27 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

27 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkevi'nde llk kongre JÜç şube için bîr komite intihap edildi ( Birind sahifeden matait T Cumhurivet '• PiYMGOSP Kumbara Sahipleri.. 1 mart tarihine kadar tevdiatınız yekunu: t Limafffmrztfan hareket edecek vppurlar \ Han Halk fırkasına mensap veya Devlet memuru olanlardan 5 zatın 2 sene muddetle intihapları lâzim gelmekte idi. Cevdet Kerîm Bey tekrar toz alarak: « Şubenin sahasî pek geniştîr. Tarih. dil ve edebiyat merkezleri etrafında toplanan bu mevzular ayn ayrı ihtisasları icap ettirmektedir. Bu itibarla snbe komîtesîne seçilecek kimselerin ayni zamanda bu ihtîsaslann hepsîne sabip olamıyacakları fikri akla gelmekteidir. Bu fikir hakikaten mah • zuriudur. Bu sebepledir ki ben, Halk fırkası Umumî kâtipliğiyle temasa geldim. Vazîyeti ve vaziyetin doğurabilecegi hâdiseleri anlattım. Şube komitelerinden maada her kısım için ihtisas komisyonlan terkili lüzumundan bahsettim. Halk fırkasınca bu fikre muvafakat olunmuştur. Biz şündilik beş kîşilik bir komite seçelim. İhtisas komisyonları için başka bir zaman aynca intihap yapabiliriz.» Demiştir. Cevdet Kerim Beyin mfitalealari umumî heyet tarafından kabuledüerek intihabata geçilmiştir. Talimatnameye gore namzetlerin, mevcudun uçte biri kadar rey almaları icap etmekte idi. Bu esas dahilinde yapılan intihabatta sırasile Muzaffer Bey 31. Behçet Bey 29, Hasan Âli Bey 25, Resat Nuri Bey 24 rey alarak şube komitesi için seçilmişlerdir. Be?inci derecede rey kazanan Kâzım Nami Bey ise uete bir miktarmdan bir noksan aldığindan son bir azahk için yeniden intihap yapı'mıştrr. ~r Bu defa Kâzîm Namî Bey 28 revle komite azalığına seçibnistirŞube komitesi azalığına seçflen bes zat yakında toplanarak subelerinin dahilî talimatnamelerini hazırhyacaklardn*. Bu talhnatnameler Heyeti umumiyenin tasvibinden sonra Halk fırkasram tatdikına arzedilecektir. Ve gene Umumî heyet yakında toplanarak ihtisas komisyonları azalarını «eçecektir. Diger taraftan şube komite azaları kendi aralanndan bir mümessil ayıracaklardır. Bu mumessil Halkevi Umumi İdare heyetinde kendilerini temsil edecektir. Gelecek cuma günü de Güzei san'atlar şubesinin kongresi akdolunacaktır. Bu suretle şubelere ait intihabat yakın bir zamanda bitirilerek mumessillerden mürekkep olan Halkevi Umumî İdare heyeti de tamamlanmış olacak ve umumî faaliyejte baslajulacaktm Asgarî 5 lira Liseler Mübayaat Komisyonundan: Komisyonumuza merbut mekteplerin kuru meyvaları, gaz, benzin, vakum ve mazot yağlarile Çamlıca, Erenköy ve Kandilli mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca Kız mektebinin sebzesi 29/3/932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapah zarf usulile mevkii münakasaya ve Galatasaray Lisesinden maada diğer mekteplerin ekmek kırıntılan ile Galatasaray ve İstanbul Lisesinden maada diğer mekteplerin yemek artıklan mezkur tarihte ihale edilmek üzere kapah zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin komis yona müracaatleri. »YEI.KENCİ KARADKNI7 POST4SI •WV/>MU O 1 ? l i a ' 1 C h 1 ' JÜDKIYE l§ BANKAsT ^y>'< ERZURUM Pazartesi gıinü akşarm Sirkecı'den hareketle CZonguldak, înebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Surmene Rıze v e H o p e ' ) v e gidecektir. Fazla tafsüât için Sırkeci Ye!kerrci hamndaki acentalıgına muracaat TeJ: 2 1 5 1 5 Asgarî 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri TAVİL ZADE VAPURLARI İZMİR POSTASI Yüksek Mühendis Mektebi Mübayaat Komisyonundan: Mektep dahilindeki malzeme lâboratuvarının tevsii maksadile yapılacak tesisat ve tadilât kapah zarf suretile münakasaya vazedil • miştir. Münakasa 14 mart 932 pazartesi günü saat 14 te Mühendis Mektebi dahilinde yapılacağı ve taliplerin bu baptaki şartname ve projeleri (150) kuruş bedel ile mektep muhasebesinden makbuz mukabilinde tedarik edebilecekleri ilân olunur. 2500 lira mükâfatlı 1 nisan kur'asına istirak edecektir Türkiye İş Bankası SAADET vapuru aer pazar tesı 17 de Sır kecı'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Izmir'e azımet ve Canakkale'ye uğrıyarak avdet edecektir Yolcu bileti •apurda da verilir. Adres: Yemiş'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon : 22210 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: Odamızîn 1932 senesi kongresi bugün saat on dörtte Dördüncü Vakıf hanında meclis salonumuzda in'ikat edecektir. Erbabı ticaret ve sanayiin teşrifleri rica olunur. « *« * • HALi TASFİYEDE BULUNAN TÜRK TİCARET VE SANAYÎ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNOEN: 5 kânumısani 1932 ve 15 subat 1932 tarihlerinde heyeti umumiye halinde ve sureti fevkalâdede içtima etmiş olan Türk Ticaret ve Sanayi Bankası hissedaranı şirketin vakti muayyenden evvel feshine ve hali tasfiyeye vaz'ına ve zevatı atiyeden müteşekkil tasfiye memurları heyetinin tayinine karar vermişlerdir: 1 Ziraat Bankasmca irae edilen mezkur bankanın îstanbul şubesi müdürü Ahsen Sabit ve Cevat Beyler. 2 İş Bankasmca irae edilen mezkur bankanın İstanbul şubesi müdürü Muammer ve Şevket Mehmet Ali Beyler. 3 Cenevre Bankasmca irae edilen Mr. Maurıce Merkt ve avukat Bilyoti Efendi. 4 Avukat Kıbrıs'lı Celâl Hacı Sufi Bey. 5 Mr. F. Bouchardy. Şirketten matlubu olanlarm Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince azamî bir senelik bir müddet zarfında matluplarmın tesbiti zımnında şirketin fstanbul'da Anadolu hanında kâin merkezi idaresine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. İşbu ilân azamî bfrer haftalık fasıla ile bir birini müteakıben üç kere neşredilecektir. Balâda mevzuubahis bir senelik müddet üçüncü ilânın neşri tarihinden itibaren başhyacaktır. TASFİYE MEMURLARI KEMAL RAGIP îr îzcJîvacın Hikâyesi! ROMAN Harfterle İSTANBUL'DA HAVAGAZİ VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK i * ANONİM ŞÎRKETİ * 29 mart 1932 salı günü heyeti umumiyenin sureti adiyede içtimaı 5O Kuruş Ankara, 26 (A. A.) Ankara Halkevîne şîmdiye kadar kaydolunanlar şubeler halinde toplanarak komitelerini intihap etmîşlerdir. Temsil şubesine: Hamî, Münur Hayri, Mahmut, Sadi, Muhittin; Dil ve edebiyat şubesine: Celâl Sahir, Ishak Refet, Hüseyin Namık, Hıfxı Ofuz, Behçet Kemal; ; Kütüphane ve neşriyat şubesine: Millî talim terbiye reîsi İhsan, Mecdî Sadrettin, Hakimiyeti Milliye Tahriri müdürlerinden Neş'et, gazeteci Server Rıfat; Güzel san'atlar şubesine:: Muhat, Cevat, Memduh, Ferhunde Remzî, Necdet Rahmi, Ulvi Cemal: Spor şubesine: Vlldan, Saffet, Mümtaz, Ekrem, Namık Rahmi; îçtimaî yardım şubesine: Ragıp İbrahim, Hilmi Malik, Saip Ragıp,, Dr. Sadi, Diş tabibi AIi Riza; ; Köycüler şubesine: Nacî. Kerim ömer, Ali Vahit Cevat Fazıl, Edip; Müzeler ve sergiler şubesine: Sami, Şevket, Süreyya, Hamit Zübeyhr Beyler intihap edilmişlerdir. Halk dersaneleri ve kurslar şubesi îcin ekseriyet bulunamadığmdan intihap tehir edilmiştir. fntihap neticesmî heyeti umumiye bildren Dr. Peşit Galip Bey, Halkevlerinm yüksek gayelerine müteveccih faaliyetlerinde muvaffak olacaklarından emin bulunduğumı söylemiş, komitelere muvaffakîyet dileyerek intihabata îçtirak edenlere teşekkür ederek içtimaa •îhajret verilmif tir. Ankara Ha^evî'nde komite intihabatı înebolu asliye raahkemesi sulh hukuk daîresinden: İnebolu'nun Yukarıhatıpbağı mahallesinde kâîn hanesinde vefat eden Demirci Hacı ömer Ustanın metrukâtının kanunu medeninin 559 uncu maddesine tevfikan defter tutma usulü ile tesbit ve tahriri verese vekili tarafından talep edilmis olmasma bmaen müteveffayi mumaileyhin mirasından malumah olanlarm mankemeyi haberdar etmeleri ve alacaklılan ile borçinlarmın tarihi Oân • dan itibaren bir ay zarfında alacakla nnı ve borclarmı mahkemede defteri mah$nruna kayrt ve beyan etmeleri aksi balde bu gibiler hakkında kanunu mezkurun 560 ve 569 uncu maddeleri hükmünün cereyan edeceği ilân olunur. fstanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi hissedaranı 1932 senesi martının 29 uncu salı günü saat 15,30 da şirketin merkezi idaresi olan Beyoğlu'nda Tünel meydanında Metro hanında sureti adiyede içtima edecek olan heyeti umumiyeye davet olunurlar. İşbu içtimada hazır bulunmağı arzu eden hissedarlann ictimadan lâakal on gün evvel vadesi hulül etmemiş olan kuponlar ile beraber hisse senetlerini : istanbul'da Şirketin Merkezi idaresine Osmanlı Bankasma Selânik Banka*.ına •e BrüksePde Societe Financiere de Transports et d'Entreprises Industriellese 150 ton yerli çimento pazarhkla mubayaa edilecektir. Pazarlık tevdî etmeleri lâzımdır. Hisse senedatının tevdüne müteallik damga ve sair rüsum tevdi 2/3/932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâ leti müsteşarlık makamında yapılacaktır. edenlere aittir. Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz seksen beş liralık teminatı RUZNAMEİ MÜZAKERAT muvakkate ve Ticaret Odası vesikasile birlikte ayni gün ve saatte 1 Meclisi idare ve murakıplar raporlarınm kıraati. Komisyonda bulunmaları lâzımdır. 2 Mevcudat hesabı ile bilânço ve kâr ve zarar hesabının tasTalipler, şartnameleri İstanbul'da Haydarpaşa Inşaat teseîlüm ve dtki. muayene memurluğuna ve Ankara'da Nafıa Vekâleti malzeme daire 3 Esa» mukavelenamesine tevfikan Meclisi idare azası tayini. sine müracaatle görebilirler. 4 Murakıpların intihabı ile ücretlerinin tesbiti. 5 Meclisi idare azasina ya bizzat veya bilvasıta alâkadar olaTÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞİRKETİ bilecekleri sirketler veya ticarethaneler ile lüzumu takdirinde şirket namına muamelei ticariye vaoabilmek icin Ticaret 29 mart 1932 salı günü heyeti umumiyenin sureti adiyede içtimaı Türk Anonim Elektrik Şirketi hissedaranı 1932 martının 29 uncu banununun 323üncü maddesine tevfikan mezuniyet veril J salı günü saat 15 te Şirketin merkezi idaresi olan Beyoğlu'nda Tünel mesi. meydanında, Metro hanında sureti adiyede içtima edecek olan heyeti umumiyeye davet olunur. En az 10 hisse senedinin hâmili olup mezkur içtimaa iştirak arzuSEYRİSEFAIN Dr. Semiramis Ekrem H. sunda bulunan hissedarlann, Ticaret kanununun 371 inci maddesine Çocuk hastalıklan mütehassısı Merzek acecta: Galata Köprubası B 2362 tevfikan ictimadan bir hafta evvel vadeleri hulül etmemiş kuponlar Beyoğlu Mektep sokak Snhe A Sirke<î MnhÖTdar zad» H 2 274* ile beraber hisse senetlerini : Telefon B O 2496 İstanbul'da ŞHcetin Merkezi idaresine İZMİR PİRE İSKENDERİYE Selânik Bankasma POSTASI Kulak, boğaz, burun mütehassısı Brüksel'de Societe Financiere de Transports (ANKARA) 1 mart salı 11 de et d'Entreprises Industriellese Dr. Ekrem Behçet Galata rıhtımından kalkar. tevdi eylemeleri icap eder. B. oğlu Mektep sokak 1 Hisse senetlerinin tevdüne müteallik damga ve sair rüsum tevdi Telefon B O 2496 Moda iskelesi üzerindeki gaedenlere aittir. zino tesliminden itibaren ma Her yerde arayınız DOKTOR Osman Şeraf ettin Emrazı entaniye mütehassısı (Gureba hastanesi) dahilî. sari hastahklar mütehassısı Avrupa'daki tetkikat seyahatind«n avdct etmistir. Her gün öğleden sonra Cağaloğlu Nurosmaniye caddesî 19. Telefon: 20893. Nafıa Vekâletinden: Dr, Hafız Cemal * Dahiliye mütehassısı Cumadan maada her gün saat (2,3t dan 5 e) kadar îstanbuPda Divanyolu'nda (118) mımaralı hususî kabinesinde hastalarını kabul ve tedavî eder. Knlak, Boğaz, Burun mü»e*ıassısı Doktor Ihya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No 24 Comadan başka her gun saat 15 ten itibaren hastalarını kabul eder. Mukaddema Beyoğlu'nda Ağahamamı'nda 31 numaralı Mavromatı apar j biEanında 3 numaralı dairede mukim] iken halen Yunanistan'da bulunup maj halli rneıkurda ikametgâhı meçhul Jorjj Dulçer Efendiye. Ibtanbul ikinci icra memurluğundan:! Sadi Şakir B«yin Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hâkimliğinden aleyhlnîze istihsal etmiş oldusu 19/7/930 tarih 930/139 numaralı mübrez bir kıt'a ilâm ile ayrı ca ve gayrimübrez senet ve mektupla zimmetinizde matlubu olduğunu iddia eyledigi cem'an ( 7 9 5 ) liranın maafaiz ve masarif ve üreti vekâlet ve saire haciz yolile temini tahsili zımnında müd deabih deynin tesviyesini mutazammuı olarak berayi tebliğ tarafınıza gönderilen ödeme emri ikametgâhı hazırınızın meçhulliyeti hasebOe tebliğ k'lmmıya rak iebligatı vakıanın ilânen jcrası ta karrür etmiş olmakla tarih ve neşri ilândan bir ay zarfında ve 930/5360 dos • ya mımarasile icranın durması hakkında şifahî veya tahrirî bir itirazı kanunî serdetmediğiniz ve miıddeti mezkurun hitamını miiteakıp ( 8 ) gün zarfında ise mezkur deyni tesviye ve yahut itfaya tekabii! edecek emval irae eylemediğiniz takdirdc muamelâtı icraiyenin gryabı ; nızda olarak infazına tevessül kılmacağı malomunuz bnlunmak ve ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. | yıs 935 nihayetine kadar kirahktır. İhalesi 15 mart 932 saat 17, Teminat % 10. RUZNAMEİ MÜZAKERAT İ LA N % 3 fafcli, 1886 ve 1903 tarihli «CREDIT FONCİER EGYPTtE» tahvillerinin, 1 mart 1932 tarihinde icra kılınacak amorti kesidesinde basabaş tediyesi tehlikesine karsı Osmanlı Ban, kas: Galata merkezi ile Yeniearoi ve Beyoğlu şnbeleri terafından pek müsait seraitle sigorta ediieceği mezkur taKvilât hâmillerinin malumu olmak üzere ilân olunur. 1 Meclisi idare murakıplar ve hesap komiserleri raporlarınm kıraati. 2 Mevcutdat hesabı. bilânço, kâr ve zarar hesabının tasdiki ve Mecli«i idarenin senei hesabiye temettüatının tevzüne dair teklifi. 3 Meclisi idare azasmın tayini. 4 Mur»kıplarla hesap komiserlerinin intihabı ve ücretlerinin tesbiti. 5 Meclisi idare azasına ya bizzat veya bilvasıta alâkadar olabilecekleri Sirketler veya ticarethaneler ile lüzumu takdi e rinde şirket namma muameîei tîcariye yap»bilmek için Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan mezuniyet verilmesi. Meclisi İdare

Bu sayıdan diğer sayfalar: