I U I I lılı UCVIcı huı.ııuh laılyen I I YH • na hodbehot mu.dahalen.in. ciirüm maaş ahyor. Ben kâtibî umumilik hat Paşanın bu gayesile Sultan Hamit yan, bu yüksek mühendis ve f en ada olduğuna yazan kanuna ceza na • külfetmi üzerime ahyor, nefsime •e taraftarlarının memleketin istiklâli mını, ihtisasîle uygun bir işte kul zarmda telefon memarlarımn ba zulmedivor, bunun tahsisatını verî • ni kaybetmek pahasına dahi olsa da lanmaktan çekinmiş., Sultan, top hattt hareketinde bir mana ve hayorum. Maamaf ih müsaade etmezsehilde eski idareyi tutabilmek arzu ve çulukta yeni terakkiler yapılacafm kikai goremedim. Zeminden S niz tktisat müdiriyeti gene hamal iş* dan ve bu toplarla kendisinin isk&t menfaatlerinin çarpışmasıdır. metrt yuktekte altı katlt iki aparlerile meşjrul olsun.» olunabilece&inden korkarmış.. Mithat Pa*a »ırf bu yüzden Avtıman arasında çekilen bir antenin Cevdet Kerim Bev itiraz etti: Bir gün Snit Paşa île konuşuyor • rupa'ya suruidü. S«* bu sebepten telefon mükâlemenne tesir yapa« Bu makama iktisatçı bir zatın ıluk. Söz arasında: Taif kalesinde boğduruldu.. cağt hakkmda mütehaanalar bile gelmesini kâfi bir tedbir addetmi • t Efendim, dedi, on yedi sene Ve Ziya Pa?a, Namık Kemal sahsî bir çey aoyliyemediler. Telefon şiryorum. Buyünkü teskil&tı degiştinnek tngiltere'de topçuluk tahsil ettim. idüsmanlarile değil. irticaı teeessüt ketinin ba hattt hareketinden mülâzımdır. Bunun için bu iki isin bera* ettirmiş olan insanlarla mücadele et Zamanımızdaki topların her nev'ini teeamr olan bir vatandas nfatile ba ] ber görüsülmesi icap eder. Muhittin tiler.. Ve bu büyük insanlar o kadar imale muktedirim. Fakat ne garip halin doğru olup olmadığınt «o Beyin fedakârlığüe de olsa bütçeden tecellidir ki, simdi Konya Valisi bufikirlerine sadık, fikirleri için en nruyorusn.> çıkan bir paradır. Doksan liraya yalunuyorum. Siyasî bir adam değilîm. İfak bir ricati kabul etmez mücahitNazni Nuri Beyle birlikte biz de ] zık olur.» ler îdiler ki, zaman zaman araların Siyasetle hiç meşgul olmadım. Nasıi alâkadarlardan bu hareket hangi Muhittin Bey cevap verdi:' da çıkan en ufak bir ihtilâftan dolayı olup ta devlet benden iş bekler...» ciir'etle yapılabiliyor diye: « Teşkilât ile beraber müzakebirbirlerile de mücadeleden çekin Sait Paşa çok dürüst bîr adamdı. resi f ikrine iştirak etmiyor, getirecek mediler. Fakat müşterek ve vahit Bir gün, yol insasına memur olan bir oldugumuz adamm evvelâ mütalea düşmana, istibdada karşı derhal bir kondüktörün daima sarhoş görüldüsını almağı daha muvafık sörüyo • leşip vahit bir cephe kurmaktan da ğünü, vazîfesine bakmadığmı ken • bir an olsun fariğ olmadılar.. disine ihbar etmişler. Paşa, bu haberi rum.» Yukarıda da bir kere daha söyle • veren zata itimat ettiği için kondük Tevfik Salim PaşaT miş olduğum gîbi, tarihe geçmiş, ta törü derhal azletti.. Bu hâriise üzerine « Buraya geiecek zat bîr iktisai rihte iş yapnm şahsiyetleri iyice anaradan bir on gün geçti. Ve bu «e • âlimi de olsa kesildikten sonra ala • lamak, gördükleri işin, mücadele fer ben, gene o kondüktörün iş ha • cağı 270 Hra kadar bir şeydir. Böyle lerinin tam bir takdiri kıymetini yap şında sarhoş olarak görüldüğünü ha bir adamm bu para ile sabahtan akmak için, bu şahsiyetlerin yasadık • ber aldım. Garibime gitti. On gün şama kadar çalısacağını zannetmiyolan devrî ve muasırlarını gözönün evvel azledihniş bir memurun on gün rum. Böyle birini buldular mı? Bu paide bulundurmak, bu hususta bir fisonra tekrar iş başında bulunmasma rayı bütçeye korsak üst tarafıri• kîr edinmek îcap eder. İşte bunu na bir türlü mana veremedim. yasetin takdirine kahr, dedi. zari itibara alarak o devrin bir iki Mabadi var Muhittin Bey: Inhisarlar umumî müdürleri dün « Hepinize karşı mes'uliyet 3elunmuşlardır. de, Tütün Inhisar tdaresinde topruhde etmiş bir adamım. Sonra zan Üç saatlik müzakereden sonra cuma lanarak tevhit ve nakil işleri etile mukabele ediyorlar. Tabiî bu hu,&ünkü merasimin programı hazırlanmışrafında tetkikata devam etmiş • susta tetkikat yaotıtn.» dedi. br. Ayni zamanda tarih, edebiyat, dil Tevfik Salim Paşa; makamı riya lerdir. ^ ** şubeleri hakkmda da ihzarî mahiyette sete hitaben: bazı kararlar verilmiştir. Şimdiye kadar yapılah içtimaBütün tstanbul halkı gazetelerle kon« ttaba maruz kaldım. Hakkımı Iarda Tütün» Müskirat, Tuz ve Bagreye davet edilecektir. müdafaa buyurun.» dedi. rut inhisarlarmm teşkilât proje» Tütün tnhisar ldaresi Kalemi mahMerasime Muallim mektebi talebe Bu mevzu etrafında devam eden sus müdürlüğüne, Balya Karaaydm leri tarafından söylenüecek tstiklâl leri tetkik edilmiş, bu dört inhi • münakaşa neticesinde İktisat mü şirketi muhasebesinde çalışan Emin marşı ve Cumhoriyet andı ile başlanıladürlüğü maaşınm tezyidi hakkındaki sarda tevhidi kabil olabilecek Âli Bey tayin edilmiştir. caktır. teklif reye konarak kabul edildi. kısımlar tesbit olunarak bunların Eski kalemi mahsus müdürü Ziya Şehir bandosu da merasimde hazır Sarayburnu tnüstecirinin Saray bir cetveli yapılmıştır. Müdür Bey, idarenin Adapazarı müdürlübulunacakhr. burnu gazinosunda yaptığı f azla te • Müteakiben Halk Fırkası reisi Cevdet ğüne tayin edilmiş, fakat eski vazi sisatın borcuna mahsup edilmesi hak ler tevhidi kabil olan kısımlarla, fesi esnasında gerek kaçak cezayi Kerim Bey açılma nutkunu söyliyecek, kındaki teklif i de bir hayli münaka • kabil olmıyan kısımlar hakkmda naktilerinden, gerekse umumî mü ayni zamanda şubeler teşkiline dair oşadan sonra tasvip olundu. esbabı mucibeli bir de rapor hadürlük emrindeki kaçak mücadelesi lan talimatnameyi izah edecektir. Celseye on dakika fasıla verildi. parasından (3500) Iirayi zimmetine zırlamışlardır. Cevdet Kerim Beyden sonra Celâl tkinci celse açıldığı zaman ekseSahir Beyin kızı Nüveyyire Sahir Hanım geçirdiği anlaşıldığından AdapazaMüdiri umumiler koTnîsybhıi riyet temin edilemedi. tçtima cumarrı'dan tstanbul'a getirtilmiştir. Mü* bir şiir okuyacaknr. Bunu müteakîp tesi gününe bırakıldı. dört inhisarm tevhidi takdirinde fettişler bu mes'ele hakkmda tahki • Raik Bey isminde bir genç te Akın pi • Mithat Pş. üe Abdülhamid'i çarpışturan sebeplerden biri de para mes'elesi idi H M İ • 1 Mecidiyeköyü sehir hu dudu dahiline alındı cuları mı mes'ul tutmak lâzım?.. Haddi zatinde, mes'ele basittir: Vapurlann gümrük resmini, onlarî tstanbul limanına ük kaydettîrenlerîn vermesi lâzımdır. Memlekete getirilen bütün malların gümrük resimlerini o roallan getirenler verir, yoksa onu sonradan sahn alanlar degfl. Gümrük resmi verilmek lâzim gelse bile, hak ve adalet eski tarifeden veril mesini icap ettirir. Gümrük tdaresi 810 sene vazifesini yapmamış, gümrük resmini aramamışsa bunda vapurcularm günahı ne ? Kanunlar, taş demir değildir, vâzn kanun onları yaparken bir maksat ve gaye takip etmiştir. Cumhuriyet ldaresi yapoği kanunlarda millî vapurcuları hi maye ve siyanet etmek istemiş, onlara muafîyetler vermiştir. Şimdi, gümrük idaresinin ihmalinden vapurcuları mes'ul tutmak, hem hak ve adalete uygun olarak yapnklan şüphesiz bulunan Cumhuriyet kanuniannm takip ettiği ada • let ve nasafet, esaslanna uymaz, hem de Cumhuriyet tdaresinin Tiirk vapur* culuğunu himaye prensibine tevafuk etmez. Tekrar ediyomz: Gümrük idaresinin ihmalinden vapurcularm rarar gürme • sini ne kanun, ne de devlet kabul e* der. İsmet Pş. hükumetmin bu aşikâr haksızlığı izale edecek bir sureti tesviye bulacaji muhakkaktır. Abdülhamid'in, hakkı olmadığı halde, istediği parayı Mithat Pş. vükelâ encümeninde reddetmiştir! Bu ne cür'et? Tanzifat ve Tenvîriye resmi Belediye yüzde 30 tezyî dine karar verdi Belecüyece varidatın tezyidi maksadile bazı tedbirler alıırma* sına karar verilmiştir. Bu me yanda tanzifat ve tenviriye res • minin yüzde otiiz nisbetinde tezyidi için Şehir Meclisinden mezuniyet istenmiştir. Tezyit tek • lifi kabul edildiği taltJiıJ*> «an zifat ve tenviriye resmi şimdikine nazaran senede doksan bin lira artacaktır. iktisat mOddrü kim olacak? Belediye tktisat müdürlüği) maaşınm Screte kalbolunması ve buraya getirilecek zata üç yüz lira verilmesi ?"îhir Meclisinin tasvibine iktiran etmiştir. Söylendiğine gb"n tktisat müdürlüğüne Âli tktisat Medisi kâtibi umumisi Nurullah Esat veya Tütün tnhisan murakıbı Asrnı Süreyya Beylerden biri tayin edilecektir îzmir rıhtım Sirketi tahkikatı Halit Ziya Bey tekrar Izmir'e gitti tzmir 15 (Hususî) Rıhtım şîr* keti umumî veznedan M. Kasar ve başkâtip M. Bonicî vazifelerinden çı* karıldılar. Şirketin maslahat?üzan Galip Bey istifaya davet edildi ve istifa etti. Başkâtîp M. Bonici ev velki gün adliyece Utiçvap edilmiştirv Mevkuf şirket müdürü M. tv ve murahhas aza M. Yordan'ın on be şer bin, muhasebeci M. Pere'nin on bin lira kefaletle tahliyeleri muva • % fık görülmüştür. Maznunlar parayı tedarik ede * mediklerinden henüz tahliye olun * > madılar. Soruyoruz! İ Mölkiye MOfettişIeri ve şehir işleri Mülkiye müfettişlerinin Belediye vezaifi hakkmda tetkikatta bulunmakta olduklanm yazmışhk. Bu meyanda bir çok esnafm Belediye nizamahna riayet etmedikleri göriilmüştür. Müfettisler bu husustaki raporlarmı Dahiliye Vekâletine verecekler, bîr suretini de Belediyeye tevdi edecek • lerdir. Inhisar U. müdürleri Inhisarlar hakkmda bir rapor hazırladılar Tütün Inhisannda Ticaret Odasının tütün komisyonu Ticaret Odasmdaki Tütün komisyonu, tütün servisini takviye etmek için iç tiraalanna devam etmektedir. Komisyon tütün isb'hsal edilen Balkan hükumet • lerinden icap eden haberleri almakta dır. Ba cumleden olarak Yunanistan'da İskeçe nuntakasında bu sene tütün mahsulünün geçen senelere nisbetle daha ucuz bir fiatla satılmakta olduğu, tütün mubay?.a eden kumpanyalann mütte • hiden bareket etmekte olduklan anla • şılmış, keyfiyet tütün tüccarlanmıza bildirilmiştir. Komisyon cumartesi sabahı tekrar içtima edecektir. Halit Ziya Bey lzmir*e gitti tstanbul'da bulunan Kadastro feri heyeti müdürü Halit Ziya Bey lzmir'd gitmiştir. Halit Ziya Bey hareke • tinden evvel gazetecilere beyanatta bulunarak demiştir ki: € tzmir Rıhtım şirketindeki tahkikat için Izmir'e gidiyorum. Bu hâdisenin tafsilâtı gazetecilerce ma « lumdur. Tahkikat tamamen bitmiş, mes'ele adliyeye intikal etmiştir. RıhV tımlann sahibi hükumettir. Yapılan hesaplarla hakikat meydana çıkmışt tır. Bîr suiistimal ve pürüzlü işler meydana çıktı Esnaf Bankası hissedarları Esnaf Bankası heyeti umumiye içthnaı dün Bankamn Dördüncü Vakıf Hanındaki merkezinde yapılacakb. Fakat evvelki içtimada olduğu gibi dünkü içtimada da ekseriyet temin edilememiş, içtima bir ay sonraya bırakılmıştır. Maaşyoklaması bitiyor Mütekaidin, eytam ve eramilin yoklama muamelân aym yirmi ikisinde ikma! edilmiş olacaktar. kata devam etmektedirler. tdarede barem kadrolarmm tat • bikı neticesinde memurlardan bir ço* ğunun maaşları azaltılmıştı. Bu ma aşları kesilen memurlardan bazıla • rına, her ay, maaşlarından kesilen Dün şehrimizde Priştine'li Hasan Bey miktar nisbetinde bir paranın kaçak Ue arkadaşlan tarafından Tiran'da Arla mücadele tahsisatından gayrires • navut Kralı Zogo aleyhine yeni bir suimî surette verildiği anlaşılmıştır. İ kast yapıldığı, müsbet bir netice elde ededare müf ettişlerile, maliye murakıpmiyen müteşebbislerin tamamen tevkif ları bu mes'ele hakkmda da tahkika olunduklan şayi olmuştur. ta başlamıslardır. Dün bu mes'ele etŞebrimizdeki Arnavut mehafili bu haraf ında alâkadarların if adelerine mü ber hakkmda ademi malumat beyan etracaat edilmiştir. mektedir. Arnavutluk Kralına Yeni bir suikast mı? hâsıl olacak şekle göre ayrıca geniş bir umumî müdürlük kadro su da hazırlamaktadır. Komisyon, içtimalarına bugüri de devam edecektir. Müdiri u mumiler bugünkü içtimada tev hit işi etrafmdaki tetkikat ikmal edildiği takdirde heyeti teftişiye reislerinden mürekkep birinci ihzarî komisyomm raporunu tet kika başhyacaklardır. Sen Benuva'ya yeni bir talip çıktı Bir Fransız tstanbul'a geîereK (Sen Benuva) müeesseseleri müdürünün geçenlerde vefat ettiğini, kendisinden başka mirasçısı olmadığını söylemiştir. Def terdarhğa müracaat eden bu adam (Sen Benuva) müessesesine ait bütün emlâkin kendisine verilme.ini istemektedir. Halbuki Defterdarlık ta ayni emlâkin hazi • neye intikal i lâzim geldiği hakkında bir daya açmış bulunmaktadır. iki tacir mahkum oidu Naci ve Kegam isminde iki ortak tacir hîleli iflâs maddesinden Ağirceza mahkemesine verilmişlerdi. Bunlar bakkm • daki muhakeme hitam bulmus, ütisi d« birer sene hapse mahkum olmuslarda1.

Bu sayıdan diğer sayfalar: