19 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

19 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

oubat B1R DEVRIN TARIHl ( Sehir ve memleket haberleri fnhisarlar için Ziya ve Mithat Paşalarla Namık Ke * Yapılan tetkikat 0 Siyasî icmal , LavaTin i$tifası Fransız kabinesi hiç beklenilmiyen bir zamanda istifaya mecbur oldu. Fransa bütün, çihan milletlerinin toplandığı terki teslihat konferansmda diğer büyük devletlere hiç te uygun olmıyan noktai nazarını müdafaaya mecbur bulunduğu ve diğer cihan mes'elelerini devletler ile görüştüğü bir sırada kabinenin yuvarlanacağı beklepmiyprdu Fakat ekseriya ol duğu gibi dahilî siyaset cereyanları haricî siyasete ait düsüncelere bu defa da galebe ettisnnden M. Laval istifaya mecbur kalmıştırİstifanın hakikî sebebi Fransa'da sağ ve sol fırkalarm giıriş,miş olduğu hayat raemaf mücadelesidir. tntiha batı umumiye baslamak üzeredir. Sağ fırkalar şimdiye kadar kücük bir ek»eriyet ile muhafaza ettikleri hâkim Vaziyeti elden kacirmamak için bcr çareye ba« vurmakladırlar. B\ı cümleden olmak üzere yeni bir intihap kanunu hazırladılar Bu kanun Fran•a'da ilk defa kadınlara intihap ha'skı i itjbarile gayet liberal görünmektedir Fakat diğer taraftan herkesj r«y vermeğe mecbur etmeai gibi garabeti ve hürrjyeti şahsiyeye pek \P Uygun elraıy^n noktaları vardır. Zaten kad>nlara rey verilmes.! de buplan sağ fırkalara minnettar bı rakmak sqretile reylerini almak makun o fırkalara karşı kulmüthiş b»r »Uâhl vardır: tkinei d^fa. rey verijmesi usulü he men hemen kâmilen ilga edîlmistir. Halbuki şimdive kadar yapılan İn •İb«PİW>da şol fırkalar en zivade i kinci r«yde kazanıvorlardı. Bu tehli kepin k»rî?»»nda sol fırkalar yani radikalse«yali«tler ve sosvalistler bir ]es.n.istir. Uaval kabineaine h p,|a.n, M. Heriot V>ile yeni J mal Beyin hayatlarına ait hatıralar Selânik valiı sabıkı NAZIM PAŞANIN hatırantından iktıbas edümiştir. İngiliz Sait Paşayı Konya'da ziyaret eden bir İngiliz lordu.. ingiliztordumıyahnayak başıkabak çntari iîe kabul eden zamanm Isparta kaymakamı Hemen o şeee mes'elevi Sahh f*aşadan sordum. Pasa şvj cevabı verdi: Ha.» eyet azledüd.ikten soı»a k«ndükiÖr benim yarçıraa geldi. gir daha işret etmiyeceğini taahhüt etti. Ve bana namusu üzerine söz ve»di. gelen haber doe*u olmasa ge''k. Bir adam namusu üzerinç söz ver«r de bu M»*4f* n<**\\ dweiM Haîbuki kondüktör hakikaten ayyaşın birivdi. Ve namusu üzerine deği| y« *e*i üzerine söz verse faydası ypktu. Fakat Sait Paşa için ver.lea «ÖaÜn her şeyin üstünde kıvmeti vardı, YaUa vare yemin hİF türlü akh ermiyturdu. Sait bu hu»uslarda inaanı k*mü idj. Bir f ün Ingili* lortla.nndan Sait Paşayı Ingilteıre'den tanıyan Vir lort, Antalya tarikile Koova'ya geldi. Ve patada misafir kaldı Erte*» fünii Sait Pa»ayı gordüğüra. laman W»yy* ve şastrmiş bir halde buldunv. a f*afa hazretleri, dedim. Misa firinizjn zivavetinden tnemnMn değü m Yek n a y m tmyurdunuz? Pa*a güldu; s Nazım Bey, dedı. uondra'yı ç Hn unuttum. Mi»afirim lort cenaplart da kibar bir zattır. Kendisinden ınemnun olmamak mevzuu bahU d.eğildü\ Bu cevap üzerine bir müddet sustuk Tekrar soıe Sait Paşa başladı: •?* Isparta muUsarrıfmı tanır mii şmız? dedif)u hic beklemediğim sual karşı•ında taaccübümü çijtliyemedhn: hırıen tanırım efendim, dedim.. Sait Paşa hazin bir seale: laparta mutasarrıfı en basit adabı muaşeret kaidelerine bile bi.*, t». m% Ikinci komisyon işini haftaya bitiriyor tnhisar müdiri umumilerinden mürtekkep komisyon q»***Uu}e dün de devam etmiştir . K«mwyo« rei*j T«tün tnhtf§F İdare«i müdür vekili Hüsnü Bey dün k«ndisile görüşen bir muharririmize şq « tnhbarlann tevhidl ve An kara'ya nakli exa«en takarrür etmis biv şeydir. Kpmisyonumuzun nak,i( ve tevhit lehhıde veya aleyhmde kavarvermesi ıpevzuu bahis desiildir. Yalnız nakil ve teyhidi kabil olan şu 1 beleri tesbit ederek Vekâlete bildiı^ceğiz. İfimizi gelecek hafta içinde bitireceâimizi üm.it ediyorum.» Defterdırlığın nazan dikkatine fstanbul BalıkpazarıHtda Nev şehir Hanı isminde güze] bir bina vardır. Hanın Nevşeh.ir'deki Rum mekteplerine akar olarak İnşa edildiği iddia olunduğundan bakkı tasarrufunun hükumete mi yoksa iddiayı tasarruf eyjiyenlere mi j it olduğunr. mahkeme tayin ede cektir. Ancak Malrye Neyşe^İr Hanmda hakkı ta.ta.rntf İddİfiSJÎ bulunduğu için Yeniçami Maliye tah.si| »ubefi de hanjn b> kı*mı mühimmjni işgal etraut». FakaJ bqdrumlara dolup ta bakımsız1'İftaR, sthipsjzlikten, dqltyı bir tilrlü, bpfalt^amıyan »uJarın *esiri ile teme||er çürümekte, üst kattaki aptesanelercjen taşan müz«hr«fat ta tah.§il ^besinin. b*|lu duğu daireyi tahrip ve telvis ey lemektedjr. Hâsıh ü( b»ş yii* liralık biı masraf göze aldırılmadığı için elli altmış bin liralık han bh* baykuş yuvasına dönmeğe mahkum bulunmaktadır. Maliye tahsil şubesi buradan çıkarılıp ta başka bir yere nak • ledilmiş olsa Defterdarlık kira vermiyecek mi? Verecek ise ıt«den ileride hükumete intikali kaviyyen memul olan bu hanın hüsnü halde muhafazası ve idaıneî raamuriyeti için üç beş yüz |ira. sarfedilmiyor? Haydi binayı da şöyle bh tarafa bırakalım. Fakat h « şü« bir İnHnlant t«k« Iikesi altında çalışan memurlann ve her gün if için oraya gelen vti»Jerçe insantn haya.t^ «caba tamire verilecek bh kaç yüz liradan d§||a mı kıymetsizdir? Koca bir b.in.a ve bu kadar adanın canı ne için tehlikeye maruz bırakılıyer? nfelhuı bh facianid bütün mM'vIrjreflerİH Defterdajhk derqh^e ed,iyvr şnu diye, [15 scne hapse Mahkum adam İki sene sonra masum olduğu anlaşıld) Biindan Hq f*ne •¥»#! Ütküdar'da Teofan uminde bir bakkalı öldür • mek cürmünden dolayı Ağırceza mahkemesine vejrilen ve muhakeme ne(içe<in4f o^ ffne hapse mahkum edU^R Anlan Ef hakkındaki karar Temyiz mahkemesi tarafından n»k • şedîhPİfti, A.ğ«rceza mahkemesi bu nakz karan üzerine Arslan Ef. yi tekrar muhakeme etmiş, eski karapda ş«r*r fylfmişt), Mabkemei Temyiz, bu karan ikincî defa olarak hâdise naahallinde keşif yapılmadığı, vak'anm çpfeyan. etfiğ» *»»U« o^MIH>n karanlık olup olmadıjpnın tayin edilmediği noktasınc|an nakzetmiş, bu • aiıa ü?«rine b.£dj#« m«ballind.e kesif yapılmış ve karanlıkta uzaktan ikî kişinin yekdiğerini görmesine imljân olmadığı anlaşılmıştır. Buqyn üzerine müddei tara.find.an kendismi ^rslan Ef. nin vyrduğu şeklhıda {erd^lunan iddiaya sahih paza?4l« baJıılannyacağ» anlasılmış, Arslan Ef. iki s«qe yirmi gün meykuf k şpn*t ^«rae^ etmiş, serbest larmı temİ7İermiş. Ne dersmiz bu işe? Biz%at lort bu hali bana, müs tet*i bir Jisanla i ne O, Londra'yı çoktan unuttum diyor du am,a, hâlâ devri Hapnidi'dp, lerin karsısında temizlemeği gayet tabiî bulan mutasanFiflar devçinde n rdu ya^adığını bpr ^Ürlö %nJuf* My° Pasanın kalp hastalığı vardı. Yedi, sekiz ay evden çıkmadtğı olurdu. Umuru vilâyete ben bakardım. Evrak» varidenin naukteaiyatını yapar, göt»rup kendisine imza ettirirdim. öyle kibar bir ta>ada tekrar tekrar t«»«kkbrler ederdi ki, adeta mahçwp O »ajnanlar Kwy*'«!a kaşarlan raf ve kara cahil, cehaletleri kadar mutaassıp ve sahibi niifuz üleraa vardı. BunJarın ««rrinden hem vilây«t, hem de halk Ulâllah demi|ti. Fakat bu naefsedet ocağıaı söndür • mek mümkÜB olmuyordu. Zjra ber birUi ya BabıâU'de hatırh b« veaire, yahut ta «ar«ya, »aray adamlarına etraislerdi. ülemadan bir Kadri Efendi ki, eçhel yohaam biri idi. Her işe burnunu sokmak ister, vesileler bu}«tstk mevki v« nüfuzunu sağlamlaştırmak dilerdi. Taassuby kendi • lerine bir medar? m«><#t ve ve«İIeİ tahakkitm edinmişlerdi.. Bir yece, rama^aada bir kahvede çalgı çalmdığını gören bu Kadri Efendi vobazı, dehfetli galeyam» ?! gelmiş. Tehlil getirerek kahveden içeriye dalmif, Ve eli^deki kocaman asasile öniine ge]enjn yijzüne gÖÎMne, kafasma vura,rak. kahvenm İçinİ allak bullk «tml, Işte bu hentîâmelerde, Kqny^'d§ kıtlık başiadı. Bilhasşa kıtlığıp en büyük sebepler'nden birisi mezruatı mahveden çekirge sürüleri idi. Biz, derhai tedbir aldık ve çekirgelerin itlâfına karar verdikKarar tatbik edilip te her tarafta çekirgeler itlâf olunmağa başlanınca, bu Kadri Efendi başta olmak üzere, dehaetli bir yobaa kumpanyası derhal harekete geçtiier. Camilerde, çarşıda, pazarda, «çekirge cünudu rnüntejiredir, itl^fı günahtır «İİye halkı tahrik etmeğe başladılar. Ve bu tahrikât tesirini ggsterdi. Mutaassıp balk çekjrge itlâf »a* yer yer mUmaaaat et« meğe başladılar. Ve başlıyan kıthğın s^bebini çekirgelefde değil, çekirgeleri it|âf etmekie buldular. Bilâhare yaptığım tahkikat neti • cesinde öğrend.irn ||i, bq Kadri E fendi, memleketin zahire ticaretinin mühim bir kısmını ele geçjreq eşraftan birisinin adamıdır. Ve kıtlığın başlaması miidehhar zahire fiatlarmı yükselteceği için, Kadri Efendiyi kullanan eşrafın fevkalâde isine yara • maktadır... Mabadı var ~ hastanelşri vç W karar Belediye hastaneler masrafi HBÜb,i?n bir yekuna baliğ almaktadır. Şimdiki halde mevcMt hastançjerde sekiz yüz yatak bulunmakta, bunlara sepede sekiz yüz elli bin lira masraf yapılmaktadır. Bu suretle bir yatak raasrafi bin lirayı geçpaektedir Di ğer taraftan hastanelerde ted.avi altına alınan hastaların ekseriyetini taşralılar teşkil ehnektedir. Bu cihet nazari dikkate ahnarak bütçesi mü • sait olan taşra belediyejerinin d« hastaneler masrafına İ»tİriWerİ İÇİ|» teşebbus yapılacaktır. dir ilk mıhteplcrdekl levhalar Terkos v« otobüs imtiyaıUrı İstanbul Tramvay, Elektrik, Tünel ŞirketîWİ dffel«t«İrü İjL. Hanseş Ankara'ya gitmiş, Nafıa Vekib* Hilmi Beyle gö ıiişmüştür, M. Hanses'in bu zıyaretinde ziyan ejjen Tramvay Şirketinin açığım l^a • pa.tmak için zam talebinde bu]und.uguJ ayni zamanda terkos ve otpbüs hn Uyazlannj istediği haber verilmekte • dir. Calata'da Osmaob Bankası karşiıînda İngiliz'lere ait bulunan büyük bir binanın elli beş bin lira mukabilinde B«lediyece satut alınmauaa karar veril » miştir. Binuıın tir kıuru tlk mektep, bir kısmı da Khnsesizler Yurdu hah'ne konaçaknr. BJnanıa »tmdiki t*k«imatı her iki sekle de elverisji plduğundan tad.ilât için avrıca masraf yapılmıya < cak.tır. Soruyoru»! Kimsesizler yurdu Mübadele işleri I •• I • I *lm.r . . . i c . t f , aeaı. Aman efendi ı, bir şey mi olmuş.? dedim « Daha ne ei&un, dedi. MiHetimizi ve medeniyctimizi Ingi|iz |ordunun yanmda rezi] etmiş.. Lort cenaj>la,rı buraya gelirk,en Isparta'ya uğramış, Ve bittabî mutasarrıf beyi rnaka T mında ziyaret etmek istemis. Fakat mutasarrıf bey; makammda bulamıyınca evine gitmiş.. Ve.. Dehşetli merak içinde idim. Kendimi tutaraadım: Muta.sarrıf beyi evi»de de mi fcu'amamıs efendim? Belki muta sarrıf teftise çıkmıştır, dedim. Sait Pasa hazin hazin ba»w« saj ladı: Keşke mutasarrıfı ev}nde Ac bulamasayrrüş, dedi. Fakat, lort ce. napları mutasarrıf beyi evinde bulmqş, Lâkin ne kıyafeU©?.. Mwta*s»rrıf, Iordu> şecelik entarisile, yahnayak başıkabak kabul etmiş. Muta sarrıfm ayaklarmda çorap bilç yokmuf, Qecelik entarisile lordun karşısına kurulmuş ve bir taraft^n lort ile 14kırd> eder, diğer taraft»n ayaklarmm parmaklarm» kariftınrrotf. Çıplak ayaklarımn parmak apa •> Yoni Yunan Başmurah hası dün geldi Muhtelit Mübadele Komisyonu Yunan başmurahhaslığma tayin e dilep, Yunan Hariciye Nezaretj u « muraî müdürlerinden M, Şaklnrepulo« dÜB şehrimiıe şe|mjş v# kami«y«n daki Yunan munahhaslan taraf ından karşılanmıstır. M. Saklaropulos Yu • nan hükâmetinjn eşk.» !*tanbuj hM« konsolosu olup yeni vazifesinde fevkalâde murahhas. unvaq)nı haiz bu • Yunan heyeti murahhasası reisliğine şimdive kadar M. Foka» vekâlet etmekte id». Yeni basmurahhas gel« diğinden M Fokas tekrar ikinci m rahhaslık vazifeıini ifa edecektir. Yeni Yunan heyeti murahhasatı rei«i, dün, bir muharririınize şu beyanatta bulanmuşturs «^r Malamdur ki komi«y<MI îll»H bitmek üıeredir. Hükuraet^, \m \ş* lerin bitmeai için lâzım gelen malum ve mahdut «aman içinde azami şür'' atle çallfUmak üzere beni buradakj heyeti muyabhauı Hyanetins %%f\n etmiftir. Bitaraf A?aların meaauinden l»er iki hükumet te memnundur. M. Venf> zeloa ile beraber Ankara'ya giUiğira zaman tanıştığım, Türk başmurab haaı Şevki Bey ile çalışmaktan fev kalâde memnua olaeağıra. Heniiz, ko misyon iflefini tetkik etroediMm if M » islerin ne kadar sü,r«ceğjni hilmiyoT ruflŞ, Fakat her iki hükuajetin ar?u»u by işlerin bjr an evvej bithilraesidfo, Umunıî olarak bilditrim» göre elde jşler, Tü^k v« Yun«n iplerme İ«de«| ve 160 bin liralık tazminatın aÜkadarJar* tevzii mes'eleleridir.» Atina 18 (Hu«M«î) rs Nazırlar mecüsi Muhtelit Mübadele Kemis 1 ypnunun art»k mevç^di^in» »ebep kalmadığına karar vermiştir. Yunan heyeti murahhasası riya setine sabık İstanbul Yünan konaşi losu M Sakelaropulos tayin edilmiştir. Mumaüeyh doğrudan doğruya Türk hükumetile temas ederek Türk, Yunan itilâfına müteferri bazı mi|allâk raevaddı tanzira etmeğe çalısacaktır. üsködar çamları ve bir tekzip istanbul Belediyesi Üsküdar'a dikilen çam fidanlarının çalınd|ğı hah l i t k i tmktedir İlk mekteplerde yapılan teftişat neticesmde sınıf duvarlarında asılı nunu (ha|iı bir fa|izm) bulunan bazı Ievhalarm d.evt •««& 1 sında talebeyi işgal eylemekte ol • Mâbu^an raeçlisinde sol fırkalar yep» kanuna kar§ı sonuna kadar insi4uğu grailmüf, punlamı tabfaf, coğ, rafya gîbi derslerde duvarlara asıl • dat myha|efe$ gö|terdiler. Fakat mevçut reyleri k»n«nv redde kâfi gel medj, Wk'n âyan meclisinde sollar zumu mektep idaMİerine bildirilmişrPd4etmepe kâfi ekseriyet tir^ er BM hezimet karfisında M k*val i«tifaya mecbur q!mus tUTi ?aten mqmailevhin kabînesi M« Priand'm cekîlmesi üzerine zayıflaAnkara'da mşaatı biten yüksek mıs ve «ol fırkalar üzerindeki nüfuterbiyel bedeniye mekteblnin tefri • ZMPU büsbütün k^^bptmişti. Bunun şatı da ikmal edUrai», muallim kad, için Reisicumhur M. Dqumer hariçteki fevkalâde ahval karsısında bir temerküz kabine4İni te^ki' ettirmek tajebe Jeylî ve meccanî q|açağı fihetle (alebe kabMİile ^edrisat^ baş • İstemiatj. Fakat bu yazjfe M. Lava]'e haYale ediimediğinden maksat hasıl lanması bir btitçe mes'elesi adde Oİmamiftı. SoUari" münaferetini celtedriaata betmiyen haska bir recülü siyasiye »pti edilmis olsaydı ihtimal Rei maksadjna. muvaffak o z YOksek terbiyai bedeniya mektebi Mıarif Mösteşari gidiyor i Iunan Maarif Müstesarı Salih Zeki Bey bugün Ankara'ya avdet ede • i de bu ypld*» tf«ebbüşat y%ğl anlasılıypr. FEY7.İ Btyoğlu'nda su yok! Beyoğlu'ndaki mektep idareleri Terkos Şirketinden şikâyet etmektedir ler. Ş>Ket bu mekteplerin kısmı aza • mına, bu meyanda Alman Ucesine bir haftadur su vermeınis, bu yiizden mektebjn aptesaneleFİnî bile irnkânı hasıl olamamııtfl. Esnaf Bınkasındft ıslthnt Esnaf Bankasmm heyeti umu • miyesinin önümüzdeki ay içinde içtiraa« fn|;rilniaM takarrür •tmi|tir l u içtiraada kmlfanın e«nafa liyıki l« y*rdnw «debilecek bh şekle ifrağ 4İ roukarrer yeni bir pro »trafmda ga # i KomünUt Tahrikâtı BursaMa da tahkikat ve taharriyat yapıhyor Bursa 18 (Hu«u«î) ^ Dün hurada komünistlik tahrikâtı şüphesi ile 6 evd« taharriyat yapıld». Maamafih hiç bir şey bulunamadı. Izmir'deki kemünist maa'eleaile a« lâkadar olarak şehrimizde bazı tevkif a t yapıldığı şayi olmuştur. Dün gerüştüğümüz salâhiyettar aevat b.M zanla şimdiye kadar hiç bir kimsenin tevkif edilmemiş olduğunu »öylemiflerdir. vıu Muhtellt Mübadele Komisypnu Türk Heyeti Murahhasasından; Heyetimizdf Pl«v««t OİHJ» ftyrimü . badillere ait bulunan bilumum dos • yalar Galata'da Denüp Hanmda ierayi faaliyet eden Gayrtmöbadiller Takdiri Kıymet Komisyonuna devredilmiş ol • duğundaa alâkadaramn doğrudan dojjCevdet Kerim B.: «Bu unsyrlar a 1 Dünkij içtimada bulunan levat Halk j ruya mezkur hiumityou» »ürafaa* «t • rasmda Güzel San'atlar mensuplanna , evi'ne aza kaydedilmislerdir. 1 tneleri teblift olunur. Cevdet K w m Beyden sonra Zon guldak meb'usu şair Çelâl Şahjr Ek • yin kın Nüveyyire Şahir H< bir şiir okuyacakbr. Ayni zamanda Dariilfii nun gençlerinden Raik B. de Akın pi • yesinden bir parça inşat edecektir. Bunu p^teakıp diğer bir Darülfü • nunlu genç Halkevi'nin ve subelerinin İaviçre'den Oevlet Banka&ı manası ve bunlardan beklenen faydalı bına mubayaa olunan ve ş b r m i z e neticeler etrafında gençlik namına bir hitabe irat edecektir. gelen iki milyon lira kıymetindeki altınjar piyasamızda derhai tesirini Içtİıttada bundan sonra balkın ve g e n ç l i | ^ Halkevi bakkındaki kana • göstermiş, Türk para»ı dfğer pa atleri mevzuu bahsedilecektir. Miiza ralara nazaran b|r kaç puvan k?y . lcere ve mönakasalardan ahnacak nemetlenmiştir, Karsıhkları altm o\ • til şpre gerek Halkevi'ne ve gerek mıyan Balkan hükumetleri paralar> kat'i bir hattı hareket çi na nazaran Türk parası daha vetli bulunmaktadır. içtima Malî mehafilde serdedilen Fırkasında dün de bir iftima tajealara gere f|mdiki halde Av < d^^istir. Mimar, resaam ve mu • rupa'da parası en kuvvetli ojan bM" sikişinaslarunızdan pek çoğu ve Gü • kumet Fransa'dır. Fransa'nın altın zel San'atiar Birliği idare heyeti aza • karşılığı yüzde altmış bef huçuk < ları btf içtimada hazır bulunmuşlardv. tur. Bizde Devlet Bankasının teşekEvvelâ Vecdet Kerim B. Halkevf kiilünden sonra paramızın altm karGüzel fan'atlar şubesi hakkmda izahat şılığı kısa fasılalarla büyük farklar vererek bu subenin gayelerinden ve taKmatnamesinin umumî hatlarından bah kaydetmiş, son gelen altınlarla karşılık yüzde 21,5 olmuştur. Beynel • •edecektir. mi|el kaidelere gp>e karııhğt % 33 Bu tnevanda Fırkanın, devlet teçkilânisbetinje aH)n «lan evr«Vl »aktiye h havkinde çahşabilecek mesai unsuraltın derecesjnde bjr itjbara larile kabiliyetleri mfllî kültürün, tniJîî seviyentn yükselmesi maksadı etrafında addedilmektedirtoDİamak gayesini beyledjğini sijyle • düşen mühim bir vazife vardır» detniftir. i 1 Türk parası Tekrar bir kaç puvan t«ref fü knydadildi 18 yaşını ikmal etmemiş olan ve 8S yasını mütecaviz bulunan mürettiplerden bazı maliye subelerince ka * zanç vergisi talep ediltnekie vehazı maliye subelerince de vergi itteo • mekte idi. Türk mürettipleri cemjyeti bu mes'ele hakkmda İstanbul Pefter darllğimn mütaleaıın? öğfennıek ü«ere müracaatte bulunmuş> Defterdarlık 18 yaşınj ikmal etmiyeplerle 65 yaşını geçmîş bulunanlarm kaıanç vergisinden müstesna olduklarını bildirmiştir. Defterdarhk Jıeyfiyeti bütür» maliye şubelerine de tamim eylemiştir. Şu hale göre şimdjye kadar müs • tesna alduklan halde kendilerinden kazanç vergisi alınmış olan 18 ya • şından aşağı ve 65 yaşından yukarı işçilerin paralarının iadesi icap et > mektedir. Mörettiplerin kazanç vergiji Bir yerli mılı bonmırşejl agılaoak haVkmdeki »ikiyetler devam etv, Yerli mallarını ucuza «at mak için Utanbul Tatarruf cemiyeti nin delaletile bir koeperatif teşkil a* lunması kararlaştırılmıştır. Bu koopeMtif daimf bir yerli mav««»; açacak, bur« li mamulât ve mahsul&t ucuzça satıla«aktır. Y«rli malUniım fMkhalıy» «atıl tatanbul'da tevkif edilen yek iki şirkıt tfltili faaliyef ettffler Olston Tftba^g Bierliye F rA n|iz. İkfisadi buhr»R deki faa|ijFet!W mişlerdir. Emin Âli Bey lit hakem mahkemeleri u • mumî ajanı Emin Âli Bey mahkemelere a.it bazı hususat hakkmda aiâ kadar makamlarla temas etmek üzere bugün Ankara'ya gidecektw. Bılya Karaaydm şirkçti Geçtn şepe tatili faaJiyet eden Balyemaı|en «rketi bü kefe «Bal İ ketj» namj|e yenjdep ihy# edi|m»f, «fc zamname»i tescjl olunmuı, s ^ e t faa « Iıyetine b U TürkYunan mahkemesinde Vali muavini Fazlı B. dün Muhtelit Mübadele Kornisyonuna giderek Türk Heyeti murahhasası reisi Şevki Beyle görüşıpüştür. Bu mülâkatta etahji işleri mevzuu bahsedilmişUr, Vali muavini mübadele komişyonunde Gayrimübadil dosyaları Muhtelit Türk • Yunan hakem mahkemesinde dün muhtelif kimseler tarafından hüknmetimiz aleyhine açılan davalardan on ikisine bakılmış, bunlar bazı hususatın tetkiki için talik olunmuştur. Bundan başka ayni mahkemede tasdik edilraiştfr. Şirket ko, * Andonyan nasaında btr4 tarafından miserliğine he?üz kjmşe ^ y i R «dj]meı tzmir'deki emvali ticariyesinin mu mja,tir, «adere edildiği iddiası ve iki bin se« ki» yüz Türk altını tazminat talebile Son gonlerde havalar karfa ve fırtmab hükumetimiz aleyhine açılmış bulu gittiğînden gerek sipıendifer tarikile, ge nan davaaın da reddîne karar verilKomisyonun bir tebHği miftir. rekte hmanlanmız^aR ^ «j miJrtarda fstaabul 18 (A.A.) Muhtelit hububat gehniş buğday ve diğer kuru Mübadele Komisyonu Türk heyeti murahhasasından: Heyetimizde mev sebze fiatlaruıda, Jereffü baflami|tu*. çut olup gayrinaübadilleve ait bulu • ^ahjre Borsasında yumuşak buğday* nan bilumum d«syalar Galata'da QfU lar beş kuruf otuz paradan 6 kuruşa maslahatgüzaın Nezif nüp Hanında ierayi faaliyet çıkmrçtır. Bgn»da (1720 tpn) buğday şi gey, dün akşamki trenle An GayFİmüha.diller Takdi ve (4400) çyva] up muamele görmü^ kara'ya gitoıiftir. misyonuna devredilmiş || Arnavutluk mehafiliade Kral Zo. tür. Al»d«lu'dan 13 vfMföfl bufday, 16 alak§darlarffi ^[ağradan doiruya gq'ya bir fUİkajt yapıldığı habari (a g R şjps, feff V«f op ««f g « } j ş 1 9 tdt«kttı Wpı9 «uhalUna» tek* mezkur kemlsyena müracaat etmele flr. Almanya ve Rafya'ya (1000) ton İ d i t uydurulmnş blr yalaa olduW rafından k n teblif olunur. arpa ibraç edifaniytir. ğiî temin olunmaktadır. Mububat fiatfarı yökseliyor Arnavutluk maslahatgözarı g

Bu sayıdan diğer sayfalar: