27 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

27 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AVRUPA MEKTUPLARlt Türk san'atı ve Viyana Viyana türk sergisinden bahseden gazeteler «Yepyeni bir cihan!» diyorlar Günün eğlencesi 'Cumharîyet TAYYARECILİK : Cünhü biimecenin hallediimiş şekii 1 VARLIK, 2 ONLIK, 3 LODOS, 4 EŞİK, 5 YAĞMUR, G BORA, 7 ÖYUN, 8 LİGEN. (VOLEYBOL) Yelken uçuşları Âlmanya'da bunun için neler yapıldı? Rlıön silsüesi RhönRossitten Gesellschaft cemiyeti Uçuş grupları ve Aeroklüpler Almanya motörsüz tayyareleri ve yelken uçuşlarile teferrüt etmiş bir memlekettir. Âlmanya'da yelken ucuşlarının beşiği Rhön havalisidir. Frankfurt'un 100 kilometre şimali sarkisinde bulunan bu dağlık arazinin en mürtefi mahalli Wasserkupüe zirvesidir. Rhön silsilesinin 950 metre irtifaındak! bu zirvenin etekleri 50 kilo metreye kadar imtidat eder. Civar vadüerden konup gelen hava cere yanları bu silsilenin eteklerini yalarken istikametlerini tebdil ederek suudî bir cihet iktisap ederler. Âlmanya'da yelken ucuşlarının çabuk terakki ve taammüm etmîs olması bir bu Rhon si'silesi, bîr de RhönRossitten Gesell«»schaft Cemiyeti ile sıkı bir surette aJâkadardır. Yelken ucuşlarının ve motörsüz tayyarelerin babası olan doktor Ursinus'un tesebbüsü ile ilk defa 1920 senesinde Gersfeld'de motörsüz on iki tayyarenin istirakile yapılan yelken uçuşları mitinginde, hava spora ile motörsüz tayyare tekniğini bir lestirmenin lüzum ve ehemmiyeti takdir edilmiş ve bu hususu tetkik maksadile fennî bir de komisyon teşkil edilmişti. Komisyonun tetkikatı, 1922 tarihine kadar yapılan müteaddit müsabakalarda istimal edilen uçuş vasıtaIarının insaatlarındaki avkırı usul • ler, müsabakalarm uvandırdığı alâ kanın ehemmiyeti, R. R. G. Cemiyetinin tesisine sebep olan âmillerdir. Merkezi Frankfurt'ta olan R. R. G. Cemiyetinin esas vazifeleri motörsüz tayyarelerin ve yelken ucuşlarının ihdas ettikleri fennî mes'eleleri hal ve fasletraek, yelken sporuna Al manya'da tek bir istikamet verdir mek, bütün Alman srencliğini havacıhŞa ve havalara alıştırmaktır. Cemîyetin biri Wasserkuppe'ta diğeri Baltık sahfllerinde Ross'tten cîvarmda kâin iki mektebi ile bir enstitüsü vardır. Bir taraftan R. R. G. Cemiyetine merbut diğer taraftan Darmstatd âli fen mektebinin Meteoroloü kısmına tâbi bulunan bu enstitü, Wasser kuppe'ta tesis edilmîş olup hava tekniği, aerodinamik, meteoroloji nam • larile üç ana şubeyi ihtiva etmek tedir. Motörsüz tayyarelerde yenî insaat tarzları aramağı, havanın aeroteknik kabiliyetlerini tahkik etmeği, civar daki hava cereyanlarmın istikamet, şiddet ve cihetini tayin ederek yel ken uçuslarmı teshil eylemeği vazif e edînen bu şubelerin her birinin başında birer mütehassıs ve müteaddit asîstanlar vardır. Enstitünün fennî mesaisinden a • melî neticeler istihsalini temin mak sadile Wasserkuppe'teki mektep Bu akşamki program İSTANBUL: 1200 m. ~~ 18 Gramofon 18^0: Daruttallm heyeti 20,30: Orkestra. BERLİN: 1635 m. 20,05: Viyana'dan nakü 20,50: Kon";er: Çingene Baron (Ştrausr); Kontes Mariça (Kolman); İstanbul Gülü (Fall); Çingene aşkı (Lehar); Mütebesslm koca (Eyrler); Aşk şarkısı (Şuber) 21,55: Havadisler 22.05: (Böyle görünüyorsunuz!) Radyo Skeçi 23.10: Orkestra 23.40: Havadisler ve bunu müteakiben dans havalan. \^İYANA: 517 m. 18.05 Hafif mnsiki konserî 19,05: AStüaüte 19,55: Havadlsler 20 05: (Viyana Musiki Dostları'» cemiyetinden nakü 20 45: Konser 23,05: Hafif musiki kon seri. BUDAPEŞTE: 550 m. 18 40 Britanya otellnden naklen caz bant 21.35' ADOIIO tiyatrosundan nakll: (Yarasalar) Sonra orkestra konseri 23,50: Opera orkestrasının konserL EÜKRES: 394 m. 20 05: Şarkılar 21 20: Radyo orfcştfrası 23 05: Romen musikisi 22,50: Ha vadisler. LOZAN: 678 m. CFNF.VRE: 760 m. 18 35: Dans musüdsi 19 05: Yen! aivm kitaplann tenkidi 19 35: BevnelmlleJ slvasî haftası CKonferans) 20,05 Oramo fon 21 55: Orkestra konseri 23,20: Dans musikisi. BELGRAT: 431 m. ~™> 18 50: Aamanca Diyalog 19.25: Bîr masahabe 20.05: Zsğrep tivatrosmndan nakü Müteakiben havadisler ve dans ha valan. KOPENHAG: 281. 16,05: Cocuklar için 1835 Hnflf ransiki 18 45: Borsa haberleri ve musahabe 20,05: Matbu>ttan hul?snlar ve bir konferans 22.15: Musevî siirleri 22 30: Saksofon Solosu 23: Mandolin konaeıl 24.05: Dansing. v BARSELONA: 548. "' ~~*"< 17.05: Hastaneler menfaatlne neşrtvaf • 21,05: Trio 22 35: Gramofon 23,10: Konser 24,10: Madrit'ten nakiL Bugünkü bilmece «, CU, GAN, GÂR, IS, KA, LIK, LOŞ, MİN, NER, RA, RÜZ, TA, UR, US, YAK. Yukarıdaki hece1 ..... leri ikişer ikişer 2 yanyana getirip a 3 ...... şağıdaki tariflere 4 .... göre birer kelime 5 .... teşkil ettiğiniz tak 6 dirde, baş harfleri 7 .... yukarıdan aşağı o 8 .... kununca 9 BİR SAN'ATKÂR İSMİ Meydana çıkacaktır. 1 Bir cins kundura; 2 Kalin ip; 3 Yumuşak; 4 Cilt; 5 Çırak değil; 6 Hava esintisi; 7 Yürüme vasıtamız; 8 Bir cins çalğı; 9 • Nağmeli nefes. Kanunî Sultan Süleyman samanmda Vryana sergrsinde teşhir edtten eserlerden: Mustafa Paşanın hlni ric'atinde bıraktığı Viyana'yı muhasaraya memur edilen Kara çadtr (Viyana Askerî muzesinden ahnmıştır) mühim nokta şimdiye kadar tesbit Viyana, şubat (Hususî) Viyaedilememiş, Türk san'atı islâm san'ana'da açılan Türk ince ean'atlar sergisi için bundan evvelki mektubumda tının bir devamı olarak gösterilmişti. Türk san'at tarihine ait ilmî, müstak'l maJumat vermiş, bu husustak: neşriyatı da kısmen mevzuu bahsetmiştim. tetkikat henüz başlangıçtadır. Maamafih müdekkikler, Türk san'atını Yerli matbuat ve mütehassısların yaislâm san'ahndan ayırmak lâzım gelzılannı nakle devam ediyorum: diği kanaatını artık îcasanmışîardır. 15.1.1932 tarihli >.Wiener JourFilvaki ana vatanları Asya olan nal» da intişar eden «Wolfgong Boru» Selçuk ve Osmanlı Türk'l«ri beiiî imzaJı makaleden: «Şarkın nefis san'atlarını bütün te san'atlarını evvelâ Konya, Bursa, tznik, Kütahya gibi Anadolu şehilerînferrüatile yakından tanımak fırsati, de, bilâhare Rumeli ve İstanbul'da garbe ancak son zamanlarda müyesizhar etmislerdir. Türk'îer Asya'dan ser olmuştur. muhaceretleri esnasmda Acem ve ABiz mes'elenin esasına, köküne nürap san'atlarımn tesiri altında kal fuz edebilmek için her şeyden ewel maktan hali bulunmamışlarsa da bunîpdaî san'atlarm ruhunu tabiati tasları ancak teknik bir ilâve olarak kavirde arıyan ' Rönesans» devrinin tabul etmişler ve asıl ana vatanlanndan hakkÜTnünden kendinvzi kurtarma getirdikleri Türk aşiret hayatına ait lıyız. Zira şark san'atı, karakteri itihalkî, orijinal san'atı işliyerek fev barile tezyinî (Ornementik) tir. O kalâde yüksek, mütekâmil ve kuv ~ haricî cihandan ancak pek az kıy • vetli bir tezyin (ornement) san'atı met iktibas eder ve bunu da kendi vücude getirmislerdir. Pek eski şe gayesine göre işler, asillestirir. Onım hirlerde inşa edilen Türk mimarî egayesi daima tezyindir. Bu itibarla serlerinde harsî inceliklerin bilhassa şark ince san'atları meselâ ağaç tadekoratif san'atta tecelli ettiği g'ânımaz, satıhlar üzerinde yaşar. rülüyor. Motif ve tezyin şekilleri icat htı Türk'lerin çiçeklere olan muhab susunda tükenmez bir kudrete ma • betinin, Türk ince san'atlarımn tezyin Hktir. Her maddenin, her mevzuun cn ve satıhları imlâ san'atında inkişafına yüksek, dekoratif kıymetlerini izhar sebep olduğu anlaşılıyor. Su san'atta etmeği bilen bir san'at!.. Sark ince nefis bir imtizaç, pek zarif bir ahenk san'atlarm klâsik memleketidir. işlenmiş üslubî bir tazelik, tabiî ve Türk ince san'atları Asya'nın ce sade bir vuzuh; teknik noktai nazasim san'at cihanı dahilinde biz Av rından yüksek bir maharet ve hiç bir rupa'lılar için hususi bir alâka ve akideye (doğrna) bağlanmıyan asil kıymeti haizdir. Türk'ler ana vatanlan olan Vasatî Asya'dan Garbe mu bir satih imlâsı göze çarpıyor. Kitabelere ait nefis yazıların, ha haoeret ettiklerindenberi Şarkın ince kikaten şehkâr olan büyük san'at san'atlarını ilk defa olarak doğrudan komfozisiyonu ile imtizaçları o kadoğruya Avrupa'lılara teşhir etm;ş dar tabii ki arada, menfi bir tezada bulunuyorlar. Biz, Türk nefis san'attesadüf etmek hemen hemen gayrilannın muhallet asarını tetkik edermümkündür. Türk mimarisinin bil ken bir Hint eseri karşısında duyu hassa satıhları ve çerçevelerî imlâ lan yabancılıgı hissetmedik. Türk san'atına ait kısmı, tekâmülün en san'atının eşkâli bize munis ve yakm yüksek bir noktasma vâsıl olmuştur. jjörünüyor. Bununla beraber bizim İnsan Türk sergisini bir değil, bir burada öğreneceeimiz şeyler yok deçok defalar ziyaret etmeli ve her değildir. tstanbui Topkaoı sarayından fasında yalnız bir kısırum asrır ağır gelen esttrlerden ikinci Sultan Beyave dikkatle tetkik eylemelidJr. İşte zıd'a art ipekten mamul merasim !io zaman bizim henüz ahsamadığimız bası, tezyini san'atın cidden ibdakâr bu san'atı daha iyi anladıeimız ve dabir saheseridir. Renklerin bolluğuna ha çok takdir ettiöimiz görülecektir. rağmen hiç bir imtizacsızlık gröster Orijinal hahlar, bakır, tunç, altın, miyen bir bediayi san'at... Sultan gümüş mamulât.. Üzeri altın sırma ve Süleyman'a ait libas ta birincisinden incilerle işlenmiş binek atı örtüsü, aşağı değil! Türk dericilik ve tezhip san'atını Konya'ya ait Selçuk devrinden kalma halı nümunesi ise san'at tarihi gösteren nefis «maroquin>> ciltler, kumaslar, Kütahya cînileri, fayanslar noktai nazarından büvük bir kıymeti haiz bir eser.Burada Türk ince san'at V. S... Hulâsa büsbütün yeni bir cihan! Bütün bunlarla insan bir milleti Iannm tekâmül devrinde de görül tanımağı, anlamağı öğreniyor!...» dügü veçhile kubik motifler nazara çarpıyor. Qov<rîde teshir edilen asar hakkın13 üncü asra ait kuran rah'esi ise daki diğer mütaleal^ı gelecek mekbize vasatî Asya tezyin san'atının tuplara bırakıyorum. orijinal bir nümunesini gösteriyor. M. AZlZ Mücerret, münhani yaprak •ezyinatı. Burada teşhir edilen eserîerîn her biri hakkında san'at noktai oazarından kıymet biçmek için sütunlar do( Brrinci sahifeden nınhait ) lusu yazı yazmak lâzım. Halı, bronz, dün de izci ve talebe velileri davet ve kuyumcu işleri, Bursa ipeklerinin edilmistir. tezyinî motifieri, güzel yazı, tezhip Dünkü müsamerede evvelâ izcüer san'afa, dericilik, çinicilik V. S. bütün tarafından istiklâl marşı okunmus, bunlar asil bir kültürün ölmez izlebadehu Ga'atasarav izcileri oymak ridir.» beyi Ref et Bey, izciliöin suret ve tari* hi tesekkülü hakkında izahat ver Hava bozuldu, Maçlar yapıîamadı Dün Taksim stadyomunda ve Kadıköy Fenerbahçe sahasında mühim fut bol nıüsabakaları yapılacaktı. Fakat dün sabah havanm birdenbire bozmagı ve kar yağması bu maçlann hepsini tehir etıniştir. Futbol maçlanndan başka, sabahleyin yapılacak sokak koşusu da yarn'amamıştır. Dün yalnız voleybol maçları icra edilmistîr. Bu müsabakalarda Süieymaniye, Kasımpasa'ya, Galatasaray, İstanbul spora, Besiktaş ta Fenerbahçe'ye galip gelmişlerdir. iznvr şilt maçı İzmir 26 ( A. A. ) Alsancak spor sahasında bugün Karşıyaka külübu ile Altunordu birinci ta kıdları arasında şilt dönifinal maçı dört bini mütecaviz bir seyirci kitlesi huzurunda icra edildi. Her takımda beklenilen ve arzu edilen oyunu gösteremedi. Elde ettiği bir çok fırsatlardan Istifade eden Karşıyaka spor takımı dört gol yaparak maçı kazandı. Karşıyaka spor, İzmir sporTürk spor galibiyle çarpışacaktır. VUKUAT" Hırsızların eşya deposu bulundu Galata'da hırsızlara ait bir eşya de • posu bulunmuştur. Gülizar isminde bir kadın, evvelce Topane'de Ahmet Efendinin evinden çahnan iskarpinlerle dolaştığı sırada polise haber verilerek tevkif ettirilmiştir. Zabıta, Gülizar'm evini aradığı sırada daha b?r çok çalmmış eşya bulmuştur. Tahkikata devam olunmaktadn*. enstitiinün emrine verilmiş ve hv suretle nazariyat ile ameliyat mezce dilmistir. R. R. G. Cemiyetinin kaîbini teşkil eden enstitü meydana get'rdi&i yeni modellerle motörsüz tayyare inşaa tında vahdeti temine çalışırken ce miyetin mekteplerinde bu modeller üzerinde yetiserek mensup bulun dukları aeroklüolerin ve ucus gnıplarmın ihti^as işlerini deruhde eden gencler yelken ucuşlarma avni bir hedef ve istikameti verdirmektedir ler. Alman hükumetinin nmaveneti naktiyesine istinat eden ve idare heyetleri Münakalât Nezareti tarafından tavin edilen R. R. G. Cemiyetî nin Alman havacılı&ına ifa etmekte oldu$u hizmetler cok büyüktür. Alman havacılıftını canlandirmağa çahsan bu cemivete intîsao edebîl mek için en mühim şart Alman olmaktır. Muteh<*r iki azAnm delâletile cemiyete girebilen her Alman gertci, ucuş mekteplerinde velken uçuslarını taHm ederken enstitünün fennî mesaisine de iştirak imkânım bulabilmektedir. Cemiyetin Ros.«itten'deki m»ktebî tamamen müptedi olanlara, Wasserkuppe'teki ise hava müktese*>atı bulunanlara tah«>V ediİTnîstir. Mekteplerde takip «"dilen tedrisatm cravesi, talebeve yelken uçu«'arı ehliyetna mesini ihraz ettirmektir. Vasatî elli, altmıs velken uçusunu müteakıo ihraz edîiebilen bu ehlivetname fasılalı üç imtihanın neticesini teşkil etmektedir. Âlmanya'da R. R. G. Cemiyetinin ARZI ŞÜKRAN yambaşında velken uçuşları için çahşan aerokulüpler ve uçuş grunları Merhom sevgüi validemizin cenaze vardır. Urus eru"'«'ıpin en m"?vm • merasimine bizzat istirak ve tahriren taleri, fen akademilerinde ve pol't«»k ziyette bulunmak suretile kederimize işniklerde oktıyan erenc'«*»in te«kîl ettirak eden muhterem dostlarunıza ale • 'kleri «Akademîsche Flieger» ler^'r nen *n\ teşekkür ederiz. Bu jrnıplar velken ıı«*uslannı tahsil Merhum Kazan'lı Hacı tsmail Ierinin amelivatı gibi vaomakta ve Efendi evlâtlan profesörleri ile sık sık Rhön meydanına ce'erek ucmaktadırlar. Yelken uçu«Tarmı yalnız spor maksevimli artlst MAURiCE CHEVALIER'nin sadile yapan d>«er srrunlara gelince; bunlar her sınıf halkı ihtiva etmekte güzel eserlerinden clan: ve uçmların taammümü icîn çalış maktadıriar. Bu gruDİarın hemen de heosi mahallî aeroku'J'nlere merbut Frarsizca söziii. şarkılı bulunmakta ve muhtelif birliklerden, • büyük operet tîcaret oda'arından, mensuo bulun dukları sehirlerden. göH^kleri muaven*>tlerle şrecînmektedirler. Memieketimizde sivil tayyarecı likten sık sık bahsedildiği su sıralarda Almanya'da velken ucuşlarının te3 mart perşembe akşamı 21^0 da rakki ve tekâmülü için neler vaoıl dıeını gösteren ve fennî raporlardan Sintma ve MÜNİR NURETTlN iktibas edilen bu yanları ve bunları takip edecek olan iki makaîemİTİ sivil tayyarecilik için çalışanlara ithaf ederiz. NECİP Programa: yeni ve müntehap eserlerle I ŞIK SiNEMA'DA Paris'li Kahveci SİNEMASINDA KONSERİ Bekçi ile hırsız arasında kovalamaca Ayasofya'da MehmetPaşa mahalle • sinde Yusuf isminde bir hırsız yakalan mışbr. Yusuf, bir eve gircceği sırada bekçiler tarafından görülmüş ve kaçmaya başlatnıştır. Bu esnada bir kapının üstüne oradan da bir evin damuıa atlamıstrr. Bekcfîerle hırsız arasında damlar üze rinde ereyce bir kovalssma olmuştur. Nihayet Yusuf yakalanarak, tahkikat ev rakile birlikte adliyeye teslim edilmistir. Karacabey'de tOrkçe ezan ve kur'an Karacabey 26 (Hususî) Bugün Ulucami'de münevver gençler tarafından ilk defa okunan türkçe ezanla cuma namazı kılındı. Müteakiben şühedaya ittihafen türkçe tekbîrlerle mevlut ve türkçe kur'an okundu. Kadın erkek iki bin'i mütecaviz halk üzerinde derin bir iz bıraktı. Kalküta 26 (A.A.) Yüz kadar ameleyi i«leri başına götürmekto olan küçük bir gemi Hooghly nehrmds devrilmiştir. Bu işçilerden yetmiş kadarınm boğulduklan bildirnTii"»îr. Cherbourg 26 (A.A.) 23 şubatta kazaen denize düşmüş olan altını muhtevi fıçılar çıkarılmıştır. Feci bir deniz kazası geçen konserlerde çok mu affaVfyet kazanan bazı eserler ithal edilrniştir. İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsilleri Bugün akşam İsîanbul Beledhjcsi Denizden çıkarılan alfınlar Yeni Mançuri devleti Dağa kaldırıîan kız Adana'da Tuzla nahiyesinin Meletmez köyünde oturan çoban Ali oğlu İbrahim yedi arkadaşile birlikte o civarda bulunan Kara Ali oğlu Ahmed'in çadırmı basmış, 200 lira para gasbetmiş ve Ahmed'in nikâhlı bulunan 17 yaşındaki kızı Rebia'yı alarak kaçırmıştır. Mütecavizlerden dördü yakalanmış elebaşı tbrahim'in Rebia ile beraber bulunduğu mahal de tesbit e dilmistir. Kumaş hırsızı Galatasaray'da isminde bir hırsız Iötiklâl caddesinde bir terzi dük kânının camını kırarak bir top kumaş çahnıshr. Fakat dükkândan çıkacağı sırada polisîer tarafından yakalanmışbr. Mukden 26 (A.A.) Yeni Man • çuri devletinin icraî meclisi, bir beFacia 5 perde yanname nesrederek yeni devletin Yazan M. A. ve unvanınm Manchow Kuo ve hüku • Otto E. Hasse met merkezinin de Chang Chung Tercume eden: şehri olduğunu ilân eylemistir. Nabi Zeki Bey Sabık Cin imoaratoru diktatör ma Tenzüâtlı halk ge < si nası na gelen Chin • Cheng lâkabım YALOVA TÜRKÜSÜ alacakbr. 3 mart perşernbe gününden itibaren İTİRAF IIIIHIIII Kahve parasını vermeyince.. L ü X Bu akşamdan itibaren G L O R Y A 9 da AŞK HAZRETLERU Hlminin mubdı J ü E M A Y' in büyük bir alman opereti KISKANÇLIK A Ş K N EŞ E LETAFET L ü X Sirkeci'de kahveci Mehmet'le kar > desi İsmail, dün gece, hamal Mehmet Ali isminde birisini, kahve parası yfizünden bıçak!amıslardır. Mecruh, baygın bir surette hastaneye kaldırılmış ve carı'hler yakalanmıştır. LET'AFET N EŞ E AŞK KISKANÇLIK zmir Vilâyati istikraz yapacak İzmir Vilâyeti Medisi Umumisi 600 bin Iiralık bir istikraz akdine karar vermştir. Vilâyet bu kararm tatbikı için Dahiliye Vekâletinden müsaade îstiyecektir. 600 bin lira ile mühim işler yapılacak, bu para dört senede ödenecektir. PRENS.N 6ECELER: Heyeti temsiliye başında İki yangın başlangıct Dün sabah ^i'li'de İzzetpasa «okağında Ihsan Bey apartımanının ikinci dairesinde yanerın zuhur etmişse de yetisilerek söndürülmüştür. ^Kasımpasa'da Bahriye cadd^3nıde bahçıvan Kasım'm odasmdan vangın çıkmı.şsa da sirayetine meydan verilmeden söndürülmüştür. 15.1.932 tarihli «Der Tag» gazetesinden, yazan: Mat Ermers. «.... Burada vücude getirilen eser fevkalâde mükemmel bir sergi, bi rinci sınıf bir meşheri san'at ve ne fasettir. Anadolu'dan îstanbul'a hicret eden Türk san'atkârlan garp ve şarkın tesiri altmda her iki »araftan aldtkları orijinal ilhamlarla kendilerine mabsus pek nefis ve kültfir noktai nazarından fevkalâde inkisaf etmiş bir Türk mimarî &an'atı vücude getirmişler. Türk ince san'atları islâm san'atı ile hemhnviyet deçildir. Türk ve i*lâm san'atı ayrı ayrı şeylerdh. Bu mistir. Bundan sonra Mary Duganpiyesi ve <rBöylesi de görülmemis» isimîi komedi temsil edilmistir. Perde aralarmda talebe tarafından teşkil edilen orkestra güzel havalar oalarak davetlilere hoş bir vakit geçirtmistir. 9 yaşında kurt yavrusu lesmiye edilen kücük izcî H"'»ni Ef piyanoda klâsik eserler çalarak hazırun tarafından uzun uzun alkı?lanmıstır. Galatasaray izcHpri yirmincî vıl o dönîimü mür»^« *"»*5!e Sir de brosür newtmislerdir Bu Krosürd» ircili'nn tarîM, faalîvpti esas'an mnfassaj malumat verilmektedrr. HARRY LiEDTKE NORA GREGOR OTTO VVALBUR6 ı OîH Meryem ana lâmbasından çıkan yangın Meşrutiyet caddesinde 29 numa ralı apartımanın birînci dai»«:":'e yangın başlangıcı olmuşsa da söndürülmüştür. Yapılan tahl^''' *!>esinde yansıının Meryemana lâmbasmdan çaktığı anlaşılmıstır. Raşit Rıza Tiyatrosu Bu akşam saat 21,30 ta 29 Şubat Pazartesi gününden itibaren Türk şecaat ve hamasetinin unut ulmaı bir cidali ve Türk tarihi askerisinin şan ve şeref doltı altın sahifelerini teşkil eden Aşkın manası Şehzadebaşı M İ L L î v e H İ L A L sinemalarında Zengin bir programla ve GALA Mt/SAMERESİLE iraeye başlanacakto. Türklütönüzle iftibar etmek kalplerinizi şeref ve gururla doldormafc iateyenler bu filmi görmettdir. Yazan: Aziz Hüdaî Bey Çarşamba aksamı KadıkÖy Süreyya sinemasmda F> filmi I Aktör Kin

Bu sayıdan diğer sayfalar: