20 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

20 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(ĞRiPE ASPiRiN Taklitlerden sakınmız! AH! AMAM ... ARKAM! zCamhttriyet 20 1932« komprimeleri kullanınız CABUK! SANC1 GEÇTI YAKIH M4KİH4L4R zaJsmau TELEFOM. Nefis ipekli kumaşlar Ankara cadd » s ıçın enun • m l ı e J i l ı r ^ ^ ı j j j e ^ l l b ı k edınıı Avdclını mıncl « İSTAN5UL Tiırkive ümumi Aeentalon r ^^nwı MICCAMİ C & A. BAKER Ltd İITAMUI İ tle •««•«» »•• İıtankal YchV ALLCOCK YAKISI İZALE QANCIYI Öıhhatinizi muhafaza ediniz dnKenan Komprimeleri BUYÜK PİYAIdOSP i Grip, soğuk alğınlığının baş9 diş ağrılarının en birlnci ilâcıdır. Biiyiik ikra«i£^OOO liradır Ayrıca bir de 20,000 liraiık mükâfat Devlet Demirvolları îlânları Konya Yenice hattının 305 Jr 900 ve 311 inci kilometrelerindeki taş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı balastın ihraciyesinin kapah zarfla münakasası 12 mart 932 cumartesi günü saat 15 te Ankara'da İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. 12. inci tertip 2 . inci keşide 11 M A R T 1932 dedir. Doktor ALi VAHiT YILDIZ OCUK UNU Içok besler Çunkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur Menıeı çocuklaı ıçin vegâne bir gıdadır. Içindeki tarifeyi dikkatleokuyunuj Deposu: Hasan ecza deposudur. | ^ H ^ ^ | POKER POKEPlAY RAZOR B1ADE Tıraş bıçaklarının Vuksek knmetını duşurmek için \apılan hareketlere rağmen daima mukemmcl \e hepsine taıktirler Her \erde arniniz. Su işleri ikinci daire Müdürlüğtinden: İZmir Vilâyeti dahilinde Kayas'tan Hasanbataklığı'na ve Gümüşba taklığı'ndan Hasanbatakhğı'na açılacak kanalların inşaatı kapah zarf usulile ve 2 mart 932 çarşamba günü saat 15 te îzmir'de Su işleri Mü diriyetinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaya vazolunmustur. 3 3 1 Ameliyat (35000 m)batakhkta ve (30000 m) kuruda hafriyat 3 ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. 2 Talipler (661) numaralı kanunun tarifatî ve münakasa şartnamesi veçhile ve dosyasında mevcut nümunesine tevf ikan tanzim ede • cekleri teklifnamelerini yukarıda yazılı saate kadar mezkur Su İşleri Müdiriyetine tevdi etmelidirler. 3 Talipler balâdaki mekadire nazaran teklif edecekleri fiatlara göre bedeli baliğinin % 7,5 miktarındaki teminatı teklif mektubuna leffedeceklerdir. 4 Taliplerin, şartname, proje teklif mektubu suretlerini görmek ve tetkik etmek üzere her gün Izmir Su İşleri Müdiriyetine müracaat leri ve arazi üzerinde izahat almak istiyenlerin de 22 şubat 932 pazartesi günü saat 9,5 ta Kayas istasyonunda hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. Bobrck, kum, \e barsak hastalıklarının tabıi ilâcıdır. Buyiik ve küçıik şişelerde her yerde satıür. İZMİT'TE SATILIK BİNA Izmiun Demıryolu caddesinde dokuz odah sahrencı, gerek tnesken olarak kullanılmağa gerek daice olarak kiralamağa çok musait olan mefsuh Türk Ocağı bınası 2 mart 932 çarşambd gunıi müzayede ile saülacağından talıp olanlarınl şartnamesinı cumhunvet Halk Fırkası Izmit kaza rıvasetinden istemelerı İş Bankası'nın tesis ettiği büyük ipek kumaş fabrikası pek yakında mamulâtını piyasaya çıkaracaktır* 100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık lstanbul'da Çakmakçılar, sandalyacılarda Kuştüyü fabrikası yüzile şilte 12, yüzile yorgan 15, yağhboya yasbk 5 liraya, kuştüyünün kilosu 100 kurustan başlar. Kuştüyü kumaşların her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel. 2.3027 Nafıa Vekâletinden: Köprü inşaat münakasası 6R.PP05AN Antalya Vilâyetinde Anatlya Serik yolu üzerinde bulunan beto narme ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aken ve Sinop Vilâyetinde Muhammen Taşköprü Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza betonarme J ~ "' kıymeti ve f29200) lira bedeli keşifli İspiroğlu köpriilerinin inşaatı (evvelce ayni talibe ihale edilmek uzere birlrkte olarak münakasaya konul Mahallesi Sokağî Cinsi No. sî Lira muş ise de münakasada yapılan tenzilât haddi lâyık görülmediğinden Meyde Hükumet caddesi Fevkanî odalar 117 ilâ 123, 1/3 14000 bu kere) ayrı ayrı talibine ihale edilmek üzere kapah zarf usulile yeve tahtanî iki bap niden münakasaya konultnuştur. mağaza ve iki bap Münakasa 10/3/932 ye musadif perşembe günü saat 14 te Nafıa depoyu müştemil Vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye kârgir hane. vesikalarını sekiz gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve teklif Evsafı balâda yazılı kârgir binanın mülkiyeti bedeli sekîz sene ve mektuplarını, muvakkat teminatlarım senesi içinde ahnmış ticaret sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile kapah zarfla bir ay müddetle vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar Nafıa Vekâleti müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23 şubat 932 tarihine müsadif salı Müsteşarhğına vermeleri lâzımdır. günü saat 15 te müracaatleri. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir, Antalya ve Sinop Başmühen disliklerine müracaat edebilirler. Her koprüye ait münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Levazım memurluğun Şişli'de İzzetpaşa sokağında Valde apartımanının dan ve mezkur vilâyetler Başmühendisliklerinden satm alabilirler. 8 numaralı dairesi 1 sene müdetle Samsun Defterdarlığından: Pertevniyal vakfından: Vîyana'h Dr. Besarovîç'in formiilü dairesmde istihzar olunan burun pomadasıdır. Her nevi nezle ve grîpe karşı pek müessir ve gayet basit bir tedbiri şafidir. Çok tatlı ve hiç bir tabriş vukua ge tirmeksizin küçük çocuklar bile bu pomada ile tedavi edilebilirler. Bütün eczanelerde satılır. Nafıa Vekâletinden: İki yüz bin adet rabıt bulonu kapah zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 10/4/932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâleti binasmda yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartnamesini iki lira mukabilinde Ankara'da Demiryollar inşaat dairesinden, İs tanbul'da Haydarpaşa Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. Köprübaşı'nda Valde hanı tahtında 9 No. eczane 3 » » » » » hanında 6/1 No. odalar 3 » » hanı Helvacı sokak. 26 numaralı mağaza 1 » » hanı derunünde 7 No. oda 1 » » » » » » » 16/17 numaralı mağaza 3 » » Balâda muharrer emlâk yirmi gün müddetle ve alenî müzayedeye konulmuş/tur. Hizalarında gösterilen müddet ile isticara talip olan ların müzayede günü olan şubatın 27 incî cumartesi günü saat 16 ya kadar îstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfı idaresine veya encümene müracaat etmeleri. , ,• Eiatı 30 kuruştur. » » Çİ KOLAT C E Mİ L HAFI2 WUSTAFA VE MAHTUMU Bahçekapı Hamidiye caddesi 90 OKSİMANTOL ÖKSÜRÜK ve BOĞAZ HâSTALIKLARINâ KâRSI ümumî neşriyatı idare eden Yas\ ifiert müdürü: Kemai SaUh Uatlaaciük ve Neğrigat Turk Arumlm

Bu sayıdan diğer sayfalar: