26 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

26 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyei Dr. Ihsan S&mi 26 Şubat I İSTAFİLOKOK AŞISI • staf ilokoklardan mütevellit (erI genlik, kan çıbanı, koltuk altı • çıbanı, arpacık) ve bütün cilt hasI Iıklarına karşı pek tesirli bir aşıİH^B d l r Divanyolu No. 189 ^ ^ Gülbane hastanesi üroloji muallimi Dr. Fuat Kâmil Avrupa tetkik seyahatinden avdet etmiştir. Telefon 20902. Adres: Babıali Türkocağı sırası Süreyya Bey apartımanı. Artık Hanımlarımız İçin Modayı Takip Müşkülatı Kalmıyacaktır îpekiş Bu mes'eleyi Kökünden halletti «İPEK /Ş» kurulurken şu mü him noktayı esaslı surette nazarı dikkate aldı: Diinya moda cere yanlarını günü gününe takip Dr. A. KUTİEL Cilt ve zührevî hastalıklar mütehassısı Karaköy, büyük mahallebici yanında 34. Emvali gayrimenkule ve ikrazat bankası Hissedaran heyeti umumiyesi martın 28 ine musadif pazartesî günü saat 14,30 da Galata'da Deutsche Orientbank binası dahilinde kâin şirket merkezinde sureti adiyede içtima edeceğinden hissedaranı kiramın yevmi mezkurda tesrifleri rica olunur. Türk Anonim şirketinin P H IL IP S En so sistem 930 A tîp numaralı radyo makinesi piyasaya çıkarı mıştır. PHiLİPS'in Bu maksatla yüksek mütehas sısların idare ettiği hususi bir 6üroJ tesis etmiştir. Bu büronun bütün meşgalesi, dünya moda cereyan larını adım adım takip ve PARİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. IPEKIŞ moda biirosu Dünyanın en büyük ipek fab rikaları ve Parisin en büyük moda j müesseseleri ile çok yakından temas hasü etmiştir. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 Sirketin 1931 senesi zarfındakı muamelâtına dair meclisi idare raporunun kıraati. 2 Bilânço ve murakıp raporunun kıraati. 3 1931 senesi hesabat ve bilânçosunun tasdik ve tasvibile senei mezkure zarfındaki muamelâttan idarenin teb riyesi. 4 Meclisi idareye aza intihabı. 5 1932 senei hesabiyesi içîn murakıp intihap ve tayini. 6 Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan şirketle muamelei ticariyede bulunmak üzere meclisi idare azasına mezuniyet itası. Meclisi idare ALIN! TECRÜBE EDiN! Fiatı 225 Türk Lirasıdır Ahizeye merbut hoparlörile beraber \ Yüzlerce tecrübeden Sonra.. ÎPEKİŞ Avrupa kumaşları derecesinde, hatta onlardan daha iyi cins kumaş yapmaya muvaffak olmuştur. Millî mahrukat ŞİRKETİ HİSSEDARLARINA Şirketimiz hissedarlar umumî heyetmin âdiyen 24 mart 1932 perşembe günü saat 2 de içtimaa daveti karar • Ia?bnlmıştır. 10 veya ondan fazla hisseye malik olan hâmillerin toplanma gününden bir hafta evvel hisse senetlerini bir bankaya veya şirket veznesrne bırakarak duhuliye varakası almalan ve tayin olunan gün ve saatte şirket mer kezine gelmeleri rica olunur. Arsenoferratos kullanmız Hcrcczancde Ğaiunur Hayattan zevkalmakve daimaacfeli.sibhath ve faal bntanmak Aaabı kuvvetten döfârmetneklc tnfimkOa* dür . Sıhhatınizf muoafasa . liair* lervnizıtakvıye faahyetinızi tezyıt ıçın kflçfiklcr ve büyukler tarafındao mukemmel bir kavvct Uicı olarak tanılaa SPOR Pek Yakında Göreceksiniz! SEYRİSEFAIN de Merzek acenta: Galata Köprubaşı B 2362 Sube \ Sirkeci ! f ühürdar zad»» H 2. 274f V Hogg.Taze Morina Balıkyağı EN TABİI ve TIBSI KOKUSUZ ve İÇİMİ U T İ F T İ R ÖKSÜRÜK BRONŞİT VEREMİ defi ve onlara karşı pek müesalr bir tedbırı şafidir. KUVVETSİZ İNSANLARA ve ZAYIF ÇUCUKLARA ŞAYANI TAVSİYEDİR BOtOn eczanelerde yalnız mOselles şeklindeki şişelarde satılır. MOKEMMEL. BİR MUKAVVİOİR RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 idare meclisi ve murakıp ra porlarının okunması. 2 Bilânço ve hesapların tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 3 Temettü tevzii hakkındaki idare meclisi teklifinin kabulü. 4 Isimlerine kur'a isabet eden idare meclisi azası yerine yeniden intihap icrası. 5 1932 senesi için bir murakıp intihabı ve ücretinin tayini. Meclisi idare Saray aslıye mahkemesinden: Saray'ın Bınarça karyesinde mukim Salih kızı Hatice ve saire vekili Ali Mehti Bey ile ayni köyden Salih oğlu Hüseyin veresesinden Emin ve kızlan Hüsniye, Zehra ve Havva Hanımlar aleyhine ikame eylediği arazi taksimi davasının icra kıhnmakta olan muhakemesinde mezbure Zehra Hanımın ikametgâhı mechul bulunması itibarile 11/1/932 tarihine musadif perşembe günü için gazete ile ilânen tebligat ifa kıhndığı halde yevmi mezkurda daveti kanu niyeye icabet etmediğinden hukuk usulü muahkemeleri kanununun 401 inci maddesi mucibince gıyaben muhakeme icrasına ve gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmis ve muhakeme de 9/3/932 tarihine musadif çarşamba gününe ta iik edilmiş olduğundan mezburenin yevmi mezkurda Saray asliye mahkemesi hukuk dairesinde hazır bulunması, bulunmadıği ve vekil dahi göndermediği takdirde hukuk usulü muhakemeleri kanununun 405 inci maddesi mucibince bir daha muhakemeye kabul olunmıyacağı ilân olunur. Istanbul asliye mahkemesi sulh hukuk dairesinden: İnebolu'nun Yukarıhatıpbağı mahallesinde kâin hanesinde vefat eden Demirci Hacı Ömer Ustanın metrukâtuun kanunu medeninin 559 uncu maddesine tevfikan defter tutma usulü ile tesbit ve tahriri verese vekili tarafından talep edilmiş olmasına binaen müteveffayi mumaileyhin mirasından malumatı olanların mahkemeyi haberdar etmeleri ve alacaklılan ile borçlularının tarihi ilân dan itibaren bir ay zarfında alacakla rını ve borçlarını mahkemede defteri mahsusuna kayıt ve beyan etmeleri aksî halde bu gibiler hakkında kanunu mezkurun 560 ve 569 uncu maddeleri hükmünün cereyan edeceği ilân olunur. Zayi 62060 numaralı maaş cüzdanunın beratmı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan zayiin hükmü yoktur. Kasımpaşa'da Badulla mahallesi No. 74 hanede kamacı ustalığından mütekait Osman Recep Doktor YILDIZ OCUK ALi VAHİT LIMll halâtında büyük ÇIKOLATASI ln iyi neviden olup leziz ve nefistir. Bu itibarla 1932 Avrupa güzellık kraliçelerinin mükemmel ve kıymetli birer adet fotoğraflannı her bir paket içinde muhterem müşterilerine hediye olarak takdim eder. 2.85 metre boyunda 5/8 kutrunda 800 adet kondense borusu pazarhk suretile yapılan münakasada beher kilosu (141) kuruşta talibi uhdesindedir. Tenzilen itaya talip olanların kat'î ihale günü olan 28/2/932 saat 17 ye kadar mubayaa komisyonuna müracaatleri. Yeniköy sulh hakimliğinden: Emirgân'da yalısında mukim iken vefat eden Müşir Fuat Paşanın alacaklılarının ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında mahkemeye müracaatle alacak • larını kaydettirmeleri ve ettirmedikleri surette K. M. 569 uncu maddesi mu cibince muamele yapılacağı ilân olunur. Istanbul 3 üncü icra dairesinden: Mahcuz olup ikinci arttırma suretile füruhtu mukarrer bulunan Bakırköy'ünde Sakızağacı İskele caddesinde 16 No. Iu hanede büyük çini soba, büfe, ayna, kanape, ve sairenin 29/2/932 tatarihine musadif pazartesi günü saat 10 dan İ l e kadar satılacağından talip olanların mahallinde memuruna müracaatleri üân olunur. Adalar sulh icrasından: Bir deyinden dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir Acem halısı 27/2/932 cumartesi günü saat on ikiden itibaren Nizam'da Seferoğlunun köşkü önünde satılacağından talip olanların mahalli mezkurda hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. Istanbul 3 üncü icra memurluğundans Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer, halı, gardrop, karyola, gramofon ve sair ev e?yası 29 şubat 1932 tarihinde saat 14 ten itibaren Sandalbedesteninde ikinci açık arttırma suretile satılacağından talip olanların mezkur mahalde ve saatte hazır bulu nacak memuruna müracaatleri ilân oIunur. İÇok besler Çunku madeıü raaddeleri, îosîoru, vitamini, çoktur Meme| Ideki çocuklar için yegâne bir gıdadır. Içindeki tarifeyi dikkatle okuyunu/ Oeposu: Hasan ecza deposudur. Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik faide ve tesiri görülen TAKSİM CAMLI KÖŞK GAZiNOSUNDA AİLE MECMAI Kullanınız. Her Eczanede Satılır. Avnıpanm en mükemmel alım satım merkezi ve 13 ilâ 20 mart 1932 de devam edecek olan Viyana Beynelmilel sergisini Zıyaret edınız. 8 ılâ 12 mart azımet ve 13 ılâ 26 mart avdet ıçm bıletler fevkalâde tenzilâtlıdır. Tafsilât Avusturya sefarethanesınden almabilir Iştırak kartları ve tenzilâtlı bıletler almak için umumî mumessıllerı Galatasaray'da «NATA» seyahat acentasına muracaat ••^iBBH^nMB Telefon Bey oğlu 4914 M M ^ H H M H M H H 25 şubat 1932 tarihli perşembe günü akşamından itıb'ren her akşam 20 Turk hanımmın iştirakile emsaiı gorülmedik ovunlar. Ve Yeni Türk tnusiki Teavun Cemiyeti Reisi Huseyin Halit Beyin teşkH etttgı büyük ıkı talum ince ve kahn mehter ve veni nesil hanımlar saz heyeti tarafından müntahap paıçalarj terennum edeceklerdir. Herkesin görmesi şavani tavsiyedir. Cuma günleri matineler saat 14 ten 18 e kadar devam edecextir. Müsterii kiramin her turiu ıstirahatleri temin edilmiştır. Meşrubat fîatlan gayet ucuzdur. K A R O N Alman kitaphauesi < t Galata Ithalât Gümrüğü Devlet Demirvolları Ilânları I I İdaremiz için pazarlıkla kablosu, Müdürlügünden: tarihli damga, soba için ateşsatm alınacak bakır yer altı ve pen uğlası, kurşun boru, kanape 12 Hra maaşlı münhal memuriyete müsabaka ile namzet olarak bir daktilo hanım ahnacaktır. Taliplerin müsabaka günü olan 8/3/ 932 salı gününe kadar evrak ve vesaiki ve yevmi mezkurda saat bir buçukta imtihan icin mürîiirUiSjjınüzde bulunmaları. ^ " r * 1 > X V ^ 1 ^ Beyoğlu Tünel meydanında 523 SATILIK ARSA Fatih Malmüdürlügünden: Çarşamba'da Dibağyunus mahallesinde Yokuşbaşı sokağında atik 14 cedit 12 numaralı tahminen 320 arşın miktarında bulunan hane arsası bilmüzayede satılacaktır. Müddeti müzayede 23 şubat 932 tarihinden 13 mart 932 tarihine kadar 20 gündür. Taliplerin 13 mart 932 tarihine musadif pazar günü Fatih Malmüdürliiğünde müteşekkil müzayede ve ihale komisyonlanna miiracaatleri. cere kolonu ve saire gibi muhtelifülcins 26 kalem malzemenin pa zarlığı 29/2/932 tarihine musadif pazartesi günü icra kıhnacaktır. Pazarlığa arzolunan malzemenin müfredat listesi mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada is bati vücut etmeleri ve tahriren f iat vermeleri ilân olunur. İLÂN Dubied, Şafhause, Dresdner ve Diamant 789 ve 10 numaralı el makinelerî mubayaa ediyorum, satış fiabn teklifi için İstanbul Çiçekpazar 16 No. M. Kastoryano ticarethanesme muracaat edilmesi ilân olunur. Umumî neşrlyaU idare eden Yası ijleri mudüru: Kemcu. Salib Mafbaacüık ve Negriyat Türk Anonim firkett Ittanbul Istanbul Polis Müdiriyetinden: Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılan 2000 ilâ 2191 takım resmî elbisenin beherine teklif olunan 14 lira 59 kuruş fiat haddi Iâyık görülmediğinden ve pazarlıkla mubayaası takarrür etmiş bulunduğundan tenzilâtla talip olanların yevmi ihale olan 1/3/932 tarihine musadif salı günü saat 14 te Defterdarlık dairesinde müteşekkil mubayaa komisyonuna müracaatleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: