23 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

23 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

31 1.32 mlâk ve Eytam Bankası MevcuJat ve maflubat Camhmyet* Borsa üün akşam kapanan Borsada bir Türk lirası mukabili: 20.r00.000. 1.000.000. bransız t'ıangı Dolar Liret Belçika „ Drahmi Isviçre , Leva Bulgar Florin Kuror. Çek Şilin Avusturya Pezeu Alman markı Zloti Fengö Macar Ley Romanyı Dinar Çem 'viç Bir Ingiljz lirası Altın Mecidiye Banknot J2 | 06 0 | 47,60 9 14,50 37 03 2 43,37,50 65 47 16 4 6 2 4 3 79 26 Lira 7 9 05,75 27,29 15,87 003 23,85 85,94 ö0 87,80 Kuruş 31 Kânunuevvel 1931 Bilânçosu Düyunat ıoooo.ooo. 1.8öO,I84. 72 3.077.079 33 2.0(J3.974. 60 Limammtzdan hareket edecek Henöz talep ediîmfyen hisst senetier, "B, tettlbi Derdesti tahsil "A, hisse senetlcrî Hissei iştirak tnukabili gr îmenku.leı Kasa ve bankalar mevcudu Haricî tnnhabirlet Esham ve uhvilât cüzdanı Gayrimenkullerimiz Mobilye ve ilk tesis raasrafı Mobilye Ilk tesis îpotek mukabili matiubat Tahsil edilecek sat^j taksitleri îpotekli ikrazat lnşaat üzerine avans Ipotekli ticari hesabı cari Jpotekli senetler Hazine hesabı carileri ve hazine bonolan Senedat eüzdaru Muhtelif teminatit avanslar Muvakkat borçlultr 2.29086a 32 6524.660. 59 414.403. 62 1,073.547. 56 3 148. t>5 ihtîyai akçeleri Nizamî ihtiyat akçesi Fevkalade „ „ fpotekli G,M. tenezzü'ü kiymeti karşıTıgı Vadeli ve vadesiz mcduat Eytam hesabı carileri Muvakkat alacaklılar Nazım hesap ar Saffi t m e t t i l 1930 dan müdevver temettü 1931 temettüu 100 «75. 04 449.662. 48 449 662. 48 Sermave TAVİLZADE VAPURLARI Ayvahk postası 10.645. 66 1.164.162. 40 327.324. 30 89.391. 35 76.57\ 3S 12.818. 10715.628. 14 SKLÂMET vapurn her per^etnbej 17 de Sirkeci'den hareketle 4.083.591. 43 5.188.247. 26 1.288.528. 44 26 276.3 8. 6 435.1 o& ?2 Gelibolu, Çanakkale ve Körîez tarikile Ayvahğ'a azimet ve avde edecektir. Yolcn bâeti vaporda da verflir. Adres: Yemiş'te TavOzade Mustafa biraderlcr. Telefon: 22210 25.787. 62 409.351. 10 1.180 607 68 170.221. 44 t 057.796. 18 248.490. 05 26.276.398. 06 58.971.903. 19 Kocaeli vapur Şirketinden Vapurların tamiri dolayısiyle 5 mayıs 932 taribine kadar cumartesi günleri İstanbul'dan ve pazar günleri Izmit'ten hareket eden po»« talarımızın ilga edildiği ilân olunur. Emlâk ve Eytam Bankası 31 Kânunuevvel 1931 tarihine aitkâr ve zarar hesabı Masarifi umumiye Muhtelif Faizler 40',98'.12 Amortismanlar Tedıye olunan muhttlif faizler 58.271.903 91 Dr. Semiramis Ekran H. Çocuk hastalıklan mutehass» Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 2496 Çocuk hastanesi feulak, boğaz, burun mütehassısı DOKTOR Osman Şerafettin Avmpa'daki tetkBuıt seyahatlnden avdct etmiştİT. Her giin ögleden sonra Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi 19. Telefon: 20893. 966,317.74 446 '64 40 70,845,93 25,. 87.62 Emrazı entaniye mütehassısı (Gureba hastanesi) dahilî, sari hastabklar mütehassısı 588,538.54 27,454.30 10,644.38 3,993.02 Jlk tesis amortısmanı M'.bllye , Gay.ım.nkulletiraîz *B S Amrtî mtm MUHIELF KO\1«SYONL\R BANKAHRDAN TAHSİL Ol.UVAN FAtZLER 1930 DA\ MÜMEVVER TEMEfiÜ Dr. Ekrem Behçet B. oğlu Mektep sokak 1 Telefon B O 2496 lemettu Tafiye olunıcak Hesabat provizyonu 53 000 435,13S.72 400 "5f t o 1931 ^enesî Safî Temettu 1930 Senesinden Müdtvv. Emniyef Sandığı Emlâk müzayeaesi tffeayede ITesap bedei Temettö 25,767.62 N... Merhunaîın cins ıe ıevpı ile mevkii ve miişîemîîâlı K a f î Kaıraır öDanmo 500 1,509,1 15 69 1^00,115.69 BUYÜK TAYYARE^ PİYAAGOSl 12. inci tertip 2 . inci keşide 11 M A R T 1932 dedir. Kapalı zarî usulile buğday satışı Ziraat Vekâletî Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: Nümunesi Ankara, Istanbul, Adana, Mersin Zahire ve Ticaret Borsasmda bulunan Sultansuyu harasının Malatya Akçadağ istasyonuna altı kilometro mesafede kâin Aziziye mevkiindeki ambarlarında mevcut talimmen beş yüz bin kilo buğday kapalı zarf usulile satışa çıkarılmıştır. Şartname ve nümunesini görmek istiyenlerin Hara müdiriyeti ile mezkur Borsa komiserliklerine ve satışa iştirak edeceklerin de 16 mart 932 çarşamba günü saat on beşte Aziziye merkezindeki Hara müdirivetinde müteşekkil ko misyona müracaatleri ilân olunur. 1200 ikraiBiye 3 5 0 0 0 liradır ^420 Topkapı'da Merkezefendi mahallesinde eski ve yeni Çırpıcı caddesinde eski 11 mükerrer 11 mükerrer 11 mükerrer ve yeni 15, 15, 1, 15 numaralı yüz on arşın arsa üzerinde yarım kârgir iki katta beş oda iki sofa bir mutfak 4>ir hamam ve üç yüz arşın arsa üzerinde kârgir bir fthın ve dört dönüm yüz doksan arşın babçeyi muşterek bir kuyoyu bavi bir hanenin tama «". Saffet B. 7483 Fındıkh'da Fatmahatun mahallesinde Beytül malcı sokağında eski 2 ve yeni 28.30 numaralı iki yüz on beş arşın arsa üzerinde ahşap üç katta on bir oda üç sofa iki taşlık bir salon iki mutf ak odun kömürlük iki sarnıç çatı arası ve kırk arşın arsa üzerinde iki kurnalı hamam banyo mahalli ve yüz doksan beş arşın bahceyi ve derunünde cari nısıf masura suyun üç rubu hissesini havi iki kısımdan ibaret bir ha nenin tamamı. Behiye H. Tekirdağ Evkaf Müdürlüğünden: Tekirdağı Çukurçeşme civarındaki arsa üzerinde tam teşkilâtlı kârg'r fırmla ittisalinde mağaza ve fevkanî odaların müceddeden inşaatı kapalı zarf usulile (14 şubat 932) tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vazedibniştir. İlk ve son günleri hariç olmak üzere bu müddet (6 mart 932) pazar günü hitam bulacak ve yevmi mezkurda teklif edilen miktar haddi Iâyık görülürse ihalesi icra edilecektir. Talibin şartname, kesif ve projeyi görmek ve tetkik etmek üzere Tekirdağ Evkaf idaresine müracaat etmesi ve teklif edilecek bedelin ( % 7) buçuğundan noksan ohnamak üzere teminatı muvakkatelerile kapalı teklif mektupîannı (6 mart 932) pazar günü saat on beşe kadar idarei mezkure ihale komisyonu riyasetine tevdi ve irsal etmiş bulunmaları ilân olunur. •••••••MH Aynca bir de 20^000 liralık mOkâfat 300 7795 3500 1327 Erenköy'ünde Sahrayicedit mahallesinde Ha limağa elyevm Kavpkhbağ sokaeında harita bir mevkiinde eski 18, 19 yeni 16.16 numaralı yüz kırk beş arşın arsa üzerinde bir katı kârgir bir katı ahşap olmak üzere beş oda iki sofa bir kuyu ve yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde iki mutfak ve 55 arşın arsa üzerinde harap ahır bir dönüm 302 arşın bahçevi havi bir hanenin tamamı. Halide Münevver H. larli Kadri B. Topane'de Hocaali mahallesinde eski Sandık caddesinde ve yeni Lüleci Hendek caddesinde eski 55 ve yeni 51 numaralı yüz üç arşın arsa üzerinde kârgir beş buçuk katta on oda beş sofa beş mutfak bir antre bodrom daraça ça maşırlık kazan ve üç arşın bahçeyi havi (ikinci kattan itibaren şahniş vardır) bir hanenin tamamı. Domiko Lökasyo veledi Paskuvala Ef. % UlukışleKayseri hattı inşaat Müfettişliğinden: Elyevm Bor'da buhman ve 31 mayıs 1932 tarihine kadar her hangi bir tarafa gittiğinde mütebaki ekmek ve eti de bölüğün gittiği yerde itası meşrut olan Ulukışla Kayseri hattı poz bolüğünun azamî mik tan aşağıda yazıh ekmek ve koyun etinin 10 mart 932 ilâ 31 mayıs 932 ye kadarki ihtiyaçları 9 şubat tarihinden itibaren (21) gün müddetle açık münakasaya konulmuştnr. Münakaya iştirak etmek isti • yenler tahminî bedelin % 7,5 nisbetindelri (130) liralık muvakkat teminat akçesini malsandığına yatırdıklanna dair makbuzlarım ve ya banka mektupîannı hâmilen kat'î ihale gunü olan 1 mart salı günü saat (14) te Ulukışla'da mezkur inşaat müfettişliğinde toplanacak olan komisyon riyasetine müracaatleri ilân olunur. Sinsi Azamî miktan kilo Ekmek 14 376 Et (koyun), 1 890 A pul!u Şeker Şirketi Müdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlannda görülen gayritabiî teref fülerin onüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl raf ine şekerlerini ötedenberi cari berveçhi ati fiatlarla satmaktadır: 19,30 lİra Küp 50 kiloluk Çuval 9,65 » » <sb » î> 3740 » Dublrafine 100 » » PPP 37,50 » » 100 » » NN 37,70 » » 100 » » M 37,90 » » 100 » » G ? Yukarî^a cins ve nev'ile semti ve ve numaraları muharrer emvali gayrimenkuîenin icra kılınan alenî müzayedeleri neticesinde hizalarmda gösterilan bedeîkrle müsterileri üzerinde takarrür etmis ise de mezkâr bedeller haddi lâyıkında görülmedi«inden tekrar on beş gün müf^.etle ilân edilmelerine karar verihniş 12 mart 932 tarihine m u sadif cumartesi günü katf kararlannm cekilmesi takarrür evlemiş oldu&un^an yevmi mezkurda saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. KİRALIK FEVKI ÖDP MÜŞTMİL DÜKKÂN Fatih kazası Malmüdürlüğünden: Unkapanı'nda Haraççı Karamehmet mahallesinin Üskubî cadde Toptancî tacirler de şirkete vaki taahhüt!erî mucîbrnce bu, şeker «nde atik 31 ve 31 mükerrer cedit 27: 29 No. lı fevkinde odalan müştelerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebilecekmil dükkân kiraya verilecekrir. Müddeti müzayede 22 şubat 932 tariîer^ir. hinden 12 mart 932 tarihine kadar yirmi gündür. Taliplerin saat 10 Muhterem halkımîzîn f pVrikamız mamuîâtı şekerlere btmdan fazîa da Fatih MalmüdürliiŞür.de mütes»kkü müzayede ve ihale komisyo f iat vermemelerîni ve fazîa fiat talep edenleri lutfen şirketimize bil nuna 12 mart 932 tarihine musadif cumartesi günü müracaat eyle dirmelerini rica ederiz. meleri. Alpullu Şeker Şîrketî

Bu sayıdan diğer sayfalar: