February 23, 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

February 23, 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 Şubat SON T.ELG.RAFLAB Yeni bir Japon taarruzu Chapei cephesinde yapılan büyük taarruz dün öğîeden sonra başladı Londra, 22 (A. A.) Changhay'dan Ajans Reuter'e büdiriliyort Chap«i eephesi önönde yaprlacak oian büyuk Japon taarruzu bugün Sğıeden sonra başlıyacakhr. Taarruz muvaffak oldugu takdirde Japon'lar, Çin kuvvetlerini beynelmilel mmtakanm bududtmo teşkîl eden Sou Tcheon körfezmden geriye atmıs olacaklardn*. s*in Changnay'dan fstîbbanna gore Jenera! Uyeda, Tokio'dan 30,000 kuilik takviye kıtaah gönderirmesrni istemiştir. Bn gazetenm nrahabirinc göre, gögüs göğüse vulma gefen muharebelere ragmen Japon'lar ileri hareketlerrnde terakki edemetraVerdir. Şangbay, 22 (A. A.) Şanghay'daki salâhiyettar mehafilde beyan edîlJapon'lar, takviye kıtaatı dtğrâe gore JaponHar takviye kıtaatı göndermektedtrler. Bugün Şanghay'a istiyorlar gelmeleri bekîenen bt» takviye kıtaatıLondra, 22 (A. A.) Dafly Espres 'Ctnnhvnyet ANKARA MEKTUPLARI ı Boşanma vakalarında kabahat hangi tarafm?. İstatistikler kabahatin büyük kısmının kadmlarda olduğunu gösterîyor Bir Senede 2,127 çift bosandı, .50,689 çift evlendi 98, meçhu! sebepler 103. •** Evlenme vakiarına gelince; çok şükür boşanma vak'aları ile nisbet kabul etmiyecek bir fazlalık ve bereket gösteriyor. 930 senesinde evlenen çiftler 50,689 dır. Ankara, şubat (Hususî) tsta Bunun 21,324 ü şehir ve kasabatistik Umum Müdürlüğü tarafından Iarda, 29,365 i de köylerde olmuştur. neşredilen 931 istatUtik yıllığında Koy nufusünun şehir ve kasaba nu930 senesuıe ait ihsaî maiumat me fusunun üç misli olmasına ve köyleryanında ilk defa oimak oxere boşan de neomal tozyatizm fikirlerî, evma Utatistikleri görülmektedir. lilik aleyhtarhğı münteşir olmama • Bu istatistikler boşanma hâdisele sına rağmen evlenme vak'alarının bu rinin vilâyet itibarile adedini, boşakadar az olması, bir kısım izdivaçnan çiftlerin köy veya fehir itibarile ların maalesef gizli ve münhasıran ikamet mahallerini, davalarının müd dini bir şekilde yapılmasmdandır. deti devamı itibarile yapılan tasnifi Istatistiğin bittabi münhasıran ve boşanma sebeplerini ihtiva et medenî ve kanunî olan nikâhlan kay. mektedir. detmistir. Filhakia kanunen muteber 930 senesi içmde bütün Turkiye'de olan nikâh, medenî nikâhtır. Bunun2127 boşanma vak*ası olmuştur. Bu La beraber kanun dinî merasimi merakam mahkemelerce hükme raptenetmiş değildir. Ancak cahil köylüdilen boşanma hâdiselerine aittir. ler yalnız dinî nikâhla iktifa etmek Vilâyetlerden 246 rakamı ile bite, medenî nıkâhı yaptırmamaktadırrindliği Istanbol, ikinCTİİği de 201 alar. dedile Îzmir almaktadur. Bu gibi gizli îzdivaçlann adedi Boşanma hâdiseleri elliden yukarı bazı tahminlere nazaran pek büyük olan diğer vflâyetler sunlardır: bir rakama baliğ olmaktadır. Böyle Ankara : 60 gizli izdivaçlardan doğan bir çok Bahkesir : 112 çocuklar vardn ki ana ve babalarına Bilecik : 54 izafeten nufusa tescillerine imkân Bursa : 138 görül ememektedir. Denizli : 60 Diğer taraftan brrden ziyade evtsparta '. 68 lenme rak'alarmm da eksik odluğu Kütahya : 94 anlaşılmaktadır. Brrden ziyade evlenenler ve böyle evienmelere vasrta Manisa : 110 Bosanan çiftlerden 1114 ü şehir ve olan evlenme memuru, imam gibi kimseler hakkında ceza kanununda kasaba halkından, 886 çift te köy hükümler varsa da Adliye Vekâleti halkındadndır. 67 boşanma da biri gizli ve brrden ziyade evlenme vak'sehirde, digeri köyde oturan çiftler arasında olmuştur. Bnndan çıkan ne alarının tezayüdü karşismda bu hükümleri tadile muhtaç görmektedfr. ticc V»«^ıwn» vak'alarının daba ziEvlenme istatistiklerînden merağı yade sehirliler arasında vaki oldugu ve alâkayı celbedecek bh* kaç hulâsa neticesidrr. Sehirliler arasmdaki boçıkanyoruz: şanma vak'alarınm adedi ile koylü Evlenenler en ziyade kış aylarmda ler arasmdaki vak'aların adedi birevIeniyoHar. bîrinden çok farklı göriînmezse de 930 senesi içinde evlenen 70 ya şehir ve köy nüfuslarına nazaran afindan yukan erkeklerin adedi 194 radaki fark büyüktür. tür. Bunların arasında 15 erkek 80 Boşanma davalarının müddeti deyaşım mütecaviz oldukları halde vann hakkındaki adetler birbirinden ayrılmak istıyen çiftler için hiç te teş evlenmişlerdir! Kadfnlarda yaşlıların izdivacı davikkâr değildir. ha azdrr. 70 yaşmdan yukan olan geÜç seneden fazla »ürenler: 131 Iin hammlarm adedi ancak 16 dır. 2 seneden 3 scae kadr » : 34 Bunlardan biri seksen yaşım geç 2419 ay > : 56 miştir! 1813 ay » : 136 Evlenme ânmda kadm ve erkeğîn 129 ay > : 311 mütekabil yaşları hakkındaki ihsaî 85 ay » : 742 malumat ta hayli enteresandır. Bir 41 ay * '. 717 çok kadınların kendîlerinden 40 yaş Boşanma sebepierîne gelince: Bu büyük erkeklere vardığı, bir çok genç sebepler meyanında en ziyade naerkeklerin de kendilerinden 2030 zari dikkati celbeden geçimsizliktir. yaş büyük kadınlarla evlendikleri görülmektedir. Fakat en çok izdivaç İstatUtik geçimsizliğm mahkeme • lerce iki cinsten hangisine ne nisbette lar 1924 yaşındaki erkeklerle 1718 yaşındaki kızlar ve kadınlar arasında atfedilmîş olduğunu göstermiyor. Bunun gibi müteaddit evlilik, aile yu vuku bulmaktadır. vasını bırakıp gitme, hastabk, ibALİSÜREYYA mal, kaybolmak gibi sebeplerden hiç birinin ne nisbette kadına, ne nîs bette erkeğe ait oldugu da gösteril memiştir. Ancak îhanet vak'alarının mes'uliyeti tesbit edilmiş: 2127 boşanma vak'asında 264 kadın ihaneti ve ancak 26 erkek ihaneti rol oynamış! Demek ki bire on fark vardn*! Eğer istatistik yalnız 930 senesine lımrr'den verilen malumata göre on ait olmayıp ta elde bir kaç senelik sdenedenberi senede 300,000 kilo israkamlar olsaydı ve bu rakamlar hep tfhsal olunup okkası 16 4 0 lira arabu nisbeti muhafaza etseydi tered smda sahlarak 6,000,000 lira geb'ren dütsüz denebilirdi ki erkekler kadın Afyon mahsulü son zamanlarda yedi lara nazaran aile yuvasma daha mer sekiz lira birden düşmüştür. Buna sebep buttUTİar. Fakat maalesef elîmîzde Afyon istihsalât ve sahstnın inhisar alancak bir senelik rakamları vardır. hna almacağı hakkındaki şayialardır. Binaenaleyh kat'î hiiküm vermiyeBu şayiadan haberdar olan Bankalar lim: krediyi kesmisler, vaziyeti karanlık gören tüccar da mal almamağa başlamıştır. Adet itibarile boşanma sebeplerî şöyle tasnif edilmiştir: Şimdiye kadar en kısır sene olarak Geçimsizlik 1329, ihanet 290, terk tanınan 929 dan 180,000 küo nukta139, ihraal 62, hastalık 50, müteaddit rmda istihsal olunan afyon bu sene buevlilik 32,tağayyüp 24, sair sebepler nun yansı kadar bile olmartuştrr. fHEM NALINA MIHIMA nın iki fırka askerden m&rekkep oldugu söylenmektedir. Ba fırkalardan biri Çin toprağı dahilmde bohman Poutoong'ta karaya çıkacakbr. Newyork, 2 2 (A. A.) Changhai' dan Associated Press'e bildrrildigiııe göre Japon'lar bu koyün garbi şimalisindeki Çin mevzilermde bir rabne vucude gethmiş oldaklanndan Kıangouan köyü'nün sukutu ırrahakkaktır. Japon'lar simdi geniş bir ihata hatb resmetmek suretfle ilerlemektedirler. Hitler Kazanırsa Eskî bîr Alman Na^ârı «Bu felâkettir!» dîyor Frankfort, 22 (A. A.) cHhler'in mevkii iktidpra geîmesi her nevi hSrriyetin ni*>avet bulmasi, ameTe smtflanmn feiâkete düşmesi ve yeni bir harp vukua gelmesi manasmi, Mareşal Hindenborjf'un tekrar intîhabı Ue kanunu esasive karn hürmet, fasizmin ezflmesi ve eümhuriyetm selâmeu' mannsmı ifade edecektir.» Bu soz'er, Frankfort*ta topîanan Nassau ve Hesse cümhurîyetçi gençliğine karfi, ken'înerfni ınOfrit mflliyetperverEkten tahzir îçfn, sosyal<st meb'nslardan ve sabık nazirlardan M. Scheidemann tarafından soyIenmi»bV. Fransız kabinesi Cenevre Bugün Meb'usan ve Aya Konferansı nınhuzuruna çıkıyor Paris, 2 2 (A. A.) Kabine, su suyretle tesekkül ebnistir: M. Tardiea: Başvekn ve Harkrye Muon, M. Reynaod: Adliye Nazm ve rnnomî idare kor.rrrt1Örâ, M. Mabieu: Dahflrye Nazm, M. Flandm: Maliye Nazın, M. Pîetri: MiHî Müd?faa Nazm, M. Mario Routasn: Maarif Nazm, M. Champetîer de Ribes: TfV*St ve eyalâb mSstahlâsa Nazm, M. Laval: Mesai Nann, M. BTaisot: Sınhati umumive Nazın, M. Guernier: Nafia Nazın, M. Cbauveau: Ziraat Nazm, M. Rollin: Tiearet ve pocU telgraf ve telefon Nazın, M. de Cbappedelaine: Müstemlekât Nazın, MMeşarlar: M. Cathala re M. Pet«<I»«t Başvekâlet, M. Foulon: Dahiliye, M Perreau. Pradier: Maliye, M. Fould ve M. Ricbe: Milîî mudafaa, M. Pecham: Nafıa ve münakalât, M. Gaston Gerard: Turism. Yeni hükumetm erkâm, eskisinden yedi Wi»i nolrsnndır. Kabinede bariz vasıf üâ meclis tarafından sık sık izbar. edümekte obrn «rzuya tekabül eden bir olmasıdır. BtnneHce bazı servisler, ayni nazmn idares altma verilmiftir. MÜfî mödafaa nezareti ihdası, ve bütGn tefti? heyetlermtn raporlanm bir merkezde toohyacak olan nmrnnî idareler kontrollugu vucude getirilmesi gibi mShm niahat ta yapılmiştar. M. Tardieu, riifekasun saat 0,30 da takdim ebnistir. Kabme, mebusan ve âyan medtaleri bazorana sab gunS çıkacaktır. M Tardiea, çarşamba günfi Cenevre'ye gîtmek myetîndedir. Bir ittizah Paris, 22 (A. A.) Sosyalisl mebu* Cesar Chabrun, yeni kabinenin tarzı teşekkülü bakkmda salı guno hükumetten bir istizah yapacakbr. Dün Beyoğlu'ndaki Abdullah Ef. lokantasmnı camekânında taze üziim gördüm. Şubat sonunda kar yağarken, taze özüm p«k göriümüş bir şey değildi. Babasmm eserint ondan daha iyî idare ederek Beyoğla'nda tertenu bir Türk lokantası tesisine muvaffak olduğa için pek takdir ettiğim Hikmet Beye, bu taze üzümii nerden buiduğuna sorrfoan. Malatya'dan, cevabını aldım. Orada taze üzümü böyle subata kadar saklamanın bir nsulü varnuş, fakat, mcs'ele, Malatya'lılann taze üzümü kısın sonuna kadar saklamayı birmelerinde değil, Malatya'dan buraya kadar üzöm gebnesindedir. Bnna tsmet Paşanm, ara nra ve bilir bOmez terddt edflen şımendifer siyasetine medyunuz. Bu demiryoılan bittiğî zaman memleketm çok uzak noktalan birbirinin dini tntacak kadar yakmlaşmış ofacnk ve bugün kışm ortasmda Malatya'dan İstanbuFa üznrn nakleden bu şrmendiferler, memlekerm uzak köşelermde, bugün hiç bir ise yaramıyan nice kıymetlerden ve servetlerden isHfade edihnesini temin edecektir. Dün gördüğüm taze üzümler, İsmet Paşanm bize hediyesidir. ' İsmel Pş. nın hediyesî Yarm yapılan teklıfleri müzakereve başîıyor Cenevre, 2 2 (A. A.> M. Tardİeu, çarşamba günânden itibaren terki teslînat komisyonunnn mesaîsine îstirfik etmek tasavvurunu izhar etmîs olduğundan, evvelce bozvfanmu oTan ruznamede atideki tadilât icra edflmisbV: Konferans, yarmki >alı iabahı heyeti umıtmiye halinde ton'anarak umumî müzakerat esnasinda »oz «öylcmek uzere son olarak îsîm'^rnıi kavdettirmîş olan Afgan, Venerueua ve Yunaıı ba. t tip''* ^nî dinKyecelrtir. öfleden sonra, çarsam!» gSnfi içîn akti mtrtasavver o'an konferans divanı içtimaı vukubnlacaktır. Carsamba akşamı umumî komîsyon malum oldugu vechfle büumum heyeti murahhasalann reîsîerinden mSrekkep olarak içtima edecek ve heyen* umumiye celtelermde terki tesîihat bu»u»unda yapılmış olan tekliflerin mözakeresi yapılacakbr. Ankara'da zelzele Ankara 22 (Telefonla) Bu sabah burada iki hafif zelzele oimus tur. Hasarat ve nüfusça zayiat yok tur. Paris'te dilenci'ik arbyormuş, gece olunca, bir takrm kinneler serseriyane. dolasıyor, ötekfne berikine yaklasarak ffişstzfik, ekmek yok, merhamet ediniz!» dıye yalvarryorlarmış. Bu suretle Paris bir takrm hakikî veya sahte düenciierin alav alav dolasmasma sahit oluyormuş! Biz, tstanbul'u Paris'e benzefmenin huryasmdan bile vaz geçerken diiencilerin çoğalması Hibariyle Paris'in tstanbul'a benzemesi fena deŞö! Yalnrz, bu benzeyişin bir fena tarafı var: Arbk, fstanbul'da döencfler çoğaldı, dîye şikâyet te edemiyeceŞiz. Çünku, ne yapahm, Paris'te bile dilenciler çoğalıyor, cevabile iskât edîlecegimiz muhakkakbr. Paris IstanbuPa benzîyormuş! Afgan Sefiri Fena havalar Bul^aristan'da hararet nakıs 29 a kadar düstü Sofya, 2 2 (A. A.) Bulgaristan'da siddetli bir soğuk huküm sürmektedir. Dün, bazı mmtakalarda termometre, na kıs 29 derecevi çöstermi^tir. Memlekeb^ı her tarafına mebzul surette kar yağmıstrr. Bazı mahallerde kar tabakasının irtifaı 1 metre 6 0 santimetreyi bulmustur. ArVara 22 (Telefonîa) Afgan sefiri Hariciye Vekâleti vekilini ziyoret ettî, bir mfiddet RÖrüstü. Meclis Encömenlerinde faaliyet Ankara 22 (Telefonla) Adliye encumeni bugün tooîanarak iera ve iflâs kanununun tetkikine devam etti. İktisat encumeni de kazanç projesi üzerinde meşgul oldu. Dabiliye en cumenî geçen devreden nnıhavveî evraVı tetkîk etti, Hücamett:n Bey;n Cemiyeti Akvam hifzıssıhha azaSığı Ağaç koruma cemiyeti Ankara 22 Ağaç Koruma Cemiyeti nkbahann yaklaştıgını nazari dikkate alarak faalîyete başlamıştır. Cemiyet gecen sene ağaçların korunması, memlekette meyvalı ve meyvasiz ağaç yetiştiriımesi için hayli çalısmış ve musmir olmu»tur. Cenevre 22 (A.A,) Anadolu Ajansının hususî muhabiri bildiriyor: Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Müateşan muallim Dr. Hü*a mettin Beyin Cemiyeti Akvam Hifzıssıhha komitesi azalığına inti • habı hakkında mezkur komite tarafından 931 eylulünde ittihaz edilmiş olan karar Cemiyeti Akvam medisinin 66 ıncı umumî içtimaında tasdik ve kabul edilmiştir. Avusturya'da idam cezası Şark vilâyetlerinde kar devam ediyor Diyanbekir, 2 2 Dün başhyan kesif kar bugün de devam etmektedir. tzmit, 22Burada kar tekrar yağmağa başladı. Devam ediyor. 6arbî Anadolu'da ziraî teftişat Ankara 22 Garbî Anadolu'da zrraat, orman ve baytar müesseselerini teftişe giden heyet Ankara'ya avdet etmiştir. M. Troçkı Sovyet vatandaşlığından çıkarıldı Rflşvet alan komiser îzmir 21 Rıhtım Şirketinin rüşvet almaktan maznun Naf ia komiseri îsviçre'dedir. Kendisi hakkında bir kaç güne kadar takibat icrasına haşlanacaktır. Komiserin İsviçre'den getirtiieceği töyleniyor. Yunanistan ithafâfı tahdit ediyor Moskova 22 (A.A.) Merkezî icra komitesi Sovyet aleyhtarı faali yetînden dolayı ecnebi memleketlerinde bulunan muhacîrini vatandaflık bukukundan mahrum etmeğe ve bunların ecnebi pa*aportu Ue de Ru»ya'ya girmelerini men'e karar vermiştir. Gravy ve Don Potre»»v, Troizki bunlar arasındadır. Viyana 22 (A.A.) Gazete lere göre, Başvekil M. Buresch, dün GrossWoltersdorf'ta hiristiyan sos yalist fırkasının içtimaında soylediği bir nutkunda Avusturya'da idam cezasının iadeten tesisi lehinde beyani fikretmiştir. Başvekil, hükumetin Avusturya milletinden, reyiama müracaat usulile idam cezasınm tekrar kabulünü talep edeceğini israp eylemîştir. tzmit'te de ayni hal. Afyon piyasası Tırakya'da hava açık Edime, 22Edirne ve Knklareli'nde hava açmış, soğuklar azahnışbr. Rekolte 929 un yarısı, fiat ta çok düşüktür! ispanya'da çıplaklar Barcelone 22 (A.A.) Barcolene civartnda MolmsdeRey kasabası yakınında bir orman «Tam çıplaklar» dan mürekkep bir grup keşfedilmiştir. Bu grup erkek, kadın ve çocuk lardan mürekkep idi.Polis kendilerin giyinmeğe mecbur etmis ve tekrar et tikleri takdirde adabı umumiyeye mfinafi harekette bulunmuş olmak töhmetile kendilerini mahkemeye sevkedeceği tehdidinde bulunmuştur, mı idi? Ben de ona dikkat ettim. İkisi yapma idi. Müşteriler dağıhnca yapmaları barakaya sakladım. Yann torbasına koy, çiçekçrye götür. Uzun boylu pazarhk etme. Haaa.. Kordelâlarını kesiverseydin. Kesmez olur muyum? Atmasaydın bari. Yeni donuma uçkur yaptım. Al, işte dokuz kayma. Ali mezarcınm oğlanı gördün mü? Kerataya onca şey vadettik, gene günde gelip su taşımıyormuş. Hasan kimseye çaktırmadan büyük yengenin yüzüne baktı ve gözlerinde belirsiz bir gülümseme ile: Demin gördüm, dedi. O da hergün gelemediğinden sıkılıyor. Ağa kırk yılda bir iş buyurdu, bir türlü üstesinden gelemiyorum diyip duruyordu. Mutfağa git te büyiik yengea sana köfte ile tatlı lokma versin. Hasan mutfağa girip mangalın kenanna çömeldi. Büyük yengesi yuk • Ecnebi mekteplermds turkçe muallimleri Bir kaç gün evvel gazetelerde ecnebi mekteplerindeki türkçe mualümleri hakkmda bir fıkra intişar etmişti. Bu hususta icra ettiğimiz tahkikata nazaran vazifelerine hitam verilecek olan türkçe muallimleri; talebesi bastan başa ecnebi tebaası olan ecnebi mekteplerindeki muallimlerdir ki bu çeşit mektep şehrimizde pek azdrr. Talebesinin ekseriyetini Türk tebaası teşkil eden ecnebi mekteplerinin türkçe muallimleri hakkında böyle bir karar varit değildir. Hele bir getirsinler.. Onlann mezar yerleri, Hacı Şeyhin mezanmn ötesindedir. Haberin olsun ki bir yanlışlık yapma. Hem onlar ölülerini tabutla gömdürürler. Yanlama tahtaIarı kalın olur. Fazla para eder. Geçende amma da yanlışlık yaptın. Ben bir şey yapmadım ağa. Nasıl yapmadın? Orman Pa şalarm mezarım öyle fena deştin ki az kalsın çökecekti. Tahtalarınm çoğunda kazma yarası vardı. Onar kuruş eksiğine sattım. Ne yapayım? Çok karanlıktı. Ben sana her vakit söylerim. önce ayak ucunun yanından deşmeğe başlarsın, birinci tahtayı çektin mi, yerini doldurursun, sonra ikinci, sonra üçüncü... Böylece ne çöker, ne belli olur. Unutacaktım, gelirken kahvenin önünde berber Nuri Ustaya rastIadım, selâm söyledi. Mabadi var Bursa'da bir Oförükçö Buru, 21 (Huson) Maruf üfurükçülerden Mehmet Hiltni nammda biri dSn Karadeniz otelinde SfunikçSlük yaparken cürmü meşhut halinde yakalanmıs, aldiyeye teslim edilmiştir. Atina 21 HBkumet ithalâtı tahdit için bir karaname nesretmeğe karar vermiştir. Bu sayede senevî 14 milyon dolarlık kambiyo tasarrufu yapılacağı tahmin olimmaktadır. CUMHURİYErin edebt tehİkast: MEZAR KAZICILAR 11 MSeUifi: AKA GÜNDÜZ Diyiverîrdi. San Dede ıskaradaki köfteleri kastederek haykırdı: Et kokuyor et! Karısı başka maksatla sordu: ölü eti mi? Kocast cevap verdi: Dİri eti, diri eti! Karısı koşarak geldi. Birer kon • yak daha içtiler, ve ıskaradaki üç bes köfte beş dakika içinde yandı. Iskarayı ateşte unuttuklarına ikisi de hayıflanmadılar. Sağlık olsun, üç köftenin nesi olur ki, insanlar birbirini sevdikten sonra... Hasan geldigi vakit konyak şişesi yanlanmıştı. Hayır ola? Ne var ne yok? Sağlık ağa. Akşamdan sonra biraz bu tarafa geldim. Bir hemseri gelmiş, onu görtnek için. Bir diyeceğin olur mu diye uğradım. Bugün iş oldu mu? tki cenaze getirdiler. Kimlermiş? ^ Birisini tanımıyorum. Memur • muş. üç beş arkadaşı getirdi. Belediyenin eski otomofiline yüklemişler. Ana iyi para verdiler, beş kâğıt. Bereket versin. öteki kimmiş? Meb'usmuş mu, meb'usa yakınmış mı ne... Çok kalabalıktı. Mezara çiçekler koydular. Nutuklar söyledi ler. Zengin bir şeydi galiba. Kaç para verdiler. Dort kayma bize verdiler, bir kayma da yardımciya. Zaten öyledir, küçük memurlara gene afkolsun! Çiçekler yapma sek sesle söylendi: O yumurcak ne diye su getir miyormuş?.. Hasan büyük yengenin gözterme baktı ve birdenbire elini uzatarak kadının yanağını sıktı, gene gözierine baktı. Kadın hîç bir mümanaat ha reketi yapamadı. Hayret içinde kalmışti. Hasan işaret parmağını dudaklanna götürdü, ve ayni sesle manalı manalı cevap verdi: Çok işi varnuş ta.. Ali usta öteye beriye gönderiyormuş ta... Kadm, kaşla gözle yan odadaki ağasını işaret etti. Bu ihtar bütün mes'eleyi halledivermişti. Kadm iki genç usağın sırdaş ol duklarını anlamıştı. Nesine lâzımdı ? Mademki iyi numara yapıyorlardı; hem Hasan, ötekinden güzel, giirbüz ve parlak gözlü idi. Ağası içerden seslendî: Başka bir havadis f alân yok mu Hasan? Haaa. Var ağam. Bu sabah söyIiyecektim ama yanında misafirin vardı. Neymiş o bakalım? Sabahleyin Beyler mahallesin deki kahveye uğramıştım. Ne konuştuklarına kulak kabarttım. İşler yolunda gibi ağam. Kimin işleri? Bizim işler. Senin anlıyacağin epeyce müşteri var. İlmek Beyin anası ölüm döşeğinde.. Eslah Beylerin şoförünün ihtiyar babası satlıcan ol muş. Menşur zengin Pinpon Beyde yürek çarpıntısı varmış, hekimler umudu kesmisler. Bilmem hangi beyin küçük kızı merdivenden düşmüş, kafası meretçik olmuş. Paşaların ko nakta da iki yatalak varmış. tkisini de bugüne yarına çıkmaz diyorlar. Pinponların evinden hiç kim seyi gömmedim, bilmem, ama Rah • van Paşalarla, İlmek Beylere çok mezar kazdım, avuç dolusu para verirler. İyi adamlardır. Bakalım bu sefer ne verecekler?

Bu sayıdan diğer sayfalar: