24 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

24 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şubat l>> 2 • İcra Telıîr edilcli Vapurcular Arkara'ya bîr heyet gönderiyor ( Birinci sahifeden mabait ) bul etmîş, gümriik resmînden dolayı iddia edilen matlubatın ımıhnkeme sonuna kadar almmamasına karar vermîştir. Vapurcuların gümrük resmi mes'elesi hakkmda tnhisar ve Gümrükler Vekâletine müracaat ettikleri yazıl . mıştı. Vekâletten VapurcuTar Bîriîgine gelen bir cevapta mes'elenin etrafile tetkik ediieceği biidirilmişHr. Dün bu bususta Ankara muhabirhnfc de şu malumatı vermiştir: Ankara 23 (Telefonla) Alâ • kadar Vekâietler Millî vapurcularla gümrük idaresi ara«mdaki ihtilâft tetkik etmektedirler. Bu hususta vapurcuların noktai nazan da kendi a* ğızlarından dînlenecektîr. PİYAÎGOSO Tüccar için müracaat mahalleri: Limanımızdan hareket edecek v e p u r l a r J V TAVİLZADE VAPURLARI Ayvalık postası SELÂMET vapuru her perşembe 17 de Sirkecfden hareketîe Gelibolu, Çanakkale ve Körîez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avde edecektir. Yolcu bileti vapurda da verflir. Adres: Yemiş'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 Hükumet tetkikat yapıyor Köprü inşaat münakasası NAFIA VEKÂLETİNDEN: Çanakkale vilâyetinde Balya Çanakkale yolunun Çandan itibaren 49 + 700 kilometresinde kâîn Nişankaya mevkiinde inşasma lüzum görülen 2 X 17,S metre açıklığ'nda betonarme köprüniin insaatı kapalı zarf uıul"«* münakpsava konulmuştur. Köprüniin bedeli keşfi 25,900 liradır. Münakaşa 14 mart 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte Nafıa Vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalannı sekiz gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve teklif mektuplarını münakaşa günü saat 14 e kadar Nafıa Vekâleti müsteşarlı jhna vermeleri lâzımdır. Talip'er münakaşa evrakını pörm^k üzere Nafıa Vekâleti Yo'lar Umum Müdürlü?üne, îstnnbul, Izmir, ÇanaUkale BaşmühendisHklerine müracaat edebilirler. Münakaşa evrakı (5) lira bedei mukabilinde Nafıa Vekâleti Levazım memurl""undan ve mezkur vilâyetler Başmühendisliklerinden satın almabîlîr. : ÎPEKÎŞ îdarei Umumiyesi Ş Birinci Vakıf han, birinci kat Te!. 23535 İr: tPEKlŞ Eskicizade Ahmet Remzi B. (İzmir, Manisa, Aydtn, Denizli, ^uğla vilâyetleri için acenta.) KaradenİZ HaVZaSl î EKİŞ J. J. Hohştrasser ve şüre p Vapurcuiar Birliği heyetî umırmiyeai diin ikinci reii Hakkı Beyin riyasetinde, Birlik bînatında bir içtima aktetmiştir. Bu içtimada hUkumetin denis nakliyatının bir inhisar seklinde idaresine taraftar bulunduğu hakkındaki şayialar müzakere edilmiştir. Hayli uzun süren içtima çok ha • raretli olmustur. Bütün millî yapur kumpanyalan sahip ve mümessilleri bu toplantıya iştirak etmişlerdir. Içtimaa riyaset eden Hakkı Bey kendisile gortifen bir mubarririmize şu izahatı vermiştir J « tktisat Vekâletmin bususî eşbas ve şirketlere ait gemilerle Seyrisefain Idareune ait gemilerin kıy • metlerini ehli vukufa tesbH ettirerek bir anonim şirket tesisi ve kabotaj hakkını inhisar altına alıp bu şirkete devretmek tasavvurunda bulunduğunu öğrendik. Bu fikre taraftar görünmek isti yenler esbabı mucibe olarak şu mu • talealan ileri sürmektedirlert 1 Millî sermayeleri rekabet yiizünden zararla eriyip mahvolmaktan koruı.ıak. 2 Kabotaj islerimizin muntazam gorülmeaini temin etmek. Bu düşünceye vüsul için takip edilmeıi lâzım ^tclen en dogru yolun ve kabili tatbik tedabirin nelerden ibaret oldugu ve böyle bir şirketin meraleket ticaretine yapacağı tesirleri g orüsmek üzere alâkadar arkadaşlarla toplanarak me»'eleyi münakaşa ettik. Rekabetin tevlit ettigi mazarratı izale ve seyrüseferde intizam ve emniyet temini için lâzım gelen, kabi • liyeti tatbikiyesi olan tedbirleri tesbit ederek bu husustaki noktai nazan mızı ve fikirlerimizi bir ariza halinde hükumete ve millet vekillerimize bildirmeğe karar verdik.Buçünkü beyeti umumiye içtimatnda intibap edilen Yelkencizade Lutfi, Sadıkzade Ru • şen, Mütercimzade Hakkı, Tavilzade Hafız Hasan, Kalvakavanzade Rıza, Birlik müdilrti Muzaffer Beylerden mürekkep heyetimiz bu hafta Ankara'ya gidecektir. Heyet ticareti bahriyemizin daba aiyade inkişafı hu • susunda derpiş ettiğimiz tedbir ve careleri alâkadar makamalara etrafile bildirecektir. Maruzat ve teklîfatımıza muttali olacak hükumetin inhisar fikrinden tamamen f eragat edeceği kanaatinde bulunuyoruz.» Vapurcalar Birliğinde dankü içtima l kân şubeleri: (Zonguldak, Kastamonu. Sinop, Çorum, Samsan, Amasya, Tokat, Ordu, Girestm, Şibinkarahisar, Trabzon, Gfimaşane, Erzincan, Rize, Erzurum, Kars, Artvin, vilâyetleri için acenta.) SAUKZAiE BıKADERLER Su işleri ikinci daire Müdürlüğünden: 3 Dumiupınar '"r perşem ıe gunu Akşam saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketîe (Zonguldak, tnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, v Rize ve e y v ıskelelerle Görele , Vakfıkebir ve Ünye'ye uğrıyarak avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentalığına müracaat Tele, 22134 Hantal Zade Tayyar vapurlan Karadeniz Postası 5 şubat VAPURLARI vaouru Afyon Nafıa Başmülıendisliğmden: Kap^lı zarf usulile münakasaya konuiduğu evvelce ilân edilen (5869) lira bedeli keşifli Dinar Isparta yolunun 118 115 120 +000 kilometreleri arası tamiratına talip zuhur etmediğinden 13/3/932 tarhinde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar münakasaya konul duğu ilân olunur. ÎZmir Vilâyeti dahilinde Kayas'tan Hasanbataklığı'na ve Gümüşbataklığı'ndan Hasanbataklığı'na açılacak kanalların inşaatı kapalı zarf usulile ve 2 mart 932 çarşamba günü saat 15 te İzmir'de Su işleri Mü diriyetinde ihalesi icra edHmek üzere münakasaya vazolunmuştur. 3 3 1 Ameliyat (35000 m)bataklıkta ve (30000 m) kuruda hafriyat ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. 2 Talipler (661) numaralı kanunun tarifatî ve münakaşa şartnamesi veçhile ve dosyasında mevcut nümunesine tevfikan tanzim ede cekleri teklifnamelerini yukarıda yazılı saate kadar mezkur Su İşleri Müdiriyetine tevdi etmelidirUr. 3 Talipler balâdaki mekadire nazaran teklif edecekleri fiatlara göre bedeli baliğinin % 7,5 miktarındaki teminatı teklif mektubuna Ieffedeceklerdir. 4 Taliplerin, şartname, proje teklif mektubu suretlerini gSrmek ve tetkik etmek üzere her gün îznair Su İşleri Müdiriyetine müracaat leri ve arazi üzerinde izahat almak istiyenlerin de 22 şubat 932 pazartesi günü saat 9,5 ta Kayas istasyonunda hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. ÇİÇEKÇİLER ÇİFTÇÎLER SEBZECİLER Akşehir belediyesindeü: Katabaya isale edilecek içme su tevziat ve tesisatı Nafıa Vekâleti Celilesince musaddak evrakı keşf iye ve projesi mucibince kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş ise de bazı esbabı kanuniyeden dolayı evvelki şerait ve ilân veçhile kapalı zarf usulile 10 mart 932 taribine müsadif perşembe günü saat 14 te ibale edilmek üzere yirmi gün müddetle temdidine karar verilmiş oldugu ilân olunur. «»•., lstanbul 4 üncü icra memurlu • ğundan: Galatasaray.. Beherine yed' bin beşer yüz lira Galatasaray Talebe Teşekkülleri BHiği hesabile tamamlarına 15,000 lira akademl çubeal edeblyat ve nesriyat enkıymet takdir edilen Mahmutpaşa'cümeni tarafından ayda bir neşrolunan Galatasaray mecmuasının 13 üncü sayı da Hacıköçek mahallesinde Çakmaka, türlü makaleleri havi olarak çık çılar sokağtnda kayden eski 21/23 mıştır. yeni 66/68 numaralarla murakkam Bu sayıda: Hilmi Ziya Beyin musaha besl, Faik Ali Beyin şiirleri, daha bir çok miktarı gayrinuharrer biri bir dîğeri iki kemerli iki mağazanın ta • »iirler, menşur makaleler, tiyatro ten kidi ve saire vardır. Bu güzel ve clddî mamları 10 hisse itibarile 3 hissesi amecmuayı bütün okuyucularımıza, hele çık arttırmıya vazedilmis olup 3/3/ mekteplllere tavsiye ederiz. 932 tarihinde şartnamesi divanha • neye talik edUerek 29 mart 932 taFatih »ulh 3 üncü bukuk hâkimliğinrihine müsadif salı günü saat 14 ten den» 16 ya kadar tstanbul 4 üncti icra daiSamatya Hacıkadın caddesi 50 nu resinde açık arttırma ile satılacakmaralı hanede takin sagır Halil Cemal tır. Arttırmıva istirak için yüzde yedi oğlu Mehmet Cdâlettin ile Sadiye Ol • teminat alınır. Müterakim vergiler çay çocuklara ana ve babalannın vefaile belediye resimleri ve vakıf icarcai b haaebile ayni hanede sakine teyzeleri müşteriye aittir. tcra ve iflâs ka Kadriye H. her iki tagıre 22/2/932 nununun 119 uncu maddesine tevfitarihinde vasi tayin edildiği alâkada • kan hakları tapu sicillerile sabit olrantn malumu olmak üzere ilân olunur. mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiptttanbul 8 inci icra dairesinden: lerinin bu hakları ve hususile faiz ve Bir borçtan dolayı tahb hacze alırap masarife dair olan iddialarını ilân tasahşı takarrür eden Galata'da Mah rihinden itibaren 20 gün içinde evmudîye caddesinde 96 numaralı dük • raki müsbiteîerile bildirmeleri lâzımkânda harik söndürmeğe mahsus S adır. Aksi halde hakları tapu sicilledet harik makineleri 29/2/932 tarihine müsadif pazarteti günü laat 15 den 17 e rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadar 2 inci arttırma suretile satısı icra kadarların isbv maddei kanuniye ahediteceğinden talip'erin mezkur mahalkâmına göre tevfiki hareket etmede hazır bulunmalan ilân olunur. leri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 931/303 dosya numaraİstanbul 7 inci icra dairesinden: sile memuriyetimize müracaatleri Bir borçtan dolayı mahcuz 4 kalem ilân olunur. efyavi beytiye isbu rabatm 28 inci pazar guna »aat 9 dan itibaren Fındıklı'da tstanbul Mıntakası Moüabayırı'nda 8 numaralı hanede bflTicaret Müdürlüğünden: muzayede paraya çevrileceği ilân olunur. Izmir postası Seyyar 25 şubat perşembe saat 18 de Sirkeci'den hareketîe Gelibolu, Çanakkale ve İzmir'e azimet ve avdet eder. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım Han No. 5 Telefon: 21977. vapuru öalatasarayiılar birlği Galatasar Ticaret kısmı mezunlan Blrliği Rlyasetinden: Teşekkül etmekte olan «Oalatasaray lılar Birliğl» ne Utlhakunız hakkmda gö ruşülmek uzere bütün arkadaşlann 26 gtıbat 1932 cuma günü saat 14 1/2 de Lobon karşısmdaki lokallmize gelmeleri ehem miyetle rica olunur. İnşaat Üçüncü Şube Mühendisliğinden: Borsa Uün akşam kapanan Borsada bir Türk lirası mukabili: b'ransız t'ıangı Doiır Liret Belçikâ . Drahmi Isviçre » Leva bulgar Florin Kuror, Çek Şilin Avusturya PezeU Mman markı Zloti Hengö Macar Türkiye Anonim , Ley Romanya Dinar 1 Çem viç Bir îngfl'* lirası Alon Vkcidiye Banknot J2 0 9 8 3b 2 63 1 15 4 6 I 4 3 7B 26 1 Lira 06 47^2,50' 11,88 40,5? 88 43,44 52 1..41 91,50 23,50 15,57 99,72 20 82,51 89 64 39,41 Kuruş ' I Tashih 23 şubat 932 tarih ve 2801 numaralı nüshamızm 6 m a sahifesindeki İttanbul Evkaf Müdiriyetine ait i Iânda Büyükdere caddesinde 351 nu • maralı hanenin senelik icar bedeli 52 lira yazılacagı yerde sehven 25 lira yazddıgından keyfiyet tashih olunur. Lâstik şirketinden: Şirketimizm hissedaran heyeti umu • miyesi alelâde olarak 27 mart 932 pazar günü saat on dörtte şirketin Fatih'te tramvay durağındaki binasmda akti içtima edecektir. Mezkur heyette bu lunmak îstiyen en aşağı yirmi beş his seye malik hissedaranı kiramın içtima • dan evvel on gün zarfında hisse senet • lerini şirketin Yenipostane karşısmdaki merkezt'ne vererek duhuliye varakası almalan ilân olunur. Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Gazetenizin 21 şubat 932 tarihli nüshasmda intişar eden mü • cevher satıç ilânımızda borçlu Arif Beye ait merhunatm hesap No. su 36129 olması lâzım gelirken sehven 26129 ve 36882 hesap No. sı ile borçlu Aliye Hanımın ismi sehven Alie H. ilân edildiği an lafildığmdan tashihen ilânı key f iyet olunur. Lımanımıza muvasalatı beklenen vaparlar Nebatat haşeratının itiâfına mahsus kuvvetli müstahzarat ve puiverizatör mezruat nızı tahrip eden hastahklardan vikaye için antıkriptogamik terkfpler, FENtCİA vapuru 24 şubat çar"Rivoire Pere & Fils,, in her türlü soğan çiçek ve tuhumları şamba (İtalya ve Pire) den. GIAN1KOLO vapuru 24 şubat Satış mahalli: V. HAYLER ve Şki çarşamba (İtalya ve Pire) den. i«tanbul Çakmakçılar yokuşu, buyuk Yeni Han No. 2223 Yaktnda limammızdan hareket Tel. 2,1278 edecek vaparlar ABAZİA vapuru 24 şubat çarşamba (Burgaz, Varna, Köstence» Sulina, Kalas ve İbraile) ye. FENİCİA vapuru 24 şubat çarşamba (Burgaz, Varna, Köstence: Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf hanının dördüncü katında 27, 28, 29 Novorosisk, Poti, Batum, Trab No. odalar. zon ve Samsun) a. Balâda muharrer odalar kiraya verileceğinden müzayedeye vazoGÎAN1KOLO vapuru 25 şubat lunmuştur. Taliplerin martın on beşinci salı günü saat on dörde kaperrembe (Pire, Napoli, Marsilya dar İstanbul Evkaf müdiriyetinde akarat kalemine müracaatleri. ve Cenova) ya. (COSUL1CH Line) kumpanyasının lüks vapurlarına aktarma edilerek Şimalî ve Cenıibî Am*»rîka limanlarına gitmek için tenzilâtlı doBTu bilet verilir. Her nevi tafsilât için Galata'da Mumhane (Lloyd Triestino) ser acentasına. Telefon Beyoğlu: 711 ve 4818 veya Galatasarav'ında sa< 933 senesi mayîs sonuna kadar hat için vapurlarla Filyosa çıkarıbık Selânik bonmarşası binasın • Iacak olan takriben 7500 ton miktarında demiryol ve demir köprü daki yazıhanelerine. Teîefon Beymalzemesi ve teferruatının Filyos'ta vapurda supalan olarak mavnaoğlu 2490 ve yahut Eminönü İzlarla iskeleye ihraç ve vagona istif i ve depo mahallinde tahliye ve ismir sokak yazıhanesine müracaat tif işleri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin mü edilmesi. Telefon: İstanbul: 235 nakaşa müddetinin hitam bulduğu 17/3/932 ye müsadif perşembe İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: günü saat on beşe kadar münakaşa şeraitini ve mukavele projesi muFener'de Tevkücafer mahallesinde tabık olarak teklif mektuplarile muvakkat teminat zarflarını Zon Taşmerdiven ve Şair Niyazi sokağında guldak'ta Üçüncü şube mühendisliğine usulen tevdi etmeleri ve taf7313 No. larla murakkam hanede mukim iken elyevm ikametgâhları meç silât almak için İstanbul'da Haydarpaşa'da Liman İşleri Müdiriyetine hul olan Simon varisleri zevcesi Hiri ve kezalik Zonguldak'ta şube Mühendisliğine müracaat etmeleri ilân sanH, çocuklan Kiryako, Marika ile olunur. Madam Anna'nın varisleri zevci Pan Çiçek Sebze meyva Bağ ve hububat zlraatlne Mahsus gübreler C. P. ve Novo markalı müstahzaratı kullanınız İstanbul Evkaf Müdürîüğünden: Ankara Ereğli hattı Ruznamei müzakerat: 1 Meclisi İdare raporunun dm • lenmesi ve bu bapta heyeti idarenin ibrası. 2 Murakip raporlannm okun • masn v^ knbuiii. 3 Blânçonun tasdiki. 4 Müessis ve müdür Haa Mürteza Ef. vefat eylediğinden yerine müdür tayinL 5 Heyeti idare azası întihabı. 6 1932 seaesi için murakıp inti • hap ve muhassasatınuı tayini. Akşehir belediyesinden: Kasabanın halen faal elektrik tenvirat tesisatı Nafıa Vekâleti Celilesince musaddak evrakı kesfiye ve projesi mucibince su türbinine tahvil ve mütenavip cereyan suretile vücude getirilmek ve işbu tesisat ve inşaat müteahhit olantalibine «30» sene müddetle ve üntiyaz suretinde verilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vaz ve ilân edilmiş ise de bir guna talip zuhur etmemiş olmasına mebni işin 11 şubat 932 tarihinden itibaren 12 mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 e kadar nihayet bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmiş oldugu ilân olunur. 7 <3,50 9 28 İ9.50 2 32 deli çocuklan Hiristo ve Vasıl Ef. lere. mukabilinde Mişon Alkabes Efendiye Murisleriniz tarahndan 1000 bin lira vefaen ferağ edilen Fener'de Tevkücafer mahallesinde Taşmerdiven ve Şair Niyazi sokağında eski 7 yeni 313 nu maralı hanenin tamamı açık arttırmıya vazedilmis olup 5 mart 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye atlik olunarak 29 mart 932 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde a çık arttırma 0e sablacağı arttırma ilânı tebliği makamlanna kaim olmak üzere 931/111 dosya numarasile taraflan nıza ilânen tebliğ olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: