24 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

24 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japon taarruzWı akim kahvor Japon kuvvetleri bazı noktalarda ricat etti! iBirind sahifeden mabaiU man perdesinin yardımile KiangWan'a karşı çok şiddetli bir taarruz yapmışlardır. Çin'liler bu duman perdesini yarıp geçen gayet tesirli bir mitralyöz ve tüfek ateşile mukabelede bulunmuşlar ve Japon'lan btiyük zayiata uğ ratmışlardır. Bunun üzerine esasen mevcudunun onda birini kaybetmiş olan Japon piyadesi Çîn'lilerîn bu müdafaasınm şimali garbi istikametînde kırmağa teşebbüs ederek Çin siper lerine hücuma baslamışlardır. F»kat bu hücumu süngü ile karşılıyan Çin'liler bir karış toprak bile terketme misierdir. Bu hal üzerîne Japon kuvvetlerine ricat emrî verilmistir. Japon'lar per: çekilirken bıraktıkları arazide bh çok maktül bırakmışlardır. Japon kuvvetleri şimdi biraz din Ienmektedirler. Bu kuvvetlerin tam mevcutlarile barekete gectikleri ve hic bir ihtiyat kuvvete malik olma dı^'arı zannedilmektedir. Şanghay'da bulunan Japon'Iarın hepsi, erkekler de dahil olduğu haldc Japonya'ya gitmek üzere hazırlan mağa davet edilmişlerdir. f Sehir ve memleket haberleri * Siyasî icmal ) Cumhuriyet 24 Şubat ı9*2= Muhittin Beyin Beyanatı Et mes'elesi Stadyom mes'elesiGazi köprüsü Evvelki günkü Şehir Meclisi içtimaında ete narh konması hakkında bir karar verilmişti. Vali ve Belediye reisi Muhittin Bey dün kendisile görüşen bir muharririm'ze bu hususta ve diğer şehir işleri hak kında şu beyanatta bulunmuştur: ] « Et mes'elesi hakkında Umumî Meclis tarafından verilen kararı henüz görmedim. Maamafih, şayet lüzum hâsıl olursa azamî fiat usulünü tatbik edeceğiz. tstanbul'da yapılacak inşaat için Belediyeye müracaat eden tngiliz grupuna gelince, bu şirket feribot inşaatı için hükumete müracaat oden şirkettir. Henüz bize esaslı tekliflerle gelmiş değildir. Belediyenin yap tırabileceği işler hakkında tetkikat icrası ile meşguldür. Yenibahce'de yapılacak stadyom îçin hemen istimlâke başlıyacağız. Beyoğlu ve Kadıköy cihetlerinin ihtiyacı temin edilmiştir. Basit ve mütevazı dahi olsa bütçenin müasaa desi nisbetinde tstanbul'da da bir saha hazırlıyacağız. Gazi köprüsü inşaatı hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir. Heyeti fenniye buna ait keşifleri hazırlıyor. Bir kaç güne kadar münakasayı ilân edeceğiz.» Şeker işinde karar aksam isini bitirecek İngiliz İmparatorluğu ve İrlanda intihabab Japonya'da endişe baş gösterdi Komisyon dün alâkadarları dinledi, bu Şeker fiatlannı tetkik îçîn Vi lâyette mektupçu Osman Beyin riyaseti altında Galip Bahtiyar ve Hüseyin Sabri Beylerden mürekkep olmak üzere teşkil edilen komisyon dün öğleden evvel ikinci içtimaını yapmıştır. Bu içtimada Ticaret Odasmdan gelen rapor üzerînde münakaşa cere • yan etmiştir. Komisyon öğleden sonra tekrar toplanarak tetkikatma devam etmiştir. Komisyon azaları bilâhare hep birlikte Ticaret Odasma, Ticaret Müdiriyetine, Borsa Komiserliğine ve Alpullu Şeker şirketine gitmiş ler, buralarda bazı evrak ve kuyudat üzerinde tetkiklerine devam etmişlerdir. Tetkik ko?nisyonu bu akşam isini bitirecek, kabil olduğu takdirde bugün olmazsa yarın sabah raporunu hazt'layıp Müddeiumumiliğe gönderecektir. Tokio 23 (A.A.) Changhai'dan avdet etmiş olan ve barekâtm zannolunduğundan daha vâsi bir mikvasta icra edileceğini söyletnis bulunan amiral Suetsuçu demistir kî: « Çin'liler bergiin takviye kıtaatı almkta olduklarından onlara karşı takviye kuvvetleri almaksızm hücuma kalkısmak cür'etkârane bir ha reket olur. Şimdiki halde vazîyetin pek bü yük nisbetler dahilinde inkişafı muvacehesinde resmî mehafilde büyük bir endişe hükum sürmekte ve Cahnghai'a takviye kıtaatı gönderilmesi nin muvafık o'up olmadıüjı hakkında mütenakıs mütalealar ileri türül mektedîr. Japon'ların bir tebliği Şanghay 23 (A.A.) Sekiz Ja • pon tayyaresî bu sabah saat 9,30 da imtivaz mıntakasmm 10 mil garbinde Çin'lilerin Hungjao tayyare karar gâhını bombardıman etmîsler ve mevcut hanı?ar ve tayyareleri tahrip ey Iemislerdir. Nimresmî bir Japon haberine na zaran, Çin'liler Kiang Wan'nın şimalinde bir cenah hareketi yapmışlar dır. Şiddetli bir müsademe ile neti • celenen bu hareketten sonra icat eden Japon'lar, İS kadar 81ü ve 60 kadar yaralı zayiat vermiş olduklannı kabul etmekt<*dirler. Japon'ların Şanghay cephesîndeki taarruzlarını akamete uğratan meşhur 19 uncu Çin ordusu kumandanı ÇayTingKay kedisile gorüşen Fransız gazetecilerinden birine hulâsatan demiştir kî: < Japon'ların her taarruzana top ve tufenh ateşile cevap verece • ğim. Onlartn geleceği carsa görece ği de vardır. Ben dünyada hiç bir şeyden horkmam. Tam yirmi sene . denberi harp etmektmyim.* Gazeteci, Japon'lar cephenizi yarmağa muvaffak olurlarsa, harbe devam edecek misiniz? Çin jeneralit « Öyle bir ihtimal gormtyorum. Ancak vaziyet dediğiniz gibi oluraa, ben mücadeleden hat'iyyen vax gmçTtıem. Dağlara çekilirim ve Japon'•. larla bir astr müddetle çarpışırım.. Japon ültimatomundan haberiniz var mı? ffaytr, ona okumadım büe,. Hatta Şanghay Belediye reisine ona, bana gSndermemesini telefonla sSyledim. Lâfla kaybedecek vaktim yok.^ <••• Filhakika Japon'lar, ültmtatomu müteakip taarruza geçmişler ve çiddetle harp etmişlerse de Jeneral ÇayTingKay'ın kumandasındaki ordunun demir gibi sarsılmaz selâbeti karşınnda tevakkufa macbur kalmışlardır. Atılsız şayialar Komisyon dün bir çok şeker tüc carlarını da nezdine davet ederek izahat almıştır. 29 seker tüccar ve bayii hakkında tahkİkat yapıldiğı haberleri, bu mes'elenin yirmi dokuz tüccardan sorulması lâzım geidiği mütaleasından galattır. Nesredilen 29 isimden bir kısmı Alpullu Şeker şirketi tstanbul bayileridir. Bu ba yiler yalnız Alpullu fabrikasmm şekerlerini satmakla mükellef bulun • maktadırlar. Diğer isimler toptan ve yarım toptan şeker satanlardır. Çin ordusunun bir zaferi Londra 23 (A.A.) Changhai'dan Reuter ajansına bildiriliyor: Cbanghai belediye reisi İngiliz jeneral konsolosuna bir telgrafname göndererek 19 uncu Çin ordusunun Woosoung'dan Tachang'a gitmekte olan ve 2500 kişiden mürekkep bulunan muhtelif Japon alayına müthiş bir hezimete uğratmış olduğunu bildirmiştir. Bu telgrafnamede Cbaei'in şark kısmındaki Çîn kuvvetlerinin 22 şubat gecesi taarruza gecmiş olduklan ve Japon kuvvetlerinin bir kısmını beynelmilel tnıntaka hududuna kadp.r »ürmüş bulunduklan ilâve olunmak tadır. Şanghay 23 (A.A.) Çin'lilerin Hongkeu ve Kiang VVan'da cereyan eden çarpışmalarda verdikleri zayiat bu muharebelerin giddetine bir delil teşkil etmektedir. İtimada şayan Çin naembalanndan verilen malumata göre Çin'lilerin bu muharebelerde uğ radıkları zayiat öltt ve yarah olarak iki bini bulmustur. Ajans Reuter'in Şanghay'daki muhabiri Kiang Wan yarış sahasmın erkek kadın ve hatta çok küçiik yaşta sivil Çin'li cesetleri ile dolmuş olduğunu beyan etmiştir. Çin komandanı ne diyor? Çin'liler 2000 maktul verdiler Belediye cörümlerine bakacak mahkemeler Daimî Encümen tarafından yeni Belediye bütçesinin tetkikına başlanmıştır. Bu tetkikat esnasmda Fen heyeti kadrosunun çok geniş olduğu nazari dikkati celbetmiştir. Kadronun ihtiyaçtan fazla olup olmadığı ciheti araştırılmaktadır. Yeni Balediye bütçesi Ticaret Müdürüniin beyanatı Ticaret Müdürü Muhsin Bey şe • ker mes'elesi hakkında bir muharririmize demîştir ki: < Alpullu fabrikasmm bayîle • rme verdiği on beş vagon şeker plyasadaki talebe kâfi gelmediği cihetle daha büyük spekülâsyoniarm Japon ordumt iki mitline çıkarılacak Tokyo 23 (A.A.) Japon hüku meti Şanghay'daki ordusunun mev • cudunu iki misline çıkarmağa karar vermiştir. yeti umumiyece de hatta ittifakla tasvip edileceğine şüphe etmiyoruz. İstanbul Belediye Reisi Muhittin Bey, Florya'da, binnetice asrî plâj tesisatına müncer olacak olan, bu istimlâk teklifi ile, fstanbul'da ismini daima hayırla yadettirecek güzel ve şehir için zarur! bir eserin meydana getirilmesi yolunda ilk mühim adımı atmış bulunuyor. Şehir Meclisi, bugün vereceği kararla, işte bu hayırlı teklifin tatbik sahasına konmasına delâlet etmiş olacaktır. Belediye, geçen sene tanzim ettiği beş senelik mesai programında Florya plâjlarının istitnlâki ve burada ! asrî tesisat vücude getirilme»i esaslannı da koymuş ve bu program Meclisin tasvibine iktiran etmişti. Ancak, Belediye, her şeyden evvel burası nın istimlâki için lâzım gelen paraya malik değildi. Nhekim, varidatm hayli azalmış olduğu bu sene dahi, bu paraya malik değildir. Belediye buna karşı başka bir çare clüçUnmüş, ve bir isrikraz karşılığı olarak bankada mevcut bulundurduğu 930 bin liradan istifade yolunu aramıştır. Bu para bütçe haricidir, MaKye Vekâletinin muvafakati ile ve ancak varidat membaı olacak bir işe tahsis edilmek şartile kulIanılaMHr. Şehir Meclisi, tasvip kararını verdikten sonra, Belediye bu paranm yüz bin Hrası ile istîmlâke başlamnk üzere Maliye Vekâletinin muvafakatini istihsale teşebbüs edecektir. İstanbul gibî, tabiatin bütün giizeUiklerini toplamıs, her tarafı de nizle çevrilmiş, yedi yüz bin nüfuslu kocaman bir şehirde asrî tesisatı haîz bir Dİâj bulunmaması, en basit ifadesi ile ayıp, ve bu şehir halkı için de bir plâja malik bulunmamak giinah ve yazıktır. Modern bir plâi tesisi tstanbul'a Balkan memleketle rinden, cenup memleketlerinden celbedeceği ecnebiler bertaraf, sadece bu şehir halkının plâi ihtiyacına cevap vermesi noktasından bu sehir Belediyesinin ve bu Sebir Meclisinin vazifesi, hatta borcudur. Varna plâiları göz önünd°dir. Bulgar'lar buradaki tesioatı takriSen 300 bin lira ile yapt1'»»»*. fln m»«r»fı ı'îcüncü senede çıkardılar. Varna, her sc«e artan, hatta tstanbul'dan geçerek Mısır ve Suriye'den gelen ecnebi sey yahlarla doluyor. Geçen sene yalnız temmuza kadar gelen ecnebilerin miktarı (14,000) e yakındı. Her ec nebinin şehre asgarî yüz lira bırakBazı mübadillere Yunanistan'daki tığını farzederseniz, Varna'nın yalemlâklerine mukabil burada firarî nız ecnebiler yüzünden yarım mev malı verilmiş, fakat bilâhare sahipsimlik kazancının bir buçuk milyon Ierinin Yunan tebaası olduğu anlaşılirayı bulduğunu hesap edebilirsiniz. larak bu emval ve emlâk istirdat e» Varna şehrinin kazancı yalnız bun dilmişti. dan ibaret değildir. Diğer Buierar Mübadillerden bu kabil emlâke şehirlerinden gelen halkın miktarı uhdrlerinde bulunduğu müddet zaryirmi beş bine yakındır. fmda ilâve ve tamirat için para harFilorya'da, Belediyenin asrî tesisat cıyanlara paralannın defaten tediyesi yapmak kararına karşı ileri sürülen karargir olmuştur. yegâne mahzur, plâjın şehre uzaklıf ı, nakil va«ıtalarının noksanı ve pahalıhğıdır. Bizce bu mahzur asla varit değildir. Şu sebeplerden: Gömülcine'de Tâli Mübadele koFilorya'da tesisat yapmak demek, misyonundaki murahhasımız Fuat kuru bir banyo mahalli vücude ge Beyle Yunan murahhası M. Foloritirmek demek değildir. Gazinoiarı, des dün şehrimize gelmişlerdir. otelleri ve bütün Ievazımı ile asrî teMübadele heyetimiz reisi Şevki B. sisat yapmak demektir. Buraya geletarafından davet edilen Fuat 3ey, cek ecnebi, tatil haftalarında şehir dün komisyona giderek dokuzuncu den kaçan ecnebidir, plâjın yanı bakomisyonun Garbî Trakya'daki fa şındaki otelinde oturacak, lokanta aliyeti hakkında izahat vermiştir. sından yemeğinî yiyecek, gazinosunBu komisvonda evvelce bitaraf ada eğlenecek ve plâjında vakit geçiza olan M. Görter daha evvel Mü recek olan ecnebidir. Hergün şehre badele komisyonu merkezinde inhilâl inip çıkacak adam değil.. eden umumî kâtipliğe tayüı oluna rak işe başladığından iki taraf mu Kaldı ki bu tesisat vücude getirilirken bir tarafından Filorya yolunun rahhaslarmm buraya gelmesi üze rine Gömülcine'deki komisyonda ne da inşaatı ikmal edilmiş olacak ve bu bitaraf aza, ne de murahhas kalmayol üzerinde pekâlâ otobüs servisleri mıştır. Bunun için Fuat Beyle M. baslamış olacaktır. Bu yol yapılamaz Folorides buradaki işlerini bir, iki ve Şark şimendiferleri ücreti indiregün içinde bitirerek Garbî Trakya'mez olsa bile, deniz hattı bos kalaya hareket edeceklerdir. cak değildir. Hepimizîn bildiği veçhile bu hat Seyrisefain imtiyazı dahilindedir ve Seyrisefain Filorya'ya goMuhtelit MUbadele komisyonun türüp getirecek müşteri bulduğu zadaki Yunan heyeti murahhasalarınman buraya memnuniyetie sefer açdan M. Fokas vazifesinden istifa etmağa amad«»dir. Bu nevi seferîerde miştir. Uzun zamandanberi Yunan bilet ücretinin 15 kurusu srecmîyeceheyeti reisliğini vekâleten idare eğini ise hepimiz pekâlâ tahmîn ede • den M. Fokaa'ın son zamanlarda heyet riyasetine M. Sakapulos isminde Hulâsa edelim: Belediye çok güzel Yunan Hariciye Nezareti müdürlebir teklif yapmıştır, Sehir Meclisi burinden bir zatın tayininden muğber gün bu çok güzel teklifin tatbik saolduğu ve bunun için istifa ettiği söyharına konmasına delâlet edecektir lenmektedir. ve tstanbul şehri h*Hn ât en ts*»îî Diğer Yunan mumbhasları, M FooUn modern bir plâja malik kas'ın istifasmı geri alması için çaj İ İ Şehrimizde kahve ihtikârını yapan tüccar dört beş kişiden ibaret bulunuyor. Kahve, şehrimize vagon itibarile gelmekte ve bu dört beş kişiden başka hiç kimse bu Sokaklardan toplanan dilencilcrin mala el sürememektedir. AralarınDarülâceze'ye »evkleri sırasında tuda bir trost teşkil etmiş bulunan tulan zabıt varakaları bazan noksan bu dirayetli ve kurnaz efendiler tanzim edildiği cihetle bunların müesseseye kabulü müşkülâtı mucip olgelen malı müştereken almakta maktadır. Binaenaleyh Belediyece ve paylaşmaktadırlar. Kendilerine bu hususta bir zabıt varakası şekli müracaat eden tâli derecede satı • kabul edilerek tabolunmuştur. Bacılara da ancak buhur koklatır dema bunlar doldurulacaktır. gibi birer çuval vermekte ve dirhem dirhem satmaktadırlar. Bu yüzden kuru kahvecilikle geçinen JL küçiik esnafa topluca mal almak J 1 ' nasîp ve müyesser olamamaktadır. Istanbul'da yalnız Belediye cürümlerine bakmak üzere sulh mahkemeleri teşkili takarrür etmişti. Bu hususta Müddeiumumilikle Adliye Vekâleti arasında cereyan eden muhabere neticelenmiştir. Şimdilik İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar'da birer mahkeme teşkili kararlaştırılnvşiır. Bu raahkem«I«r ynUınHa faaliyelc geçeceklerdir. Kahvede ihtikâr Bu senenin Tütün rekoltesi Dilenciler^n zabıt varakaları Mübadillerden geri alınan emlâk fiarbî Trakya'nın möbadele işleri Vagon itibarile alınan kahvenin toptan fiatı 8590 kurustur. Fiatın tereffü mevcelerine gelince o da şöyledir: Kânunuevvelde: 90110 kuruş. Kânunuevvelden sonra: 120140 kuruş. Bugünkü fiat : 160165 kuru*. Şu verdiğimiz izahata nazaran kahve ticaretinde bal gibi, misk gibi bir ihtikâr mevcut bulunuyor. Bu madde üzerinde hemen tetki § kata başlanarak müsebbipleri pen m çei kanuna verilmelidir, diyoruz. m Doğru değil mi?f Mart maaşı Defterdarlık mart maaşının Ifa sına gelecek salı günü başhyacaktır. Yoklama müddeti temdit edildi Defterdarlık maaş yoklama mahalle* rinde izdihara mevcut olduğunu, bazı yerlerde ise ashabı istihkaktan bir kısmı mühimminin henüz müracaat et mediklerini görerek yoklama müdde oni 4 marta kadar uzatnuştır. Uç ayhklann tevziine bu ay başında başlanacakbr. Üç aylıklar Komsyondabir istifa Dün gelen seyyahlar Fransız bandıralı Teofil Gotye vapurile, dün, şehrimize on beş seyyah gelmiştir. Bu seyyahlarm içinde iki Amerika'lı milyoner de bulunmaktadır. Seyyahlar dün şehri, müzeleri, camileri gezmişlerdir. Bugün ayni vapurla tzmir, Rados, Kıbrıs limanlanna Rİdecekler ve Suriye'yi gezecek lerdir. önümüzdeki ay îrinde Ostralia Kolombos, Karlsruhe, Rotterdam vapurlarile tngiliz, Amerikan seyyahlar srelecektir. Nisan ayı içinde de sf>nrimixi 1000 •cyyah ziyaret edecektir. Yeni tngiliz kabinesinde ve parlâmentosundaki kahir ekseriyet muhafaza • kârlarda olduğundan bunlar tngiliz tmparatorluğu eczası arasında stkı rabıtalar tesisine matuf eski siyasetlerine bü <• yük faaliyet vermiflerdir. tngiliz lirasınm istikrannı, bütçe ve tediye movaonünü almak için bir taraftan seker mamulâtı yapan fabrikalar, diğer ta zenelermi tesis maksadile ahnren ka rarlaşhrılan gümrük tarifesi usulünün raftan da şeker bayiliğî yapan ku vaz'mdan asıl gaye İngiliz tmparator • musyoncular esas itibarile ittifak c luğunu hiç olmazsa iktisadî bir kül haderek ayrı ayrı Ticaret Müdiriyetine müracaat etmişlerdir. Müştekiler pi line koymaktır. Bunun için İngiliz müsyasadaki şeker azl'ğından, fiatîarm temîekâhnın ithalâh yeni gümrBk rü gittikçe yükselmek istidadını gosler sumundan daimî surette affedilmiftîr. Halbuki müstemlekelerden bir çoğu İndiğinden bahsetm»»kle beraber va giltere emtiasından ecnebi emtiasi gibi ziyetin nezaketinden istifade eden giîmrük almaktadır. bazılarınm da spekülâsyon yaptık • Hükumet riyasetlerinin tngfltere Kra« larinı söylemi^lerdir. lmm şahsında tecemmü etmesinden başTicaret Müdiriyeti keyfiyeti uzun uzadıva tetkik etmis ve mes'eleyi he ka tngiltere fle hiç bir rabıtası olmıyan men tktisat Vekâletine arzetmistb". dominîonlann emtiası dahi gelecek temmuzda Kaneda'nın merkezi Otta Vekâletçe tetkik edilen bu mesVle wa şehrinde toplanacak tngiliz lmparanin memleketin çok havatî bir îhti» yacma temas etmesi doiavısile yeni torluğu konferansına kadar yeni gum çıkan ihtikâr kanunu mucibince tah rük rüsumtmdan möstesna hrtuTmus kik ve tetkik edilmesi muvafık gr8«fıl tur. Bu konferansta tngiliz muhafaza kârlan tngiltere ile dominîonlar arasında müş, hemen tstanbul Vilâyetine bir mütekabii ohnak üzere serbestu ticaret tezkere yazılmıştır. usulünü vazetmek için bütün gayretle Vilâyet te bunun üzerine bir ko • rin'" sarfedeceklerdir. misyon teşkil ederek m*Velevi tetkik Buna muvaffak olup oTnuyacakT^n ba ettirmeğe basiamıstır. Komisvonun tetkikatı bu akşam bitmedifi taVdir konferansta belli olacaktır. CUnkü do de yarm akşam mutlaka nihavetlene minionlardan bazılarmm iktisadî hayat cektir. Bu tetkikat neticesinde »pe> ve ihtiyaa tnşPtere ile olan münase külâsyon, ihtikâr, mal nedretinden betlere bağlı değildir. Meselâ Kanada dolayi terfi fiat pîbi varolunan Vsiktisadî cihetten daha ziyade MSttehidei nunlara muhaHf hareketler gorül Amerika ile bîr kül teşkil etmektedir. düğü takdirde alâkararlar hakkında Her biri dünynnın bir tarafmda olan ta^'bati kanuniye yapılacaktır. dominionlann kendi aralarmda tabiî olarck iktisadî münasebat yoktur. Belediyenin yaptıçı tetkikat Muhafazakârlar tngiliz tmparatorluBelediye tktisat Müdiriyeti tarağunun eczası arasındaki rabıtalan tak • fından da seker ihtikârı hikkında viyeye çalısırken ba hnparatorluf a datetkikata başlannvstır. Bir, iki güne hfl gayet mühim bir memVketin tngilkadar bu hususta bir rapor hazırlatere ile mevcut rabıtası tehlikeye dSs narak makama verilecektir. müstür. Serbest İrlanda hükumeti dahiBundan baska benzin fiatiari ulinde bir kaç gün evvel yapılan intiha • zerinde de ihtikâr yapıldığı anla • şıldığından tahkîkat îcrasına ba'lan batta Başvekil M. Cosgrave'm riya«etindeki hükumet fırkasi ekalliyette kalmıştır. Kilosu yîrmi kuruşa satılan mıştır. Bilnkis ceneral (De Valera) nin benzin on beş gündenberi yirmi altı kuruşa çikmışhr. riyaseti alhndaki cumhtniyetçi fırkası İhtikâr yapnnlardan bazıları mah mem'e^etin en büvük fırkası olmus kemeye verilmislerdir. tur. M. Gosgrave tngiltere ile mevcut muahede ve rabıtalann devamma ta • raftar ise de cumhuriyetçi fırkamn esas gayesi serbest trlanda'nın İngiltere ve İngilîz İmparatorluğu ile her türlti alâkasım kesmek, müstakil olmak ve İngiltere'ye tabi simalî trİAnda'yı serbest İrlanda hükumetine îlhak etmektir. Cumhuriyetçîler en büyük fırka ol > makla beraber mustakiller ile amele fırkasını kendi taraflanna celbedemedikleri takdirde hükumet fırkasım parlâ • mentoda ekalliyette birakamaziar. HüBu sene memleketimizdeki tü kumet fırkası mü>takîlleri ve ame'eyi tün istihsalâttnın (35) milyon kilo kendi tarafında celbetmeğe çalısacak • olduğu söyleniyordu. Halbuki resmî tır. Muvaffak olamadığı takdirde ser makamatça son yapılan tetkikat np* best İrlanda hiikumetinin tngiliz fmpacesinde rekoltenin (45) milyon kiratorluğundan aynlması muhakkaktır. loya yükseldiği anlaşılmıştır. MUHARREM FEYZİ Bir aydanberi Izmir, Samsun ve Bursa mıntakalarında mubayaata başlanmıştır. Ecnebi rejileri tzmir mmtaka • sından şimdiye kadar (2) milyon kilo tütün almıslardır. Samsun'da da gene rejileri hesabına bu ay içinde bir buçuk milyon kilo tütün için pey ve» rilmiştir. Zahire mubayaacıları reîsi HancıTütün tnhisar idaresi de bu mmzade Nuri Bey gazetecilere buğday, takalardaki mubayaata başlamak ü arpa ve mısır ihracatımız hakkında zere hazırhk yapmaktadır. şu izahatı vermîstir: « Bu seneki hububat ibracatı mız geçen seneye nazaran çok iyidir, Mısır ihracatımızda durgunluk vardır. Fakat bu vazîyet cihan pîyasasma tâbidir. Son .günlerde Samsun'dan Marsilya'ya külliyetli miktarda buğday sevkine başlanmıştır. tstan • bul'da beş veya beş on para olan Maartf Vekâletinden, tstanbul Mabuğdaylar Marsilya tüccarlan taraarif Müdiriyetine verilen bir emirde fından Samsun'da altı ve altı on pavekâlet umumî müfettişlerinin ec • raya satın almmaktadır. nebi ve ekalliyet mekteplerini teftiş Bu sene arpa satısımız da çok iyietmeleri bildirilmiştir. Bu teftişat bir dir. Şimdiye kadar bütün mahsulün yüzde sekseni satılmıstır. Samsun'da iki güne kadar başhyacaktır. 15,000, tstanbul'da 55,000 tonluk muamele yapılmıştır. Bu seneki ihracat fazTa olmuştur. Fakat fiatlar eskîsine nazaran çok dü Berut'tan verilen bir habere gore şük olduğu için lâz?m or«.ldiği k»»dar hudutlarımız dahilinde bulunan bir istifade edÜTnemiştir. Maamafîh vaziyet her halde «recen seneden iyidir.5» kaçakçı şebekesi tarafından Suriye'ye silâh kaçırıldığı anlaşıbnış, hü kumet hudutta şiddetli tedbirler al mıştır. (Birinci sahifeâen mabaiti Heyeti Vekile bu Nleri tanzim et • mek üzere bir takas komisyonu teşkiline karar verm^tir, bu komisyon Ziraat Müsteşarı Atıf Beyin riyasetinde Ticaret Odasi tetkikat müdürü Hakkı olacak, komisyona Müdf»faai Milliye, Niyazi B. (Elli yıllık oda hayatı) na Maliye, Dahilive, İnhisarlar ve tktimile bir eser yazmışhr. tstanbul Ticaret sat Vekâletleri birer mümessil tayin edeceklerdir. Odasmın tarihçesini ihtiva eden bu eser Komisyonun tarzı mesaisi vakında oda neşriyab sırasında tabolunmuştur. tesbit edilecektir. Komisyon Vekâ 320 sahifeden ibaret olan bu eser çok letlerin, belediyelerin bir sene zarfınkıymetli bir tetkik mehsulüdür. da yapacaViarı mubayaatı dahilde ve hariçte ilân edecektir. Hükumet dairelerinin ve balediyelerin bir sene Matbuat balosundan sonra tstanbul'zarfında alaraMan esyanın sene başında ilânı çok faydalı olacaktır. da en çok alâka uyandıran balo mason Alâkadarlar bu komisyon mesai • balosudur. Masonlar, haftalardanberi sînden tediye muvazenemiz hesabına bazırlık yapbklan bu baloyu yarın akbüyük menfaatler beklemektedirler. sam Maksim aaJonlannda verecek|«r Komîsyon yakında çalıamafa baflıyacaktır. 35 değil 45 milyon oldu • ğu anlaşıldı Buğday ihracatı Satış bu sene gecen seneden iyi oldu Ecnebi mektepleri teftiş edilecek Silâh kaçakçılığı Takas komisyonu Ticaret odasma dair bir kitap Mason belosu

Bu sayıdan diğer sayfalar: