19 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

19 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

•CamfmrîyA Mançuri Çin'den aynldı (Birinci sahifeden mabait) natta bulunmağa salâhiyettar mii • messil Japonya'nın bu yeni hükumeti, müstaki! bir devlet eşkâl ve evsafmı haiz olmadıkça, tanımağı hatırından bile geçmedi<Mni söylemUtir. sonra ricat eyledikleri takdirde bu taarruz sonuna kadar ileri götürül miyecektir. Changhai'a doğru yola çıkmış olan Canton tayyare fik>su dün KiangSi'de kâin Nanchiang'a vâsıl olmuştur. Günün eğlencesi f Hücümlara cevap! Bu akşamki program 18 Gramofon 19,30 Alaturka; (Be dia Rıza Hanıımn iştiraküe) 20,30 Habibe MoUa'nın monoloğu CHalide H. tarafından) • 21 Alaturka: (İnci Hanımm İStlraklle) 22 Tango orkestrasi. 18,35 Kitaplara dair 19,35 Musahabe20,15 Koro konseri 20,35 Hafif musikl21,20 Konser 22,05 Havadisler 23,15 Dans muslklsi. AtYANA: 517 m. 18,05 Konser 19,20 Ticarl haberler 19,35 Halk sporu: Yüzmek (konferans) 19.50 Konferans 20,30 Havadisler 20,4« Missa Solemnis (Bethoven) 23,05 Konser. BUDAPEŞTE: 550 m. 18,05 Konser 20,35 Gramofon 31,05 Konser 22.20 Macar halk şarlolan 23,35 Radyo Konser . BÜKREŞ: 394 m. 21.05 Konferans 21.45 Şarkü&r 23.05 Vivolonsel solosu 22.50 Plyano solosu * 23,20 Keman solosu 23.50 HavadUIer. VARŞOVA: 1411 m. 20,40 Gramofon 20,50 Radyo gazeted21,20 Senfonik konser İstirahatlerde e» debî tefrika 23 55 Dans musikisl. Japonya sulh teklif etmeği düşünüyor, Dünkü bilmecenin halledilmiş İnhisar faydalı ise, gemilerimizi derhal şekli 1 BANU, 2 ESER, 3 SEGÂH, terke amadeyiz, fakat... bugünlerde müzakere başhyacak 4 TAKSİM, 5 EZGİ, 6 NEVA, 7 İLÂN, 8 GÜZEL, 9 ÂKSAK, 10 RACA. (BETENİGÂR) ( Birinci sahifeâen mabait ). tSTANBUL: 1200 m. Japonva sulh mu teklif edecek? Japon'larm bir cevabı Tokio 18 (A.A.) Rengo ajansı bildiriyor: Resmî mehaiil, Japon askerlerinin beynelmilel mıntakanm müntehasında karaya çıkmış ve bu mıntakayı kat'iyyen üssülharekât olarak kul lanmamıs olduklarını bevan etmek • tedir. Ayni mehaiil, İngiltere ile A • merika'nın müteaddit defalar Changhai'da asker çıkarmıs olduklarını ehemmiyetle kaydetmektedir. Londra 18 (A.A.) DaUy Herald gazetesinin istihbaratına göre Japonva hükumeti Mançuri' de tatmin edilmesi fartile Çin'e sulh teklifinde bulunmağı derpiş etmektedir. Changhai 18 (A.A.) Indo Pa~ifique ajansı bildiriyor: İcraî Yuan reisi M. XangChing C'n hükumetinin Çin'in hukuku hü • ; ki mrani»ini terketmesini istilzm etmiyecek olan her türlü itilâfı derpiç etrneğe amade olduğunu beyan et mi«tir. Sanghay 18 (A.A.) Çin ve Japon murahhasları Fransız îmtiyaz mmtakasındaki hususî ikametgâhlardan birinde bu sabah bir içtima aktediyorlar. Japon ültimatomu henüz mahal • line tevdi edilmemiştir. Ecnebi elçiler vapılan içtimada hazır bulunmuyor'ar. Changhai 18 (A.A.) Vaziyette ahiren vuku bulan inkisailar, Çin'lilerle Japon'lar arasında doğrudan doçruya müzakerelere baslanılabi • leceğini derpiçe müsait bulunmaktadır. Müzakerat Çin'liler ile Japon'lar arasında Changhai etrafında bitaraf ' bir mıntaka ihdası mes'elesile pek az alâkadar olacaktır. Bu mıntakanm bitaraflığı tam olabilmesî için bunun ecnebi devletleri tarafından temm edilmesi icap eder. Yalnız 19 uncu Canton ordusunun çekümesi kâf i değildir. Esasen bu ordunun bütün anasırı geriye çekilmeğe karar vermiç değildir. Japon taarruzu bugün baslıyacak olursa Canton ordusunun unsurları, nüfuz ve şereflerinî muhafaza kay gusile muharebesiz çekilmekten içtînap ve ancak ilk müsademelerden Çin'in uzlaşma şartı tngiliz konsolosunun protestosu Londra 18 (A.A.) Changhai'. dan Daily Expresse bildiriliyor: Changhai'daki tngiliz konsolosu, Çin mernurlarına siddetli bir nota vererek HonarKeou'nun topa tutulmasmı ve iki İneiliz bahriye silâbendazımn telef edilmesine sebebiyet verilmesini protesto etmistir. tki taraf murahhasları toplandı BET, CİK, E, E, EN, ES, GER, KUR, KUY, LEN, Lİ, NAK, NÖ, RENK, RUK, SAK, ŞEK, TER, TIR, ZİK. Yukarıdaki hece1 leri ikişer ikişer 2 .~~ yanyana getirip a 3 ...... şağıdaki tariflere 4 ...... göre birer kelime 5 teşkil ettiğiniz tak 6 .. dirde, baş harfleri 7 ...... yukarıdan aşağı o 8 ~~ kununca: 9 BİR HAYVAN 10 ...„ İSMİ Meydana çıkacaktır. 1 İnsanda olmıyan bir aza! 2 • Katır; 3 • Elvanlı; 4 Parmak ucu; 5 • Meşhur uzun kulaklı; 6 Sıra; 7 • Kus midesi; 8 Çiğnenmiş; 9 • Büyük tencere; 10 • Köpek yavrusu. Bugünkü bilmece VUKUAT Aksaray yangını Bir apartımanla üç dükkân tamamen yandı Evvelki gece Aksaray'da Valide camisi sırasında Selim Bey apartı • manının altındaki manifaturacı dükkânından yangın çıkmış, bu apartı • manla beraber üç dükkân kâmilen yanmıştır. Yanan apartıman 28 odalı büyük bir bina olup içinde muhtelif aileler oturmakta idi. Ust kısmında da bir dokuma fabrikası vardı. Yangm, Osman Nuri Beyin manifatura dükkanındaki sobadan sıçrıyan bir kıvılcımdan çıkmış, derhal büyümüştür. Yangın esnasmda bir çocuğun da yandığı şayi olmuştur. Fakat bu şayia tahakkuk etmemiştir. Zabıta, yan • gmda bir kasit olup olmadığı etra fında tahkikat yapmaktadır. Sanghay'da bir infilâk Şanghay 18 (A.A.) tmtîyaz nuntakasının merkez kısmında bulunan maruf Japon müessesatından Mitsu Bussan Kaisha müessesesini hasara uğratan bir infilâk vuku bul • ımıstur. Müessese kamsının altına konulduğu zannedilen bombanın pat • lamasından bir Çin'li ölmüş ve 4 Cin'li de varalanmıştır. rinden: Bugünlerde mîllî vapurculuğa aît tnhisarın muvaffakiyetsizlik misali Liman firketidir mesail hakkında bir çok mütaleat ve Liman İnhisar şirketi tarifesînin neşriyata tesadüf ediyoruz. Bu me saili telhis ils Millî Vapurcula'n Lu nakliyatımıza menfi te&irlerinden uhusutaki düşünceleri hakkında efkâri zun uzadıya bahsetmiş olan matbu • umumiyeyi tenvhi f aydadan hali gör atımızla alâkadar ticarî teşekküllerin şikâyetleri göz önünde dururken miyoruz. Makulât ve mümkinata tamemleket nakliyatının inhisarmda alluk eden talep ve mütaleatımızm fayda iddiasına kalkışabileceklerini Türk ticareti bahriyesmin inkişafile zannetmiyoruz. Ticare*i bahriyesi alâkadar olanlarm müzaheretine ismazharı inkisaf olmuş milletlerden tinat eyliyeceğinde şüphe etmiyoruz. memleket nakliyatım inhisar suretile Millî vapurcular ve Seyrisefain idare eyliyerek tekâmül etmiş olan En fazia temat edilen mes'ele, hiç bir hüku met bilmiyoruz. tnhisarSeyrisefaînle Millî Vaourcılar hevda fayda memul edenler biliyorsa nünindekî ahenksizliği biz asla gayrimune göstermediklerine munta'inz. kabili hal bir iş telâkki etmivoruz. Kendi sâyi zatilerile bugünkü millî Bilâkis idare vesaitinm de millete alticareti bahriye f ilosunu teşkil ve ecdiyetini daîma teemmül edivor * ~ na> nebi limanlannda da şanlı sancağı • zari itibara alivoruz. Sevrisefainle mızı gezdîrmekte olanlar denizciliğiKaradeniz ve Mudanya hatlannda mizin tealisine matuf hayırhahane Millî Vapurcuların aktetmis Dİdukirsadab ve vâkıfane mütaleatı min • ları itilâf lar nesir ve tetkik olunursa netle istima ve tatbika amadedirler. daimi bir itilâf dahilinde çalışıla Muvaffak olamanuş bir inhisar şir • mamasındaki zihniyetin saikî ve bunketi müdürünün vapurculuk inhisa • da Millî Vaoiırcuların hic bir hissei rını terviç eden beyanatı gibi bu hu* mes'uliyeti olmadığı tezahür eder kasusa mütedair serdedilen gayriilmî naatindeyiz. Maahaza ergeç Seyrî • ve umumî mütaleatı münakasadan sefain müdiranı umurunun da ticareti müstağni bulmaktayız. Ticareti bahbahriyenin baka ve inkişafı icin meriyemiz hakkında hassasiyet gösteren nafiî mütekabüe temin ve siyanete matbuata karşı teşekkürlerîmizi ib • matuf bir prosrram dahilinde çalış • lâğ etmeği de bu vesile ile meslek mağı kabul edeceklerine eminiz. borcu tpiâkki ederiz. Gümrük mes'elesine gelince: Bu hususta azamî rüsum tedive etmemizi iltizamkâr görünenleri hüküm ve tefsirin mahkemc ve Suravi Devı *t aidiyetini tahattur ettirmek suretile mütalealarında insafa davet ederiz. Biz esbabı kanunîye serdile itiraz ettik ve bu iktisadî buhran devrinde hükumeti cumhuriyemizin bütün te • şekküllere ibrazından hali kalmadığı muavenet ve teshilâttan istifade te • şebbüs ve istirhamında bulunduk. Efradı milletin hakkı olan müsted'iyattan vapurcuları müstesna görmek îstiyenlere insaf tavsiye ederiz. Vapurculuğun inhisara alınması mütalealanna gelince: Hükumeti cumhuriyemizin menafii memlekete hâdim olarak ittihaz edeceği mukarreratın en har mürevvîçlerînden birî de Millî Vapurculardır. Memleket ticareti bahriyesinin tekâmülü inhisarda ise biz vapurlarımızı da iddia e • dilen menfaatlerimizi de fedaya amadeyiz. Cihan piyasasile alâkadar ithalât ve ihracat nakliyatımızın, bazılarının düşündükleri gibi, inhisara kâr temin edebilecek sabit bir tarife tatbikına müsaade bahşolabileceği düşiincesini gayriticarî buluruz. Yüksek tarife tatbikının ecnebi vapur larının Avrupa limanlarile ithalât ve ihracat iskelelerimiz arasında doğru nakliyat tesisîne Caîs olabî • leceği unutulmamak lâzımdır. BERLtN: 1635 m. Alenî teşekkür ve minnettarlık Vücudüne anz olan belkemlgl rahat • sızlığından on üç sene yatak esirl oldum. İstanbul Sıhhat Turdu operatöru H&san Hüsnü Beyefendlnin tedavisl sayeemde yeniden dünyaya geldlm ve sıhhatlml ka« zandım Alenen teşekkür ve mlnnettarU» ğımı arzederim. Merhum Pikrl Beyin kerünes! Mevhibe Gümrük resmi mes*elesi Son dakika: Şanghay 18 (A.A.) Japon ve Çin murahhasları arasında bugün vuku bulan mülâkat ve mükâleme bir çıkmaza müntehi olmuştur. Salâhiyettar membalardan şimdi alınan malumata göre Japonya kabulünü teklif ettiği talepleri derhal bir ültimatom şeklinde tebliğ edecektir. Bu ultiraatomda büyük Japon taarruzu başlamadan evvel Çin kuvvetlerinin geri alınması içîn 24 saatlik bir mühlet verilecektir. Müzakere akim kaldi Vapurculuk inhisart Esrar kaçakçısı bir karı koca Tank Tanoo temsil adiler.fik Raşit Rıza ve arkadaşları Aka Gündüz'ün en güzel eserlerinden biri olan (Tank Tango) yu aynı yacaklardır. Eserin pruvalan baş • lamıştır. Misafir edüen göpokler! Şişli'de o?uran bir tütün tüccarının Bulgaristan'dan gelirken birlikte getirdiği köpeğin başına gelen konten.ian hikâyesini yazmıştık. Güm • rüklerde ahiren bunun gibi iki hâdîse daha cereyan etmistir. Ecnebi memleketlermden birisinde şehbender * lîk yapmakta iken Ankara'ya tayin olunan bir zatın birlikte getirdiği köpeği kontenjan muamelesine ıâbi tutulmuştur. Lîstede köpek olmadığı cihetle hayvan sahîbinden ahnarak Sirkeci gümrüğünde misafir edilmiştir. Köpek, yeni kontenian listesinin tatbikına kadar Sirkeci'de kalacak • tır. Dün de bîr Amerika'lı kadın seyahat maksadile şehrimize gelmiş ve beraberindeki köpeği de şehre çı karmak istemiştir. Gümrük idaresi köpeğin kontenjan muamelesine tâbi olduğunu, kabulü muvakkat usulü ile de memf'ekete girmesinüı müm kün bulunmadığını söylemiş, kadın köpeğini vapurda bırakarak şehre çıkmağa mecbur olmuştur. Tıraş bıçaklarından azamî istifade Lokantacılar Cemiyeti umumî kâtibi tıras bıçaklannı bilemek için bir usul bulmustur. Kendi ifadesine göre kör • lenen jüet bıçaklannı ulak bir bardağm içine yapışfararak iki üç defa saga ve sola kımıldatmak, sonra bu ameleyi bıeakların diger tarafı ile de tekrarla mak, bunları 5060 defa kullanmağa salih bir hale sokmaktadır. Üsküdar'da oturan arabacı Nazmi «fendi ve zeTcesi tclâl Hanim kaçak esrar ve eroin satmaktan maz nunen Ağırceza mahkemesine veril • mişlerdir. Kan koca mevkuf olarak muhakeme edilmektedirler. Nazmi Efendi, Şemsettin isminde birisine bir sancı ilâcı vermiş, Şem settin bu ilâcı kullanınca zehirlenmiş, ve hâdiseyî polis haber almıstır. Tahkikat neticesinde bu ilâcın Nazmi Efendi tarafından verildiği anlaşılmış, Nazmi Efendînîn evi arandığı vakit iki torba esrar bulunmuştur. Maznunlar, bunların kendilerine ait olmadıklarmı iddia etmektedtrler. Şahitlerîn celbi için muhakeme talik edilmiştir. Eminönü Askerlik Şubesi Riyasetindeni 1 Malulini askeriye ile şehlt yetim lerinin 932 senesi ikramiye kaydına 20/2/ Millî Vapurcuların gümrük idaresi 932 tarihinde başlanılarak 20 '3/932 ta aleyhine ikame ettiği dava, pazartesi rlhinde kayıt muamelesine nihayet ve rileceglnden bu kabil ashabı müracaatın gününe tehir edilmiştir. her hafta cumartesi, pazartesi, carsam ba günleri sabahleyin 9,30 dan 12 ye kadar { müracaatleri. 2 On senelifini almış olan malullerbı İki gündenberi devam eden fırtına • | yalnız salı günleri beş kıt'a fotograf ve lar yüzünden İstanbul • Ankara te • yetlerindeki bütün vesaikile müracaat etIefonu bozulmuştur. Hat dün de tamir meleri. edilememistir. K. 3 Eminönü kazası Malmüdürlüfun den maas almakta olup gecen senelerde gerek mülga gerek mevcut her hangi askerlik şubesinden olursa olsun ikramlveSabık birinci ordu kumandanı Nu • lerinl almış bulunan malulinin ve şehit rettin Ps. evvelki gece Kadıköy'ündeki yetimlerinin mezkur şubelerden kayıtla • nnı terkin ettirerek şubemize müracaat hanesinde îrtihal etmistir. Nurettin Ps. etmeleri mecburidir. harbiumumi'de Kutulâmmare rauha • 4 Yukarıda yazılı mevat aynen tat « sarasile istihar etmiş, millî mücadele esbik edileceginden gösterilen müddet zarnasmda da birinci ordu kumandanlı • fmda müracaat etmiven. taarada olup bu< ğmda bulunmuştu. lundugu mahallin askerlik şubesi v&ârtaMerhumun cenazesi bugün kaldm • sile şubemtej kayıt muamelesi İçin ba lacaktır. Allah rahmet eylesin. berdar evlemiyen hastalık veya suverl saire ile dahi müracaatte bulunmıyanlaru* 932 senesi ikramiye hakları safcıt olaca fından bu hususta her türlü mes'nliye * Sovyetlerin ilk sesli ve sözlü filmi dün tin ashabma rari olicnŞı 0&n oluntır. sabah 11 de Glorya sinemasmda matbuat erkânına gösterilmiştir. Filmin i raesi esnasmda Sovyet sefaretine ve ticaret mümessilliğine mensup bazı zevat ta hazır bulunmuşlardır. (Mosta • fa • Hayat yolu) israini taşıyan filim teknik iribarile olduğu kadar mevzu Oâ barile de kuvvetli ve muvaffak bir e • serdir. Malul ve yetimlerin ikramiyeleri Dava tehir edildi Ankara telefonu bozuldu NurettiîTPşTvefat etti Rusların Hk'sözlö filmi YANIK KALPLER 6ARRY COOPERve MARLENE DIETRICH Fransızca söz'ü aşfc ve ihtiras filmt ŞIK SıNEMA GLORYA'da Bugün, bu akşam ve yarın yalnız matinelerde Yunan istikrazı Atina 18 Yunan hükumetinm yaptığı 10 milyon İngiliz liralık is • tikraza mahsuben Yunan Millî Bankasına 2,5 milyon lira verilmesi için telgraf gelmiştir. iktisatçılar cemiyeti toplanıyoj Türk iktisatçıları cemiyeti 21 şubat pazar günü saat 16 da Ticaret Odası salonunda toplanacaktır. Bu içtimaida müderris Münir Bey iktisadiyatta makine. muallim Servet Bey Türk kooperatifçiliği mevzuları etrafında birer müsahabe yapacaklardır. M i L T © LUSTURACILAR Ş A H I « İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsüleri Bugün saat 13 te Talebe ve zabitana tenzilath roatine îstanbul Belediycsf Gandi'nın kadın muavini Bombay 18 (A.A.) Mİs Slad, silâhsız itaatsizlik cürmile üç ay adî hapis cezasına makhum edilmiştir. Erenköy sanatoryomo teberrular Aktarma malları muayene ediliyor Gümrük tdaresine gelen yeni bir eroir üzerine aktarma eşyalannm da muayenesi yapılmaktadır. Dün Karadeniz'den gelen elli fıçı havyar kâmilen açı • larak muayene edüdikten sonra so • ğuk hava deposuna naklolunmuştur. Bütün dünyayı altüst eden bir vak'ai tarihiye Bir hatai adlî hasebile senelerce hapiste inliyen E M i L Z O L A ve C L E M E N C E A U tarafından müdafaa edlilen meşhur JehJpTıyatrosa VEFAT Alâiye esrafından san Kadızade merhnm Hacı Ahmet Tevfik Ef. refikası, Haseki hastanesi teşrihi ma raz mütehassısı Dr. Hâlis ve Sey • risefain kamara iaşe müdiriyeti tamirat kısmı memuru Cemal Beylerin valdesi Fatma Aliye H. müptelâ oldnğu rahatsızlıktan şifayap olamı yarak irtibaü dari beka eylemiştir. Cenazesi 19 şubat 932 cuma günü saat 10 da Tıp FaküJtesinden ka'dırılarak Beyazıt camiinde namazı badeleda Edirnekapı şehitliğindeki makberi mahsusuna defnedilecektir. Kederdide ailesine sabrı cemil temenni ederiz. 0 REYFÜ S Muazzam «özlü ölmiıü bugün tstanbul Veremle Mücadele Ce • mryetine Erenköy sanatoryomu için Kodak Ecîpt mümessili İnceyan Bey tarafından 150 liralık füim, J. Bert ve şürekâsı tarafından 70 liralık eczayi tıbbiye, G. Dilman Bill B. tara • fından 150 liralık eczayi tıbbiye teberrü olunmuştur. Cemiyet teşekkür etmektedir. A L E M D A R Bugün bütün SİNEMASINDA ve ikinci matine saat 15^0 da ve suvare 21,30 da ENİNDE SONUNDA Komedi 4 perde Yazan: L. Vemeuii Tercüme eden= BeA'a M. Vasfi Rıza gidip gürünüz. Gündüz 246, Gece 9,30 ta İstanbul halkı Raşit Rıza tiyatrosu Şehzadebaşı bugün matine saat 15 te Yeni bir Yunan torpidosu Atina 18 (A.A.) Bahriye Neza • retine gelen bir telgrafta büdirildiğine gore ttalyan inşaat tezgâhlannda yapılan Pavlos Cunduriotin torpido ve muhrîbinin tecrübesi icra edilmiştir. Dört saat süren bu tecrübeler esnasmda geminin 40,45 mil sür'ati haiz olduğu görülmüstür. Azamî sür'at tecrübesînde bu tor • pido muhribinin saatte kırk bir mil siir'» atle hareket ettiği görülmüstür. Mısır'da yeni bir ehram Londra 18 (A.A.) Kahire'den Tintes gazetesine bildiriliyor: Mısır Darülfünunu profesörlerinden Delim Hanem, yeni bir ehram meydana çı • anlnuş olduğunu haber vermektedir. Bu ehram, milâttan 2700 sene evvel firavun'larm dördüncü hanedanına mensur. ük kraliçelerden biri için mezar olarak inşa edilmiş olduğu tahmin olun^ tnaktadır. KONGRE EGLENİYOR Fransızca sözlü ve şarkıh şayanı hayret şaheseri görecektir. Heyeti temsiliyesi başında: Sinemalarında dünyanın en muazzam f:lmi !LEE v e Yekta efendi > Vodvil 3 perde nakleden: Mahaıut Yesari Bey Akşam saat 21,3« 4» Vodvü 3 perde Nakleden: Kemal Ragıp B. Muallimlere, zabitana ve talebeye birtocî 50 duhullye 30 DOKTOR Osman Şerafettin Emrazı entaniye mütehassfsı (Gureba hastanesi) dahilî, sari hastahklar mütehassısı Avrupa'daki tetkikat seyahatinden avdet etmistir. Her gün öğleden sonra Cagaloğlu Nurosmaniye caddesi 19. Telefon: 20893. L i Li A N HARVEY .H E N R Y 6ARAT Şehzadebaşı •••• Amiral Horthy hasta Peşte 18 (A.A.) Naibi hüku • met Amiral Horthy gripten mütevellit entanî araz ve hafif bir bronsit teşhis eder doktorlann tavsiyesi üzerine yat • mağa mecbur olmuştur. Amiral bir kaç gün yataktan kalkmıyacakhr. Sıhhî vaziyeti endiseyi mucİD değildir. ARMAN BERNARD LÎL DAGOVER ve P1ERRE MAGNıER Melek'te saat 11 de Elhamra'da saat 10,45 te tenzilath m^tineler Ferah sinemada Bugün gündüz ve gece nezih komik dümbüllü İsmail Ef. ve komik Ahmet Beyler heyeti 2 kumpanya birden aynca Anastas bale heyeti ve büyük serbest güreş müsabakalan gündüz: Altın Çaylak Otell cinayeti komedi dram 7 perde gece: Düğünde mah kumiyet duhuliye 25 localar 200^ JH A J i K' t e Mevsimin en güzel filmi olan hepiniz gidip gorünüz. Tamamen renkli olan bu filim NewYork Metropobtain operasından BERNİCE CLAİRE ve ALEXANDRE GRAVm temsilidir. saat 10,30 da tenzilâtii matine. Duhulive 25 k' ruş. Bugünkü Yeni Gün'de Şeker ihtikânna karşı Abidin Daver A LE V Ş A R K I S l'nı Hem komik, hem hazin Aka Giindüz Adana'da iki üfürükçü tevkif edildi Dr. Hafız Cemal' Cumadan maada hergün saat (2,3t dan 5 e) kadar îstanbul'da Divanyolu'nda (118) numaralı hususî kabinesinde hastalarını kabul ve tedavi eder. Beklememek îstiyenler, kabîneye müracaatle randevu alabilirler. TeşekkOr Kara Osmanzade Zahide Haaiaua vefab dolayısfle bizleri taziye eden ve cenaze merasimine iytirak etmek Int funda bulunan dort ve arkadaşları mıza en samimî teşekkürlerimİB md)< terem gazeteniz •asıtasOe «neyleris. Aüeci namma Zevei Saat Kara Osman Faıb Necip Dahiliye mütehassısi Cumadan cumaya: Kamer'deki insanlar diyorlar ki Osman Cemal M«ktepli!«r •ahîfesİ Adana 17 (A.A.) Kadmlara aşk" muskası yazan iki üfürükçü bugün evle* rinde yakalanarak adliyeye verümistir. Bu iki nfürükçünün evlerinde kitaplar muskalar, tesbîhJer, yılan kemikleri v« daha ban feyler bulunmuftur* ALKAZAR SİNEMASINDA Meşhur tacia artisti CX)NRElD VElDT'in birinci almanca sözlü filmi olan Bugün SON BÖLUK M 13 Kahraman piyadeler Aşk, ıbüras, denşet ve barp üimi

Bu sayıdan diğer sayfalar: