28 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

28 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

•4 ANKARA 28 Subat MEKTUPLAR1: Sıhhî politikamız Devletin vatandaşlara karşı sıhhî muavenet ve hizmetleri gittikçe artıyor Sıtma mücadeîesinin pa*lak neticeleri, frençi ve trahom mücadeleleri Ankara, subat (Hususî) S ı h h i y e Vekâletinin tertip ettiği istatistiklere nazaran 1930 senesi zarfmda resmî devlet hastanelerinden baska Vekâ lete merbut muayene ve tedavi evIerinde 314.643 hasta tedavi edilmîstir. Bunlardan 312,711 i avakta. mütebakisi yatırılmak suretile tedavî ediJmislerdir. Bu evler 9 2 9 senesinde ancak 111,000 kişi tedavi etmislerdi. Maahaza diğer senelere ait erkam, muhtelif hastalıkların intişar ve taammümü derecesine göre degişmektedir. Fakat 930 rakamı en yüksek olan adettir. Doğrudan doğruya Vekâiete merbut olan başlıca hastanelerin 930 senesindeki faaliyetleri şu suretle hulâsa edilebilir: Yatakta tedavi 13,103 Ayakta tedavi 55,077 Lâboratuvar tahlilâtı 38,503 Halbuki 929 senesindeki adetler: Yatakta tedavi 7,901 Ayakta tedavi 39,997 Lâboratuvar tahlilâtı 13,440 İdi. Mukayesemiz büyük ekseriyeti muhtac kimseler olan vatandaşl.ııa karşı devletin yapmakta olduğu sıhhî muavenet ve hizmetlerin son sene lerde çok arttığını gösterivor. Bu muavenet muhtelif hastalıklarla vapılmakta olan miicadelelerle daha bariz ve esaslı bir mahiyet ve ehemmivet almıstır. Filhakika Sıh hiye Vekâleti heyeti içtimaiye için birinci derecede muzır olan haita Iıklara karşı 925 tenberi mücadeîe halindedir. Gerci bu kahil mücadeleler daha mahdut olmak üzere eski devirlerde de yapılmıştır. Fakat bu mücadelelere bundan kırk ellli sene evvelki frengi mücadelesi gibi ancak aastalığını umumî ve müstevlî bir f elâket halini aldığı zamanlarda tevessül olunmasına mukabil Cumhuriyet hükumetinin actığı yeni mücadeleler evvelce memleket sıhhatinin normal telâkki edildiği devirlerdekî maraz nisbetlerini ve tabiî addedilen hastalıklari kökünden kurutmak icin a çılmıs sistemli ve devamlı mücade lelerdir. Aradaki fark eski devrin gelişi eüzel icraatile yeni devrin plânlı ve sistemli mesaisinin büyük farkıdır. İşte bu görüs ve metot f arkınd »n dolayıdır ki Sıhhive Vekâleti, ferdî sıhhat icin olan mazarratlarından baska millî enerjiyi de miihim mik • yasta kaybettiren sıtma ile amansız bir mücadeleye girmiştir. Bu mücadelenin en parlak ve muvaffak misalinin Ankara'da tecelli ettiğini ve Ankara'nın meşhur sıtmasının bugün artık eski zaman efsanesi haline geldiğini bilmiyen yoktur. Sıtma mücadelesinin ehemmiye tini anliyabilmek için mıntakadaki bütün sivrisineklerin ve sürfelerinin imhası, bataklıkların kurutulması, büyük kücük bütün sularm cereya • nının bataklık ve birikinti husule ge • tirmivecek sekilde tanzimi, bütün memleket nüfusunun muayeneye tâbi tutulması ve sorulması suretile has • talığın her fertte aranması, yüz bînlerce kan tahlili vapılması lâzım geldiğini düsünmelidir. Mücadeleve 925 te başlanmış ve kısa bir müddet zarfmda memleketin hemen bütün sıtma mıntakalarmda mücadeîe teskilâtı vücude sretirilmis Günün eğlencesi Dünkü bilmecenin halledilmiş şekli 1 KALOŞ, 2 URGAN, 3 NERMÎN, 4 DERİ, 5 USTA, 6 RÜZGÂR, 7 AYAK, 8 CURA, 9 ISLIK. (KUNDURACI) Müthiş bir topçu düellosu! Japon'lar "Kiang Wan,, mevkiini işgal ettiler ( Birînd sahifeden mabait ) Japon kıtaatının bugün öğleden sonra KiangWan'ı işgal etmiş olduğunu bildirmektedir. Kısa ve fakat şiddetli bir bombardımandan sonra Japon piyadeleti Çin siperlerini ele geçirmişler ve kasabayı işgal etmekte bulunan Çin'lileri tardevlemişlerdir. baplık teessüs etmiş olduğundan gi dip kendisini bir defa daha gördüm. 19 uncu Çin ordusu kumandanı Jeneral Çay nezleli olmakla beraber gene açık başla duruyordu. Jenerala kanaryasının ne halde olduğunu sordum. Emirleri üzerine, neferlerden biri kanaryayı kaf esle beraber getirdi. Jeneral kanaryayı göstererek dedi ki: «Gorüyorsunuz ki, Japon'lartn ultimatomu kanaryamtn yüylerinin renginl hiç değiştirmedi.» Jenerala gülerek bana söyliye ceği sözlerin aynen gazeteye yazıl masmı rica etti. Jeneral Çay dedi ki: «Japonya, Çin'î yutmak hususundaki fîhrinden vaz geçmelidir. Ja ponya'ntn iştihası ağztndan daha büyüfefür.» Jeneral şu cümleyi de söyledi: *Ben, Japon'Iara karşı harbedi yoraam, hedefim Cin'i kurtarmak değüdir. BSyle bir iddiada bulun • muyorum, Çin'in kurtulmak için bana ihtiyact yoktur. Çin yalnız başına kendini kurtarır. Benim Japon'larla çarpışmaktan maksadım Çin milletinin kuvvei maneviyesini ve idealini göstermektir.T) Jeneral, Çay'ın beyanatından şu cümleleri de naklediyorum: « Jenerallerimiz, zabitlerimiz ve neferlerimiz, Japon'lart tart ve defetmeğe muktedir olamazlarsa yaşamarnağa karar vermişlerdir.'» Askerlerim neş'elidir. Ordamun maneviyatt yüksektir. Askerler mü • temadiyen yiyorlar. Askerlerim hiç bir zaman bu kadar çok ve neş'eli yemek yemiş değillerdir. Onların şimdi iki vazifesi vardtr: Yemek yemek ve ölümü beklemek.T» Jeneral Çay'la beraber birer fincan çay içtikten sonra sordum: < Çin gazetelerinde yazıldığına göre, Çin milletine hitaben neşredi • Ien bir beyannamede bütün boş si gara kutulannın size gönderilmesini tembih etmişsiniz. Maksadınız, bu sigara kutularını bomba gibi, mermı gibi kullanmak imiş.. Acaba bu haber doğru mudur? « Evet, bu haber, tamamile rudur.» doğ Bu akşamki program İSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19,30 Bedayii musl kiye heyeti 20,30 Gramofonla Karmen operası 21 Kemal Niyazi B. ve arka daşlan heyeti 22 Tango orkestrası. VİYANA: 517 m. 16,35 Hafif musiki konseri 18,05 Konferans 18,30 Büyük Alman'alann ha yatlanna dair (Göte, Bethoven, Klayst, Mozar) 18,55 Trio konseri 19,25 Konferans 19,55 Zavalü Villon (musahabe) 20,25 Havadisler 20,35 Şarkı saati 21,15 (Roma karnavalı) 3 perdelik opera ko mik 23,45 Dans musikisi. EÜKREŞ: 394 m. 18,05 Muhtelif musiki 20,05 Konferans20,45 Gramofon 21,05 (Der Waffens chmied) bir opera komik. TULOZ: 385 m. 19,20 Opera orkestrası: Mozar'm, Rossini'nin eserlerinden 19,35 Havaiyen kitar19.50 Dans 20.05 Opera şarkılan 20,20 Arjantin orkestrası 20,50 Muhtelif or kestra parçalan 21.05 Melodiler: Fransız seneradı fLeon Kavallo), beni sevmek isteseydin! (Kazes>, Balıkçınm şarkısı (Pore) 21 20 Senfonik orkestra 21,50 Arjantin orkestrası 22,05 Dinî ayin 22.50 Opera şarkılan 23,20 Viyana or kestrası 23.35 Akordeon 23,50 Opera şarkılan 24,05 Gramofon 24 20 Or kestra 24 50 Konser 1 35 Senfonik orkestra ile Bethoven'in yedinci senfonisi. BERLİN: 1635 m. 17,20 Opera binasından naklen Hoffmans Erzahlung operası 19,20 Kürdistan'da casusluk fkonferans) 19,45 Viyolonsel ve piyano konseri 20.35 Havadisler 21.05 Radyo orkestrası Ve müteakıben 1,35 e kadar dans musikisi. BUDAPEŞTE: 550 m. 18,35 Macar edebiyatı hakkında blr konferans 19,05 Macar halk şarkılan 20 05 Ecnebi memleketîerinde Macar artistleri (konferans> 20,25 Feenliebe fŞevda perisi) isimli operetten parçalar İsti rahatlerde havadisler ve Sigan orkestrasL VARSOVA: 1411 m. 18.20 Lisan hakkında konferans 18 50 Hafif konser 19 50 Bir skeç 21,20 Halk konseri 22,50 Edebivat musahabesi 23,05 Keman konseri 24,05 Dans musikisi. Bugünkü bilmece A, AL, AL, CA, GA, IR, KA, Kİ, KIŞ, MAK, NUN, RA, RA, RİŞ, SAN, TOR, TUR, ZEL. Yukarıdaki hece1 ~. Ieri ikişer ikişer 2 yanyana getirip a 3 şağıdaki tariflere 4 .~. göre birer kelime 5 ..... teşkil ettiğiniz tak 6 dirde, baş harfleri 7 yukarıdan aşağı o 8 .... konunca: 9 Topçu düellosu Şanghay 27 (A.A.) Sabahlevin saat 5 te Japon topçusu, mühhn bir Cin kuvvetinm bulunmakta olduğu Şhapei üzerine şiddetli bir ateş aç mıştır. Obüsler, bir çok yangın çıkarmıştır. Alevler sür'atle etrafa sirayet ediyor. Çin bataryalan, Japon bombardımanma mukabele etmiş olup top düellosu şiddetle devam etmektedir. Şanghay 27 (A.A.) Çin me vazii üzerine bilâfasıla yağdırılan topçu ateşi bu sabah saat 10 da kesiHr gibi görünmüş ve muvakkat bir sükunet hâsıl olnıuştur. Bu müthiş bombard'.man esnasmda 12 Japon batarvası hiç durmaksızın ateş etmiş lerdir. 117 6*8 Meydana çıkacaktır. 925 926 927 928 929 930 1 Meyan; 2 Çalgısız şarkı: 3 Çay; 4 Hint hükümdarı; 5 Takdir; Tedavi edüen sttmaluar hakktndaki grafik 6 • Çalgı teli; 7 Alaturka bir çalgı; 8 Musikide bir tabir; 9 Nizam. tir. 9 3 0 senesindeki sıtma mücadeîe faaliyeti berveçhiatidir: Muayene edilen eşhas 1,435,912 Tedavi edilen eşhas 308,728 Kan muayenesi 424,943 Kinin tevzi edilen eşhas 23,241 Bu rakamlardan sonra bir de altı senelik neticeleri görelim: Muayene edîlen eşhas 4,523,700 Tedavi edilen eşhas 863,000 Kan muayenesi 1,342,600 Kinin tevzi edilen eşhas 438,400 Kurutulan bataklıklar ise: Şehirlerde (metre murabbaı) 117,300 Arazide (dönüm) 236,800 dür. Geçen cuma günü sabaha karşı Sıtma mücadelesi için simdiye ka üç balıkçı kayığı balık tutmak üzere dar sarfedilen paraya gelince altı se Marmara'ya doğru açılmışlar, fakat ne zarfında (925930) 3.586,000 libir müddet sonra bîrdenbire bastıran radır. tipi ve kar yüzünden istikametlerini Sıtma mücadelesinden sonra diğer tayin edemiyerek suyun cereyanına ehemmiyetli bir mücadeîe firengi kapılmışlardır. Kazazedelerin Hayırmücadelesidir. 930 senesinde 46,200 sızada'ya doğru sürüklendiğini gö erkek, 51,600 kadın firengili tedavi ren ve uzakta bulunan diğer balıkçıaltında bulunmakta idi. Bunlar ha • ricinde 1990 firengilinin tedavisi ik lar derhal liman dairesine ve Seyri • mal edilmiş, 1073 ü ölmüş, 2875 i mü sefain idaresine telefonla malumat cadeîe mmtakaları haricine gitmiş • vermişlerdir. Seyrisefain idaresi culerdir. Bu suretle mücadeîe teşki ma günü sabah saat dokuzda bir rolâtının elinden gecen hasta yekunu morkör tahrik ederek bunları beş altı 97,837 yi bulmustur. saat kadar arattırmış, fakat izlerine Fîrengi mücadelesi için altı sene tesadüf olunamamıştır. zarfında (925930) sarfedilen para Uç kayığın Bozburun veya Mu 753,000 Iiradır. Maahaza m ü c a d e î e 930 senesinde daha ziyade şiddet danya sahillerine düşmeleri ihtimali lendirilmiş olduğuna göre müteakıp nazari itibara alınarak buraiara da senelerde sarfiyat miktarı da elde e telgraflar çekilmiştir. Fakat kaza dilen neticelerle mütenasip olarak zedeler hakkında dün akşam geç vakte artacaktır. kadar hiç bir haber alınamamıştır. Vekâlet ayni zamanda cenup vilâyetlerinde trahum mücadelesi de yapmaktadır. 930 da yalnız ayakta tedavi gören eşhasın adedi 232,000 dir. İhracatımızı çoğaltmanin *** çaresi BİR MUSİKÎ MAKAMI İSMİ VUKUAT Kaybolan Bahkçılar Üç balıkçı kayığından hiç bir haber alınamadı gitmek üzere yolda bulunan iki Ja pon fırkası bugün mezkur şehre ihraç edilecektir. Diğer 3 fırkanm Japonya'da silâh altına alındığı söyle niyor. Japon takviye kuvvetleri geliyor Changhai 27 (A.A.) Changhai'a Çinli'ler Ludendorff'u ettiler davet Londra 27 (A.A.) Daily Express gazetesi. Çin'lilerin millî ordularının tensik ve teşkili ve kumandasmı deruhde etmek için Jeneral Ludondorff'u davet ettiklerini haber al • mıştır. 1 Jeneral Çay'ın yeni ve şayanı dikkat beyanatı 19 uncu Çin ordusu kuman danı Jenera' Çay, Fransız gazete muha birlerinden M Albert Londres' ikinci defa ka bul ederek yeniden beyanat ta bulunmuş tur. Muhabir mü lâkatı aynen şöylece nakle 3eneral Çay diyor: «Çin Jeneralı Çay'la aramızda ah Bağçemde Bir Göl Açtı Sevimli ve nükteperdaz romancımız Mahmut Yesari Beyin (Bahçemde Bir Gül Açtı) isimli romanı Sühulet kütüpanesi tarafından bastınlmıştır. Okuyucularımıza bu eseri, bu güzel romanı candan tavsiye ederiz. Mahmut Yesari B., tatlı ve pürüzsüz üslübu, eşhasa verdiği tabiilik. ile emsali arasında pek mustesna blr mevkl kazanmış millî romancılanmızdandır. Kahramanlarının ağzında: Mevkii içti mailerine, tahsil ve ilim derecelerine mutabık bir dil vardır. Onlann, adeta gö zünüz önünde görünen canlı bir nümu nelerden meşkediidieinl'tterhal duyar ve bu şenüğin uyandırdıgı büyük zevk ve heuydurulmuş, musanna tipler yoktur. Bir cahilin afzmda bir Darülfünunlu lisanı duyamazsınız. Tipe uvgun olsun diye, bayafı. müp tezel sözlere lisanm sarf ve nahiv kaideleri ve istikameti ile münasebeti olmıyan yavelere kat'ivyen rastgelmezsiniz. Ha yat sahnesinden alınmış, tabiî tipler, ta biî şahıslar, tabiî ve güzel bir lisan, tabiî hareketler... İşte o kadar! Bugünkü Yeni Gün'de Abidin Daver 30 seyyah geldi Galatasaray mezunları toplandılar Galatasaray Ticaret ve Bankacılık mezunları Birliği azası yeni teşkil olunan Galatasaray'hlar Cemiyetine fltihak etmek mes'elesini göraşmek üzere gecen cuma günü Löbon karşısındaki lokallannda toplanmışlardır. Birliğin umumî kâtibi bu hususta demiştîr ki: « Dünkü sabah gazetelerinin birinde bu içtimaın tehir edildiği hakkında yanlış bir haber neşredilmişti. Biz cuma günü muayyen vakitte topIandık ve îstişarî mahiyette bir çok mes'eleleri müzakere ettik. Galatasa ray'Iılar Cemiyetinin nizamname pro • jesi üzerinde yeniden bazi müzakerelerde bulunulmak üzere bu pazartesi günü akşanu saat 21 de tekrar toplanacağız.» Evvelki gün Patriya vapuru ile şehrimize ( 3 0 ) Amerika'Iı seyyah gelmiştir. Seyyahlar dün şehri gezmişler, ak şam ayni vapurla avdet etmi^lerdir. Bütün bu rakamlardan çıkan ne tice sıhhat işlerimizin umumî bütçeden ayrılabilen paranın ve mevcut mütehassıs eleman adedinin müsaadesi nisbetinde, fakat esaslı bir plâna tevfikan idare edildiği neticesidir. Her Türk'ün kalbini büyük ifti • harlarla dolduracağına şüphe olmı • yan bu plânlı sevk ve idareyi cumhuriyetin sıhhî politikasındaki istikrara ve bu politikayi âdeta şahsan temsil eden muhterem doktor Refik Beyefendinin devamlı ve sistematik mesaisine medyun olduğumuzu söy lemek hakikatin sadikane ifadesinden başka bir şey olamaz. ALİ SÜREYYA Vatandaşlık Terbiyest Evvelzaman içinde: Eskiden akşamlar nasıl oluyordu? Ahmet Rasim Tarihî bir kitap ~ ~ Terbiye sahifesi Kâzım Nami Fütürizmin tenkidi Bürhan Umit Cihan tarihinde garip âdetler: Eskitlerde hâkan hastalanınca ömer Rıza Hikâye: Mahcup Mahmut Yesari İşin alayı: Terelelliler evlene miyecekler! Osman Cemil İlim ve fen yolunda: İnsanla maymun arasındaki garip mahluk! Siyasî hâdiseler: Japonya Cemiyeti Akvamı ve devletleri itham ediyor Abbasî halifelerinden Mütevekkil zamanında Diyoskuridis'in tıp ve nebatata müteallik kitabmdan tercüme olunan tarihî eser Maarif Vekâletinin emri ile Ayasofya kütüpanesinden müzeye naklolunmuştur. Kanaat kütüpanesinin gayyur sahibi İlyas Ef. (Vatandaşlık Terbiyesi> ünvanfle çok faydalı bir eser bastırmıştır. Bu eser. Georg Kerschensteiner'in ayni isimli kitabmdan Hıfzırrahman Raşit B. tara fından tercüme edilmiştir. Büyük bir üstadın eseri olan bu kitabı terbiye ve talim işlerile müteveggil bütün okuyucularımıza hassaten tavsiye ederiz. Kadıköy Süreyya sineması 29 şubat pazartesi günü aksamı 9,30 da Kınalıada yangını tahkikatı KmaLada yangını hakkındaki tah kikata devam olunmaktadır. Yangının gece saat 21 de manav Kalostun dükkânında lâmbanın devrilmesinden çıkfağı anlaşıhnıştır. Etraftaki diikkânlann ahşap olması yüzünden ateş kısa bir za. manda etrafa sirayet etmiş, 11 w ve 7 dükkânın kül olmasına sebep olmuştur. Havanın rüzgârb ve denizin kısmen dalgalı bulunmasından gerek Adalar ve gerek tstinye İtfaiyeleri yangına geç gelmişlerdir. Kmalıada'da mevcut İtfaiye kuvveti de bu kadar büyük bir yangını son dürecek kudrette olmadığından ateş iki saatten fazla sürmüştür1 2 3 4 5 Suzan gecesi Darülbedayi. Raşit Rıza tiyartrosu. Muhlis Sabahattin konserL Süreyya opereti. Nasit Bey. Heyetlerinin iştîrakile ve On beş günliik ihracatımız îhracat Ofisi on beş giinlük ihracat istatistikleri neşrine karar vermiş, bu hıısusta icap eden tadbirleri almışbr. Şubatın iik on beş gününde yapılan ihracat listesi berveçhi atidir: Koyun ve keçi (baş) 2,300, yumurta 258,642, ham deri 35,341, av derileri 12,100, yün 47,257, tiftik 50,083, halı 9,316, arpa 5,088,951, üzüm 324,977, incir 65,801, kabuklu fındık 20,074, kabuksuz fındık 87,034, zeytinyağı 342,502, tütün 556,804, palamut 296,236, palamut hulâsası 339,291, afyon 7,876, kereste 354,453, pamuk 1,064,756, madenkömürü (ton) 3,500 kilo. Bu istatistiklerin toplanmasmda Gümriik İstatistik ve Tetkik müdiriyetinin de Ofise büyük yardımlan dokunmuştur. Devlet Bankasının bir kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hissedarlanndan üçüncü taksiti olan yuzde otuzun mart iptidasına kadar tahsili icap etmekte idi. Banka meclisinin ahiren verdigi bir karar üzerine bu tahsuat önümüzdeki haziranın birinci gü nüne kadar temdit edilmiş, keyfiyet alâkadar bankalara bildirilmiştir. Vazifesine kurban giden bir itfaiyeci Altı senedenberi itfaiyenin tahrip bölüğünde zabitlik yapan Zihni Bey yangmlarda üşüme neticesi hasta • lanmış, iki ay hasta yattıktan sonra vefat etmiştir. İtfaiyeciler yangralara karşı olduğu gibi hastalıklara karşı da sigorta edilmelerini istemekte dîrler. Suzan'ın sesi Raşit Rıza tiyatrosu Bu akşam saat 21,30 da Bahar Hastalığı Vodvil 3 perde Yazan: Reşat Nuri Bey Zabitana, muallimlere ve talebeye birinci 50, duhuliye 3 0 kuruş. Yanndan itibaren FRANSIZ TİYATROSU Gişeleri: ENGLİSH PLAYERS heyeti tara • fından verilecek müsamere için bilet satısına baslıvacaktır. İSTANBUL BELEDİYESİ İYESİ Darülbedayi Temsilleri Bugün akşam saat 21.30 da NEZLEİ SADRİYENİN ÖNÜNU ALINIZ SLOAN MAHLÛLUNÜ KULLANINIZ Avuşturmağa hacet kalmaksızın, ihtikan merkezine kadar nüfuz ve oraya taze kan hücum ettirerek ağnyı tah fif eder. Bütün bir gün şe daidi hava altında calışıl dıktan sonra, ağrıyan adaleler ve mafsallar için Sloan mahlulünden daha müessir mukavvi yoktur Sloan mah lulünü bilcümle bere ve adale ağnlarına karşı kullanınız. CECİL B. DE MILLE'ın vücude getirdıği en muazzam eser İsîanbul Belediyesi H ÂYÂTI D S 1 N E M A S I N akşamina kadar devam edecektir. Filistin sergisi Filistin'de «Telaviv» de açılacak beynelmilel sergiye iştirakimiz takarrür etmiş ve hazırlıklara başlanmıştı. İktisat Vekâletinden verilen talimat mucîbince İhracat Ofisi de bu sergiye iştirak edecektir. Ofis ihracat tacirlerimize birer tezkere göndermiş, kendilerini sergiye iştirake davet etmiştir. Sergiye gîdecek mallar Ofisin nezareti altında gönderilecek, orada da gene Ofisin nezareti altmda teshir oltmacak ve satılacaktır. Ofisin Bari sergisinde ihraz ettiği muvaffakiyeb'nden memnun kalan bir çok ihracat tacirlerimiz sanayi erbabı Telaviv sergisme iştirak için müracaate başlamısiardır. Sergiye iştirak için marttn on ildsîne <?.dar müracaat olunması lâzım gel nektedir. MÜŞKÜL İTİRAF Facia 5 perde Yazan M. A. ve Otto E. Hasse Tercüme eden: Nabi Zeki Bey Tenzilâtlı halk geesi YALOVA TÜRKÜSÜ 3 mart perşembe gününden itibaren Bugünden itibaren gündüz saat 246 ve gece saat 9,30 da BflyOk muvaffakiyet kazanan TDrk filmi S Z I KA AL ÇA KÇILA R S ZÜ ve ŞARKILI öL Şehzadebaşı Bu gece: Dümbüllü İsmail ve komik Ahmet Beyler temsilleri ve büyük meccanî ikramiyeler ilk defa Kırmızı Fener (yahut) Aksaray 12 Ieri ( 4 perde) avnca Anastas bale heveti Tebjcüme roâni olrrnk icin sineraa mudiriyeti matineleri çogalttığı çibi dahilen de ~"| tertibat almışür. Ferah sinemada S l o a n ' s LiniıuiM<eat Agrilari Keser HOLIVUT'un S UZ Y filim diyarının meraklı maceraları VE R N ON YUZU

Bu sayıdan diğer sayfalar: