25 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

25 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

?Cumhuriyet 25 J?uoat B1R DEVRIN TARIHI Ziya mal Sehir ve memleket haberleri [ hava yolları Amerika'lı mütehassıslar tetkikata basladılar İlk adım: Gümrük 400 deMemlekeHmizde hava hatlan tesisi ğil, 75 kuruş olacak ve hava tarikile yolcu, posta ve eşya Siyasî icmal Almanya'nın teklifleri Terki teslihat konferansında Almanya Başvekili M. Brüning bu devletin noktai nazarını umumî olarak izah etmişti. Bu beyanatm en ziyade şayani dikkat olan noktası Alman ya'nın hukuk cihetinden müsavat taIebinde ısrar etmiş olmasmdadır. Mumaileyh Almanya'nm teslihatm tahdit ve tenkisi hususundaki müsbet tekliflerini iler'de dermeyan edece ğini haber vermiş idi. Mumaileyhe vekâlet eden Ankara sefiri Her Na dolny Almanya'nm tekliflerini konferansa bildirmiştir. Vapurcuların ve Mithat Paşalarla Namık KeBeyin havatlarına ait hatıralarHakkı Selânik valii sabtkı NAZIM PAŞANIN hatırantından iktibas edümıştır. Şehir Meclisihcle* Dünkü ictima İçtimalar badema tek celseli yapılacak Şehir Meclisi dün birinci reis vekili Sadettin Ferit Beyin riyasetinde toplandı. Harf inkılâbındanberi mfllet mektebi dershrneleri için yapılan fedakârhklar pek büyük olduğu lalde bunlardan n.atlup semere alm ımidığmdan 5060 talebelik dersane Ierden bazılarma ancak 810 taîebe devam ettiğinden alâkadar maka matın bu hususta izahat vermesini istiyen ve altı azanın imzası bulunan bir takrir okundu. Vapurcular Birliği tarafından Ankara'ya gönderilmek üzere seçilen heyet cuma günü hareket edecektir. Ankara'ya gidecek heyet için ayrtlan Hakkı, Muzaffer, Sadıkzade Ruşen, Yelkencizade Lutfi, Kalka vanzade Rıza, Tavilzade Hafız Beyler dün kendi aralarında bir ictima aktederek alâkadar hükumet ma kamlarına ve B. M. Meclisi azalarma 31 verecekleri raporu hazırlamağa baç Kemal şiirde mümeyyiz olamaz. çesindeydim. Etraf sessi* ve sadasız lamışlardır. dı. Tek başıma bahçede dolaşıyor Ziya Paşaya yazalim, dedi. Heyet azasmdan Hakkı B. dün dum. Birdenbirc bu beyit sanih oldu. Nazirelerimîzi bu sefer de Ziya bu hususta şunları sSylemiştir: Sonra, Harabat'ı tertip ederken, bu Pasava gönderdik. Aradan gene bir « Cuma veya cumartesi günü beyit hakkında şüpheye düştüm. müddet geçti. Gene heyecan içinde Ankara'ya hareket edeceğiz. Hu Acaba dedim, bunu bir mecmuidik. Nihayet Ziya Pa*adan cevap kuk müşavirimiz Arifi B. de bizimada gördihn de aklımda mt kaldı, aldik. Bu cevapta Ziya Paşa nazirele beraber gelecektir. Heyete dahil lerden hanerisînin müreccah olduî»u sonra farkına varmadan hatırlayı arkadaşlanmla beraber toplanarak verdim. Sırf bu şüpheyi izale etmek nn söylemiyordu. Yalnız kendisi de raporumuzu hazırladık. Şimdilik bu için pek çok esari arabiyeyi gözden bir nazire yazmış, onu bize çönder nun teksirile mesgul oluyoruz. geçirdim. Ve nihayet şüphem zail ol mişti. Ziva Pa*anın naziresinde: du...» Muhtelif vesaike istinaden hazırUmuru beyti hep var mı ta*arruf ladığımız bu rapor kat'iyyen haklı Ziya Paşanın dillere destan olan etmeğe hakkı oldueumuzu gö^terecektir. Tesbit Eğ*r duhter için naçar bir damat ve nesirlerden nesirlere giden âşı ettiğîmiz neticeleree vâkıf olacak kane, rubabi şiirleri de vardı. Zalâzımsa.. olan hükumetimizin inhî*ara rıza manımızda her okuyup yazanın di Beytini okuduğumuz zaman Aarlf linden düşmezdi. Bunalrdan bazı göstermiyeceği kanaatindeyiz. İn • Hikmet merhumla bir çok güldük.. hisar lehinde gösterilen delillerden parçaları kaydatmekten kendüni aZiya Paşa bu beytile o zaman fev birisi de küçük kabotai seferlerinin lamadım. kalâde padişahın mazhari iltifatı ointizama gireceğidir. Bu iddia yanGerçi bülbüldür olan azurdehattr lan ve bizîm dünvamızı yedi infira hştır. Çünkü seferler bugün bile goncadan dma döndüren Damat Mahmut Patam bir intizam dahilinde cereyan Goncanm da tortalar vardtr hezar yaya tolmih edivorud.. etmektedir. mndişen.. Esas«n Ziya Paşa siirlerinm hemen Tabiidir ki fırtmalı zamanlarda hemen her parcasında, zamanm ahseferler bazar inkıtaa uğramak • vali ictimaîsini ve siyasî şahsiyetleNevcivan sevmekte bm piram tayip tadır. Fakat bunun hakikî sebebi rfnin hatalarmı tenkit ve tariz ederdi. mylmmem vapurlarımızı banndıracak limanlaDiyari küfrü gezdim bettteler kâaaHtun olur kim t*yrederkan ihtiyar nmız olmamasıdır. Burada bir nok neler gSrdüm eldmn gider... taya isaret etmek isterim. Dolaştun mülha Ulâmt bütün viraDünkü içtîmaımiTi yazan bir ganeler gord&m zete bazı vapur kumpanyalarınm Sat nalei tazallüm v* bin aht san • inhisar lehinde olduklarını haber vergüztar miştir. Bu haberi kat'iyetle tek Baldum ben dahi daruşfifayt BaDerdi dtruna olmadt hayfaki ra zip ederİTTi Hic bir vanurcu arka bıalPde rmmaz. dasım bu fikirde deerildir. Felattmu beğenmez anda çok divaLâytk mt »öyle ey gulıttr 6«nrf«n Gümrükle aramızda olan ihtilâfa neler gordüm ihtiras ge'înce: Gibi feryatlaria zamanmdaki Os Allah için terehhüm et ey nevnihnli Biz bir taraftan mahkemeye mümanlı İmparatorluğunu ve bu ittıpanaz.. racaat etmekle beraber diğer tarafratorluğu idare edenlerin vaziyetmi tan Ankara'ya bir memur göndermfikemmel gösteren Ziya Pasa: miştik. Bu mcmıınımuzdan bueün Ruyn haki zalm ile pamal eden zaRenci hattr vermeain feryadü efgan bir telgraf aldık. Bu telgrafta de limlmrin *ana niliyor ki: Gulizartm »en hemen »ağ ol feda eanZbri hâkin haleti gelmez mi yarep <Alâkadar makamUr gümrük reslar sana.. ~ yadma.. rainîn yeni tarife mucibince ton b»Şimdiki âcizlerin daoasını «eyrey • şına^OO kurus oiatak degil eskl caHyen rifeye g5re 75 kurustan tahsili lâ • Çün beni sevdayi zulfünle »en ettîn zım geldiğinî fstanbul Gümrüğüne Ceçmifin rahmet okur Firavnuıa bildirmişlerdir.» şeddadına.. Tarumar ol »en dahi zulfü perişantn Bu itibarla davamızın birinci faslı Gibi şiirlerile ateş püskürürdü.. gibi. kendiliginden hallediimiş oluyor. Bir gün bizzat Ziya Paşa, Tercii Diğer safhaya gelince: Biz hâlen Bent'teki «Süphane men tahayyere..» elimizde bulunan vapurların güm beytini nasıl yazdığraı bana şu suDamenm tutmak içht duttükçe ziri rük resimlerinin eskî sahiplerin retle hfkâye etmişti: paytna den alınması lâzım geldiğini bil • «Mehtaplı bir gecede evimin bah Mabadi var dirmiştik. Şimdilik bu hususta mahkemenin karanna intizar etmekte dilmis, müteakıben ruznamede yazılı Hamdi Beye Ticaret Müdürü Muh yiz. olan mes'eleler müzakere olunmuş ve tîn Bey cevap verdi: Ankara'dan vâki olacak temaslainuvafık görülmüstür. Kanunun şnndiye kadar tatbinmızın iyi neticeler vereceğinden Bundan sonra buŞday vahidi kıyakınm gecikmesi başka, kanun ahkâemîn bulunmaktayız.» ftisinin Hbreden hektolitreye tahvili mının mecburiyeti tatbikiyesi gene •e bu*day satıslarmda % 3 ten fazla baakadır. toprak zuhuru halinde sataniara saBunun uzerine azadan bir zat s5z rm alanlar lehîne ceza tavini mes'eaJarak dedi kit lelerine müteallik borsa kararnamesi Küçük esnaf altmış bini müte» müzakere edilmiştir. Sigortaci Hamdi Maliye müfettişlerinin gümrüklercavizdîr. Bunlar sabahtan akşama kaBevîn bu bapta vaki olan şiddetli itiyün eden memurlar hakkında taki dar işlerile mesgul olmak mecburi • razlan uzerine mes'elenin idare hede yaptıkları tahkikatın bir kısmı ik' yetindedirler. Bunlara biz şimdi bir yetince tetkikine ve tetkikatın üç ay mal edilmiş, suçlu oldukları tebey de kaydoiunmak mecburiyeti tahmil sarfmtfa her halde ikmaline karar batı kanuniycde bulunulmak üzere ediyoruz. Kaydolunmndıkian tak • vçrijmiftir. evrak Müddeiumumiliğe gönde • dirde bir de cezai naktî verecegiz. rilmiştir. Bu tahkikat bazı memurlarOdaya kaydedilmiyen tüccar Böyle işlerle ugrasmak büvük bir la bir iki tüccar ve gümrük kumus • Odadaki kayıtlannı tecdit ettir • gaile olmakla beraber esnaf ı da işinyoncularından bir kaç kişiye ait bu • raiyen tüccar haklannda takibatı ka den gücünden aiakoyacak. Esnafm lunmaktadır. nuniye yapılmakla beraber bunların kaydolunması kanunî bir zarurettir. odaya her hangi bir iş için vaki olacak Ancak biz kanunun tatbikma karar müracaatlerinin ancak tecdidi kayıt verecek vaziyette deJîIiz. Kanunu Sanayi ve tababette müstamel kuşartile is'af olunması hakkmdaki katatbik etmek mecburiyetindeyiz. tu kapaklarmın kontenjan harici onum muaddel sekli ile bilmüzakere Liman Şirketi Müdürü Hamdi Bey, larak memlekete ithaline müsaade ekabul olunmuştur. soz aldı: dilmiştir. Kâçuk esnaf ntes'elesi Kâtibi umumî beye sorarım, dedi. Muamelei kaydiyesini yaptır • Bundan sonra bilumum küçük es mıvacak olan esnaf için ahkâmı ce naf ve küçük dükkân sahibi satıcılaİthalât Gümrüğü başmemuru Hazaive hakkında bir m»H(iı> var mıdır? san Fehmi Bey dün mezkur gümrıikte rm odaya kaydolunması mecburiye • Kâtibi umumî Vehbî Bey cevap tini tahmil eden tezkere okunmuştur. bir yolcudan rüşvet alırken kendisini verdi: Kanunun maddei mahsusası mud takip ve tarassut eden maliye mü • btnce esnafın esnaf cemivetleri vası Oda meclisinin bu hususta safettişi Mahmut Bey tarafından cürtasile kayıtlannı icra ettirmeleri, aksi Iâhiyeti oldugunu kanun kabul edi mü meşhut halinde yakalanmıştır. takdhde ceza' naktiye hükmolun yor. Hasan Fehmi B. in, bilâhare istiçması ve bunun da tahsili emval ka • Hamdi Bey Ceza tarhedemiyiz. vap edilmek üzere tekrar maliye münunu mucibince icraen tahsil edil Ceza tarhını diğer ahkâmı kanuniye fettişi nezdine davet edilince ortadan mesi hakkmdaki karar pro jesi mevkii bile bir raddeye kadar sulh h&kim kaybolduğu görulmüstür. Mumaileymüzakereye vazolunmustur. lerinin kararlarma taHk etmektedir. hin sür'atle takip ve derdesti için Ilk evvel söz alan Liman Sirketi Binaenaieyh verece*îmiz karar kapolise emir verilmiştir. Müdürü Hamdi Bey ayağa kalkarak nunî mahivette de&Udir. Biz kanu demUtîr ki: nun hükmîînü tatbik etmekle mü keîl»»fiz. Yoksa karar vermekle değil. Ben buna muhalifim. Bu mes'eİstanbul'da teşekkül eden ihtisas le hakkında tenevvür etmek için iMüzakere bu safhada iken Ticaret mahkemeleri, evrakı devir ve teslim zahat talep ederim. Evvelâ kâtibi uMüdürü MuVısin Bey mes'elenin hu muamelesini henüz ikmal etmcmişmumî beye sorarım. Kanunun tarihi lâsa edilmesini sigortacı Hamdi Beylerdir. Bu mahkemelerden birisi yalnedir? den rica etti, Hamdi Bey bu husus nız gümrük işlerile, diğeri de kaçakKâtibi Umumî Vehbi Bey cevap h»Wcmda uz«n urı^»«na ir»k*t vArdi, çılık ile meşgul olacaklardır. verdis nihayet esnafın tesçil mes'elesi hakkında ittihaz edilen mukarreratm 1341 de intişar etmiştir. Hamdi Bey Simdi sene 1932 dir. tatbikı hususu reye kondu ve ekseriGümrük aırbarlarmdaki hamalBu kanunda küçük esnafın kayıt mec yetle tpgçil işine başlanması karar ların kullandıkları ucu sivri kancalantırıldı. buriyeti varsa on sened°nberi nirin Iarın mallara zarar verdiği, balyelerkanun tatbik edilmemiş? Şimdi küBundan sonra oda kongresinin 27 de delikler hâsıl ettiği tüccar tara çük esnaf Ticaret Odasına kavdedilsubat tariMnde akti takarrür etti ve fından Ticaret ofisine vaki olan şimek mecburivetinden baska bîr de ruznamedeki d'*er bazı naadde!«»r de kâyetlerden anlaşılmış, bu hunusta salâhiyetimiz haricinde cczava ma m'"»akere v^ Vabul olunarak celseye Gümrükler Basmüdürlüğünün nazari raz bırakılmak istenilmektedir. nihayet verildi. dikkati celbedilmiştir. Ziya Paşa rüyasmda Hazreti Mevlâna'yı nasıl gördü? «Size bundarütesini Üsküdarî Osman femsi Efendi göstersin.» nakli hakkında tetkikat ve icraata girifmek maksadile hükumetimizle bir raukavele aktetmiş olan Amerikaiı KürtisRayt havacılık grupunun memleketinıize gelen üç mütehassısı tetkikata başla mıslardır. Bu mütehassıslardan yüzbaşı Robertson ve yüzbaşı Kun Eskişehir'den tayyare ile dün tstanbul'a gebnislerdir. Ve Eskisehir İstanbnl hava yolu üzerinde tetkikat icra etmişlerdir. Bu mütehassıslar buradan evvelâ cenup vilâyetlerimize, bilâhare Izmir havalisine gideceklerdir. Bu tetkikat, mem'eketimizde hangi hava yollan güzergâhlarnıın daha emin ve daha iktisadî olduğu esasma matuf tur. Mütehassıslar, tetkikatlarını ikmal ettikten sonra vâsd olacaklan netîceye göre raporlannı vereceklerdir. Amerikaiı tayyareciler, memleketimizde gördüklerî husnü kabul ve tes hflâttan çok memnun bulunmaktadıriar. Belediyenin satacajjı arsalar Belediyeye ait bina ve arsalardan bir kısmının tasfiye edilerek satıl • ması kararlaşmıştı. Bunlardan bazı • larının alıcılara kolayhk olmak üzere kıymetlerine göre flri seneden sekiz seneye kadar uzun vadeli tak sitlerle verilmesi takarrür etmiştir. Yahalanan kaçak etler Belediyece kaçak et takibatına devam edilmektedir. Son bir hafta zarfında Büyükdere'de kaptan thsan Ef. den beş kilo koyun, 25 kilo sığır, Sirkeci istasyonunda Yuda'dan 6 kilo eıihr, Bülbülderesi'nde Hasan'dan 5 kilo koyun, Usküdar'da thsan ve Nejat Efendi Ierden 20 kilo dana, Langa'da aşcı tzzet Ef. den 12 kilo karaman, Usküdar'da kasap Mehmet'ten 8 kilo sığır, Rami'de Kerim Ağadan 5 kilo koyun, Tevfik ve Nuri Efendilerden altışar kilo dana eti musadere edilmiştir. mm ® ü © ır <dl e Bürhan Cahit B. in muhakemesi Köroğlu gazetesinde intişar eden «Bir sahur hatırasıs> unvanh >azıdan dolayı mezkur gazete neşriyat müdürü Bürhan Cahit Bey aleyhine açılan müstehcen neşriyat davasına dün üçüncü ceza mahkemesinde devam edilmiştir. Bürhan Cahit Bey müda • faasını yapmış ve bu yazının evvelce eski harflerle intişar eden Köroğlu gazetesinden aynen nakil ve iktibas edildiğini söylemiştir. Muhakeme, karar için cumartesiye kalmıştır. BOmrüklerdeki tahkikat Bir itfaiye neferi mahkemeye verildi fstanbul itfaiye grupundan Halim çavuş isminde birisi, mevkufen adliyeye verilmiştir. Halim çavuş, üç dört gün evvel Aksaray'da 7uhur eden ve bir apartımanın yanmasile neticelenen yangın esnasında bir kadına ait sandığı çalmak ve içindeki altmları aşırırken cürmü meşhut halinde yakalanmakla maznundur. Halim çavuş hakkında tahkikata devam edilmektedir. Gerek Başvekilin beyanatı, gerek Ankara sef irinin ileri sürdüğü tek lifler mutedil bir lisan ve mahiyette olması itibarile umum cihanın nazari dikkatini celbetmiştir. Almanya'nm tmza sahiplerinden doktor Hikmet tekrar silâhlanacağı yolunda hasımları tarafından yapılan propaganBey izahat vererek: Dersanelere devam temin edilemediği için tah3İ dalar bilhassa Almanya'nm muay • yen teklifleri ile hükümsüz kalmış satın boşa gittiğini söyledi. Takrir tır. Almanya'nm Ankara sefiri hü makama havale olundu. kumeti metbuasının Versay muaheŞehir Meclisinin Yenibahçe'de bir desinin esasından ayrılmıyarak umum stadyom yapılması hakkında verdiği devletler için kabili tatbik terki tes • karardan dolayı tstanbul cihetin • lihata ait esaslı düsturlar teklif et deki bütün kulüplerin imzasını ta tiğini mukaddeme olarak söylemek şıyan bir teşekkürname okundu. ile Almanya'nm mezkur muahedeyi Sigorta şirketlermin aldıkları üc keenlemyekün hükmünde addeyle • retlerden yüzde beş nisbetinde itfai diğine dair aleyhinde yapılan is • ye hissesi vermeleri icap ederken bu natlara daha beyanatımn iptida nun kabil olmadığı, binaenaleyh yüz sında cevap vermiştir. de üç nisbetinde hisse alınması hakAlmanya hükumeti ttalya gibi her kmdaki teklif münakasa edildi. Avtürlü tecavüz silâhlarının ilgasını ni Bey, bu hususta gösterilen esbabı teklif etmiştir. Fazla olarak her türmucibeye itiraz etti. Sigorta şirket lü ve askerî ve bahrî tayyarelerin lerinin MeclUin ittihaz edeceği kailgasını ve aâvil tayyarelerin askerî rara göre hUsei iştîrak vermek mec nüfuzdan çıkarılmasım teklif etmişburiyetinde olduklarını söyledi. Maz tir. Almanya devleti tahdit ve tenkisin bütçe üzerinde değil, madde batadaki esbabı mucibeye iştirak edilmemekle beraber yüzde üç nis üzerinde yapılmasım ve kararlaştınbetinde hisse alınması hakkmdaki lacak mîktann fazlası olan esliha ve itilâf tasvip olundu. mühimmatm imhasmı teklif etmiş • tir. Almanya mecburî askerliğm UgaVaridat bütçesinin Belediyeye ait sma imkân olmadığı takdirde *alim kısmından geride kalan maddelcrin müzakeresine geçildi. Birer birer o görmüş ihtiyatların dahi umumî tahkunan maddeler reye konarak aynen didata tâbi tutulmasmı istemiştir. Almanya'nm teklifleri arasmda kabul olundu. başka devletlerin tekliflerine hiç te Bir aralık celse on dakika için ta til edildi. tkinci celse açıldığı Taman benzemiyen gayet mühim madde'er ekseriyet çok güçlükle temin oluudu. vardır. Bunların baslıcası istibkâma» Reis vekili Sadettin Ferit Bey bu nok tm iTgasma aittir. Almanya sahil istaya işaret ederek badema celse arası tihkâmiarına itiraz etmîvor. Fakat hudutlarda komşu devletlerin emniyapılmadan müzakereye devam yet ve selâmetini tehdit eden islıh • mecburiyeti hâsıl oacağını söyledi. Tekrar tetkiki hesap raporunun mü! kâmlarm, sahra tahkimatınm ilgazakeresine geçilerek bütün madde ! sını talep etm'ştir. Almanya deniz ler tasvip olundu. Cumartesi günü j lerin tabiî m»hreçlerîni seddedeT» isictima edilmek üzere celseye nihayet' tihkâmlarm ilgasını istemiştir. Bu taicjj iıU^UK lıeye«aı« uyanSıruiiftır. verildi. Almanya'nm bu talebi gayet mantıPlâj mes'elesi cumartesiye kaldı kidir. Mademki beynelmilel müna Belediyece teklif edilen Florya kaiâtın serbest olması için Çanak • plâjının istimlâki hakkmdaki teklif kale ve tstanbul boğazlarınm istih > Encümenden Meclise gelmiş, fakat kâmları Lozan muahedesile kaldırılmüzakeresi cumartesi gününe kal • mıştır. Daha mühim beynelmilel demıştır. niz yollan olan Cebelüttarık boğan ile Panama k&naiındaki tngiliz ve Amerikan istihkâmlarımn devam eyIemesi mantıksızdu*. : Tıp Fakültes müderrisler mecüsi, Almanya terki teslihata ait beynelstaj devresinde bulunan Tıp talebemilel kontrol ve nezaretin umum devsinin şehir hastanelerindeki müte letlere müsavi ve müessir olarak tathassıslar yanına verilmesi hakkında bik edilmesini talep etmis tir. Almanbir teşebbüs yapmıştır. ya Versay murhedesinde kendisine Şehrimizde bulunan Sıhhiye Vekili karşı yapılan taahhüt mucibince Refik Bey gazeteolere beyanatta devletlerin silâhlarmı kendi derecebulunarak bu fikri terviç ettiğini sine indirmelerini tekliflerine esas söylemiştir. tutmuştur. Refik Bey bundan başka şehir MVHARREM FEYZİ deki hastanelerin ihtiyaca kâfi ol • madığını, bunların tekemmülü için çahşıldığını da anlatmıştır. Tıp talebesinin stajı Papa Eftim Ef. Q Sefirî ^ Bir müddettenberi AnkarsMa tulunan Norveç sefiri, dün şehrimlze gelmiştir. Sefir, bir iki gün sonra, mezunen memleketine gıdecektir. Kiliselerîn devri haberi ni tekzip ediyor «Metaritmîsis» gazetesi Papa Eftim'în elindeki kiliseleri Patrikhaneye devredeceğini yazmış ve bu mes'ele hakkında Valî muavmi Fazlı Beye atfen de bazı beyanat ta neşretmistir. Vali muavini Fazlı Bey kendisile go> rüsen bir muharririmize demiştir ki: « Gazete imtiyaz sahibî Papadoplo Efendi benimle görüştü. Hatta görüfürken siz de yanunda idiniz. Bildiğiniz veçhile kendisine beyanat şeklinde hiç bîr şey söylenmemisrir. Esasen kîlise ve din işleri hükumetin ve dolayısile VI lâyetin alâkadar olmadığı mes'eleler dendir. Yalnız bu mes'ele hakkmdaki sahsî kanaatim sorulunca, din ve mezhep mensuplannın kendi mezheplerine ait işler tanzimde serbest olduklarmı, bu işlerin bizden ziyade tamamen kendilerine ait bulunduğunu söyledim.: Rumca gazetelerin vatandaşları irşat yolundaki neşriyatı da bittabi mantikı ve doğru bir yol olmak itibarile isabetli bir harekettir» dedim. Bundan başka bana atfen nesredilen sözîer zaîttir. Muharririmiz dün Papa Eftim Efendiyi de görmüs ve bu mes'eleyi sor muştur. Papa Eftim Efendi demiştir ki: « Benim maksadım birleşmek değüdir. Eğer Rumluğu terkederler, ço cuklarını Tiirk mekteplerine gönderir • ler, lisanlannı türkçe kabul ederler, ibadetlerini türkçe yaparlarsa o xaman bil» lesmeği kabul ederim.» Kutu kapakları ve kontenjan Paşabahçe Fıkaraya Yardım cemiyeti Rüşvet alan bir memurl ihtisas mahkemelerinin mesaisi Gümrük hamallarının kancaları Paşabahçe Fikaraya Yardvm Cemiyetinin kadm ve erkek azalan bîr arada Boğaziçi'nde Pasabahçe'de Fikaraya kir çocuklara bayramlık elbise, ayak Yardım cemiyeti namile çok hayırh bir kabı ve saire tevzi etmis, bir çok afle cemiyet vardır. Muhitin şefkatli ve âlilere de yardım eylemiştir. Bu hayır müessesesi yannki cuma günü cenap halkınm muavenetile bu cemiyet, umumî kongresini aktederek bir senelik bütün o havalideki fakirlerin mümkün olan ihtiyaçlannı temin etmekte, bir çok faaliyet plânçosunu efkâri umumiyeye arzedecektir. Bu içtimada ayni zamanda hayır müesseselerine nümune olacak bir güzel bir de müsamere verilecektir. Bu faaliyet göstermektedir. Cemiyet, Şe hayırh cemiyete mee^iünde muvaffakiker bayramı münasebetile bir çok fa yetler temenni ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: